Evaziune fiscală

Sentinţă penală 65 din 28.02.2012


Sentinţa penală nr. 65 din 28 februarie 2012- Tribunalul Arad

În baza art.11 pct.2 lit.a raportat la art.10 lit.c Cod procedură penală, achită pe inculpatul G.A.D., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.147 din Legea nr. 85/2006 cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal.

Prin actul de sesizare s-a reţinut în fapt că: 

În data de 27.11. 2006, creditoarea Phoenix Cooperativa de Credit Arad a solicitat Tribunalului Arad – Secţia comercială şi de contencios  administrativ şi fiscal deschiderea procedurii  insolvenţei, prevăzută de Legea nr. 85/2006, faţă de debitoarea SC S.M. AND  D. SRL ARAD.

Prin încheierea nr.186 din data de  06.02.2008, Tribunalul a admis cererea  şi în temeiul art. 3 pct. 25 raportat la art. 33 şi 34 şi art. 107 alin.1 lit. a şi b din Legea nr. 85/2006, a deschis procedura simplificată faţă de debitoare. A fost desemnat lichidator judiciar CONSULT AR MANAGEMENT LICHIDĂRI  IPURL. Arad şi s-a dispus predarea  către  lichidator în termen de 10 zile de la pronunţarea hotărârii a listei creanţelor. S-a fixat termen maxim de predare a gestiunii către lichidator împreună cu lista actelor şi operaţiilor efectuate  după deschiderea procedurii de 10 zile de notificare. S-a dispus totodată notificarea falimentului  debitorului, creditorilor şi Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Arad, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea  în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

În data de 14.04. 2008, lichidatorul  judiciar a notificat debitoarea  ca, în termenul  legal, să îi predea  documentaţia prevăzută de lege.

În aceeaşi zi, s-au prezentat la sediul său învinuiţii G.A.D. şi M.M.M. J., asociata debitoarei, ambii  declarându-i că, deşi, formal, cea din urmă apărea a fi administratorul  societăţii,  în fapt cel care administra societatea  şi la care se găseau evidenţele  acesteia  era învinuitul G.. Acesta a şi semnat  de primirea notificării  şi s-a angajat să prezinte documentele solicitate.

În data de 16.04.2008, cei doi asociaţi au revenit la sediul lichidatorului judiciar, unde l-au ales administrator special pe învinuitul G.. Ulterior, acesta nu şi-a respectat obligaţia legală de a preda documentaţia şi în pofida chemărilor repetate, nu s-a mai prezentat nici în faţa acestuia nici a organelor judiciare.

Prin sentinţa penală nr. 199 din 06.07.2010 a tribunalului Arad, în baza art. 11 pct. 1 lit.a raportat la art. 10 lit. c Cod procedură penală, a fost achitat inculpatul G.A.D. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 147 din Legea 85/2006, cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal .

Pentru a pronunţa această hotărâre s-a reţinut  din probele testimoniale administrate direct şi nemijlocit în faza de cercetare judecătorească, şi anume: declaraţia inculpatului (f.36), declaraţia martorilor R.I.(f.37) şi M. M.,  la care se adaugă probele administrate în cursul urmăririi penale cu respectarea garanţiilor procesual penale, respectiv: înscrisuri, declaraţiile martorului, declaraţiile învinuitului,  declaraţii martori, următoarea stare de fapt.

În data de 27.11. 2006, creditoarea Phoenix Cooperativa de Credit Arad a solicitat Tribunalului Arad – Secţia comercială şi de contencios  administrativ şi fiscal deschiderea procedurii  insolvenţei, prevăzută de Legea nr. 85/2006, faţă de debitoarea SC S.M. AND  D. SRL ARAD.

Prin încheierea nr.186 din data de  06.02.2008, Tribunalul a admis cererea  şi în temeiul art. 3 pct. 25 raportat la art. 33 şi 34 şi art. 107 alin.1 lit. a şi b din Legea nr. 85/2006, a deschis procedura simplificată faţă de debitoare. A fost desemnat lichidator judiciar CONSULT AR MANAGEMENT LICHIDĂRI  IPURL. Arad şi s-a dispus predarea  către  lichidator în termen de 10 zile de la pronunţarea hotărârii a listei creanţelor. S-a fixat termen maxim de predare a gestiunii către lichidator împreună cu lista actelor şi operaţiilor efectuate  după deschiderea procedurii de 10 zile de notificare. S-a dispus totodată  notificarea falimentului  debitorului, creditorilor şi Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Arad, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea  în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

În data de 14.04. 2008, lichidatorul  judiciar a notificat debitoarea  ca, în termenul  legal, să îi predea  documentaţia prevăzută de lege.

