Acţiune în constatare nulitate menţiune domiciliu din actul de identitate. acţiune admisă

Sentinţă civilă 4529 din 11.10.2011


Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantul şi pe pârâţii , având ca obiect obligaţie de a face.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pârâtul asistat, lipsă reclamantul, pârâtul fiind reprezentat de avocat şi pârâtul .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, avocat depune la dosar împuternicire avocaţială pentru pârâtul, chitanţa privind onorariul de avocat în cuantum de 500 lei şi solicită amânarea cauzei pentru a depune la dosar un certificat de grefă prin care să facă dovada că s-a respins recursul formulat împotriva sentinţei pronunţată în dosarul ce a avut ca obiect rezoluţiune contract.

Instanţa deliberând, va respinge cererea de amânare formulată de avocatul pârâţilor, având în vedere faptul că rezultatul procesului de rezoluţiune a contractului din sentinţa civilă nr. 2461/3.05.2011, aflată la dosarul cauzei, nu are înrâurire lămuririi asupra obiectului cauzei.

Avocat pentru pârâţii, invocă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului de a solicita anularea contractului lui, întrucât reclamantul la data încheierii contractului nu era proprietarul imobilului şi nu locuia în imobil.

Instanţa va uni excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, cu fondul cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat sau excepţii de invocat, instanţa constată închise dezbaterile şi în temeiul dispoziţiilor art. 150 Cod procedură civilă acordă cuvântul pe fond.

Avocat pentru pârâţii, solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, iar pe fondul cauzei, solicită respingerea acţiunii, cu cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

 Deliberând asupra cauzei de faţă constată următoarea situaţie de fapt:

Prin acţiunea înregistrată la data de 9.03.2011, sub nr. 3559/225/2011 reclamantul a chemat în judecată pe pârâta  si pe pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea  menţiunii din actul de identitate privind stabilirea domiciliului numitului la adresa.

In motivarea acţiunii, a arătat că în data de 9.11.2004 a făcut succesiunea cu pârâtul, care urmare a decesului mamei sale, , iar în urma succesiunii a devenit moştenitor pe ? din apartamentul situat în şi ulterior a încheiat cu pârâtul un contract de vânzare cumpărare cu întreţinere prin care a cumpărat cealaltă cota parte indiviză de ? din apartament.

Mai arată că, fără acordul său i s-a stabilit pe actul de identitate al pârâtului domiciliul la adresa susmenţionată.

In drept, reclamanţii nu si-a întemeiat cererea.

In dovedirea acţiunii au depus la dosar în copie: încheierea nr. 6891 cf-6892 cf pronunţată în dosarul nr. 6891/2004 al Biroului de carte funciară, cererea pentru deschiderea procedurii succesoare nr.10282/2004, certificatul de moştenitor nr. 447/16.11.2004, contractul de vânzare-cumpărare şi întreţinere autentificat sub nr. 2952/16.11.2004 la BNP, cartea de identitate, cererea adresată Consiliului Local la data de 9.03.2011,

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 8 lei şi timbru judiciar în valoare de 0,3 lei.

La termenul de judecată din data de 5.04.2011, reclamantul a arătat faptul că solicită obligarea Serviciului Public de Evidenţă a Populaţiei la anularea mutaţiei sau a domiciliului pârâtului, în contradictoriu cu luându-i-se o declaraţie în acest sens care a fost consemnată şi ataşată la dosarul cauzei la fila 12.

Faţă de precizarea de acţiune luată reclamantului, prin încheierea de şedinţă din data de 3.05.2011, s-a dispus introducerea în cauză şi citarea în calitate de pârâţi a numiţilor.

În temeiul rolului activ reglementat de disp. art. 129 alin.5 C.p.civ. instanţa a dispus efectuarea unei adrese către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Populaţiei pentru a comunica documentaţia care a stat la baza stabilirii domiciliului pârâtului şi să precizeze dacă are personalitate juridică proprie sau se află în subordinea unei alte unităţi administrative, relaţii ce au fost comunicate cu adresele nr. 39913/29.04.2011, nr. 39913/2011.

La termenul de judecată din data de 21.06.2011, reclamantul a arătat că înţelege să precizeze cadrul procesual în sensul că înţelege să se judece în contradictoriu cu S.C.P.C.L.E.P., dat fiind faptul că S.P.C.L.E.P. nu are personalitate juridică, fiind înfiinţată în subordinea Consiliului Local , aşa cum reiese din relaţiile comunicate prin adresa nr. 39913/2011,

Pârâtul nu a formulat întâmpinare în cauză, însă a depus la dosar înscrisuri, respectiv copia sentinţei civile nr. 2461/3.05.2011 pronunţată de, adeverinţa nr. 26033/17.08.2011 emisă de, declaraţia autentificată sub nr. 1503/17.08.2011 la BNP.

Având în vedere faptul că pârâtul a decedat în cursul procesului, instanţa a dispus introducerea în cauză şi citarea în calitate de pârât a numitului , moştenitorul defunctului.

