Art.493 al .1 c.p.c.

Sentinţă civilă 461/2011 din 22.03.2011


 Pe rol fiind judecarea cauzei civile înaintata de contestatorul S C R, executor bancar în cadrul Corpului Executorilor Bancari al BANK LEUMI ROMÂNIA SA, cu sediul în loc. …, str…., nr…. jud. …, în contradictoriu cu intimatii SC A A SRL, cu sediul în loc…., nr…., jud. Bihor si BEJ …, cu sediul în loc. …, str. …, nr…., ap. …, jud. …, având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica nu se prezinta nimeni.

Procedura  de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei învederându-se instantei ca prezenta actiune a fost timbrata cu suma de 10 lei taxa timbru fiscal si 0,30 lei timbre judiciare.

Se constata faptul ca fondul cauzei a fost dezbatut în sedinta publica din data de 08.03.2011, data la care partile au pus concluzii pe fond, concluzii care se regasesc în încheierea de sedinta de la acea data, când judecatoria în vederea deliberarii a amânat pronuntarea hotarârii pentru termenul din data de 15.03.2011, când amâna pronuntarea hotarârii pentru data de 22.03.2011, când, data la care s-a hotarât prezenta actiune.

J U D E C A T O R I A

D E L I B E R Â N D:

 Constata ca prin actiunea înregistrata la instanta la data de 18.10.2010, legal timbrata cu suma de 10 lei taxa de timbru fiscala achitata conform chitantei de la fila 4 dosar si timbre judiciare aplicate în valoare de 0,30 lei, contestatorul S C R, executor bancar în cadrul Corpului Executorilor Bancari al BANK LEUMI ROMÂNIA SA a solicitat instantei, în contradictoriu cu intimatii SC A A SRL si BEJ P D, ca prin hotarârea ce o va pronunta sa se constate perimata executarea silita privind dosarul executional nr. 163/E/2007 al Biroului Executorului Judecatoresc …, cu cheltuieli de judecata.

În fapt, în  motivarea cererii, contestatorul S C R, în calitate de executor bancar în cadrul Corpului Executorilor Bancari al BANK LEUMI ROMÂNIA SA a obtinut prin încheierea nr. 299/29.10.2009 a Jud …, încuviintarea executarii silite împotriva debitorilor C D si C A G, ambii cu dom. în ..jud. Bihor. prin urmare, deplasându-se la adresa mai sus mentionata, respectiv la apartamentul debitorilor, unde a întocmit procesul verbal de situatie imobiliara, respectiv a emis somatie imobiliara si a înscris somatia în cartea funciara.

La comunicarea extrasului de carte funciara cu notarea somatiei de plata a constatat ca asupra aceluiasi imobil, pentru care Bank Leumi România Sa avea înscris un drept de ipoteca, s-au înscris anterior alte doua somatii de plata, din partea BEI …. si SEJ ...

Potrivit art. 5 al. 2 din Ordinul Ministerului  Justitiei nr. 2628/C/1999 pentru aprobarea Statutului Corpului executorilor bancari; ,,În cazul în care bunurile sunt urmarite si pentru realizarea unei executari silite de competenta executorului judecatoresc sau a altor organe de executare prevazute de lege, întreaga executare se va reuni la executorul judecatoresc învestit, daca legea nu prevede altfel.”

Încercând sa stabileasca care dintre cei doi executori judecatoresti a scos la vânzare imobilul urmarit, contestatorul le-a comunicat adrese prin care a solicitat informatii despre stadiul executarii. În lipsa unui raspuns a revenit cu aceeasi solicitare, ocazie cu care executorul judecatoresc …. i-a comunicat ca nu mai executa nici un act de executare asupra imobilului. Prin urmare, conform dispozitiilor legale anterior precizate, contestatorul a comunicat executorului judecatoresc …. un proces verbal privind conexarea executarii silite la dosarul acestuia de executare.

Pâna acum executorul judecatoresc nu a informat creditorul ipotecar despre începerea executarii silite si nici despre emiterea vreunei publicatii de vânzare. Conform art. 500 al. 3 din Codul de procedura civila: ,,Titularii drepturilor înscrise în cartea funciara vor fi înstiintati despre executare si vor fi citati la termenele fixate pentru vânzarea imobilului.”

