Măsuri de interdicţie vizând gospodărirea comunală. Limitele legale ale atribuţiilor Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași

Sentinţă comercială 3714 din 10.10.2013


Tip : Sentinţă

Nr. /Data : 3714/CA/10.10.2013

Autor : Tribunalul Iaşi – Secţia a II a Civilă şi de contencios administrativ şi fiscal

Domeniu asociat – Acte ale autorităţilor publice

Măsuri de interdicţie vizând gospodărirea comunală. Limitele legale ale atribuţiilor Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași

Prin sentinţa nr. 3714/CA/10.10.2013 pronunţată de Tribunalului Iaşi. Secţia a II a Civilă şi de Contencios Administrativ a fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale active, a fost admisă acţiunea formulată de reclamanţii  Municipiul P. reprezentat prin Primarul mun. P. și Primăria Mun. Pa., în contradictoriu cu pârâta Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași, a fost anulată Ordonanța nr. 1/28.03.2013 emisă de pârâtă, a fost respinsă ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a Ordonanței nr. 1/28.03.2013.

Pentru a se pronunţa astfel, Tribunalul Iaşi a reţinut următoarele:

Măsura de interdicţie dispusă de pârâta Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași  prin Ordonanța nr. 1/28.03.2013 vizează Serviciul gospodărie comunală Paşcani, pendinte de Primăria Paşcani, după cum în mod expres s-a consemnat în cuprinsul actului contestat, actul fiind totodată înaintat reprezentantului legal al unităţii administrativ teritoriale spre semnare.

Prin această ordonanţă s-a interzis începând cu data de 28.03.2013 desfăşurarea activităţii de îngrijire a animalelor în adăpostul pentru animale fără stăpân Paşcani.

Ordonanţa nu cuprinde indicarea temeiului de drept al măsurii, ci doar temeiul de drept care permite reprezentanţilor pârâtei să efectueze controale  şi să aplice sancţiuni în materie sanitar veterinară.

Abia prin întâmpinare pârâta a invocat prevederile art. 51 al. 2 lit. c , al. 10 şi Anexei 4 din Ordinul ANSVSA nr. 16/2010.

Potrivit acestor prevederi, Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, în cazul în care, în urma controalelor efectuate constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, va emite o notificare operatorului economic verificat şi va dispune interzicerea desfăşurării activităţii operatorului economic.

În cazul în care se constată că unităţile prevăzute în anexa nr. 3 funcţionează fără certificatul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizaţia sanitar-veterinară, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiul Bucureşti emite ordonanţa privind interzicerea activităţii, pe care o comunică autorităţilor teritoriale din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Din analiza acestor dispoziţii legale rezultă că actul contestat nu are natura juridică a unui proces verbal de contravenţie, nefiind descrisă o anumită faptă calificată drept contravenţie şi nefiind stabilită vreo sancţiune contravenţională, motiv pentru care nu pot fi primite criticile reclamanţilor întemeiate pe prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

La nivelul unităţilor administrativ teritoriale autorităţile administraţiei publice locale , respectiv consiliile locale au obligaţia de a înfiinţa, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân , de a amenaja din fonduri proprii, în funcţie de necesitaţi, adăposturi pentru câinii fără stăpân, respectiv pentru acei câini care circula liberi, fără însoţitor, în locuri publice şi de a încadra în serviciile înfiinţate potrivit art. 1 cel puţin un medic veterinar şi cel puţin un tehnician veterinar pentru evidenta, supravegherea, asistenta medicală veterinara şi efectuarea unor acţiuni sanitare veterinare prevăzute de legislaţia sanitară veterinar, conform art. 1, 2 din OUG nr. 155/2001.

Ordinul ANSVSA nr. 16/2010 a fost emis pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unitatilor/centrelor de colectare/exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor, a unitatilor implicate in depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate

Măsura interzicerii desfăşurării activităţii prevăzută de art. 51 din Ordinul menţionat se aplică operatorului economic.

După cum se prevede expres, prin operator economic se înţelege conform art. 2 lit. d din Ordin orice persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică care desfăşoară activităţi economice supuse controlului sanitar – veterinar.

Din reglementarea OUG nr. 155/2001 instanţa constată că acest act normativ are caracter special şi impune înfiinţarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân în fiecare unitate administrativ teritorială , înfiinţarea adăposturilor şi asigurarea asistentei medicale veterinare pentru câinii fără stăpân.

Serviciile înfiinţate administrează pe plan local toate aspectele privind situaţia câinilor fără stăpân, însă nu desfăşoară activităţi economice şi nu se încadrează în categoria operatorilor economici vizaţi de Ordinul ANSVSA nr. 16/2010 , astfel încât  nu se pot  fi pasibile de măsurile prevăzute de art. 51 din Ordin .

Prin urmare , pârâta nu putea stabili măsura interzicerii desfăşurării activităţii serviciului specializat din cadrul Primăriei mun. Paşcani, pentru neconformităţile identificate la controlul efectuat , aceasta fiind abilitată a-i aplica doar sancţiuni contravenţionale pentru fapte prevăzute de HG nr. 984/2005.

Cererea de suspendare a ordonanţei a fost respinsă ca rămasă fără obiect, faţă de soluţia de anulare a actului administrativ.