Contestaţie la tabelul preliminar al creanţelor formulata de contestatoare

Sentinţă comercială 322/2014 din 11.03.2014


Dosar nr.

Cod operator: 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ

SENTINŢA Nr. 322/2014

Şedinţa publică de la 11 Martie 2014

Completul compus din:

Judecător sindic …

Grefier ……………

Pe rol fiind soluţionarea contestaţiilor la tabelul preliminar al creanţelor formulate de contestatoarea….,  în cadrul procedurii simplificate a falimentului privind pe debitoarea  SC ….. SRL,  prin lichidator judiciar  ……., în contradictoriu cu intimatul-creditor …...

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-au prezentat contestatoarea …., intimatul - creditor …….şi practician în insolvenţă …… pentru lichidatorul judiciar

Procedura completă.

S-a  făcut referatul oral al cauzei de către  grefierul de şedinţă , contestatoarea …… arată că la data de 10.03.2014 a depus concluzii scrise şi nu are obiecţiuni la suplimentul raportului de expertiză.

Intimatul-creditor ……. depune la dosar copia cererii de demisie a contestatoarei şi obiecţiuni la suplimentul raportului de expertiză.

Practician în insolvenţă ….. pentru lichidatorul judiciar depune la dosar concluzii scrise cu privire la contestaţiile formulate la tabelul preliminar al creanţelor,  …..

Analizând obiecţiunile formulate de intimatul-creditor …. la suplimentul raportului de expertiză, judecătorul sindic reţine că acestea nu sunt fondate, expertul răspunzând prin suplimentul raportului de expertiză la obiecţiunile formulate de acelaşi intimat-creditor la raportul de expertiză, motiv pentru care le respinge şi constatând  dosarul fiind in stare de judecată, s-a acordat cuvântul.

Contestatoarea …….. a solicitat admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată conform concluziilor scrise, înscrierea creanţei în sumă de 133.614,25 lei în tabelul definitiv al creanţelor conform art. 123 pct. 9 din Legea 85/2006 şi  radierea creanţei creditorului …… în sumă de 12.000 lei din tabelul de creanţe conform concluziilor expertize contabile întocmite în cauză.

Intimatul-creditor …. a solicitat respingerea contestaţiei creditoarei contestatoare …… în ceea ce priveşte creanţa sa.

Practician in insolvenţă …..  din partea lichidatorului judiciar a solicitat  admiterea contestaţiilor, înscrierea creanţei creditoarei ….. în cuantum de 133.614,25 lei în tabelul definitiv al creanțelor conform art. 123 pct. 9 din Legea 85/2006, precum şi a creanţei creditoarei ….. în sumă de 20.836 lei ca şi creanţă garantată conform art. 121 alin. 1 pct. 2 din Legea 85/2006.

JUDECĂTORUL – SINDIC,

Asupra contestaţiilor de faţă.

La  data de  29 martie 2013  au fost înregistrate pe rolul acestei instanţe contestaţiile formulate de creditorul …..  la tabelul preliminar al creanţelor  întocmit in cauză de lichidatorul judiciar …… in cadrul procedurii simplificate a falimentului debitoarei  SC …… SRL,  cu privire la creanţa creditorului …… şi cu privire la creanţa sa înscrisă în tabel.

Astfel,  s-a susţinut că, în data de 22 martie 2013  la dosarul cauzei a fost depusă  de către …. o cerere de înscriere la masa credală  pentru suma de 12.000 lei  fără să precizeze natura creanţei, fără să depună documente justificative din care să rezulte  că suma înscrisă  în tabelul preliminar  reprezintă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, lichidatorul judiciar încadrând-o la art. 123, pct.8 ”  alte creanţe chirografare”.

Cu privire la această creanţă a solicitat efectuarea unei expertize contabile in cauză care să confirme sau să infirme  existenţa acesteia.

