Împrejurarea că a semnat un angajament de confidenţialitate nu duce automat la concluzia că are dreptul la sporul de confidenţialitate, în condiţiile în care nu există o reglementare legală aplicabilă reclamantei privitor la sporul de confidenţialita...

Sentinţă comercială 670/CA/2008 din 13.11.2009


Contencios administrativ.

Sentin civil?

Îndemniza?ii

 

 Împrejurarea c? a semnat un angajament de confiden?ialitate nu duce automat la concluzia c? are dreptul la sporul de confiden?ialitate, în condi?iile în care nu exist? o reglementare legal? aplicabil? reclamantei privitor la sporul de confiden?ialitate. Obliga?ia de confiden?ialitate intr? în atribu?iile func?iei de?inute de reclamant?, al?turi de alte obliga?ii.

(Trib. Bistri?a-N?s?ud, sec?. com., de cont. adm. ?i fiscal, sent. 670/CA/2008, nepublicat?)

Prin ac?iunea în contencios administrativ reclamanta P. F. a chemat în judecat? pe pârâ?ii D.J.S. Bistri?a-N?s?ud ?i I.N.S. Bucure?ti, solicitând instan?ei ca prin hot?rârea ce o va pronun?a, s? oblige pârâ?ii la acordarea ?i plata c?tre reclamant? a drepturilor b?ne?ti reprezentând sporul de confiden?ialitate pentru perioada 2005-2008, constând în 15% din salariul lunar de baz?, sume actualizate raportat la rata infla?iei pân? la data achit?rii efective a acestor sume, precum ?i în continuare a acestor drepturi b?ne?ti, drepturile b?ne?ti reprezentând contravaloarea aloca?iei individuale de hran? (tichete de mas?) aferente anilor 2001 – 2007 ?i în continuare, cu obligarea pârâ?ilor la plata cheltuielilor de judecat?, în func?ie de pozi?ia acestora.

 Analizând actele ?i lucr?rile dosarului tribunalul re?ine c? reclamanta are calitatea de func?ionar public în cadrul D.J.S. Bistri?a-N?s?ud, a?a cum rezult? ?i din adresa depus? la dosar de c?tre pârât?. În aceea?i adres? se mai arat? c? în perioada 2001-2007, în contractul de munc?, nu erau prev?zute tichete de mas?, iar în bugetul de cheltuieli nu erau prev?zute fonduri pentru plata acestora.

Reclamanta pretinde plata sporului de confiden?ialitate, îns? nu invoc? nicio dispozi?ie legal? care s? prevad? acordarea sporului de confiden?ialitate personalului care lucreaz? în domeniul statisticii la nivelul direc?iilor jude?ene de statistic?, iar împrejurarea c? a semnat un angajament de confiden?ialitate nu duce automat la concluzia c? are dreptul la sporul de confiden?ialitate, în condi?iile în care nu exist? o reglementare legal? aplicabil? reclamantei privitor la sporul de confiden?ialitate. Obliga?ia de confiden?ialitate intr? în atribu?iile func?iei de?inute de reclamant?, al?turi de alte obliga?ii.

Împrejurarea c? alte categorii de func?ionari publici beneficiaz? de sporul de confiden?ialitate se datoreaz? faptului c? exist? o reglementare legal? în acest sens ?i astfel, nu se poate vorbi de o discriminare, cum pretinde reclamanta în motivarea ac?iunii.

Din cuprinsul art. 15 din O.G. nr. 6/2007 privind unele m?suri de reglementare a drepturilor salariale ?i a altor drepturi ale func?ionarilor publici pân? la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare ?i alte drepturi ale func?ionarilor publici, precum ?i cre?terile salariale care se acord? func?ionarilor publici în anul 2007, rezult? c? sporul de confiden?ialitate se acord? func?ionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de pân? la 15% din salariul de baz?, precum ?i func?ionarilor publici din cadrul altor institu?ii, expres ?i limitativ ar?tate, iar categoriile de func?ionari publici, cuantumurile sporului de confiden?ialitate ?i condi?iile de acordare se stabilesc, în limitele prev?zute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuieli de personal prev?zute în bugetul aprobat.

Având în vedere ?i dispozi?iile legale mai sus ar?tate ?i constatând c? acestea nu sunt incidente în cauz?, instan?a apreciaz? ca fiind neîntemeiat cap?tul de cerere din ac?iunea reclamantei privitor la acordarea sporului de confiden?ialitate pentru perioada 18 februarie 2005 – 2008 ?i în continuare.

