Schimbare domiciliu în cursul procesului. Obligaţia părţii

Decizie 2315 din 15.11.2012


Schimbarea domiciliului părţii în timpul judecăţii trebuie, sub sancţiunea neluării ei în seamă, adusă la cunoştinţa instanţei prin petiţie la dosar, iar părţii potrivnice prin scrisoare recomandată.

Prin Decizia civilă nr. 516/26.06.2012, pronunţată în dosarul nr. 13202/325/2009, Tribunalul Timiş a anulat ca netimbrat apelul declarat de reclamantul V.M. împotriva sentinţei civile nr. 2415/01.02.2012 pronunţate de Judecătoria Timişoara în dosar nr. 13202/325/2009 în contradictoriu cu intimatul pârât V.N.

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că, prin sentinţa civilă nr. 2415/01.02.2012 pronunţată de Judecătoria Timişoara în dosarul nr. 13202/325/2009 a fost admisă în parte cererea formulată şi precizată de către reclamantul V.M. în contradictoriu cu paratul V.N., dispunându-se sistarea stării de indiviziune asupra masei succesorale rămase de pe urma antecesorului părţilor; a fost respinsă în rest acţiunea formulată şi precizată şi a fost anulată cererea reconvenţională formulata de către pârâtul reclamant reconvenţional V.N.

Împotriva sentinţei civile nr. 2415/01.02.2012 a declarat apel reclamantul V.M.

La termenul din 26.06.2012 instanţa a invocat excepţia netimbrării apelului, pe care a soluţionat-o cu prioritate, întrucât priveşte legal învestire a instanţei.

Pentru primul termen de judecată în faţa instanţei de apel, apelantul – reclamant a fost citat cu menţiunea de a achita taxă judiciară de timbru în cuantum de 10 lei conform art. 3 lit. a) raportat la art. 11 din Legea nr. 146/1997 şi timbru judiciar de 0,3 lei, conform art. 3 alin. (2) din O.G. nr. 32/1995, sub sancţiunea anulării apelului ca netimbrat, obligaţie pe care însă nu şi-a îndeplinit-o.

Potrivit art. 20 din Legea nr. 146/1997, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar dacă acestea nu sunt achitate la momentul înregistrării acţiunii sau cererii, judecătorul va pune în vedere părţii să le achite până la primul termen de judecată, urmând ca neîndeplinirea acestei obligaţii până la termenul stabilit să fie sancţionată cu anularea acţiunii sau cererii; conform art. 9 din O.G. nr. 32/1995, aceleaşi dispoziţii se aplică şi în cazul neplăţii timbrului judiciar.

Având în vedere că apelantul, deşi citat cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar  până la primul termen de judecată, nu a onorat această obligaţie de plată a taxelor judiciare, în temeiul art. 137 alin. (1) C. pr. civ. raportat la art. 20 din Legea nr. 146/1997, cu aplicarea art. 9 din O.G. nr. 32/1995, tribunalul a admis  excepţia netimbrării apelului şi a anulat apelul ca netimbrat.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul, solicitând casarea hotărârii recurate, cu trimiterea cauzei spre rejudecare, pentru următoarele motive:

La prima zi de înfăţişare, în apel, 26.06.2012, a solicitat instanţei amânarea cauzei pentru angajare apărător, deoarece colaborarea cu domnul avocat reprezentant în prima instanţa nu a continuat; în acest sens, a solicitat d-lui avocat şi acesta a depus la dosarul cauzei cerere de renunţare la mandat avocaţial.

Citarea s-a făcut la sediul biroului avocaţial, domiciliul procedural ales în prima instanţa.

În condiţiile întreruperii colaborării cu reprezentantul său şi faţă de faptul că reclamantul este domiciliat în Italia şi a cunoscut despre termenul de judecata şi despre mersul dosarului de pe portalul instanţelor de judecata, în condiţiile în care nu s-a continuat reprezentarea avocaţiala în calea de atac a apelului, nu a luat la cunoştinţa despre cuantumul taxei de timbru, deoarece nu i s-a pus în vedere personal. Nici până în prezent nu a intrat în posesia citaţiei, arată reclamantul recurent.

La momentul la care a venit în ţară, cu o zi înainte de proces, nu a intrat în posesia citaţiei şi nu i s-a pus în vedere cuantumul taxei de timbru.

Pârâtul intimat a solicitat respingerea ca nefondat.

Examinând legalitatea deciziei atacate prin prisma motivelor de recurs, precum şi faţă de prevederile art. 304 C. pr. civ., Curtea de Apel a reţinut că recursul nu este fondat, astfel:

Din cuprinsul dosarului rezultă că recurentul (reclamant apelant) a fost citat la domiciliul ales indicat la prima instanţă cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru de 10 lei şi timbrul judiciar de 0,3 lei sub sancţiunea anulării cererii de apel ca netimbrată. Deoarece la termenul de judecată din 26.06.2012 apelantul nu a făcut dovada plaţii taxei de timbru astfel stabilite, în mod legal tribunalul a anulat în baza art. 20 din Legea nr. 146/1997 cererea de apel ca netimbrată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 98 C. pr. civ., schimbarea domiciliului unei părţi în timpul judecăţii (inclusiv a domiciliului procesual ales conform art. 93 C. pr. civ.) trebuie, sub pedeapsa neluării ei în seamă, să fie adusă la cunoştinţa instanţei prin petiţie la dosar, iar părţii potrivnice prin scrisoare recomandată, a cărei recipisă de predare se va depune la dosar o dată cu petiţia prin care se înştiinţează instanţa despre schimbarea domiciliului.

Problema domiciliului ales şi a schimbării acestuia este diferită de cea a încetării sau nu a mandatului avocatului în cauză. Oricum, la dosarul de apel nu există nici un înscris prin care să se comunice încetarea mandatului avocatului în conformitate cu dispoziţiile art. 72 C. pr. civ., o cerere de amânare pentru angajare apărător neîndeplinind condiţiile textului de lege arătat.

Aşadar, având în vedere că în faţa primei instanţe reclamantul recurent şi-a ales domiciliul la adresa la care a fost citat şi nu a înştiinţat instanţa de apel şi partea adversă de schimbarea domiciliului conform art. 98 C. pr. civ. mai sus citat, Curtea a constatat că procedura de citare la termenul la care s-a pronunţat instanţa de apel a fost legal îndeplinită, ca şi comunicarea cuantumului taxei de timbru datorată pentru judecarea apelului, astfel încât în mod corect tribunalul s-a pronunţat asupra excepţiei de netimbrare.

Împrejurarea invocată de recurent (nu a intrat în posesia citaţiei care cuprindea menţiunea privind necesitatea achitării taxei de timbru) îi este imputabilă şi nu atrage nelegalitatea deciziei prin care a fost anulat ca netimbrat apelul. De asemenea, nici faptul că a venit în ţară cu o zi înainte de proces nu îl exonerează pe recurent de obligaţia de a achita până la termenul stabilit taxa de timbru al cărei cuantum i-a fost comunicat prin citaţie la domiciliul ales.

Pentru aceste considerente, Curtea a constatat că motivele de recurs sunt nefondate.