În ce priveşte contestaţia  vizând creanţa  creditorului ……  înscrisă în tabelul preliminar al creanţelor,  a susţinut următoarele :

În data de 11 martie 2013 a formulat cerere de creanţă pentru suma  de 217.675,40 lei  din care : creanţă garantată 32.717,41 lei, creanţă chirografară 134.569,15 lei şi creanţe prioritare salariale 50.388,84 lei .

Lichidatorul judiciar a întocmit tabelul preliminar al creanţelor şi a înscris acest creditor cu suma de 25.794,84 lei – creanţă salarială care provine din sentinţa 83/2012 –dosar 12781/95/2011, respingând astfel  creanţa  garantată de 32.717,41 lei  pe motiv că  nu s-a făcut dovada notificării debitorului şi a plăţii cesiunii.

La creanţa salarială de 50.388,84 lei se susţine că lichidatorul judiciar care a înregistrat suma de 25.794,84 lei în tabelul preliminar , a aplicat greşit disp. prev. de art. 3 din Decretul  167/1958 privind prescripţia extinctivă  şi nu a ţinut cont  că sentinţa  66 din 19 ian. 2010 a făcut obiectul dosarului  de executare …  deschis la BEJ …..  şi sentinţa poartă pe ea menţiunea că a fost ridicată din dosarul de executare , iar executarea a întrerupt prescripţia .

Cu privire la creanţa chirografară  de 134.569,15 lei  lichidatorul judiciar a respins-o  cu motivarea că ,  creditele au fost efectuate in anul 2009 , fără a se face dovada documentelor justificative a înscrierilor  contabile .

S-a solicitat efectuarea unei expertize contabile pentru dovada in acest sens .

A solicitat înscrierea la masa credală  cu suma de 217.675,40 lei  .

În drept şi-a întemeiat contestaţia pe disp. L. 85/2006 .

La data de 3 aprilie 2013  a fost înregistrată la dosar  şi contestaţia formulată de creditorul …. , la tabelul  preliminar de creanţe , susţinând că prin cererea de creanţe a solicitat înscrierea la masa credală cu suma  de 20.836 lei,  iar lichidatorul judiciar a înregistrat creanţa in sumă de 20.231 lei , motiv pentru care  a solicitat înscrierea  corectă cu suma de 20.836 lei .

Prin sentinţa nr. 179 din 8.05.2013, judecătorul sindic, a admis contestaţiile formulate de creditorul …., a dispus înscrierea creditorului …. în tabelul definitiv al creanţelor cu sumele de : 32.717,41 lei, în conformitate cu disp. art 121 alin.1 pct.2 din Legea 85/2006, creanţă garantată , certă, lichidă şi exigibilă; 50.388,84 lei, creanţă salarială, certă, lichidă şi exigibilă , în conformitate cu art.123, pct.2 din Legea 85/2006.

În baza art.73 alin.3 din Legea 85/2006 modificată, a dispus înscrierea creanţelor creditorilor ……  în sumă de 133.652,25 lei , în conformitate cu disp. art.123 pct.9 din Legea 85/2006 şi …… în mod provizoriu în tabelul definitiv al creanţelor împotriva averii debitorului.

A încuviinţat efectuarea în cauză a unei expertize contabile, care să stabilească cuantumul creanţelor fiecăruia dintre cei doi creditori şi caracterul cert, lichid şi exigibil al acestora , în funcţie de titlul din care provine fiecare.

S-a fixat termen în vederea desemnării expertului şi stabilirii onorariului acestuia la data de 04.06.2013, când s-a desemnat expert contabil …., s-a stabilit onorariul expert în cuantum de 4000 lei în sarcina contestatoarei şi intimatului creditor, cu următorul obiectiv: să se stabilească cuantumul creanţelor fiecăruia dintre cei doi creditori şi caracterul cert, lichid şi exigibil al acestora, în funcţie de titlul din care provine fiecare.