La insistentele telefonice repetate de a i se comunica stadiul dosarului de executare, contestatorul a primit din partea executorului judecatoresc o adresa din data de 06.10.2010, prin care i s-a comunicat ca o eventuala conexare se poate dispune doar de instanta de executare si ca în prealabil au obligatia  de a încheia un contract cu executorul judecatoresc, achitându-i acestuia cheltuielile de executare.

Contestatorul arata ca a luat legatura cu administratorul creditoarei SC A A SRL, care i-a comunicat ca în afara somatiei de plata înscrisa în cartea funciara, nu a fost efectuat nici un alt act de executare silita asupra imobilului urmarit.

Potrivit art. 500 al. 1 si 2 din Codul de procedura civila: ,,Daca în termen de 15 zile de la primirea somatiei debitorul nu plateste datoria, executorul judecatoresc va începe procedura de vânzare. Executorul va stabili de îndata pretul imobilului, iar în cazul în care considera necesar va cere parerea unui expert.” Art. 504 al. 1 din Codul de procedura civila: ,,În termen de 5 zile de la stabilirea pretului imobilului executorul va întocmi si va afisa publicatia de vânzare a acestuia.”

Având în vedere faptul ca de la înscrierea somatiei de plata, în data de 24.11.2008, au trecut aproape doi ani de zile, fara ca sa fi fost emisa vreo publicatie de vânzare, exista indicii temeinice ca executarea silita s-ar fi perimata. Legiuitorul sanctioneaza pasivitatea creditorului prin perimarea executarii, iar trecerea termenului de 6 luni putea si trebuia sa fie constatata si de executorul judecatoresc, prin proces-verbal.

Asa cum contestatorul a comunicat executorului judecatoresc prin procesul verbal de conexare, o consecinta negativa  întârzierii efectuarii formelor de executare este sporirea dobânzilor si penalitatilor datorate de debitori, care se rasfrânge negativ atât asupra debitorilor cât si asupra creditorilor. O alta consecinta negativa este favorizarea debitorilor  printr-o astfel de executare pasiva, prin lipsirea de eficacitate a titlurilor executorii, cea ce dauneaza în final actului de justitie în ansamblu, întrucât executarea silita este parte a sistemului de drept national si este un serviciu de interes public.

De asemenea, este util de observat ca potrivit site-ului Uniunii Nationale a Executorilor judecatoresti, dl. …. nici nu are competenta de a îndeplini în acest moment acte de executare pe raza judecatoriei …

În drept, cererea se întemeiaza pe disp. art. 389 al. 1 din Codul de procedura civila.

Intimatii, desi legal citati nu se prezinta în instanta si nici nu îsi exprima pozitia fata de actiunea formulata de contestator.

Pentru termenul de judecata din data de 08.02.2011 contestatorul a depus la dosarul cauzei note de sedinta, prin care a aratat faptul ca nu a solicitat conexarea celor doua dosare deschise de BEJ … si SEJ …. Potrivit art. 373 indice 4 din Codul de procedura civila, când privitor la aceleasi bunuri se efectueaza mai multe executari silite, instanta de executare, la cererea persoanei interesate, va putea sa le recunoasca, dispunând sa se faca o singura executare de catre executorul judecatoresc care a îndeplinit actul de executare cel mai înaintat, iar daca executarile sunt în acelasi stadiu, de catre executorul judecatoresc care a început cel dintâi executarea. Asadar, conexarea prin instanta nu este obligatorie. De asemenea, solicita a se observa ca somatia emisa de BEJ … este din noiembrie 2008, iar cea a SEJ …. din august 2009. Executarea începuta de executorul judecatoresc P a fost si prima, si era de presupus a fi si cea mai înainte, motiv pentru care contestatorul nu avea interesul si calitatea sa solicite conexarea celor doua dosare.

