Acţiune în rectificare de carte funciară.

Decizie 402 din 06.09.2012


Acţiune în rectificare de carte funciară.

Situaţiile în care se poate cere rectificarea de carte funciară sunt expres şi limitativ prevăzute de lege – art. 36 din Legea nr. 7/1996.

Secţia I civilă – Decizia civilă nr. 402/6 septembrie 2012

Prin sentinţa civilă nr. 4794/2011, pronunţată de Judecătoria Petroşani în dosar nr. 9437/278/2010, s-a respins acţiunea introdusă de reclamanta C.A.R.E I.F.N. împotriva pârâţilor BM, PC şi PI.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin contractul de împrumut nr. 1518/13 noiembrie 2006, reclamanta a acordat pârâtei BM un împrumut în sumă de 25.000 lei cu o dobândă de 8% pe 4 săptămâni, pe termen de un an, rambursabil în 12 rate lunare.

Pârâta a garantat restituirea împrumutului cu imobilul casă, compus din trei încăperi şi trei dependinţe, în suprafaţă de 168 mp, situat în L., str. 9 M., nr. 29, jud. H., amplasat pe terenul înscris în C.F. 974 Petroşani, prin contractul de garanţie imobiliară autentificat sub nr. 4.526/13 noiembrie 2006 de B.N.P. MGA, pe care îl dobândise prin succesiune, de la defunctul NI, evaluat la 64.000 lei.

Întrucât pârâta nu a respectat obligaţiile contractului, reclamanta a formulat cerere de executarea silită a acesteia, cererea sa făcând obiectul dosarului nr. 417/31 octombrie 2007 al BEJ PE.

În C.F. 974 Bărbătenii de Sus, s-a înscris ipoteca rang I şi interdicţie de înstrăinare şi grevare de sarcini, pentru suma de 64.000 lei şi dobânda aferentă, cheltuieli, penalităţi, (C1) în favoarea C.A.R.E.

Deşi s-au fixat mai multe termene de licitaţie pentru vânzarea imobilelor, nu s-a prezentat niciun ofertant.

S-a reţinut că imobilul casă compus din trei încăperi, trei dependinţe, situat în L., str. 9 M., nr. 29, jud. H., nu a fost înscris în C.F. 974 Bărbăteni, unde apare doar loc de casă şi teren în suprafaţă de 500 mp.

Imobilul casă în discuţie, a fost înscris în cartea funciară doar la data de 9 iunie 2009, – în dosarul de C.F. 6.690/28 mai 2009 şi a fost notat în C.F. 60164 – Lupeni, provenită din C.F. nr. 34 Bărbăteni.

La data de 17 ianuarie 2007, pârâta a încheiat cu pârâţii PI şi PC, un contract de împrumut cu garanţie imobiliară, autentificat sub nr.193 - ce viza imobilul în litigiu.

Aşa fiind, chiar dacă imobilul casă este amplasat pe o altă carte funciară, aşa cum rezultă din raportul de expertiză efectuat în cauză, respectiv în C.F. 60719 Lupeni, s-a apreciat că reclamanta nu poate solicita vânzarea lui, astfel că, acţiunea s-a privit ca nefondată, şi lipsită de interes, motiv pentru care s-a dispus respingerea ei.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta C.A.R. E I.F.N., solicitând schimbarea în tot a hotărârii, în sensul admiterii acţiunii.

În motivare, s-a arătat că a introdus acţiunea în rectificare de carte funciară, urmărind radierea înscrierii imobilului casă dintr-o carte funciară şi notarea ei în alta, conform realităţii.

Prin decizia civilă nr. 73/A/2012 Tribunalul Hunedoara a respins ca nefondat apelul civil formulat de reclamanta C.A.R. E I.F.N. Petroşani, reţinând următoarele:

Independent de cartea funciară în care este înscrisă casa în litigiu situată în L., str. 9 M., nr. 29, jud. H., relevantă este împrejurarea că pârâta BM a garantat cu acest imobil, prin constituirea ipotecii, atât împrumutul ce i-a fost acordat de reclamanta C.A.R. în anul 2006, cât şi cel acordat de pârâţii PI şi PC în anul 2007.

Ulterior, prin actul de dare în plată nr. 2239/17.06.2009, proprietari ai imobilului au devenit pârâţii PI şi PC.