În aceeaşi zi, s-au prezentat la sediul său inculpatul G.A.D. şi administratorul legal M.M.M.J., ambii  declarându-i că, deşi, formal, cea din urmă apărea a fi administratorul  societăţii,  în fapt cel care administra societatea  şi la care se găseau evidenţele  acesteia  era învinuitul G.. Acesta a şi semnat  de primirea notificării  şi s-a angajat să prezinte documentele solicitate.

În data de 16.04.2008, cei doi asociaţi au revenit la sediul lichidatorului judiciar, unde l-au ales administrator special pe inculpatul G.. Ulterior, acesta nu şi-a respectat obligaţia legală de a preda documentaţia şi în pofida chemărilor repetate, nu s-a mai prezentat  nici în faţa acestuia nici a organelor judiciare.

Conform art.147 din Legea nr.85/2006 constituie infracţiune refuzul debitorului persoană fizică sau al administratorului, directorului, directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului, persoană juridică, de a pune la dispoziţie judecătorului-sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului, în condiţiile prevăzute la art. 35, documentele şi informaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a) - f) ori împiedicarea acestora, cu rea-credinţă, de a întocmi documentaţia respectivă.

Se constată că subiectul activ al infracţiunii este calificat prin calitatea de „administrator, director, director executiv sau reprezentant legal”. Calitatea cerută de textul incriminator nu este întrunită în persoana inculpatului G. care a fost desemnat ca şi administrator special. Obligaţiile administratorului special sunt cele instituite de art.18 din Legea nr.85/2006, respectiv a) exprimă intenţia debitorului de a propune un plan, potrivit art. 28 alin. (1) lit. h), coroborat cu art. 33 alin. (2); b) participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acţiunilor prevăzute la art. 79 şi 80; c) formulează contestaţii în cadrul procedurii reglementate de prezenta lege; d) propune un plan de reorganizare; e) administrează activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, după confirmarea planului; f) după intrarea în faliment, participă la inventar, semnând actul, primeşte raportul final şi bilanţul de închidere şi participă la şedinţa convocată pentru soluţionarea obiecţiunilor şi aprobarea raportului; g) primeşte notificarea închiderii procedurii.

Deşi s-a invocat că, în fapt, funcţia de administrator ar fi fost exercitată de inculpatul G., această împrejurare nu transferă în sarcina sa obligaţiile administratorului de drept al societăţii, căruia îi incumba şi obligaţia legală de a depune la dispoziţia lichidatorului, în condiţiile prevăzute la art. 35, documentele şi informaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a) - f) din Legea nr.85/2006.

Prin decizia penală nr. 142/A/07.10.2010 a Curţii de Apel Timişoara, pronunţată în dosar penal nr. 1163/108/2010, a fost  respins ca nefondat apelul formulat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad împotriva sentinţei penale nr. 199/6 iulie 2010 pronunţată în dosar penal nr. 1163/108/2010.

Prin decizia penală nr. 876 /7 martie 2011 a ÎCCJ, pronunţată în dosar nr. 1163/108/2010 a Tribunalului Arad a fost admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, împotriva deciziei penale nr. 142/A din 07.10.2010 a Curţii de Apel Timişoara, privind pe inculpatul G.A.D..

Au fost casate decizia şi sentinţa atacată  nr.199 din 6 iulie 2010 a Tribunalului Arad, şi a fost trimisă cauza spre rejudecare la prima instanţă Tribunalul Arad.

În motivare s-a arătat că „ nici instanţa de fond nici instanţa de apel în virtutea efectului devolutiv al apelului, nu au verificat apărările inculpatului şi nici dacă au fost făcute menţiunile dispuse de Tribunalul Arad prin încheierea nr.186 din 06 februarie 2008 şi la ce dată, referitoare la falimentul firmei la care inculpatul era acţionar, în lipsa acestor probe instanţa de recurs arătând că neavând posibilitatea să se pronunţe asupra vinovăţiei respectiv nevinovăţiei inculpatului şi cu atât mai mult nu poate să verifice dacă soluţia de achitare a inculpatului a fost justificată sau nu pe baza probelor existente la dosar.

S-a arătat că se impune a se efectua demersuri pentru a se afla dacă între bunurile sechestrate şi rămase la sediul din strada Eftimie Murgu nr. 31 sunt  şi actele pe care administratorul de drept al firmei trebuia să le predea lichidatorului judiciar; dacă au fost efectuate la ORC de pe lângă Tribunalul Arad menţiunile referitoare la falimentul firmei şi la ce dată.

