Majorare pensie întreţinere

Sentinţă civilă 5 din 18.01.2012


Prin acţiunea înregistrată la această instanţă la data de 24.06.2011 sub nr. 552/181/2011 reclamanta  …….. a chemat în judecată pe pârâtul ……..,solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat prin sentinţa civilă nr. 2354 din 9 mai 2008 , pronunţată de Judecătoria Dr.Tr.Severin , în dosarul nr. 2947/225/2008.

De asemenea , a solicitat obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare , reclamanta a arătat că prin sentinţa civilă nr. 2354 din 9 mai 2008 , pronunţată de Judecătoria Dr.Tr.Severin , în dosarul nr. 2947/225/2008, pârâtul a fost obligat să plătească lunar suma de 200 lei, pensie de întreţinere pentru minorele ………. ,  iar în prezent nevoile minorelor au crescut şi în acelaşi timp au crescut şi posibilităţile materiale ale pârâtului , astfel că , solicită majorarea pensiei de întreţinere.

În drept , reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe disp. art.44 rap. la art.94 c.fam.

În dovedirea acţiunii , reclamanta a depus la dosar în xerocopie sentinţa civilă nr. 2354 din 09.05.2008 pronunţată de Judecătoria Dr.Tr.Severin în dosarul nr. 2947/225/2008, certificatul de naştere ………. , certificatul de naştere ….. şi certificatul de căsătorie ……..

Prin cererea înregistrată la data de 24.06.2011 sub nr. 553/181/2011 reclamanta ……… , prin reprezentat legal ……..  a solicitat , în contradictoriu cu pârâtul ……… , ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispun ă majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat prin sentinţa civilă nr. 2354 din 9 mai 2008 pronunţată de Judecătoria Dr.Tr.Severin în dosarul nr. 2947/225/2008.

În motivare , reclamanta a susţinut că pârâtul a fost obligat să plătească lunar suma de 100 lei în favoarea acesteia, în prezent nevoile minorei şi posibilităţile materiale ale pârâtului s-au schimbat astfel că , solicită majorarea pensiei de întreţinere.

În dovedire , reclamanta a depus în xerocopii sentinţa civilă  nr. 2354 din 9 mai 2008 pronunţată de Judecătoria Dr.Tr.Severin în dosarul nr. 2947/225/2008 şi acte de stare civilă.

Prin încheierea pronunţată la data de 21.09.2011  instanţa, în baza art. 163 alin.3. c.p.c, a dispus reunirea cauzelor conexând dosarul nr. 553/181/2011 la cauza ce formează obiectul dosarul nr.552/181/2011.

La acelaşi termen de judecată, instanţa a solicitat prin adresă U.M. 02180  Bucureşti să înainteze veniturile realizate  de pârâtul …………. pe ultimele şase luni, răspuns înaintat cu adresele nr. F 336 din 10.10.2011 şi  nr. F 419 din 29.11. 2011.

Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa constată şi reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.2354 din 9.05.2008, pronunţată de Judecătoria Dr.Tr.Severin în dosarul nr. 2947/225/2008,  pârâtul …… a fost obligat  să plătească în favoarea minorelor ………., pensie de întreţinere  majorată în cuantum de 200 lei ,  începând cu data de 14.04.2008 şi până la majoratul beneficiarelor.

Prin cererea formulată reclamanta …… a chemat în judecată pe pârâtul ……, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună majorarea pensiei de întreţinere la care a fost obligat prin sentinţa civilă nr. 2354 din 9 mai 2008 , pronunţată de Judecătoria Dr.Tr.Severin , în dosarul nr. 2947/225/2008 .

Acţiunea este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă.

 Potrivit disp. art. 529 al.1 Cod Civil  „Întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti.”, iar potrivit aliniatului 2 al aceluiaşi articol „Când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii.”

 Potrivit disp. art. 531 al.1 Cod Civil  „Dacă se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele celui care prestează întreţinerea şi nevoia celui care o primeşte, instanţa de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micşora pensia de întreţinere sau poate hotărî încetarea plăţii ei.”

Din adresele  nr. F 336 din 10.10.2011 şi nr. F.419 din 29.11.2011 emise de  Ministerul Apărării Naţionale – Unitatea Militară 02180 Bucureşti , instanţa reţine că pârâtul …….. este angajatul  unităţii militare, realizând un venit net lunar în cuantum de 1130 lei , acesta nebeneficiind de alte sporuri cu caracter permanent .

De aceea, în raport de dispoziţiile legale invocate şi având în vedere adresele  nr. F 336 din 10.10.2011 şi nr. F.419 din 29.11.2011 emise de  Ministerul Apărării Naţionale – Unitatea Militară 02180 Bucureşti , se constată că  mijloacele celui care prestează întreţinere nu au crescut , cu consecinţa majorării pensiei de întreţinere în favoarea beneficiarelor minore, astfel că , se constată netemeinicia  pretenţiilor invocate , motiv pentru  care instanţa va dispune respingerea acţiunii.

Instanţa va lua act că nu se solicită cheltuieli de judecată.