Încetarea efectelor hotărârii privind obligarea debitorului la plata pensiei de întreţinere urmare a împlinirii de către creditor a vârstei de 18 ani.

Sentinţă civilă 48 din 25.05.2012


Asupra cauzei civile de faţă;

Prin cererea înregistrată  pe rolul acestei instanţe  la data de 29.02.2012 sub nr. 149/181/2012 reclamanta VAM, prin reprezentant legal HI, în contradictoriu cu pârâtul VA  a solicitat, ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat prin sentinţa civilă nr. 74 din data de 24 februarie 2004, pronunţată de Judecătoria  Baia de Aramă în dosarul nr. 204/2004.

De asemenea, a solicitat obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, reclamanta VAM a susţinut că prin sentinţa civilă nr. 74 din data de 24 februarie 2004, pronunţată de Judecătoria  Baia de Aramă în dosarul nr. 204/2004, pârâtul a fost obligat să plătească reclamantei o pensie de întreţinere în cuantum de 465 lei vechi.

Susţine reclamanta că la stabilirea pensiei de întreţinere s-au avut în vedere nevoile minorei dar şi posibilităţile materiale ale pârâtului. Cum această  situaţie de fapt s-a schimbat, pârâtul realizând un venit mai mare decât cel avut în vedere la stabilirea pensiei de întreţinere a cărei majorare o solicită, iar nevoile reclamantei au crescut, a promovat prezenta acţiune.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe disp. art. 44 c.fam. rap. la art.94  C.fam.

În dovedirea acţiunii reclamanta VAM a depus la dosar, xerocopii ale sentinţei civile nr. 74 pronunţată  de Judecătoria  Baia de Aramă la data de 24.02.2004, în dosarul nr. 204/2004, cărţii sale de identitate, adeverinţei nr. 523/29.12.2012 emisă de Grupul Şcolar Constantin Brîncoveanu şi a sentinţei civile nr. 569/14.10.1998 pronunţată de Judecătoria Baia de Aramă în dosarul nr. 506/1998.

La termenul din 28.03.2012, s-a luat un interogatoriu pârâtului VA, iar în raport de susţinerile acestuia că este angajat la  S.C. D&T ….. S.R.L., instanţa  a solicitat prin adresă unităţii angajatoare, să comunice veniturile medii nete pe ultimele şase luni realizate de pârât, răspuns înaintat cu adresa nr. 430/24.04.2012.

Pârâtul VA a înaintat la dosarul cauzei xerocopii ale certificatului de naştere şi carnetului de student ale fiului său VIA, contractului de închiriere încheiat la data de 23.09.2011, contractului de împrumut pentru refinanţarea unui credit de consum încheiat la data de 11.07.2007 şi adeverinţa nr. 430/24.04.2012.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată şi reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 569 din 14 octombrie 1998, pronunţată  în dosarul nr. 506/1998, Judecătoria Baia de Aramă a admis acţiunea formulată de reclamanta VI în contradictoriu cu pârâtul VA, a dispus desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de 21.01.1991 şi trecută în registrul stării civile al Primăriei Baia de Aramă, la nr. 34 din 21.01.1991 din vina ambilor soţi.

De asemenea, prin aceeaşi sentinţă, s-a dispus ca reclamanta să revină la numele purtat anterior căsătoriei, acela de ….., minorii VIA şi VAM rezultaţi din căsătorie fiind încredinţaţi spre creştere şi educare mamei reclamante, totodată luându-se act că  reclamanta nu solicită  pensie de întreţinere în beneficiul minorilor.

Ulterior, prin sentinţa civilă nr. 74 din 24.02.2004, pronunţată în dosarul nr. 204/2004, Judecătoria Baia de Aramă a admis acţiunea formulată de reclamanta HI, în contradictoriu cu pârâtul VA şi a obligat pârâtul la plata unei pensii lunare de întreţinere majorată la câte 465.000 lei pentru minorii VIA şi VAM.

Se reţine că prin cererea formulată, reclamanta  VAM, în contradictoriu cu pârâtul VA a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună majorarea pensiei de întreţinere la care pârâtul a fost obligat prin sentinţa civilă nr. 74 din data de 24 februarie 2004, pronunţată de Judecătoria  Baia de Aramă în dosarul nr. 204/2004.

Acţiunea este  neîntemeiată şi urmează să fie respinsă.

Potrivit disp. art. 529 al.1 şi 2 Cod Civil  „Întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti.

Când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii.”

De asemenea, potrivit disp. art. 531 al.1 Cod Civil  „Dacă se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei.”

Doctrina şi practica de specialitate au stabilit că împlinirea vârstei de 18 ani de către un copil constituie o condiţie specială de încetare a obligaţiei de întreţinere la care părintele debitor a fost obligat, cu excepţia  cazului când copilul se află în continuarea studiilor sau nu prestează diverse activităţi de natură a-i permite obţinerea de venituri îndestulătoare pentru procurarea mijloacelor necesare traiului.

Aceasta înseamnă că efectele hotărârii prin care părintele a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea copilului său şi în consecinţă, obligaţia plăţii, încetează la împlinirea vârstei de 18 ani a creditorului obligaţiei de întreţinere.

De aceea, în situaţia în care creditorul major se află în continuarea studiilor şi este lipsit de mijloacele de întreţinere necesare, acesta are posibilitatea să promoveze o nouă cerere de chemare în judecată prin care să solicite stabilirea pensiei de întreţinere datorată de debitorul întreţinerii până la definitivarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 ani.

În speţă, instanţa reţine că reclamanta VAM, la data de 15 decembrie 2011 a împlinit vârsta de 18 ani, astfel că în raport de această împrejurare se constată că efectele sentinţei civile nr. 74 din 24.02.2004 pronunţată de Judecătoria Baia de Aramă în dosarul nr. 204/2004, prin care pârâtul VA a fost obligat să plătească pensie de întreţinere în cuantum de 46,5 lei, au încetat.

De aceea, faţă de cele reţinute, constatând că efectele  sentinţei civile nr. 74/24.02.2004 pronunţată de Judecătoria Baia de Aramă în dosarul nr. 204/2004 au încetat la data împlinirii de către creditoarea reclamantă a vârstei de 18 ani, reclamanta VAM având posibilitatea să-şi revendice drepturile în cadrul altor cereri de chemare în judecată, instanţa constatând netemeinicia pretenţiilor invocate privind majorarea pensiei de întreţinere, va dispune respingerea acţiunii.

Instanţa va lua act că nu se solicită cheltuieli de judecată.