Cont.adm: Inadmisibilitatea cererii formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială în sensul înmatriculării unui autovehicul achiziţionat dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene

Hotărâre 8 din 24.07.2013


CONT.ADM: Inadmisibilitatea cererii formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială în sensul înmatriculării unui autovehicul achiziţionat dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene

1.) – Obiectul cererii

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 7116/114/2012 din 23.11.2012 reclamantul Cabinet Individual de Avocat ,,N.I.R.E”/ Buzău a chemat în judecată pe pârâta Instituţia Prefectului Judeţului Buzău , Serviciul Public Comunitar , Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Permiselor , solicitând pe cale de ordonanţă preşedinţială să fie obligată la înmatricularea  autoturismului achiziţionat în baza contractului de vânzare cumpărare pentru un vehicul folosit din 24.09.2012, marca Citroen tip RD9HZ/C5, cu număr de identificare VF7RD9HZC54071487, data primei înmatriculări : 16.10.2008.

2.) – Motivarea cererii

2.1.) – În fapt :  reclamantul a invocat că în baza contractului de vânzare – cumpărare încheiat la data de 24.09.2012 a achiziţionat din Belgia un autoturism second-hand marca Citroen tip RD9HZ/C5, cu număr de identificare X, iar pârâta a refuzat înmatricularea acestuia, invocând obligaţia de plată a taxei pentru emisii poluante , obligatorie conform prevederilor Legii nr. 9/2012. Consideră că legislaţia fiscală interrnă este contrară normelor şi practicii comunitare, sens în care a invocat punctual jurisprudenţă eurtopeană în materie. Apreciază, motivat, că în cauză sunt întrunite cerinţele privind urgenţa, caracterul vremelnic al măsurii solicitate şi neprejudecarea fondului.

2.2.) – În drept , reclamantul a invocat dispoziţiile art.581 Cod procedură civilă.

 3.) – Probe

 În sprijinul cererii  s-au depus la dosar înscrisuri : contractul de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit încheiat la data de 24.09.2012 ( fila 14), facturile emise la data de 17.08.2012 şi respectiv 27.08.2012 ( filele 11,12), cartea de identitate a autoturismului ( fila 15) şi certificatul privind prima înmatriculare a autoturismului la data de 16.10.2008, emis în Belgia sub seria B nr. F21 705173 ( filele 8-9) .

4.) – Întâmpinarea

Citată legal, pârâta a formulat întâmpinare conform art.115 – 118 din Codul de procedură civilă , solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată, sub motivaţia în esenţă că în cauză nu sunt întrunite cumulativ cerinţele prevăzute la art.581 din Codul de procedură civilă, iar pe de altă parte este obligatorie plata taxei pentru emisii poluante în raport de prevederile Legii nr. 9/2012 ( filele 22-25 ) .

5.) – Analiză . Constatări . Considerente

Examinând cererea formulată în raport de actele şi lucrările dosarului , sub incidenţa dispoziţiilor legale incidente , tribunalul reţine :

5.1.) – Conform prevederilor art.581 din Codul de procedură civilă , instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice , pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere , pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara , precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări .

5.2.) – Tribunalul apreciază că în cauza pendinte judecăţii , reclamantul nu a produs dovezi de natură să justifice înmatricularea provizorie a autovehiculului din perspectiva urgenţei şi nici din perspectiva prevenirii unei pagube iminente care nu s-ar putea repara ori a păstrării unui drept ce s-ar păgubi prin întârziere .

5.3.) – De necontestat , măsura solicitată , deşi , are un caracter vremelnic , cererea de ordonanţă preşedinţială astfel cum a fost formulată nu poate fi primită în condiţiile în care legiuitorul impune întrunirea cumulativă a celor trei condiţii .

5.4.) – Nu este de ignorat nici faptul că prin eventuala admitere a cererii s-ar prejudeca însuşi fondul litigiului, în condiţiile în care reclamantul, în termen util , ar înregistra o astfel de acţiune pe calea dreptului comun, sub incidenţa prevederilor legale în materie.

6.) – Soluţia tribunalului

Pentru considerentele în fapt şi în drept expuse, s-a respins ca neîntemeiată cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamant în sensul obligării pârâtei la înmatricularea autoturismului de provenienţă dintr-un alt stat membru al Comunităţii Europene, fără plata taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule .

Secţia a II-a Civ. / Cont.Admin.

Sentinţă

CONT.ADMIN: Admisibilitatea acţiunii în obligarea Universităţii S.H. la eliberarea diplomei de licenţă şi a foii matricole, precum şi a chematului în garanţie MECTS la aprobarea tipării formularelor

1.)– Obiectul acţiunii

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr.1400/114/2013 din 22.02.2013 reclamantul N.M.L. a chemat în judecată pe pârâta Universitatea S.H./ Bucureşti solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la eliberarea diplomei de licenţă, a foii matricole şi a suplimentului de diplomă, obţinute ca urmare a susţinerii examenului de licenţă din sesiunea iunie 2009 şi pe garantul Ministerul Educaţiei Naţionale (denumit în continuare MEN, fost Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului : MECTS), solicitând să fie obligat la aprobarea tipăririi formularelor tipizate constând în diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă.

2.)– Motivarea acţiunii

2.1.) – În fapt: reclamantul a susţinut că a absolvit cursurile Facultăţii de Matematică – Informatică din cadrul Universităţii S.H., specializarea informatică, în perioada anilor 2006-2009, promovând examenul de licenţă în sesiunea iunie 2009, sens în care i s-a eliberat adeverinţa nr.704/03.07.2009.