La data de 1.07.2013, expertul a depus la dosar raportul de expertiză contabilă,  întocmit în cauză, arătându-se că, prin procesul verbal din 15.06.2010, întocmit ca urmare a desfăşurării Adunării generale a asociaţilor SC … SRL, se recunoaşte aportul personal introdus în societate de ….., fără a se preciza cuantumul acestuia.

Că, la data de 30.09.2009, societatea avea un sold creditor de 123.769,55 lei, conform cu fişa contului 455 şi cu balanţa contabilă iar în raportul de inspecţie fiscală nu se contestă soldul contului.

 Expertul a stabilit că  …. are o creanţă de 133.614,26 lei, împotriva debitoarei SC ….. SRL.

 Intimatul-creditor …. a formulat la data de 9.07.2013 obiecţiuni la raportul de expertiză, obiecţiuni admise de judecătorul sindic, expertul depunând la data de 9.09.2013, un supliment la raportul de expertiză prin care a învederat faptul că  i-au fost puse la dispoziţie o parte din documentele contabile de către ….  necesare stabilirii cu certitudine a componenţei analitice a soldului 455 – aport personal pe fiecare asociat in parte , fiind necesară astfel  identificarea  fiecărui document  primar pentru întreaga perioadă de funcţionare a firmei  1993-2010.

Că, …. a solicitat să enumere actele primare justificative in ordine cronologică, să indice valoarea aportului din fiecare act, motiv pentru care a solicitat  amânarea cauzei pentru întocmirea suplimentului la raportul de expertiză şi suplimentarea onorariului expertului având in vedere cererea domnului ….

Judecătorul sindic, a dispus suplimentarea onorariului expertului cu 500 lei în sarcina intimatului-creditor.

La data de 18.10.2013 contestatoarea ….. a depus la dosar o cerere prin care a solicitat constatarea nulităţii absolute a înscrisurilor precum şi înscrierea în fals cu privire la ordinele de încasare/plată, cererea fiind înregistrată conform hotărârii CSM nr. 345 din 7.05.2013 în dosar asociat cu nr. 2647/95/2013/a5 cu termen la 26.11.2013, solicitând totodată în şedinţa publică din 26.11.2013 ca judecătorul sindic să se pronunţe asupra cererilor depuse la dosar la 14.08.2013 şi la 10.09.2013.

Faţă de cererea depusă de contestatoare la data de 14.08.2013 prin care aceasta apreciază că obiecţiunile formulate de intimat la raportul de expertiză ar avea caracterul unei contestaţii împotriva creanţei contestatoarei-creditoare, intimatul-creditor solicitând înscrierea creanţei sale dar fără a preciza suma, se reţine că:

Prin încheierea nr. 179 din 8.05.2013, judecătorul sindic, s-a pronunţat cu privire la înscrierea creanţelor în tabelul definitiv, fiind dispusă efectuarea unei expertize contabile care să stabilească cuantumul  creanţelor fiecăruia din cei doi creditori şi caracterul cert, lichid şi exigibil al acestora în funcţie de titlul din care provine fiecare, astfel că această cerere este rămasă fără obiect, judecătorul sindic respingând-o ca atare.

Cu privire la cererea contestatoarei depusă la 10.09.2013 prin care se solicită respingerea efectuării unui supliment la raportul de expertiză, judecătorul sindic, a respins-o ca nefondată cu următoarea motivare:

 Prin încheierea de şedinţă din 9.07.2013 au fost admise obiecţiunile formulate de intimatul-creditor ….. la raportul de expertiză întocmit în cauză de expert contabil, acordându-se termen la 10.09.2013 şi dispunându-se ca expertul să depună un supliment la raportul de expertiză prin care să răspundă la obiecţiuni, contestatoarea-creditoare …… neopunându-se la amânarea cauzei,  iar prin încheierea de şedinţă din 8.10.2013 s-a admis cererea expertului stabilindu-se un onorariu suplimentar de 500 lei în sarcina intimatului creditor care a fost achitată de acesta la 9.10.2013, fiind acordat termen la 26.11.2013 pentru depunerea suplimentului raportului de expertiză.