Sub aspectul probatoriului, în temeiul art. 167 C.p.civ. instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi retine următoarele situaţii de fapt si de drept :

Reclamantul a chemat în judecată pe pârâta S.P.C.L.E.P. PRIN si pe pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea  menţiunii din actul de identitate privind stabilirea domiciliului numitului la adresa din .

La termenul de judecată din data de 21.06.2011, reclamantul a arătat că înţelege să precizeze cadrul procesual în sensul că înţelege să se judece în contradictoriu cu S.C.P.C.L.E.P. prin, dat fiind faptul că S.P.C.L.E.P. nu are personalitate juridică, fiind înfiinţată în subordinea Consiliului Local al mun., aşa cum reiese din relaţiile comunicate prin adresa nr. 39913/2011,

Având în vedere faptul că pârâtul a decedat în cursul procesului, instanţa a dispus introducerea în cauză şi citarea în calitate de pârât a numitului, moştenitorul defunctului.

Din probatoriul administrat in cauza, respectiv: încheierea nr. 6891 cf-6892 cf pronunţată în dosarul nr. 6891/2004 al Biroului de carte funciară, cererea pentru deschiderea procedurii succesoare nr.10282/2004, certificatul de moştenitor nr. 447/16.11.2004, contractul de vânzare-cumpărare şi întreţinere autentificat sub nr. 2952/16.11.2004 la BNP, cartea de identitate, cererea adresată Consiliului Local la data de 9.03.2011, adresele nr. 39913/29.04.2011, nr. 39913/2011 instanta retine urmatoarele situatii de fapt si de drept.

In baza art. 137 C.pr.civ., instanta va analiza cu precadere exceptiile de fond si de procedura care fac de prisos judecata in tot sau in parte a fondului cauzei.

Avind in vedere ca  este proprietarul cotei de ? din imobilul in cauza prin mostenire de la mama sa, si proprietarul nudei proprietati a celeilalte cote de ? din imobil in baza contractului de vinzare cumparare nr 2952/16.11.2004, cota asupra careia si a rezervat uzufructul numitul, chiar daca s-a desfiintat ulterior acest contract de vinzare cumparare iar sentinta ar ramine definitiva si irevocabila, reclamantul, ar fi in continuare coproprietarul cotei de ? din imobilul din, motiv pentru care instanta va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, invocata de către pârât, ca neîntemeiata.

Potrivit dispozitiilor art. 28 din OUG 97/2005 „ Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre următoarele documente:a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ; b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);”, prin urmare la data cind s-a stabilit domiciliul piritului, defunctul, nu mai era proprietarul intregului imobil din, asa cum a lasat sa se inteleaga atasind doar contractul de construire al acestui imobil din anul 1973.

In acest sens se retine ca organele abilitate au fost induse in eroare de catre defunct, prin depunerea unui act care atesta proprietatea asupra intregului imobil.

La data de 3.11.2010 cind s-a stabilit in imobilul din str, domiciliul numitului, situatia juridica a acestui imobil era urmatoarea; proprietarul cotei de ? din imobilul in cauza prin mostenire de la mama sa, si proprietarul nudei proprietati a celeilalte cote de ? din imobil in baza contractului de vinzare cumparare nr 2952/16.11.2004, cota asupra careia si a rezervat uzufructul numitul.

In atare situatie chiar daca s-a desfiintat ulterior acest contract de vinzare cumparare iar sentinta ar ramine definitiva si irevocabila, reclamantul, ar fi in continuare coproprietarul cotei de ? din imobilul din, asadar in atare situatie dar cu atit mai mult la data stabilirii domiciliului numitului in imobilul in cauza, acesta ar fi trebuit sa aiba si acordul expres al celuilalt coproprietar al imobilului.

In acest sens stabilirea domiciliului unei persoane intr-un imobil prezuma accesul, folosinta, si abitatia , drepturi pe care acesta nu le poate exercita fara acordul proprietarilor imobilului.

In concluzie instanta avind in vedere si prevederile art. 35 din OUG 97/2005 raportat la dispozitiile art 28 , anterior 27 lit a si b din OUG 97/2005, va

admite acţiunea formulata de,  în contradictoriu cu, urmind a constata nulitatea  menţiunii din actul de identitate privind stabilirea domiciliului numitului la adresa din .

In baza art. 274 C.pr.civ., instanta va obliga piritii la plata către reclamant a sumei de 8 lei cu titlul de cheltuieli de judecata, iar asupra onorariului de avocat in cuantum de 400 lei, acesta fiind depus la dosarul cauzei ulterior incheierii dezbaterilor si pronuntarii solutiei de catre instanta , nu poate fi luat in seama.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului, invocata de către pârât, ca neîntemeiata.

Admite acţiunea formulata de, în contradictoriu cu.

Constata nulitatea  menţiunii din actul de identitate privind stabilirea domiciliului numitului la adresa din.

Obliga piritii la plata către reclamant a sumei de 8 lei cu titlul de cheltuieli de judecata.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare,