Acţiune în constatare

Sentinţă civilă 1615/2013 din 21.02.2013


Cod operator: 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 1615/2013

Şedinţa publică de la 21 Februarie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE:

Asistent  judiciar:

Asistent  judiciar:

Grefier:

Pe rol fiind judecarea cererii de chemare în judecată formulată de către reclamantul  C.V.C.. în contradictoriu cu pârâta C.C.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul, lipsind  pârâta.

 Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care , nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, tribunalul constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Reclamantul solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea adresată instanţei de judecată şi înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr. reclamantul C. V. C. a chemat în judecată pârâta C. C., solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie obligată pârâta să-i acorde grupa a II-a de muncă pentru perioada 01.08.1972-31.12.1983.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că în perioada 01.08.1972-31.1983 a desfăşurat activitate în cadrul S.C. .  care a fost lichidată de societatea C.C.., toate documentele fiind preluate de lichidator.

Cererea nu a fost motivată în drept.

În dovedirea acţiunii, a depus la dosarul cauzei adresa nr. 1156/13.03.2012 emisă de societatea pârâtă,adeverinţa nr. 2152 din data de 03.07.1998 eliberată de Societatea Comercială şi Îmbunătăţiri Funciare, adeverinţa nr. 6343 din data de 27.12.2011 emisă de aceeaşi societate.

Deşi legal citată pârâta nu a formulat întâmpinare.

Prin notele de şedinţă depuse la dosarul cauzei, pârâta a arătat că nu s-a putut proceda la eliberarea adeverinţei solicitate întrucât în urma procesului de lichidare, fondul arhivistic al societăţii a fost preluat în baza procesului verbal de predare primire nr. 4610/17.05.2006 de către Casa Judeţeană de Pensii Gorj.

A mai menţionat că nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupa I şi II de muncă se face către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de micro-climat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare) iar conform art. 158 alin 2 din Legea nr. 263/2010 adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate, numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001

Potrivit dispoziţiilor Ordinului nr. 50/05.03.1990 pentru precizarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării, în anexele 1 şi 2 sunt prevăzute activităţile şi categoriile profesionale ce se încadrează în grupele I şi II încadrarea în grupele I şi II de muncă se va face în situaţia în care, cu toate măsurile luate de unitate existente la locurile (activităţile, meseriile, funcţiile) prevăzute în aceste grupe depăşeşte nivelul maxim admis prevăzut în Normele de protecţia muncii. Existenţa condiţiilor deosebite la locurile de muncă cu noxe trebuie să rezulte din determinările de noxe efectuate de către organele MS sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unităţilor Aceste determinări trebuie confirmate de către inspectorii de stat teritoriali pentru protecţia muncii care la data efectuării analizei, constată că s-au aplicat toate măsurile posibile de normalizare a condiţiilor şi ca toate instalaţiile de protecţie a muncii funcţionau normal. Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de muncă se face de către conducerea unităţilor  împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective.

A mai precizat pârâta că nefiind în posesia documentelor din care să rezulte această stare de fapt, sunt în imposibilitatea de a elibera o adeverinţă care să ateste încadrarea într-o anumită grupă de muncă iar pe cale de consecinţă lasă la aprecierea instanţei soluţionarea cauzei.

Analizând întregul material probator administrat în cauză instanţa reţine că prin cererea de chemare în judecată promovată de rolul Tribunalului Gorj, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale reclamantul C V. C. solicită eliberarea unei adeverinţe în care să se menţioneze grupa de muncă în care a fost încadrat în perioada 01.08.1972-31.12.1983 în care a avut calitatea de angajat al S.C., societate care în prezent se află în procedura falimentului. Potrivit Ordinului nr.590/2008 „cererile prin care persoanele interesate solicită eliberarea adeverinţelor prin care se atestă faptul că în anumite perioade anterioare datei de 1 aprilie 2001 şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă se depun la angajatorii sau la deţinătorii arhivelor acestora, după caz”, iar „adeverinţele prevăzute la pct.1 se întocmesc şi se eliberează, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor de arhive”. Tot în acest act normativ se explicitează sensul noţiunii de „deţinător de arhive”, arătându-se că „în înţelesul prezentului ordin, prin deţinător de arhivă se înţelege persoana juridică în a cărei păstrare se află documente în baza cărora se poate întocmi şi elibera adeverinţa prevăzută în anexă” şi „angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzători de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor înscrise în adeverinţele pe are le întocmesc şi le eliberează”. Potrivit procesului-verbal încheiat între SC C. V.  SRL şi Casa Judeţeană de Pensii Gorj comunicat în copie de către Casa Judeţeană de Pensii Gorj, pârâta SC C. V C. SRL are în continuare calitatea de „deţinător de arhive” în sensul prevăzut de Ordinul nr.590/2008 deoarece, după cum rezultă din cuprinsul acestui proces-verbal cu ocazia predării documentelor provenite de la S.C. nu au fost predare către Casa Judeţeană de Pensii Gorj documente de încadrare a personalului în grupa I sau a II-a de muncă.

Prin decizia nr.2152/30.03.2011 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 9219/95/2010 s-a stabilit cu putere de lucru judecat calitatea procesuală pasivă a pârâtei S.C. C.C. în ceea ce priveşte calitatea de deţinător de arhivă pentru societatea SC IFCAI SA al cărui lichidator a fost, astfel încât în conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr.590/2008 îi revine obligaţia de a elibera documentele referitoare la foştii angajaţi în grupe de muncă. Pe de altă parte, faptul că reclamantul a prestat activitate care era încadrată în grupa a II-a de muncă la nivelul fostului angajator rezultă şi din adeverinţa depusă în copie la fila 4 din dosar eliberată angajatei I.M. şi în care se menţionează existenţa unei hotărâri a Consiliului de Administraţie al SC prin care a operat încadrarea salariaţilor în grupa a II-a de muncă.

În consecinţă, pentru considerentele menţionate anterior, lichidatorul SC  fiind titularul obligaţiei de eliberare a adeverinţei privind grupa de muncă în conformitate cu dispoziţiile punctului 4 din anexa Ordinului nr.590/2008, va fi admisă acţiunea civilă promovată de către reclamant şi obligat pârâtul SC Consulting  Company IPURL să elibereze reclamantului  o adeverinţă în conformitate cu Ordinul nr.590/2008 cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.08.1972-31.12.1983 în cadrul S.C. în care să se menţioneze grupa de muncă în care a fost încadrat, precum şi procentul din timpul normal de lucru în care a prestat activitate încadrat în grupa de muncă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea civilă formulată de către reclamantul C. V.C, domiciliat în…. contradictoriu cu pârâta  C.C, cu sediul în………

Obligă pârâta să elibereze către reclamant o adeverinţă cu privire la activitatea desfăşurată în perioada 01.08.1972-31.12.1983, în ceea ce priveşte încadrarea în grupa AII-A de muncă şi procentul de încadrare în această grupă de muncă.

Cu recurs.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 21.02.2013, la Tribunalul Gorj.