Faţă de înscrierea în fals, contestatoarea a formulat o nouă cerere în acest sens la data de 18.10.2013, ce a fost înregistrată în dosarul asociat nr. 2647/95/2013/a5 cu termen de judecată la 26.11.2013.

La data de 3.03.2014, dna expert contabil …. a depus la dosar suplimentul raportului de expertiză, fiind înmânat câte un exemplar fiecărei părţi în şedinţa publică din 4.03.2014 şi acordându-se termen în continuare la 11.03.2014 pentru observare.

În acest supliment se arată că expertul contabil a analizat dosare contabile pentru anii 2000-2001, iulie 2005-septembrie 2009, copii după registrele de casă, jurnalul contului 455 în format electronic, pentru perioada 1.09.2005-30.09.2005, dispoziţii de încasare şi plată.

În şedinţa publică din 11.03.2014, contestatoarea-creditoare … a fost de acord cu suplimentul raportului de expertiză, intimatul-creditor …. formulând obiecţiuni, respinse de judecătorul sindic cu motivarea că acestea nu sunt fondate şi sunt aceleaşi obiecţiuni pe care le-a formulat la raportul de expertiză şi la care expertul a răspuns prin suplimentul depus la dosar.

Judecătorul – sindic  analizând actele şi lucrările dosarului reţine contestaţiile formulate de creditoarea … şi creditorul ….., ca fiind întemeiate, urmând a fi admise, cu următoarea motivare :

Cu privire la contestaţia formulată de creditorul ….. faţă de măsura neacceptării creanţelor conform cererii depusă la dosar se constată că aceasta este întemeiată , în sensul celor ce urmează:

În ceea ce priveşte creanţa garantată în sumă de 32.717,41 lei, din documentele doveditoare depuse la dosar, reiese că prin contractul de cesiune nr. 6591/15.06.2011 a fost cedată de către Banca … SA către …… creanţa în cuantum de 21.008,41 lei pe care cedenta o deţinea împotriva SC …… SRL la data cesiunii.

Plata preţului cesiunii s-a efectuat de cesionară conform ordinului de plată din 08.06.2011, depus în copie la dosar, plata fiind confirmată totodată de adresa nr. 8087/21.07.2011 a cedentei către OCPI Gorj.

Prin notificarea adresată societăţii debitoare, depusă de asemenea în copie la dosar, debitorul cedat SC …. SRL a fost înştiinţat cu privire la încheierea contractului de cesiune nr. 6591/15.06.2011,  înregistrat în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare sub nr. 2011-00021452262625-HFR.

Urmare încheierii contractului de cesiune nr. 6591/15.06.2011, cesionara …… s-a subrogat în toate drepturile cedentei Banca …. SA ce izvorau din contractul de credit nr. 302/29556 din 25.05.2005 şi contractul de ipotecă nr. 3271 din 30.05.2005.

De altfel, conform celor menţionate în extrasul de carte funciară depus la dosar, urmare cesiunii de creanţă, dreptul de proprietate al debitoarei asupra imobilului având nr. cadastral 1221, intabulat în CF 43301 a mun. Tg-Jiu, este grevat de ipotecă în favoarea cesionarei …..

În ceea ce priveşte dobânda în sumă de 11.709 lei, care se adaugă la suma de 21.008,41 lei plătită către bancă, dreptul de a calcula această dobândă este dat de însăşi subrogarea cesionarei în drepturile cedentei, iar calculul s-a efectuat conform celor menţionate în raportul de expertiză extrajudiciară întocmit de expert …. la data de 05.03.2013.

În ceea ce priveşte creanţele salariale a căror înscriere s-a solicitat, se constată că aceste creanţele sunt stabilite prin titluri executorii, respectiv: sentinţa nr. 66/19.01.2010, pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. .. şi sentinţa nr. 83/2012, pronunţată de Tribunalul Gorj la data de 12.01.2012 în dosarul nr. ….

