Contestatie la executare

Sentinţă civilă 1717 din 16.06.2011


JUDECATORIA

Asupra cauzei civile de fa?a, re?ine urmatoarele:

Prin cererea inregistrata la data de 06.05.2011 pe rolul Judecatoriei B sub nr. X/189/2011, contestatorul B V a formulat in contradictoriu cu DGFP V/AFP B contesta?ie la executare impotriva soma?iei nr. 373020019957950 din 18.04.2011 si a Titlului executoriu nr. 373020011640258 din 18.04.2011, solicitand anularea actelor de executare.

In motivare contestatorul arata ca la baza executarii silite sta o hotarare judecatoreasca prin care s-a stabilit atragerea raspunderii personale patrimoniale in cadrul unui dosar de faliment, iar aceasta hotarare dateaza din anul 2005.

Contestatorul a invocat excep?ia prescrip?iei executarii silite, aratand ca, in conformitate cu prevederile art. 6 din Decretul nr. 167/1958 raportat la art 91 s.u. din Codul de procedura fiscala, dreptul de a cere executarea silita se prescrie in 5 ani, in privin?a obliga?iilor fiscale pentru care s-a pornit executarea silita fiind indeplinit termenul de prescrip?ie extinctiva.

Contestatorul mai arata ca, in conformitate cu in Carta Drepturilor Contribuabilului  ( Ordinul Presedintelui ANAF nr. 713/2004) este statuat in cuprinsul art. 2 dreptul contribuabilului de a fi verificat numai cu privire la obliga?iile fiscale aflate in cadrul termenului de prescrip?ie, drept ce se traduce in plan procesual prin imposibilitatea executarii silite a crean?elor bugetare aflate in afara termenului de prescrip?ie.

Contesta?ia a fost motivata in drept pe dispozi?iile art. 172 si urm. C. proc. fisc., art. 399 si urm. Cod proc. civ.

In sus?inere, contestatorul a depus la dosarul cauzei copie de pe urmatoarele inscrisuri: soma?ie nr. 373020019957950, titlul executoriu nr. 373020011640258, copie a plicului cu data comunicarii(f. 3-5).

Intimata legal citat a depus intampinare prin care a solicitat respingerea contesta?iei la executare ca fiind neintemeiata si nelegala.

Intimata a aratat ca a inceput executarea silita impotriva numitului B V, pentru recuperarea sumei de 109124 lei conform soma?iei nr. 373020019957950/18.04.2011 si titlului executoriu nr. 373020011640258/18.04.2011, suma ce reprezinta crean?e de recuperat in urma atragerii raspunderii solidare in conformitate cu dispozi?iile art. 124 din Legea nr. 64/1995, republicata, privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, crean?a stabilita prin Sentin?a civila nr. 70/31.01.2005 pronun?ata de catre Tribunalul V in dosarul nr. 2591/2004, ramasa irevocabila prin neapelare la data de 17.05.2005.

Intimata mai arata ca soma?ia si titlul executoriu au fost comunicate debitorului B V, conform dispozi?iilor O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. De asemenea, intimata mai arata ca soma?ia si titlul executoriu au fost intocmite cu respectarea dispozi?iilor art. 136-141-145 din O.G. 92/2003.

In sus?inere, intimata a depus copie de pe urmatoarele inscrisuri: soma?ie nr. 373020019957950, titlul executoriu nr. 373020011640258, confirmare de primire, sentin?a civila nr. 70/31.01.2005 (f. 21-29).

Analizand actele si lucrarile dosarului, instan?a constata urmatoarele :

Prin Sentin?a civila nr. 70 pronun?ata de Tribunalul V la data de 31.01.2005 in dosarul nr. 2591/2004 ramasa definitiva si irevocabila  prin neapelare, s-a dispus , printre altele ca o parte din pasivul SC Beta SRL B , in suma de 989.679.256 lei sa fie suportat de para?ii B V si B Iulian Didi, dispunandu-se totodata sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile si imobile proprietatea para?ilor si obligarea acestora sa plateasca reclamantei SC Condor SA Matca suma de 345.000 lei, cheltuieli de judecata.

Pentru a ob?ine executarea acestei hotarari Administra?ia Finan?elor Publice B a intocmit la data de 18.04.2011 titlul executoriu nr. 373020011640258 si soma?ia nr. 373020019957950, comunicate debitorului-contestator la data de 21.04.2011.

Impotriva executarii silite inceputa debitorul  B V a formulat prezenta contesta?ie la executare prin care a solicitat anularea actelor de executare .

Avand in vedere dispozi?iile art. 401 C. proc. civ instan?a constata ca prezenta contesta?ie este formulata in termenul legal de 15 zile calculat de la data la care contestatorul a luat cunostin?a de actele de executare pe care le contesta.

Analizand cu prioritate, potrivit dispozi?iilor art. 137 C. proc civ. excep?ia prescrip?iei dreptului de a cere executarea silita invocata de contestator, instan?a constata urmatoarele:

Potrivit dipozi?iilor art. 405 alin 1 C. Proc. Civ.” Dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. “

In prezenta cauza sunt aplicabile dispozi?iile art. 131 C. proc. fisc. potrivit carora: „Dreptul de a cere executarea silita a crean?elor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept.”

Constatand ca, pentru executarea silita a Sentin?ei civile nr. 70 pronun?ata de Tribunalul V la data de 31.01.2005, intimata a intocmit  titlul executoriu nr. X si soma?ia nr. X la data de 18.04.2011 si nu a facut dovada ca termenul de prescrip?ie a fost suspendat sau intrerupt in conformitate cu dispozi?iile legale, in cuprinsul intampinarii limitandu-se doar la a men?iona ca in motivarea contesta?iei la executare, numitul B V contesta sumele ca fiind prescrise, instan?a urmeaza a admite excep?ia prescrip?iei dreptului de a cere executarea silita invocata de contestator, termenul fiind implinit la data de 1 ianuarie 2011.

Fa?a de aceste considerente urmeaza a admite excep?ia prescrip?iei dreptului de a cere executarea silita, invocata de contestator, a admite contesta?ia la executare si a anula titlul executoriu nr. 373020011640258 din data de 18.04.2011 si soma?ia nr. X din data de 18.04.2011, intocmite de Administra?ia Finan?elor Publice B, dispunand anularea formelor de executare silita a titlului executoriu nr. X din data de 18.04.2011, emis Administra?ia Finan?elor Publice B si incetarea executarii silite.

Contesta?ia  la executare a fost legal timbrata.

1

1