Drepturi băneşti

Sentinţă civilă 241/2013 din 14.01.2013


Cod Operator 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa nr. 241/2013

Şedinţa publică de la 14.01.2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol fiind judecarea acţiunii formulată de reclamanta  A.S.F.Craiova, pentru membrul de sindicat P.V., în contradictoriu cu pârâtele S.C. “TELECOMUNICAŢII C.F.R.’’ S.A. Bucureşti şi SUCURSALA REGIONALĂ DE TELECOMUNICAŢII CRAIOVA, având ca obiect drepturi băneşti .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reprezentantul reclamantei, respectiv preşedintele A.S.F. Craiova - M.G., lipsă fiind pârâtele.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă , după care ,  constatând că nu mai sunt alte cereri , cauza fiind în stare de judecată, instanţa a acordat cuvântul pe fond.

Reprezentantul reclamantei a solicitat admiterea acţiunii şi a depus în acest sens concluzii scrise la dosar.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă :

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, reclamanta  A.S.F. CRAIOVA , pentru membrul de sindicat P.V., în contradictoriu cu pârâtele S.C. “ TELECOMUNICAŢII C.F.R.’’ S.A. Bucureşti şi SUCURSALA REGIONALĂ DE TELECOMUNICAŢII CRAIOVA,  a solicitat instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună obligarea pârâtelor la plata ajutorului bănesc în cuantum de 5 salarii minime negociate la S.C. “ Telecomunicaţii C.F.R.’’ S.A., drept cuvenit ca urmare a decesului tatălui salariatului – membru de sindicat P.V..

În motivarea acţiunii s-a arătat că membrul de sindicat domiciliază în municipiul Tg.-Jiu şi este  angajat cu contractul individual de muncă nr. 2AT/Z2/1-1/10196/01.12.2002, îndeplinind funcţia de tehnician telecomunicaţii în cadrul S.C. “ Telecomunicaţii C.F.R.’’ S.A. Bucureşti - Sucursala Regională De Telecomunicaţii Craiova.

S-a învederat că la data de 10.06.2012 a decedat tatăl salariatului P.V., respectiv P.D. şi potrivit art. 6.9 lit. d şi e din contractul colectiv de muncă 2011-2012, reclamantul trebuia să primească în cazul decesului unui membru de familie 3 salarii minime negociate la S.C. “ Telecomunicaţii C.F.R.’’ S.A., care de asemenea se va îngriji de confecţionarea sicriului şi a crucii , iar în cazul în care nu există posibilitatea confecţionării acestora, va acorda un ajutor bănesc corespunzător coeficientului de salarizare 2, în total 5 salarii minime negociate în sumă de 3000 lei.

De asemenea, s-a mai arătat cu privire la contractul colectiv de muncă 2011-2012, că a produs efecte  1 an şi 60 zile, conform art.1.2 lit. b şi c , adică până la data de 28.06.2012, aşa cum rezultă şi din adresa nr.2692/16.07.2012 emisă de I.T.M. Bucureşti, la solicitarea S.C. “ Telecomunicaţii C.F.R.’’ S.A., pentru a lămuri problema valabilităţii acestui contract colectiv de muncă.

În temeiul art. 253 alin. 1 şi 268 alin.1 lit. c din Codul muncii, reclamanta a solicitat să fie obligat angajatorul să-l despăgubească pe salariat.

În dovedirea acţiunii reclamanta a depus la dosar , în copie,  cartea de identitate şi certificatul de naştere ale salariatului – membru de sindicat, certificatul de deces al tatălui salariatului , extras din contractul colectiv de muncă 2011-2012, înregistrat la I.T.M. Bucureşti sub nr.85/28.04.2011, adresa nr. 2692/16.07.2012 emisă de I.T.M. Bucureşti.