Calculul sumei reprezentând drepturi salariale la care debitoarea a fost obligată prin sentinţa nr. 66/19.01.2010, calculul actualizării creanţelor provenind din cele două sentinţe,  precum şi cheltuielile de executare efectuate, sunt detaliate în raportul de expertiză extrajudiciară întocmit de expert …. la data de 05.03.2013.

În ceea ce priveşte neacceptarea creanţelor pe motivul că a intervenit prescripţia extinctivă, acest motiv este nefondat, dat fiind faptul că au fost întreprinse forme de executare silită a celor două sentinţe, aşa cum reiese din înscrisurile privitoare la dosarele de executare nr. …. şi nr. …. – BEJ ……, depuse la dosar de creditoare.

 Relativ la  suma de 133.614,25 lei, reprezentând creanţă chirografară, judecătorul sindic constată că se impune înscrierea în tabelul definitiv al creanţelor, cu ordinea de prioritate prevăzută de art. 123 pct. 9 din Legea privind procedura insolvenţei, pentru următoarele motive:

Asociata ….. deţinea la data creditării societăţii părţi sociale reprezentând 30% din capitalul social al SC …… SRL. Prin urmare, sumele împrumutate debitoarei reprezintă creanţe subordonate prevăzute de art. 123, pct. 9 din Legea nr. 85/2006;

Referitor la contestaţia formulată de ….. faţă de acceptarea în tabelul preliminar a creanţei creditorului …… în sumă de 12.000 lei, aceasta se apreciază a fi întemeiată, pentru următoarele motive:

Cererea de creanţă înregistrată la dosar de creditorul ….. nu are anexate documentele pe care se bazează creanţa invocată, aşa cum prevede art. 65, alin. (2) din Legea nr. 85/2006.

Drept urmare , această creanţă conform concluziilor raportului de expertiză contabilă nu este  o creanţă certă , lichidă şi exigibilă, motiv pentru care se va dispune radierea acestei creanţe în sumă de 12.000 lei  din tabelul de creanţe.

Privitor la contestaţia formulată de …..GORJ, aceasta este întemeiată şi se va dispune înscrierea creditoarei cu suma de 20.836 lei creanţă garantată conform art. 121 alin. 1 pct. 2 din Legea 85/2006, din următoarele considerente:

Într-adevăr, în tabelul preliminar al creanţelor depus la dosar şi publicat în BPI nr. 5186/25.03.2013, nu a fost înscrisă întreaga creanţă solicitată prin cerere, fiind acceptată o creanţă în cuantum de 20231 lei, în loc de 20836 lei cum se solicitase.

Ulterior tabelul preliminar a fost rectificat de lichidator şi publicat în BPI nr. 5684/01.04.2013, diferenţa de 605 lei fiind acceptată ca şi creanţă bugetară prevăzută de art. 123 pct. 4 din Legea nr. 85/2006.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge obiecţiunile la suplimentul raportului de expertiză depus la 3.03.2014, formulate de către intimatul –creditor …..,.

Admite contestaţia formulată de creditorul …., la tabelul preliminar al creanţelor întocmit de  lichidatorul judiciar …. pentru debitoarea SC ….. SRL şi  dispune înscrierea creditorului ….. în tabelul definitiv al creanţelor cu suma de 133.614,25 lei , în conformitate cu art.123, pct.9 din Legea 85/2006 şi menţine restul sumelor înscrise în tabel.

Admite cererea creditorului ….GORJ, şi dispune înscrierea acesteia cu suma de 20.836 lei, creanţă garantată, conform art. 121 alin. 1 pct. 2 din Legea 85/2006.

Admite contestaţia creditoarei ….. cu privire la creanţa de 12.000 lei a creditorului …… şi dispune radierea acesteia din tabelul de creanţe.

 Cu apel.

Pronunţată în şedinţa publică de la 11 Martie 2014

Judecător sindic

 

Grefier