Contestatie la executare

Sentinţă civilă 317 din 02.02.2012


JUDECATORIA

Asupra cauzei civile de fata, retine urmatoarele:

Prin cererea inregistrata la data de 13.12.2011 pe rolul Judecatoriei B sub nr. X/2011, contestatoarea Comuna I, prin Primar, a formulat contestatie la executare impotriva actelor de executare, respectiv somatia nr. X/2011 din 22.11.2011 si a adresei de infiintare a popririi avand acelasi numar, emise de BEJ X, la cererea creditorului SC P SRL, solicitand anularea actelor de executare. De asemenea, a solicitat introducerea in cauza in calitate de tert poprit a AFP B.

In motivare contestatoarea arata ca, prin sentinta civila nr. X/10.10.2011 pronuntata de Tribunalul V si sentinta civila nr. X/11.04.2011 a Tribunalului V, Primaria com I a fost obligata la plata sumei de 131868 lei debit principal si 1040 lei cheltuieli de judecata. Conform somatiei emisa de executorul judecatoresc cu nr. de mai sus si a adresei de infiintare a popririi, li s-a pus in vedere ca in termen de 01 zile de la primirea sau afisarea somatiei sa procedeze la achitarea sumei de mai sus precum si a cheltuielilor de executare, fiind blocate totodata si conturile deschise la AFP B.

Sustine ca in conformitate cu dispozitiile OG nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii, exista o procedura speciala ce trebuia urmata. Astfel, executorul judecatoresc nu a emis anterior adresei de infiintare a popririi o somatie in care sa fie prevazut termenul de 6 luni mentionat in actul normativ susmentionat, astfel incat, debitoarea sa dispuna toate masurile pentru asigurarea in bugetele proprii si ale institutiilor din subordine a creditelor necesare pentru efectuarea platii sumelor stabilite prin titluri executorii.

Mai arata ca aceste retineri nu se pot face asupra oricaror resurse financiare ale institutiilor publice ci, numai asupra acelora alocate special de la buget, cu aceasta destinatie.

De asemenea, cu privire la cheltuielile de executare ce trebuiau stabilite prin procesul verbal de cheltuieli, solicita diminuarea acestora intrucat sunt exagerat de mari in raport cu complexitatea executarii, a lucrarilor ce trebuie efectuate de executorul judecatoresc.

Contestatia a fost motivata in drept pe dispozitiile OG nr. 22/2002.

In sustinere, contestatoarea a depus la dosarul cauzei la termenul din 22.12.2011 copie de pe urmatoarele inscrisuri: adresa de  infiintare a poprire nr. X/14.12.2011,  titlul executoriu nr. X/07.02.2011, titlul executoriu nrX/09.08.2010, titlul executoriu nr. X/10.05.2011, titlul executoriu nr. X/23.10.2010, titlul executoriu nr. X/30.08.2011.

Intimata legal citata  nu a formulat intampinare, prezenta prin aparator la termenul din data de 19.01.2012 a  aratat ca reprezentantul Comunei I a achitat  o parte din debit, respectiv suma de 8X0 lei, iar contul poprit a fost deblocat, sustinand ca actiunea a ramas fara obiect. A depus la dosarul cauzei adresa emisa de Comuna I la data de 27.12.2011.

La termenul din data de 02.02.2012 a depus la dosarul cauzei copie de pe adresa nr. X/2011 emisa la data de 27.12.2011 de BEJ X catre Trezoreria B si Ordinul de plata nr. 393 pentru suma de 8X0 lei.

La data de 2.02.2012 sub nr. 2273 au fost inregistrate la dosar concluziile scrise formulate de contestatoare prin care a reiterat cele sustinute in contestatie.

 S-a atasat dosarul de executare nr. X/2011 al Biroului Executorului Judecatoresc X.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele :

Prin Sentinta civila nr. X/11.04.2011 pronuntata de Tribunalul V in dosarul nr. X/89/2011 a fost admisa in parte cererea formulata de creditoarea S.C. P S.R.L impotriva debitoarei Primaria I, prin Primar si a fost somata debitoarea sa plateasca creditoarei in termen de 30 zile, suma de 131868 lei, reprezentand contravaloare prestatii servicii,  precum si cheltuieli de judecata in suma de 540 lei.