Probele administrate de Tribunalul Arad în rejudecarea cauzei:

În rejudecarea cauzei, în baza considerentelor deciziei de casare, tribunalul Arad a procedat la emiterea unor adrese către Biroul Executorului Judecătoresc H.V. şi către  Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Arad s-a reaudiat inculpatul (f.27), reaudierea martorului M.M.M.J. (f.28),reaudierea  lichidatorului judiciar martorul R.I. (f.29);

Starea de fapt reţinută de instanţă în rejudecare, potrivit considerentelor deciziei de casare, în baza analizei şi coroborării probelor mai sus administrate în cauză şi cu celelalte probe constând în înscrisuri existente la dosarul de urmărire penală reţine în fapt următoarele:

În data de 27.11.2006, creditoarea Phoenix Cooperativa de Credit Arad a solicitat Tribunalului Arad – Secţia comercială şi de contencios  administrativ şi fiscal deschiderea procedurii  insolvenţei, prevăzută de Legea nr. 85/2006, faţă de debitoarea SC S.M. AND  D. SRL ARAD.

Prin încheierea nr.186 din data de  06.02.2008, Tribunalul a admis cererea  şi în temeiul art. 3 pct. 25 raportat la art. 33 şi 34 şi art. 107 alin.1 lit. a şi b din Legea nr. 85/2006, a deschis procedura simplificată faţă de debitoare. A fost desemnat lichidator judiciar CONSULT AR MANAGEMENT LICHIDĂRI  IPURL. Arad şi s-a dispus predarea  către  lichidator în termen de 10 zile de la pronunţarea hotărârii a listei creanţelor. S-a fixat termen maxim de predare a gestiunii către lichidator împreună cu lista actelor şi operaţiilor efectuate  după deschiderea procedurii de 10 zile de notificare. S-a dispus totodată  notificarea falimentului  debitorului, creditorilor şi Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Arad, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea  în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

În data de 14.04. 2008, lichidatorul  judiciar a notificat debitoarea  ca, în termenul  legal, să îi predea  documentaţia prevăzută de lege.

În aceeaşi zi, s-au prezentat la sediul său inculpatul G.A.D. şi administratorul legal M.M.M.J., ambii  declarându-i că, deşi, formal, cea din urmă apărea a fi administratorul  societăţii,  în fapt cel care administra societatea  şi la care se găseau evidenţele  acesteia  era învinuitul G.. Acesta a şi semnat  de primirea notificării  şi s-a angajat să prezinte documentele solicitate.

În data de 16.04.2008, cei doi asociaţi au revenit la sediul lichidatorului judiciar, unde l-au ales administrator special pe inculpatul G.. Ulterior, acesta nu şi-a respectat obligaţia legală de a preda documentaţia şi în pofida chemărilor repetate, nu s-a mai prezentat  nici în faţa acestuia nici a organelor judiciare.

Din adresa depusă la dosarul cauzei de către Biroul Executorului judecătoresc H.V. se reţine că: în conformitate cu procesul verbal de evacuare nr. 186/2008, din 02.06.2008, încheiat cu ocazia evacuării inculpatului din imobilul din Arad, str. E. Murgu nr. 31, s-a constatat de către executorul judecătoresc că în acel imobil mai locuieşte şi mama inculpatului, iar cu privire la bunurile evacuate s-a constatat că inculpatul a procedat la scoaterea din imobil doar a bunurilor îmbrăcăminte personală, cu privire la restul de bunuri rămase în imobil, mama debitorului declarând că acestea sunt proprietatea sa, astfel că, asupra acestora nu s-a instituit nici un sechestru, executorul judecătoresc neavând cunoştinţă dacă printre aceste bunuri se află şi actele  pe care administratorul de drept al firmei trebuia să le predea lichidatorului judiciar. În adresa depusă la dosarul cauzei de către oficiul registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad, rezultă că tribunalul Arad prin sentinţa nr.1603/8.12.2011, pronunţată în dosar 4533/108/2007, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ s-a închis procedura de insolvenţă cu radiere. A fost revocat administratorul judiciar, s-a  închis procedura falimentului şi a fost radiat debitorul. A fost descărcat lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi. Dispune radierea debitoarei din Registrul Comerţului Arad.

