Aspecte practice referitoare la rezolvarea antecedentelor penale in situatia existentei starii de recidiva

Sentinţă penală 229 din 11.05.2009


Drept Penal: Aspecte practice referitoare la rezolvarea antecedentelor

penale in situatia existentei starii de recidiva.

Dosar nr  565/316/2008

Prin decizia penală nr. 229/ 11.05.2009 a  T r i b u n a l u l ui  Galati

S-a hotarat:

 

Respinge ca fiind nefondat apelul declarat de inculpatul U P împotriva sentinţei

penale nr.350/03.12.2008 a Judecătoriei Tg.Bujor.

.Onorariul apărătorului din oficiu, în sumă de 200 lei, va fi virat către

Baroul Galaţi din fondul Ministerului Justiţiei.

Obligă inculpatul la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare către stat.

In motivarea deciziei  s-au retinut urmatoarele:

Prin sentinţa penală nr.350/03.12.2009 a Judecătoriei Tg. Bujor s-a dispus conform

disp. art. 334 C. pr. pen. schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de furt  calificat prev.

de disp. art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a C.pen. cu aplic. art. 37 lit. a C.pen. în infracţiunea 

de furt calificat prev. de disp. art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a C. pen. cu aplic. art. 37 lit. b

C.pen. şi în noua încadrare a fost condamnat inculpatul U P , la o pedeapsă de 3 (trei) ani

închisoare. (faptă din 14.05.2007).

Conform disp. art. 36 C.pen. s-a contopit pedeapsa aplicată  prin prezenta sentinţă cu

pedeapsa de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare aplicată inculpatului U P prin sentinţa

penală nr. 534/21.06.2006 a Judecătoriei Tg.Bujor, definitivă prin decizia penală nr.

263/R/17.05.2007 a Curţii de Apel Galaţi, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai

grea, acea de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare.

S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie  prev. de art. 71 C.pen. a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II şi lit. b C.pen. pe durata executării pedepsei.

S-a constatat că inculpatul este arestat în altă cauză.

S-a dispus anularea mandatului de executare emis în baza sentinţei penale nr.

534/21.06.2006 a Judecătoriei Tg.Bujor şi emiterea unui nou mandat.

A fost condamnat inculpatul T I  , pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev.

de disp. art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a C.pen. la o pedeapsă de 3 (trei) ani închisoare.

S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie prev. de art. 71 C.pen. a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II şi lit. b C. pen.  pe durata executării pedepsei.

În baza disp. art. 81 C.pen. s-a dispus suspendarea condiţIată a executării pedepsei pe

durata termenului de încercare prev. de art. 82 C.pen. respectiv, 5 (cinci) ani.

În baza disp. art. 71 alin. 5 C.pen.s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii

pe durata suspendării condiţIate a executării pedepsei.

S-a constatat prejudiciul acoperit prin restituire.

În motivarea hotărârii s-a arătat că prin rechizitoriul nr. 889/P/2007 al Parchetului de

pe lângă Judecătoria Tg.Bujor, au fost trimişi în judecată inculpaţii U P pentru săvârşirea

infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a C.pen. cu aplic. art. 37 lit. a C. pen. şi T

I pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a C. pen.

În fapt, s-a reţinut că  la data de 14.05.2007 inculpaţii U P şi T I s-au deplasat la stâna

aparţinând  părţii vătămate R I de unde au sustras o capră, un clopot şi o manta de ploaie,

bunuri în valoare de 350 lei.

Inculpaţii au vândut  numitului D B, în aceeaşi zi şi în jurul orelor 14.30, capra în

schimbul sumei de 50 lei iar clopotul a fost dat de inculpatul U P martorului C C în schimbul 

a două sticle cu bere.

Bunurile sustrase au fost restituite părţii vătămate care nu s-a constituit parte civilă în

cauză.

Inculpaţii au refuzat să dea declaraţii în faza de urmărire penală  şi nu au solicitat

probe în apărare.

Audiat în instanţă, inculpatul U P nu a recunoscut săvârşirea faptei.

S-a arătat că vinovăţia inculpaţilor a fost dovedită cu materialul probator administrat

în faza de urmărire penală şi în cursul cercetării judecătoreşti, respectiv plângerea  şi

declaraţia părţii vătămate  coroborate cu procesele verbale încheiate de organele de poliţie,

dovada de restituire a bunurilor sustrase şi declaraţiile martorilor.

S-a reţinut că, în drept, fapta inculpaţilor U P şi T I  de a sustrage bunuri de la stâna

părţii vătămate R I în ziua de 14.05.2007 întruneşte elementele  constitutive ale  infracţiunii

de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a C. pen.

La dozarea şi individualizarea  pedepselor ce s-au aplicat inculpaţilor instanţa  a avut

în vedere criteriile generale prev. de art. 72 cod penal.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului T I  a rezultat că acesta nu are antecedente

penale.

Având în vedere gradul de pericol social concret al faptei, valoarea relativ scăzută a

prejudiciului, faptul că bunurile sustrase au fost  recuperate şi restituite părţii vătămate,

persoana  inculpatului care este la primul impact cu legea penală, instanţa de fond a  apreciat

că scopul educativ preventiv al pedepsei  poate fi atins fără privare de libertate.