Sentinta civila mentionata mai sus a ramas definitiva si irevocabila prin respingerea cererii in anulare, pronuntata de Tribunalul V prin Sentinta civila nr. X/10.10.2011 in dosarul nr. X/89/2011, prin care a fost obligata debitoarea la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Pentru a obtine executarea acestei hotarari investita cu formula executorie conform dispozitiilor art. 269 c. proc. civ., creditoarea-intimata SC P  SRL a formulat cerere de executare silita inregistrata la Biroul Executorului Judecatoresc X sub nr. X/2011 la data de 8.11.2011.

Potrivit chitantei nr. 1174/08.11.2011 creditoarea SC P SRL a achitat suma de 8208 lei reprezentand onorariu si cheltuieli de executare.

De asemenea, potrivit contractului de asistenta juridica seria VS/Con nr. 013824/2011, creditoarea a apelat la serviciile d-lui av. X pentru asistenta si reprezentare juridica in vederea incasarii debitului de la Primaria I , contra onorariului in suma de 13000 lei achitat conform chitantei nr. 92/15.11.2011.

Prin Incheierea din data de 16.11.2011 pronuntata de Judecatoria B in dosarul nr. X/189/2011 a fost incuviintata executarea silita formulata de catre executorul judecatoresc, la cererea creditoarei  SC P SRL  impotriva debitoarei Primaria I  in baza titlului executoriu constand  in Sentinta civila nr. X/11.04.2011 pronuntata de Tribunalul V in dosarul nr. X/89/2011 si Sentinta civila nr. X/10.10.2011 pronuntata de Tribunalul V in dosarul nr. X/89/2011.

In baza acestei Incheieri, Biroul Executorului Judecatoresc X a intocmit la data de 22.11.2011 procesul-verbal nr. X/2011 si a emis Somatia nr. X/2011 prin care i s-a pus in vedere debitoarei sa achite in termen de o zi suma de 132908 lei reprezentand contravaloare prestatii servicii si cheltuieli de judecata, la care se adauga suma de 21293,10 lei onorariu executare, onorariu asistenta juridica la executare si cheltuieli de executare.

Somatia si procesul verbal de stabilire a cheltuielilor au fost comunicate debitoarei si primita sub semnatura secretarului unitatii la data de 28.11.2011.

La data de 30.11.2011 sub nr. X/2011 Biroul Executorului Judecatoresc X  a comunicat Administratiei Finantelor Publice-Trezoreria B adresa de infiintare a popririi asupra tuturor conturilor bancare prezente si viitoare deschise la tertul poprit pana la concurenta sumei totale de 154201,10 lei.

Biroul Executorului Judecatoresc X a comunicat si debitoarei faptul ca s-a inaintat catre Trezoreria B Titlul executoriu in vederea infiintarii popririi, comunicare primita de debitoare la data de 02.12.2011.

Prin ordinul de plata nr. 393  Comuna I a achitat suma de 8X0 lei catre Biroul Executorului Judecatoresc X.

Impotriva actelor de executare intocmite in dosarul nr. X/2011 debitoarea a formulat prezenta contestatie la executare.

Avand in vedere dispozitiile art. 401 C. proc. civ instanta constata ca prezenta contestatie este formulata in termenul legal de 15 zile calculat de la data la care contestatoarea  a luat cunostinta de actele de executare pe care le contesta.

Fata de materialul probator administrat in cauza instanta constata ca intemeiata afirmatia contestatoarei privind nerespectarea termenului de 6 luni de la data emiterii  somatiei, dupa emiterea careia trebuia sa se inceapa executarea silita.

Astfel, Biroul Executorului Judecatoresc X a emis Somatia nr. X/2011 la data de 22.11.2011 prin care i s-a pus in vedere debitoarei sa achite in termen de o zi suma de 132908  lei reprezentand contravaloare prestatii servicii si  cheltuieli de judecata, la care se adauga suma de 21923,10 lei reprezentand cheltuieli cu executarea, onorariu executare si onorariu asistenta juridica la executare.

Somatia a fost comunicata debitoarei si primita sub semnatura secretarului unitatii la data de 28.11.2011.