Conform art.147 din Legea nr.85/2006 constituie infracţiune refuzul debitorului persoană fizică sau al administratorului, directorului, directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului, persoană juridică, de a pune la dispoziţie judecătorului-sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului, în condiţiile prevăzute la art. 35, documentele şi informaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a) - f) ori împiedicarea acestora, cu rea-credinţă, de a întocmi documentaţia respectivă.

Analizând textul legal mai sus menţionat, instanţa constată că subiectul activ al infracţiunii mai sus menţionate este calificat prin calitatea de „ administrator, director, director executiv sau reprezentant legal”, nici una dintre aceste calităţi nefiind întrunită în persoana inculpatului G. care a fost desemnat doar ca administrator special, acesta având obligaţiile  instituite de art. 18 din legea 85/2006. Chiar dacă în fapt, din probatoriul administrat în cauză rezultă că funcţia de administrator ar fi fost exercitată de către inculpat, această împrejurare nu transferă în sarcina sa obligaţiile administratorului de drept al societăţii, doar acesta fiind cel căruia îi incumbă obligaţia legală de a depune la dispoziţia lichidatorului condiţiile prevăzute de art. 35, documentele şi informaţiile prevăzute de art.28 alin.1 lit. a, f din Legea 85/2006.

Pornind de la aceste considerente instanţa constată că fapta nu a fost săvârşită de către inculpat, fiind incidente în cauză dispoziţiile art. 10 lit. c Cod procedură penală, şi în considerarea art. 11 pct. 1 lit.a raportat la prevederea legală  mai sus menţionată va achita pe inculpatul G.A.D. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.147 din Legea 85/2006 cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal .

Împotriva acestei decizii a declarat apel Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad şi prin decizia penală nr.194/A din 9 octombrie 2012 Curtea de Apel Timişoara, în baza art. 379 pct.2 lit.a Cod procedură penală a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad împotriva sentinţei penale nr. 65 din 28 februarie 2012 a Tribunalului Arad pe care a desfiinţat-o şi rejudecând, în baza art.147 din Legea nr.85/2006 cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal,  a condamnat pe inculpatul G.A.D. la 1 an închisoare. În baza art. 83 Cod penal a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată acestuia prin sentinţa penală nr. 1601/2005 a Judecătoriei Arad şi a dispus executarea alături de pedeapsa aplicată prin prezenta rezultând de executat pedeapsa de 3 ani închisoare.

Pentru a pronunţa această sentinţă, Curtea a reţinut că, inculpatul este acuzat, în esenţă, că în calitate de administrator de fapt şi apoi de administrator special al SC SMART MARKETING&DISTRIBUTION SRL Arad (societate intrată în insolvenţă la data de 06.02.2008) a refuzat să pună la dispoziţia lichidatorului, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, documentele şi informaţiile prevăzute de art.28 alin.1 lit.a-f din legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei.

Potrivit încheierii nr.186/06.02.2008 pronunţată de Tribunalul Arad – secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr.4533/108/2007 (depusă în copie legalizată – f.10-11 up), încheiere executorie la data pronunţării, în data de 06.02.2008, faţă de debitoarea SC SMART MARKETING&DISTRIBUTION SRL Arad, s-a deschis procedura simplificată prevăzută de art.3 pct.25 raportat la art.33, 34 şi art.107 alin.1 paragraf A lit.b din legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. A fost desemnat în calitate de lichidator Consult – AR Management Lichidări IPURL, care a fost însărcinat să îndeplinească atribuţiile prevăzute de art.20 şi art.25 din legea nr.85/2006.

Potrivit informaţiilor comunicate de ORC de pe lângă Tribunalul Arad (f.23 up) la data deschiderii procedurii prevăzute de legea 85/2006 era declarată la registrul comerţului, în calitate de administrator al SC SMART MARKETING&DISTRIBUTION SRL Arad, numita M.M.M.I.. Asociaţi ai firmei erau inculpatul (51% din părţile sociale) şi numita M.MM.I. (49% din părţile sociale).

Probele administrate în cursul procesului penal reflectă însă fără echivoc împrejurarea că inculpatul a avut în realitate calitatea de administrator al SC SMART MARKETING&DISTRIBUTION SRL Arad, iar numita M. M.M. I. a fost doar o persoană interpusă.