Această casă a fost notată în cartea funciară nr. 34 Bărbăteni (actuală C.F. 60164), la cererea pârâtei BM, doar la data de 28.05.2009, iar pârâţii P şi-au întabulat dreptul de proprietate în această carte funciară, în baza actului de dare în plată, la data de 18.06.2009.

Reclamanta C.A.R. E I.F.N. Petroşani, urmăreşte prin prezenta acţiune rectificarea cărţii funciare nr. 34 Bărbăteni (actual 60164 Lupeni), în care sunt înscrişi ca proprietari pârâţii P, în sensul radierii notării construcţiei din L., str. 9 M., nr. 29 din această carte funciară şi notării casei în C.F. 974 Bărbăteni (actual C.F. 60719 Lupeni) în proprietatea pârâtei BM, împotriva căreia a început executarea silită în temeiul contractului de împrumut cu garanţie imobiliară, în cuprinsul căruia imobilul fusese identificat ca fiind întabulat în C.F. 974 Bărbăteni.

Chiar dacă din expertiza topografică efectuată în cauză de expert ID rezultă că această casă a fost notată greşit în C.F. 60164 Lupeni (provenită din conversia C.F. 34 Bărbăteni) şi că în realitate construcţia este situată pe terenul înscris în C.F. 60719 Lupeni (provenită din conversia C.F. 974 Bărbăteni), cu suprafaţa de 500 mp, acţiunea în rectificare nu poate fi admisă, câtă vreme actul de dare în plată în temeiul căruia pârâţii P şi-au înscris dreptul de proprietate asupra casei nu a fost anulat.

Ca urmare, acţiunea în rectificare de carte funciară îndreptată împotriva acestor pârâţi, ei fiind dobânditori de bună credinţă şi cu titlu oneros ai imobilului în litigiu, nu poate avea o existenţă de sine stătătoare, întrucât se tinde la afectarea dreptului lor de proprietate, ci trebuie să se grefeze sau să fie precedată de o acţiune în anularea titlului lor de proprietate, în temeiul căruia s-au înscris în cartea funciară.

Împotriva acestei ultime hotărâri a formulat recurs reclamanta, invocând în drept dispoziţiile art. 304 C. proc. civ.

În expunerea criticilor se arată în esenţă că din raportul de expertiză efectuat în cauză rezultă că imobilul casă se află edificat pe terenul evidenţiat în CF 974 Bărbăteni. Pârâta B cu rea credinţă, pentru a evita executarea silită, a solicitat notarea casei în altă carte funciară.

Examinând hotărârea atacată prin prisma criticilor formulate, Curtea a constatat următoarele:

Reclamanta a investit instanţa de judecată cu o acţiune având ca obiect rectificarea cărţii funciare 942 Bărbăteni în sensul radierii notării imobilului construcţie, situat administrativ în L., str. 9 M., nr. 29 şi notarea acestuia în CF 974 Bărbăteni, invocând în drept dispoziţiile DL 115/1938.

În mod corect acţiunea astfel cum a fost formulată şi motivată în drept a fost respinsă de către instanţa de fond iar decizia instanţei de apel, întrucât a menţinut această soluţie, este legală.

Dispoziţiile art. 34 din DL 115/1938 reglementează situaţiile în care se poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciară, iar dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 7/1996 ( fostul art. 38) reglementează şi situaţiile în care înscrierea nu mai este în concordanţă cu situaţia reală a imobilului.

În speţă niciunul din cazurile de rectificare de carte funciară nu sunt incidente atâta timp cât imobilul în litigiu, în prezent este în proprietatea intimaţilor P, iar actul de dare în plată nu a fost anulat, cum corect a reţinut instanţa de apel.

De altfel, recurenta nu arată care caz de rectificare justifică cererea formulată pentru  a se putea exercita controlul judiciar al instanţei de recurs.

Oricum solicitarea reclamantei, aşa cum s-a reţinut în cele ce preced, de radiere a casei, proprietatea actuală a intimaţilor P din cartea lor funciară şi notarea într-o altă carte funciară, în proprietatea debitoarei reclamante, nu are justificare legală.

Pentru cele arătate, Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 312 C. proc. civ, a respins ca nefondat prezentul recurs.