Somatie plata

Sentinţă civilă 1490 din 09.12.2010


Prin cererea înregistrată la data de 18.10.2010 sub nr. 2341/173/2010 reclamanta-debitoare P. L. a chemat în judecată pe pârâta-creditoare S.C. F. S.R.L. pt. ca prin hotărâre judecătorească să dispună anularea somaţiei de plată emisă prin sentinţa civilă nr. 983/10.09.2010 a Judecătoriei Adjud prin care reclamanta-debitoare a fost somată să plătească pârâtei-creditoare in 30 de zile de la comunicarea hotarârii, suma de 22.500 lei reprezentand rest plata servicii contractuale, plus dobanda legala de la data scadentei de 11.01.2010 si pana la data platii efective, plus cheltuieli de judecata in suma de 44 lei.

Cererea a fost introdusă in termenul legal de 10 zile de la comunicarea sentinţei civile nr. 983/10.09.2010 a Judecătoriei Adjud către debitoare, respectiv 11.10.2010.

În motivarea cererii aşa cum a fost precizată în cursul judecăţii reclamanta-debitoare a arătat că creanţa reclamată de creditoare nu îndeplineşte condiţiile prevăzute art. 1 din OG 5/2001, respectiv condiţiile certitudinii,lichidităţii şi exigibilităţii , că nu au fost executate toate lucrările convenite de părţi, că instanţa s-a pronunţat pe altceva decât s-a cerut deoarece creditoare a solicitat pronunţarea unei ordonanţe de plată în temeiul OUG 119_2007 şi nu o somaţie de plată în temeiul OG 5-2001, că a fost incălcată de creditoare obligaţia de a emite factura fiscală conform art. 155 C.fisc. , că SC F. SRL nu avea calitate procesuală activă deoarece pe de o parte la data de 10.03.2010 s-a deschis procedura insolvenţei

împotriva acestei societăţi , iar pe de altă după pronunţarea sentinţei de mai sus a primit o notificare din partea numitei U.M potrivit căreia aceasta din urmă ar fi cesionat creanţa in litigiu de la SC F. SRL .

În dovedire a depus înscrisuri.

Creditoarea SC F SRL nu s-a prezentat în faţa instanţei , in locul acesteia a fost introdusă în cauză numita U.M in calitate de titulară a dreptului de creanţă dedua judecăţii , iar prin întâmpinare aceasta a solicitat respingerea acţiunii în anulare ca nefondată.

In apărare a depus înscrisuri.

Examinând materialul probator administrat in cauza, instanţa retine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 983 din 10.09.2010 a Judecătoriei Adjud prin care reclamanta-debitoare P. L. a fost somată să plătească pârâtei-creditoare SC F. SRL in 30 de zile de la comunicarea hotarârii, suma de 22.500 lei reprezentand rest plata servicii contractuale, plus dobanda legala de la data scadentei de 11.01.2010 si pana la data platii efective, plus cheltuieli de judecata in suma de 44 lei. Cererea de chemare in judecată a fost formulată la dată de 11.12.2009 prin administratorul şi asociatul unic Iulian Radu care a semnat-o şi ştampilat-o.

Din certificatul constator nr. 56975 din 26.11.2010 eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul Bacău, rezultă că la data 10.03.2010 s-a deschis procedura generală a insolvenţei a SC F. SRL fiind desemnat administrator judiciar SIERRA QUADRANT SPRL şi nerezultând că ar fi fost ridicat dreptul de administrare al debitoarei , iar ulterior pronunţării deschiderii sentinţei de mai sus , respectiv la data de 29.09.2010 s-a dispus intrarea în faliment a SC F. SRL fiind desemnat lichidator judiciar SIERRA QUADRANT SPRL, totodată fiind ridicat în totalitate dreptul de admnistrare al debitoarei .

În prezenta cauză numita U.M. a prezentat un contract de cesiune de creanţă intervenit intre aceasta in calitate de cesionar şi SC F. SRL în calitate de cedent, debitor cedat fiind P. L., privind creanţa dedusă judecăţii . Contractul de cesiune este datat Bacău 09.03.2010, deci anterior pronunţării deschiderii sentinţei 983 din 10.09.2010 a Judecătoriei Adjud, de unde rezultă că sentinţa de mai sus a fost pronunţată in contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală activă , fiind deci lovită de nulitate .

În altă ordine de idei dreptul de creanţă dedus judecăţii este dubios in ceea ce priveşte titularul acestuia deoarece , in timpul procesului in care s-a pronunţat sentinţa 983 din 10.09.2010, administratorul R.I. nu a arătat instanţei că împotriva SC F. SRL s-a deschis procedura generală a insolvenţei , nici contractul de imprumut şi nici contractul de cesiune de creanţă incheiate intre SC F. SRL şi U.M.nu au dată certă , iar contractul de cesiune a fost notificat debitoarei abia după pronunţarea sentinţei, totodată fiind datat în partea de sus cu 09.03.2010( cu o zi inante de data deschiderii procedurii insolventei !?), dar în partea de jos este menţionat că a fost tehnoredactat la data de 26.08.2009 adică mai inainte de data contractului de împrumut din 01.09.2010 şi în baza căruia s-a întocmit cesiunea de creanţă.

Pentru considerentele de mai sus, instanţa apeciază că in cauză nu se mai impune a fi analizate şi celelate motive invocate in în cererea în anulare şi în consecinţă va admite cererea în anularea somaţiei de plată emisă prin sentinţa civilă nr. 983/10.09.2010 a Judecătoriei Adjud .