La data de 30.11.2011 sub nr. X/2011 Biroul Executorului Judecatoresc X a comunicat AFP B- Trezoreriei B adresa de infiintare a popririi asupra tuturor conturilor bancare prezente si viitoare pana la consurenta sumei de 154201,10 lei , asadar  nu s-a respectat termenul de 6 luni prevazut de dispozitiile speciale ale art. 2 din OG nr. 22/2002 (care deroga de la dreptul comun), privind obligatiile de plata ale institutiilor publice, respectiv, daca executarea impotriva debitorului-institutie publica nu incepe sau nu continua din cauza lipsei de fonduri, legea ii acorda acestuia un termen de 6 luni in care este obligat sa faca demersuri pentru a-si achita debitul. 

Instanta retine ca, dupa trecerea termenului de 6 luni creditorul va putea trece la executarea silita conform procedurii prevazute de Codul de procedura civila, prin oricare dintre modalitati. Acest termen a fost instituit pentru a proteja functionarea serviciilor publice.

Fata de aceste considerente urmeaza a respinge contestatia la executare formulata de contestatoare impotriva Somatiei nr. X/22.11.2011, acesta fiind intocmita cu respectarea dispozitiilor prevazute de art. 387 C. Proc. Civ, urmand a fi mentinuta de instanta. De altfel contestatoarea nu invoca niciun motiv de nulitate a somatiei.

Cu privire la contestatia la executare formulata impotriva adresei de infiintare a popririi, instanta urmeaza a constata ca aceasta a ramas fara obiect, avand in vedere, adresa nr. X/27.12.2011 emisa de Biroul Executorului Judecatoresc catre Trezoreria B, prin care se solicita anularea adresei de poprire nr. X/2011 din data de 30.11.2011 privind pe creditoarea Comuna I prin primar si pe creditoarea SC P SRL.

Contestatoarea a mai aratat ca executarea silita nu se poate face asupra oricaror resurse financiare ci, numai asupra acelora alocate special .

Instanta  retine ca art. 1 din O.G. nr. 22/2002 prevede ca, creantele stabilite prin titluri executorii in sarcina institutiilor publice se achita din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata respectiva, insa instanta apreciaza ca acest text de lege se aplica in situatia in care plata creantelor se face de buna voie, iar nu in cazul executarii silite care este reglementata in dispozitiile legale urmatoare cand executarea silita se face dupa 6 luni potrivit dispozitiilor codului de procedura civila fara a  se tine seama de sumele alocate de la buget in acest sens. Astfel, nu are importanta din ce conturi ale debitorului se face executarea silita atat timp cat acesta nu a facut demersuri pentru a cuprinde in buget sumele necesare pentru plata creantelor scadente .

Contestatoarea a mai solicitat si diminuarea cheltuielilor de executare considerand ca acestea sunt exagerat de mari raportat la complexitatea executarii , a lucrarilor ce trebuie efectuate de executorul judecatoresc si avocat.

Privitor la cheltuielile si la onorariul de executare,  instanta retine ca in cauza sunt aplicabile prevederile art. 3711 din Codul de procedura civila, conform carora:

„Partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitati care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile necesare in acest scop. Pentru actele sau activitatile dispuse din oficiu cheltuielile se avanseaza de catre creditor.

Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, afara de cazul cand creditorul a renuntat la executare sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare facute dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu prin executare voluntara.

Sumele ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul judecatoresc, prin proces-verbal, pe baza dovezilor prezentate de partea interesata, in conditiile legii.

Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol procesul-verbal constituie titlu executoriu”.

Potrivit dispozitiilor pct 3 din Anexa nr. 1 din Ordinul nr. 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale si maximale pentru serviciile prestate de executorii judecatoresti, onorariu pentru urmarirea creantelor poate fi de pana la 10%.

  De asemenea, potrivit art. 37 alin.3 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti „Executorii judecatoresti nu pot conditiona punerea in executare a hotararilor judecatoresti de plata anticipata a onorariului”.

In cauza de fata, onorariul executorului judecatoresc a fost stabilit in limitele prevederilor legale mentionate mai sus, iar creditoarea a facut dovada platii sumei reprezentand onorariu avocat si onorariu executor judecatoresc astfel incat urmeaza a respinge cererea contestatoarei de diminuare a acestor sume.

Contestatia a fost legal timbrata.

4