Pârâtele au formulat întâmpinare în cauză, prin care au solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, cu motivarea că C.C.M. 2011-2012 înregistrat la I.T.M. Bucureşti sub nr.85/28.04.2011 a produs efecte până la data de 28.04.2012, iar noul contract colectiv de muncă a fost înregistrat la data de 28.06.2012 şi faţă de data la care s-a produs evenimentul , respectiv 10.06.2012, cererea urmează să fie respinsă ca fiind lipsită de temei legal.

Au susţinut pârâtele că în speţă nu sunt îndeplinite condiţiile articolului nr.1.2 lit. c din contract, întrucât nicio organizaţie semnatară a contractului nu îndeplineşte condiţiile de reprezentativitate impuse de Legea nr.62/2011.

Au mai menţionat pârâtele că nu s-a formulat cerere de renegociere, înregistrată cu 60 zile înainte de expirarea contractului, că cererea de renegociere nu a fost formulată de o organizaţie sindicală care îndeplineşte criteriile de reprezentativitate prevăzute de Legea nr.62/2011, astfel cum statuează art. 223 din cuprinsul acesteia şi nu a existat acordul între părţi de a produce efecte contractul şi după data expirării acestuia.

În apărare, pârâtele au înaintat la dosar, în copie, contractul colectiv de muncă pe anul 2011-2012 şi contractul colectiv de muncă pe anul 2012-2013.

Analizând actele dosarului, în raport de dispoziţiile legale aplicabile, instanţa reţine că acţiunea este întemeiată pentru următoarele considerente:

Membrul de sindicat P.V. este  angajat cu contract individual de muncă în cadrul S.C. “ Telecomunicaţii C.F.R.’’ S.A. Bucureşti - Sucursala Regională De Telecomunicaţii Craiova, iar în data de 10.06.2012 a decedat tatăl acestuia, respectiv P.D., conform certificatului de deces depus în copie la dosar.

În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 2 lit. c din Codul muncii republicat, angajatorul are obligaţia de a acorda salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă.

Prin acţiunea de faţă se solicită acordarea ajutoarelor băneşti prevăzute la art. 6.9 lit. d din contractul colectiv de muncă 2011-2012 al S.C.  Telecomunicaţii C.F.R. S.A.

Conform prevederilor  art. 229 alin. 4 din Codul muncii republicat „contractele colective de muncă încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor”.

Potrivit prevederilor art. 6.9 lit. d din contractul colectiv de muncă 2011-2012 al S.C.  Telecomunicaţii C.F.R. S.A., înregistrat la I.T.M. Bucureşti sub nr.85/28.04.2011, în cazul decesului membrilor de familie (soţ, soţie, părinte sau copil), salariaţii au dreptul la un ajutor bănesc în valoare de 3 salarii minime negociate la S.C. “ Telecomunicaţii C.F.R.’’ S.A.

De asemenea, la art. 6.9 lit. e din acelaşi contract se prevede că S.C. “ Telecomunicaţii C.F.R.’’ S.A.se va îngriji de confecţionarea sicriului şi a crucii , iar în cazul în care nu există posibilitatea confecţionării acestora, va acorda un ajutor bănesc corespunzător coeficientului de salarizare 2, 00.

Contractul colectiv de muncă mai sus menţionat a fost înregistrat la I.T.M. Bucureşti data de 28.04.2011 şi potrivit art.1.2 lit. b din contract , acesta a fost încheiat pe o perioadă de un an de la data înregistrării la  I.T.M. Bucureşti.

La art.1.2 lit. c din contract se prevede că părţile semnatare se vor întâlni cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al contractului pentru renegocierea acestuia. Totodată aceleaşi dispoziţii stipulează că „ actualul contract va putea produce efecte şi după expirarea termenului stabilit, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice”.

Prin urmare, în condiţiile în care noul contract colectiv de muncă pe  anul 2012-2013 a fost înregistrat la I.T.M. Bucureşti la data de 21.06.2012, devenind aplicabil începând cu această dată, pe perioada 28.04.2012 – 21.06.2012 cuprinsă între data expirării termenului de valabilitate de un an stabilit în contractul colectiv de muncă pe anul 2011-2012 şi data intrării în vigoare a noului contract , va produce efecte contractul colectiv de muncă pe anul 2011-2012, conform prevederilor art.1.2 lit. c din contract, conform cărora părţile au acceptat că acest contract va putea produce efecte şi după expirarea termenului stabilit, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice.