Mai mult, executorul judecatoresc B G i-a comunicat contestatorului în scris  faptul ca nu efectueaza nici un act de executare asupra imobilului. Contestatorul procedând conform art. 5 al. 2 din Ordinul Ministreului Justitiei nr. 2628/C/1999 pentru aprobarea Statutului Corpului Executorilor Bancari, conexând propriu dosar de executare la dosarul executorului judecatoresc P D, singurul care mai efectua acte de executare cu privire la imobilul urmarit. Având în vedere ca executorul judecatoresc  nu a emis vreo publicatie de vânzare a imobilului urmarit, iar creditorul SC A A SA a declarat ca executorul nu a emis alte acte în afara somatiei, este evident ca executarea silita promovata de BEJ … s-a perimat.

În adresa emisa catre instanta la data de 20.12.2010 intimatul B.E.J. … arata ca imobilul supus executarii este detinut în coproprietate de catre debitorul C D împreuna cu sotia acestuia, situatie în care creditorul, în conformitate cu art. 493 al. 1 C.p.c., va trebui sa ceara mai întâi împarteala acestuia, fapt care nu s-a întâmplat. Executarea silita se poate relua în termenul de prescriptie al titlului executoriu, iar în acest caz nu se poate dispune radierea somatiei înscrise potrivit art. 497 al. 2 C.p.c.

Examinând pe fond cererea formulata, instanta retine urmatoarele:

Prin încheierea nr. 299/2009  din data de 29.10.2009 pronuntata în dosar nr. 2511/177/2009 al Jud A, s-a admis cererea formulata de S C R, executor bancar în cadrul Corpului Executorilor Bancari al BANK LEUMI ROMÂNIA SA si s-a încuviintat executarea silita a cererii formulata de S C R, executor bancar în cadrul Corpului Executorilor Bancari al BANK LEUMI ROMÂNIA SA, împotriva debitorilor C D si C A G, în baza titlului executoriu linie de credit nr. 158/30.11.2007.

În dosarul de executare nr. 1575/2009 al executorului bancar S C R, din cadrul Corpului Executorilor Bancari al BANK LEUMI ROMÂNIA S.A. s-a emis la data de 24.11.2009 somatie catre debitorii C D si C A G, punându-li-se acestora în vedere, în baza art. 488 si urmatoarele din Codul de procedura civila, ca în termen de 15 zile sa se conformeze titlurilor executorii contract de credit nr. 158/30.11.2007, completat cu actul aditional nr. 1/28.11.2008 si contract de garantie imobiliara ( ipoteca) autentificat sub nr. 2510/30.11.2007 de B.N.P. D S, completat cu actul aditional nr. 1 autentificat prin încheierea nr. 2374/02.12.2008 de B.N.P. D S, privind plata debitului de 85.853,54 lei, calculata la data de 23.11.2009, la care se adauga dobânzile si penalitatile pâna la ultimul act de executare, precum si cheltuielile de executare.

La data de 24.11.2009 s-a întocmit în dosarul de executare nr. 1575/2009, procesul verbal de situatie imobiliara, privind imobilul situat în …., jud. … proprietatea garantilor ipotecari C D si C A G.

Din extrasul de carte funciara nr. 100794-C1-U2 a orasului …, provenita din conversia de pe hârtie a CF nr. 2768 …., rezulta ca numitii C D si C A au în proprietate imobilul cu nr. topo. 1232/7/11 si 1229/9/11, fiind notate în coala interdictia de înstrainare, grevare în favoarea Bank Leumi România S.A. - Agentia A si somatiile de plata emise în dosar nr. 163/E/2007 de B.E.J. … în dosar nr. 805/E/2009 de B.E.J. … si în dosar nr. 1575/2009 de Bank Leumi S.A. – Corpul Executorilor Bancari.

La data de 17.06.2010 se întocmeste în acelasi dosar de catre Executorul Bancar S C R procesul verbal privind conexarea executarilor silite, dispunând reunirea executarilor silite la Biroul Executorului Judecatoresc …, investit cu executarea silita a imobilului anterior, conform somatiei din dosar nr. 163/E/2007 din data de 24.11.2008.

În raspunsul primit de la B.E.J. … se comunica Executorului bancar S C R ca, potrivit prevederilor art. 373 indice 4 Cpc, conexarea dosarelor executionale se face la cererea partii interesate de catre instanta de executare, având obligatia de a avansa cheltuielile de executare în acest scop.

În probatiune, contestatorul depune la dosar si competenta delegarilor pe perioada 12.06.2010-12.12.2010, din care rezulta ca Executorul Judecatoresc …. este delegat în aceasta perioada pe raza circumscriptiei …..