În consecinţă, a dispus suspendarea condiţIată a executării pedepsei conform disp.

art. 81 C. pen.

Din fişa de cazier judiciar a inculpatului U P rezultă că acesta a suferit mai multe

condamnări succesive pentru săvârşirea aceluiaşi gen de infracţiuni.

Ultima pedeapsă a fost aplicată împotriva inculpatului prin sentinţa penală nr.

534/21.06.2006 a Judecătoriei Tg.Bujor, definitivă prin decizia penală nr. 263/17.05.2007 a

Curţii de Apel Galaţi.

Cum fapta din prezenta cauză a fost săvârşită  înainte de rămânerea definitivă a

sentinţei penale nr. 534/21.06.2006 a Judecătoriei Tg.Bujor în mod greşit s-a reţinut  prin

rechizitoriul Parchetului starea de recidivă prev. de art. 37 lit. a C. pen. faţă de pedeapsa

aplicată inculpatului  prin  sentinţa susmenţIată.

Instanţa  a reţinut în sarcina inculpatului starea de recidivă prev. de art. 37 lit. b C.

pen. în raport de pedeapsa aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 259/26.07.2000 a

Judecătoriei Tg.Bujor.

În consecinţă, în baza  disp. art. 334 Cod . pr. penală a dispus schimbarea  încadrării

juridice din infracţiunea prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a cu aplic. art. 37 lit. a C.pen.

în infracţiunea prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a  cu aplic. art. 37 lit. b C.pen.

În raport de gradul de pericol social concret al faptei dar şi de periculozitatea 

inculpatului care dă dovadă de stăruinţă în săvârşirea aceluiaşi gen de infracţiuni, instanţa  de

fond a apreciat că scopul educativ preventiv al pedepsei poate fi atins numai prin privare de

libertate.

Conform art. 36 C. pen. a contopit pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă cu

pedeapsa aplicată inculpatului prin  sentinţa penală nr. 534/21.06.2006 a Judecătoriei

Tg.Bujor.

A aplicat inculpatului pedeapsa accesorie prev. de art. 71 cod penal a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II şi lit.  b  C.pen.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel  inculpatul U P, arătând că nu este vinovat

de comiterea infracţiunii pentru care a fost condamnat.

Apelul declarat de inculpatul U P este nefondat.

Examinând  cauza prin prisma motivelor de apel cât şi din oficiu sub toate aspectele

de fapt şi de  drept, conform art.  371 al .2 C.p.p. , tribunalul  constată că hotărârea primei

instanţe este legală şi temeinică, în mod corect fiind stabilită vinovăţia inculpatului U P,

precum şi a celuilalt inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii deduse judecăţii prin probele

administrate în cauză, dându-se încadrarea juridică corespunzătoare faptelor comise.

Astfel din coroborarea declaraţiilor părţii vătămate cu declaraţiile martorilor D B, M

G, C C, C P, F M şi F M, dovada de restituire a bunurilor sustrase rezultă că , în ziua de

14.05.2007, inculpatul U P, împreună cu inculpatul T I, a sustras de la stâna părţii vătămate

bunuri în valoare de 350 lei (o capră, un clopot şi o manta de ploaie).

Fapta comisă de inculpatul U P constituie infracţiunea de furt calificat prev. de

art.208 al.1 – 209 al.1 lit.a C.pen..

Din fişa de cazier rezultă că inculpatul U P se află atât în stare de recidivă

postexecutorie, prev. de art.37 lit.b C.pen., cât şi în stare de recidivă postcondamnatorie,

prev. de art.37 lit.a C.pen., faţă de condamnarea de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin

sentinţa penală nr.49/18.01.2006 a Judecătoriei Tg. Bujor (pedeapsa a fost executată în

perioada 31.03.2006 – 26.03.2007, rămânând un rest neexecutat de 187 zile de închisoare iar

fapta dedusă judecăţii a fost comisă în perioada liberării condiţIate, la data de 14.05.2007).

Această nelegalitate, în sensul reţinerii art.37 lit.a C.pen., precum şi aplicarea art.61

al.1 C.pen., nu poate fi îndreptată în apelul inculpatului U P întrucât i s-ar agrava situaţie în

propria cale de atac.

Pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatului U P pentru comiterea infracţiunii

deduse judecăţii  a fost just individualizată faţă de împrejurările comiterii faptei şi persoana

acestuia , care are multiple condamnări, fiind recidivist. Pedepsele  anterioare au fost parţial

executate însă inculpatul a continuat să comită fapte penale, ceea ce denotă că sancţiunile

anterioare nu şi-au atins scopul.

Antecedentele penale ale inculpatului U P au fost corect soluţIate, conform art.36

al.1 C.pen., instanţa ne mai aplicând vreun spor la pedeapsa cea mai grea.

Având în vedere  natura şi gravitatea  faptei ,  precum  şi  persoana inculpatului U P,

în mod corect a  apreciat prima instanţă că  acesta este  nedemn  să exercite dreptul de  a fi

ales  în  autorităţile publice sau în funcţii  elective publice şi dreptul  de  a ocupa o

funcţie ce implică  exerciţiul autorităţi  de stat,  interzicând aceste drepturi  inculpatului  ca

pedeapsă  accesorie,  conform art. 71 C. penal.