Numita M.M.M.I. a fost audiată în faza actelor premergătoare (în calitate de făptuitoare – f.34 up), iar apoi în faza de urmărire penală (în calitate de învinuită şi în prezenţa avocatului ales – f.31-33 up), susţinând constant următoarele aspecte esenţiale pentru cauză: în cursul anului 2004, la insistenţele inculpatului, care la acea dată era prietenul ei, a fost de acord să devină asociată şi administrator la SC SMART MARKETING&DISTRIBUTION SRL Arad. Nu s-a ocupat nici un moment de activitatea acestei societăţi, inculpatul G.A. fiind cel care se ocupa în fapt de administrarea acesteia, ea fiind administrator doar în acte, nesemnând nici un act al acestei societăţi în afară de actul constitutiv. Recunoaşte că în data de 14.04.2008, fiind căutată de numitul R.I. (reprezentantul firmei de lichidare desemnată de instanţă), s-a prezentat la sediul lichidatorului judiciar unde era prezent şi inculpatul G.A.. Domnul R.I. le-a adus la cunoştinţă, ei şi inculpatului, că s-a deschis procedura insolvenţei împotriva SC SMART MARKETING&DISTRIBUTION SRL Arad şi că au obligaţia să predea documentele firmei. Domnul R.I. le-a înmânat notificarea nr.157/14.04.2008, document care a fost semnat de primire atât de ea cât şi de inculpatul G.A.. Declară că nu cunoaşte unde se află documentele firmei deoarece nu a fost nici un moment în posesia acestora.

Aceste declaraţii au fost susţinute, în esenţă, şi în faţa instanţei de judecată (f.28 d.1163/108/2010* al Tribunalului Arad – secţia penală).

Declaraţiile repetate şi constante ale numitei M.M.M.I. se coroborează cu declaraţia martorului U.A.O. (angajat în calitate de consilier juridic la societatea creditoare care a cerut intrarea în insolvenţă a SC SMART MARKETING&DISTRIBUTION SRL Arad) care declară în faza de urmărire penală (f.37 verso) că de fiecare dată actele aparţinând SC SMART MARKETING&DISTRIBUTION SRL Arad au fost aduse de numitul G. A. care i s-a recomandat ca reprezentant, împuternicit al acestei societăţi. Martorul declară că nu cunoaşte vreo altă persoană care să fi adus actele în legătură cu această societate decât numitul G.A..

Inculpatul, audiat în primă instanţă în ambele cicluri procesuale (f.36 d.1163/108/2010 al Tribunalului Arad – secţia penală; f.27 d.1163/108/2010* al Tribunalului Arad – secţia penală) declară că în acea perioadă (fără să specifice un interval anume de timp) el s-a ocupat de tot ce însemna activitatea societăţii deoarece administratorul de drept M.M. era însărcinată. Era acţionar şi deţinea 51% din acţiuni, motiv pentru care, urmare a unui înscris materializat într-o hotărâre internă, neautentificată la notar, a desfăşurat activităţile menţionate. Nu-şi aminteşte să fi semnat notificarea la care se face vorbire în rechizitoriu, dar este adevărat că a spus că şi-a asumat tot ce ţinea de activitatea societăţii şi numita M. nu a avut nimic de  a face cu aceasta. Aceste declaraţii au fost menţinute de inculpat şi cu ocazia audierii de către instanţa de apel (f.20).

Coroborând aceste mijloace de probă de probă rezultă fără dubiu că inculpatul a fost cel care s-a ocupat efectiv şi exclusiv de tot ceea ce ţinea de activitatea SC SMART MARKETING&DISTRIBUTION SRL Arad, iar numita M.M.M.I. a fost doar o persoană interpusă care nu cunoştea nici un aspect din activitatea economică a societăţii.

Potrivit normei de incriminare (art.147 din legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei) „refuzul debitorului persoană fizică sau al administratorului, directorului, directorului executiv ori al reprezentantului legal al debitorului, persoană juridică, de a pune la dispoziţie judecătorului-sindic, administratorului judiciar sau lichidatorului, în condiţiile prevăzute la art. 35, documentele şi informaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a) - f) ori împiedicarea acestora, cu rea-credinţă, de a întocmi documentaţia respectivă se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă”.

În opinia instanţei de apel, inculpatul are calitatea cerută de norma de incriminare, întrucât, ceea ce este definitoriu pentru calitatea de administrator nu este aspectul pur formal (numirea acestuia prin actul constitutiv, menţionarea persoanei în registrul comerţului), ci activitatea desfăşurată de acesta în concret, şi anume organizarea şi coordonarea activităţii economice, luarea deciziilor în ce priveşte angajarea patrimoniului societar – activităţi care se circumscriu scopului primordial al unei societăţi comerciale, şi anume obţinerea de profit din activitatea economică desfăşurată.

