Aspectul de netemeinicie al hotărârii invocat de inculpatul apelant i. m. d., privitor la dozarea pedepsei, pe care a apreciat-o prea mare în raport de împrejurarea că a recunoscut fapta şi a recuperat prejudiciul cauzat, nu este întemeiat având în v...

Sentinţă penală 105/A/2008 din 14.09.2009


Drept penal.

Decizie penal?

Furt

Aspectul de netemeinicie al hot?rârii invocat de inculpatul apelant I. M. D., privitor la dozarea pedepsei, pe care a apreciat-o prea mare în raport de împrejurarea c? a recunoscut fapta ?i a recuperat prejudiciul cauzat, nu este întemeiat având în vedere c? prima instan, în baza criteriilor de individualizare ale pedepsei reglementate de lege, a evaluat corespunz?tor atât gradul de pericol social pe care l-a prezentat infrac?iunea s?vâr?it?, cât ?i datele care caracterizeaz? persoana sa, considerente care au justificat re?inerea de circumstan?e atenuante cu consecin?a stabilirii unei pedepse de 4 luni închisoare, apropiat? de minimul care putea fi aplicat. În condi?iile în care inculpatul I. M. D. este recidivist, reducerea pedepsei la 3 luni închisoare pentru fapta dedus? judecii este nejustificat?.

(Trib. Bistri?a-N?s?ud, sec?. pen., dec. nr. 105/A/2008, nepublicat?)

Prin sentin?a penal? nr. 873 din 19 iunie 2008 pronun?at? de Judec?toria Bistri?a s-a dispus în baza art. 208 al. 1, art. 209 al. 1 lit. a ?i g Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal, art. 75 lit. c Cod penal, art. 74 lit. b ?i c Cod penal, raportat la art. 76 lit. c Cod penal, condamnarea inculpatului I. M. D., pentru s?vâr?irea infrac?iunii de furt calificat în nop?ile de 26/27.03.2007 ?i 29/30.03.2007, în dauna p?r?ii v?t?mate S.C. „T.” SRL la 4 luni închisoare.

În baza art. 83 Cod penal, s-a dispus revocarea suspend?rii condi?ionate a execut?rii pedepsei de 4 luni aplicat? prin sentin?a penal? nr. 306/2007 a Judec?toriei Bistri?a, definitiv? la 19 martie 2007, care s-a cumulat cu pedeapsa de 4 luni închisoare aplicat? pentru fapta dedus? judecii, inculpatul urmând a executa în total pedeapsa  de  8 luni închisoare.

În baza art. 71 Cod penal, s-a interzis inculpatului executarea dreptului prev?zut de art. 64 lit. a ?i b Cod penal, pe toat? durata execut?rii pedepsei închisorii.

Prin aceea?i hot?râre s-a dispus în baza art. 208 alin. 1 Cod penal raportat la art. 209 al. 1 lit. a ?i g Cod penal, cu aplic. art. 41 al. 2 Cod penal, art. 75 lit. c Cod penal, art. 37 lit. b Cod penal, cu aplic. art. 74 lit. b ?i c. raportat la art. 76 lit. c Cod penal, condamnarea inculpatului O.G. pentru s?vâr?irea infrac?iunii de furt calificat, la 4 luni închisoare.

În baza art. 71 Cod penal, s-a interzis inculpatului exercitarea dreptului prev?zut de art. 64 lit. a ?i b Cod penal pe toat? durata execut?rii pedepsei închisorii.

S-a luat act de împrejurarea c? partea v?t?mat? S.C. „T.” SRL, prin administrator D. T. ?i cump?r?torii de bun?-credin Z. M., U. C. ?i V. D. nu s-au constituit p?r?i civile, întrucât prejudiciul a fost recuperat integral.

În baza art. 191 alin. 1 ?i 2 Cod procedur? penal?, fiecare inculpat a fost obligat s? pl?teasc? în favoarea statului, câte 180 lei, cheltuieli judiciare, din care 200 lei reprezint? onorariul avocatului din oficiu, F. M.

Împotriva acestei hot?râri a declarat apel inculpatul I. M. D.

Apelul declarat este nefondat.

Din examinarea actelor ?i lucr?rilor dosarului penal al Judec?toriei Bistri?a, rezult? c? prima instan a stabilit corect starea de fapt ?i vinovia inculpa?ilor I. M. D. ?i O. G., pe baza unor probe concludente ?i legal administrate, între altele ?i declara?iile acestora prin care au recunoscut s?vâr?irea faptelor pentru care au fost trimi?i în judecat?. De asemenea, faptelor s?vâr?ite de inculpa?i li s-a dat o legal? încadrare juridic?, iar pedepsele aplicate au fost judicios individualizate în raport de toate criteriile prev?zute de art. 72 Cod penal.

Aspectul de netemeinicie al hot?rârii invocat de inculpatul apelant I. M. D., privitor la dozarea pedepsei, pe care a apreciat-o prea mare în raport de împrejurarea c? a recunoscut fapta ?i a recuperat prejudiciul cauzat, nu este întemeiat având în vedere c? prima instan, în baza criteriilor de individualizare a pedepsei reglementate de lege, a evaluat corespunz?tor atât gradul de pericol social pe care l-a prezentat infrac?iunea s?vâr?it?, cât ?i datele care caracterizeaz? persoana sa, considerente care au justificat re?inerea de circumstan?e atenuante cu consecin?a stabilirii unei pedepse de 4 luni închisoare, apropiat? de minimul care putea fi aplicat. În condi?iile în care inculpatul I. M. D. este recidivist, reducerea pedepsei la 3 luni închisoare pentru fapta dedus? judecii este nejustificat?, cu men?iunea c? revocarea suspend?rii condi?ionate a execut?rii pedepsei de 4 luni închisoare aplicat? prin sentin?a penal? nr. 306/2007 a Judec?toriei Bistri?a ?i executarea acesteia cumulat celei aplicate în prezentul dosar, în regim de deten?ie, este legal?, potrivit dispozi?iilor art. 83 Cod penal.

În consecin, tribunalul apreciaz? c? pedeapsa de 8 luni închisoare aplicat? inculpatului I. M. D. r?spunde cerin?elor legale ?i este de natur? s? asigure finalitatea preventiv? ?i educativ? reglementat? de art. 52 Cod penal, neexistând temeiuri pentru modificarea ei.

În afara motivelor de apel, tribunalul a examinat întreaga cauz?, conform art. 371 alin. 2 Cod procedur? penal?, sub toate aspectele de fapt ?i de drept, constatând c? hot?rârea atacat? este legal? ?i temeinic? ?i nu exist? motive pentru desfiin?area acesteia.

A?a fiind, tribunalul urmeaz? ca în baza art. 379 pct. 1 lit.”b” Cod procedur? penal? s? resping? ca nefondat apelul declarat de inculpatul I. M. D.

Conform art. 192 alin. 1 Cod procedur? penal? apelantul inculpat va fi obligat s? pl?teasc? în favoarea statului 30 lei cheltuieli judiciare în apel.

Se va stabili în favoarea av. F.A. 100 lei onorariu avoca?ial din oficiu (pentru ap?rarea inculpatului neapelant O.G.), sum? care se va suporta din fondurile Ministerului Justi?iei (judec?tor Lazar Mariana Violeta).

Domenii speta