Aşadar, la data de 10.06.2012, când  a decedat tatăl salariatului – membru de sindicat, respectiv P.D., contractul colectiv de muncă pe anul 2011-2012 a continuat să producă efecte, aşa cum au convenit părţile la momentul încheierii acestuia.

Este neîntemeiată susţinerea pârâtelor, în sensul că  nu s-a formulat cerere de renegociere, înregistrată cu 60 zile înainte de expirarea contractului, întrucât art.1.2 lit. c din contract prevede obligaţia părţilor semnatare de a se  întâlni cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al contractului pentru renegocierea acestuia , însă nu condiţionează producerea de efecte juridice  după expirarea termenului stabilit în contract de înregistrarea cererii de renegociere cu cel puţin 60 de zile înainte de expirare a acestuia.

Rezultă în mod cert că părţile au convenit producerea  de efecte juridice şi după expirarea termenului de valabilitate al contractului, tocmai pentru a se acoperi perioada scursă între data expirării termenului de valabilitate al contractului pe anul 2011-2012 şi data de la care va deveni aplicabil noul contract colectiv de muncă pe anul 2012-2013.

În acelaşi sens s-a pronunţat şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti,  prin adresa nr. 2692/16.07.2012 emisă S.C. “ Telecomunicaţii C.F.R.’’ S.A., prin care se arată că , faţă de prevederile art.1.2 lit. c din contractul colectiv de muncă, părţile au convenit la prelungirea termenului iniţial, dar nu mai mult de 60 zile calendaristice.

Prin urmare, salariatul – membru de sindicat P.V. era îndreptăţit la acordarea ajutoarelor băneşti prevăzute la art. 6.9 lit. d şi e din contractul colectiv de muncă 2011-2012 al S.C. “ Telecomunicaţii C.F.R.’’ S.A., ca urmare a decesului tatălui său din data de 10.06.2012.

Faţă de considerentele expuse, instanţa urmează să admită acţiunea şi să oblige pârâtele să plătească salariatului – membru de sindicat P.V. ajutorul bănesc în valoare de 3 salarii minime negociate la S.C. “ Telecomunicaţii C.F.R.’’ S.A.,  prevăzut la  art. 6.9 lit. d din contractul colectiv de muncă 2011-2012 al S.C.  Telecomunicaţii C.F.R. S.A., înregistrat la I.T.M. Bucureşti sub nr.85/28.04.2011 şi ajutorul bănesc corespunzător coeficientului de salarizare 2, 00, prevăzut art. 6.9 lit. e din contractul colectiv de muncă 2011-2012 al S.C. “ Telecomunicaţii C.F.R.’’ S.A.

Opinia asistenţilor judiciari este conformă cu prezenta hotărâre.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite  acţiunea formulată de reclamanta  A.S.F. CRAIOVA , cu sediul în …………….., pentru membrul de sindicat P.V., domiciliat în ………………, în contradictoriu cu pârâtele S.C.  TELECOMUNICAŢII C.F.R. S.A. şi SUCURSALA REGIONALĂ DE TELECOMUNICAŢII CRAIOVA.

Obligă pârâtele să plătească salariatului membru de sindicat P.V. ajutorul bănesc în valoare de 3 salarii minime negociate la S.C. ” Telecomunicaţii CFR” S.A., prevăzut la art.6.9. lit.d din Contractul Colectiv de Muncă 2011-2012 înregistrat la I.T.M. sub nr.85/28.04.2011 şi ajutorul bănesc corespunzător coeficientului de salarizare 2,00 prevăzut de art.6.9. lit. e din Contractul Colectiv de Muncă 2011-2012 înregistrat la I.T.M. sub nr.85/28.04.2011.

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 14 Ianuarie 2013, la Tribunalul Gorj.