În privin?a celui de-al doilea cap?t de cerere din ac?iunea reclamantei privind acordarea contravalorii aloca?iei de hran? (tichete de mas?), instan?a re?ine urm?toarele:

Reclamanta are calitatea de func?ionar public ?i din cuprinsul prevederilor art. 1 alin. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de mas?, rezult? c? func?ionarii publici pot primi o aloca?ie individual? de hran?, acordat? sub forma tichetelor de mas?. În alin. 2 al aceluia?i articol de lege, este prev?zut c? tichetele de mas? se acord? în limita prevederilor bugetului de stat sau, dup? caz, ale bugetelor locale, pentru unitile din sectorul bugetar ?i în limita bugetelor de venituri ?i cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

A?a fiind, acordarea tichetelor de mas? func?ionarilor publici este stabilit? prin norme cu caracter dispozitiv, iar nu imperativ ?i astfel acordarea tichetelor de mas? apare ca o facultate în sarcina autoritilor publice ?i nu ca obliga?ie a acestora.

A?a cum s-a mai ar?tat tichetele de mas? se acord? în limita prevederilor bugetului de stat sau, dup? caz, ale bugetelor locale, pentru unitile din sectorul bugetar ?i în limita bugetelor de venituri ?i cheltuieli aprobate pentru celelalte categorii de angajatori, ceea ce înseamn? c? Legea nr. 142/1998 nu instituie o egalitate de tratament juridic în acordarea de tichete de mas? pentru to?i salaria?ii. În acest sens, trebuie men?ionat c? în art. 2 din Normele de aplicare ale Legii nr. 142/1998, aprobate prin H.G. nr. 5/1999, se prevede c? angajatorii împreun? cu organiza?iile sindicale legal constituite sau cu reprezentan?ii salaria?ilor, dup? caz, vor stabili prin contractele de munc? clauze privind acordarea aloca?iei individuale de hran? sub forma tichetelor de mas?, în timp ce pentru institu?iile publice, dispozi?iile art. 5 din acelea?i norme prev?d c? tichetele de mas? pot fi acordate în limita sumelor prev?zute distinct cu aceast? destina?ie în bugetele de venituri ?i cheltuieli aprobate potrivit legii fiec?rui ordonator de credite, la articolul bugetar „Tichete de mas?”.

În legile bugetului de stat anuale de dup? intrarea în vigoare a Legii nr. 142/1998 nu au fost cuprinse cheltuieli pentru acordarea tichetelor de mas? mai mult, prin acelea?i legi bugetare s-a interzis institu?iilor publice, indiferent de sistemul de finan?are ?i subordonare, cu excep?ia institu?iilor finan?ate integral din venituri proprii, s? aprobe sume pentru acordarea tichetelor de mas?.

Direc?ia jude?ean? de statistic? este institu?ie public? ?i nu este finan?at? integral din venituri proprii, în sensul dispozi?iilor legale mai sus ar?tate.

Este adev?rat c? potrivit art. 29 alin. 2 (devenit ulterior art. 31 alin. 2) din Legea nr. 188/1999, pe lâng? salariu, func?ionarii publici beneficiaz? de prime ?i alte drepturi salariale, în condi?iile legii, iar conform alin. 3 din acela?i articol de lege, salarizarea func?ionarilor publici se face în conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru func?ionarii publici.

Prin O.U.G. nr. 245/2000 a fost reglementat? stabilirea sistemului de salarizare pentru func?ionarii publici, inclusiv pentru cei care au statute proprii, aprobate prin legi speciale, în m?sura în care acestea nu dispun altfel, în art. 20 fiind prev?zut c? func?ionarii publici beneficiaz? de tichete de mas? potrivit legii, îns? aceast? ordonan s-a putut aplica doar în perioada 1 martie – 13 decembrie 2001, deoarece prin Legea nr. 725/2001, ordonan?a a fost respins?.

Prin O.G. nr. 6/2007 s-au stabilit unele m?suri de reglementare a drepturilor salariale ?i alte drepturi ale func?ionarilor publici pân? la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare ?i alte drepturi ale func?ionarilor publici, precum ?i cre?terile salariale care se acord? func?ionarilor publici în anul 2007, dar nici în acest act normativ nu se prevede acordarea tichetelor de mas? func?ionarilor publici.

În concluzie, se constat? c? în condi?iile în care în bugetul de stat nu sunt incluse sume destinate tichetelor de mas?, iar în actele normative privind salarizarea ?i alte drepturi salariale ale func?ionarilor publici nu se prevede acordarea tichetelor de mas?, tichetele de mas? nu pot fi acordate, iar neacordarea lor nu se constituie într-o discriminare, cum sus?ine reclamanta ?i drept urmare, pe fond ac?iunea reclamantei va fi respins? ca neîntemeiat? (judec?tor G?lan Dumitru).