Un alt argument în favoarea acestei interpretări rezultă din analiza art.28 alin.1 lit.a-f din legea 85/2006 (menţionat în norma de incriminare), şi care are următorul conţinut:

 „Cererea debitorului trebuie să fie însoţită de următoarele acte:

a) bilanţul certificat de către administrator şi cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii;

b) o listă completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate;

c) o listă a numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă;

d) o listă cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare înregistrării cererii introductive;

e) o listă a activităţilor curente pe care intenţionează să le desfăşoare în perioada de observaţie;

f) contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii”.

După cum se observă, pe lângă depunerea documentelor contabile şi de raportare fiscală (bilanţ, balanţă, contul de profit şi pierdere), mai trebuie comunicate o serie de informaţii (sub formă de liste) care să reflecte cât mai fidel situaţia economică a societăţii, informaţii care în mod evident nu pot fi puse la dispoziţia lichidatorului decât de persoana care le cunoaşte şi care nu poate fi decât cea care se ocupă efectiv de administrarea societăţii.

Infracţiunea prevăzută de art.147 din legea 85/2006 presupune, sub aspectul laturii subiective, ca persoana acuzată să cunoască informaţiile enumerate de art.28 alin.1 lit.b-e din legea 85/2006 şi să deţină documentele menţionate la lit. a şi f ale aceluiaşi articol, deoarece, în caz contrar, nu se poate susţine că a acţionat cu vinovăţie, nefiind în măsură să se conformeze obligaţiei impusă de legea insolvenţei. Or, în speţă, singurul în măsură să cunoască aceste informaţii şi să aibă acces la documentele contabile (care, cel mai probabil, nici nu au fost întocmite – un indiciu în acest sens fiind menţiunea din registrul comerţului referitoare la nedepunerea bilanţului pe anii 2004-2009, f.20 d.1163/108/2010* al Tribunalului Arad – secţia penală) era numai inculpatul G.A..

Inculpatul G.A. a fost informat personal, atât verbal cât şi în scris (f.12 up), în data de 14.04.2008, în legătură cu obligaţia de a comunica lichidatorului actele şi informaţiile prevăzute de art.28 alin.1 lit.a-f din legea 85/2006, însă nici până în data de 21.05.2012 nu şi-a îndeplinit obligaţia legală. (conform adresei lichidatorului  - f.12 dosarul instanţei de apel).

Chiar dacă inculpatul nu a exprimat formal un refuz, neexecutarea obligaţiei legale într-un interval de timp atât de lung, deşi inculpatul avea obligaţia să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii (conform art.35 din legea nr.85/2006), echivalează cu refuzul îndeplinirii obligaţiei legale.

În concluzie, situaţia de fapt reţinută confirmă acuzarea, urmând a fi pronunţată condamnarea inculpatului pentru infracţiunea reţinută în sarcina acestuia prin rechizitoriu.

La individualizarea pedepsei vor avute în vedere, în principal, următoarele elemente: atitudinea parţial sinceră a inculpatului (recunoaşte că a administrat în fapt societatea, însă refuză să-şi asume răspunderea pentru necomunicarea actelor şi informaţiile întrucât nu are calitatea cerută de lege), împrejurarea că acesta a apelat la persoane interpuse pentru a putea exercita funcţia de administrator al firmei; faptul că inculpatul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală pe tot parcursul procedurii insolvenţei (firma fiind radiată la data de 28.12.2011); faptul că inculpatul este recidivist (din fişa de cazier judiciar - 38 verso up - rezultă că inculpatul a fost condamnat definitiv în septembrie 2005 la o pedeapsă rezultantă de 2 ani închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pe un termen de încercare de 4 ani,  pentru săvârşirea în concurs a infracţiunilor de fals în declaraţii, participaţie improprie la fals intelectual, tentativă la înşelăciune în convenţii şi înşelăciune în formă agravată). În raport de aceste date, instanţa de apel apreciază că se impune stabilirea unei pedepse cu închisoarea (faţă de pedeapsa alternativă a amenzii prevăzută de norma de incriminare) la nivelul minimului special (un an închisoare).

În baza art.83 alin.1 Cod penal va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 2(doi) ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.1601/06.09.2005 pronunţată de Judecătoria Arad în dosarul nr.3128/2005 şi va dispune executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru infracţiunea din acest dosar, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3(trei) ani închisoare în regim privativ de libertate.

Prin decizia penală nr. 103 din 15 ianuarie 2013 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins ca nefondat recursul declarat de inculpat.