Din dosarul executional nr. 163/E/2010 al Executorului Judecatoresc … rezulta ca la data de 24.11.2008 s-a emis somatie catre debitorul C D, în baza titlului executoriu bilet la ordin emis la data de 11.12.2007, scadent la 25.02.2008, la cererea creditorului S.C. A A S.R.L.

Dupa cum am aratat mai sus, somatia a fost notata în CF 2768 A privind nr. topo 1232/7/11 si 1229/9/11, proprietatea numitilor C D si C A G.

Executarea silita, potrivit pozitiei Executorului Judecatoresc … nu s-a continuat, având în vedere faptul ca debitor este numai numitul C D, iar imobilul, reprezentând apartament situat în blocul , ap. , înscris în CF 2768 A, se afla si în proprietatea sotiei debitorului, numita C A Ga, nesolicitându-se de catre creditor pâna la acest moment partajul bunului imobil, în vederea stabilirii cotei de proprietate pe care o detine debitorul din acesta.

În acest sens, art. 493 al. 1 C.p.c. prevede în mod expres ,,creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevalmas nu vor putea sa urmareasca partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comuna, ci vor trebui sa ceara mai întâi împarteala acestora.” 

De asemenea, raportat la apararile invocate de catre contestator, instanta retine ca, potrivit art. 373 indice 4 al. 4 C.p.c., în situatia în care privitor la acelasi bun se efectueaza mai multe executari silite, instanta de executare în circumscriptia careia a început prima executare, la cererea persoanei interesate, va putea sa le reuneasca, dispunând sa se faca o singura executare de catre executorul judecatoresc care a îndeplinit actul de executare cel mai înaintat. Aliniatul 2 al aceluiasi articol prevede ca în cazul în care conexarea executarilor este dispusa de catre instanta, aceasta se va pronunta prin încheiere si asupra cheltuielilor de executare efectuate pâna la momentul conexarii.

Fata de dispozitiile legale, luând în considerare pozitia partilor si actele de la dosar, instanta retine ca contestatorul nu a înaintat catre instanta de executare o cerere prin care sa solicite reunirea executarilor pornite împotriva debitorului CD, privind imobilul apartament situat în blocul , ap. , înscris în CF 2768 … dispunând singur prin procesul verbal din data de 17.06.2010 conexarea executarii pornite în dosarul 1575/2009 la executarea silita pornita de B.E.J …în dosarul nr. 163/E/2007.

Prin urmare, instanta considera ca contestatorul trebuia sa urmeze procedura legala prev. de art. 373 indice 4 al. 4 C.p.c. privitor la situatia în care referitor la acelasi bun se efectueaza mai multe executari silite, interesul sau fiind în continuarea executarii debitorului urmarit conform dispozitiilor legale.

În ceea ce priveste motivul invocat de catre contestator privind competenta Executorul Judecatoresc …. pe perioada 12.06.2010-12.12.2010, din care rezulta ca acesta este delegat în aceasta perioada pe raza circumscriptiei …., instanta retine ca cererea formulata de catre creditorul S.C. A A S.A a fost înregistrata la Biroul Executorului Judecatoresc sub nr. de dosar 163/E/2007, iar în baza acesteia a fost emisa somatia la data de 24.11.2008, iar cererea de înregistrare a somatiei înaintata catre OCPI Bihor a fost înregistrata la data de 20.05.2009.

Pentru aceste considerente, în baza dispozitiilor legale mai sus citate, instanta considera cererea formulata de contestator ca fiind inadmisibila, motiv pentru care urmeaza a o respinge.

Referitor la cheltuielile de judecata, instanta urmeaza a constata ca acestea nu au fost solicitate în cauza.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E:

Respinge cererea formulata de contestatorul S C R, executor bancar în cadrul Corpului Executorilor Bancari al BANK LEUMI ROMÂNIA SA, cu sediul în loc. …, str. …, nr…., jud…., în contradictoriu cu intimatii SC A A SRL, cu sediul în loc. …, nr…. jud. …si BEJ …, cu sediul în loc…., str. …. nr. … ap. …, jud. ….

Fara cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din data de 22.03.2011.