2.2.) – Solicitând Universităţii S.H. să i se elibereze diploma de licenţă, în condiţiile în care adeverinţa evocată are o valabilitate de până la 12 luni, aceasta i-a comunicat faptul că demersurile întreprinse la nivelul structurilor abilitate ale MECTS în vederea rezolvării, în regim de urgenţă, a situaţiei absolvenţilor au rămas fără rezultat.

2.3.) – În drept: reclamantul a invocat prevederile Legii nr.554/2004, ale Legii nr.84/1995 şi ale Legii nr.1/2011 precum şi ale OMECTS nr.3404/2006 şi respectiv nr.2284/2007.

3.) Probe

În sprijinul acţiunii reclamantul a depus la dosar: adeverinţa nr.704/03.07.2009 emisă de Universitatea S.H. cu care se atestă susţinerea şi promovarea examenul de licenţă în sesiunea iunie 2009 şi adresa nr.11017/19.07.2012 emisă de aceeaşi autoritate pe fondul efectuării procedurii prealabile (filele 6,7).

4.) Întâmpinare şi cerere de chemare în garanţie (filele 17,18)

(formulată de Universitatea S.H)

4.1.) – În aplicarea prevederilor art.200 – 201 prin raportare la art.205 din Codul de procedură civilă, pârâta Universitatea S.H., a formulat întâmpinare prin care s-a declarat de acord cu acţiunea formulată de reclamant, prezentând detaliat şi fundamentat demersurile întreprinse în vederea tipăririi formularelor tipizate privind diploma de licenţă şi suplimentul la diploma de licenţă, atât la nivelul MECTS (autoritate publică care gestionează materialele şi tipizatele cu regim special necesare pentru eliberarea diplomei şi a suplimentului la diplomă), cât şi al SC R. SA  (companie de material didactic desemnată de MECTS pentru tipărirea şi livrarea formularelor respective).

4.2.) – Universitatea S.H.a formulat şi cerere de chemare în garanţie a MECTS, în temeiul art.72 Cod procedură civilă, solicitând să fie obligat la aprobarea tipăririi formularelor tipizate constând în diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, sens în care a invocat prevederile art.60 alin.1 din Legea nr.84/1995, art.2 din OMECTS nr.3404/2006 emis în aplicarea legii enunţate, art.2 din HG nr.366/2007, precum şi jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care a statuat asupra obligaţiei MECTS de aprobare a tipăririi formularelor tipizate privind diplomele de licenţă şi suplimentele la diplome.

4.3.) – În sprijinul întâmpinării şi cererii de chemare în garanţie, Universitatea S.H. a depus la dosar corespondenţa purtată cu MECTS şi SC R. SA (filele 19-25) şi jurisprudenţa ÎCCJ, în materie (filele 26-30, 31-34, 35-38, 39-41, 42-46).

5.) Întâmpinări (filele 50-54; 60-66)

(formulate de MEN: la cererile reclamantului şi pârâtei)

5.1.) – În aplicarea prevederilor art.200-201 prin raportare la art.205 din Codul de procedură civilă, MEN (fost MECTS) a formulat întâmpinare la ambele cereri de chemare în garanţie înregistrate de reclamant şi pârâtă, solicitând respingerea acestora ca neîntemeiate.

5.2.) – În susţinerea apărărilor formulate, chematul în garanţie a invocat în esenţă : în cazul Universităţii S.H. Bucureşti, specializările / programele de studii de la forma de învăţământ la distanţă au fost organizate şi desfăşurate fără respectarea prevederilor legale, respectiv cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr.88/1993, OUG nr.75/2005 şi HG nr.1011/2001, neparcurgându-se procedura prevăzută de legiuitor în vederea desfăşurării procesului de învăţământ (filele 50-54). De asemenea, nu  s-au  respectat  nici  prevederile  HG nr.410/2002,  HG nr.940/2004, HG nr.1609/2004, HG nr.676/2007 şi HG nr.635/2008, astfel cum s-a motivat punctual (filele 60-66).

6.) Răspuns la întâmpinare

Pârâta Universitatea S.H. a prezentat la dosar răspuns la întâmpinarea formulată de MEN, stăruind motivat în chemarea în garanţie şi prin consecinţă la obligarea acestuia să aprobe tipăririi formularelor tipizate constând în diplomele de licenţă şi suplimentele la diplome (filele 67-69).

7.) Analiză. Constatări. Considerente

Examinând actele şi lucrările dosarului în raport de prevederile legale incidente cauzei, tribunalul constată:

7.1.) – Probele administrate în cauză atestă faptul că reclamantul, absolvent al Ciclului I – studii universitare de licenţă (sistem Bologna) – Facultatea de Matematică – Informatică din Bucureşti, specializarea Informatică, din cadrul Universităţii S.H. , număr de credite 180, promoţia 2009, a susţinut şi promovat examenul de licenţă în sesiunea  2009 şi a fost notat la proba Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate cu 8,50, obţinând titlul de licenţiat în informatică.

7.2.) – În contextul expus, Universitatea S.H. a eliberat reclamantului adeverinţa nr.704 din 03.07.2009, cu care se atestă situaţia prezentată la paragraful anterior, act cu termen de valabilitate până la eliberarea diplomei de licenţă, potrivit menţiunii consemnate.

7.3.) – Conform prevederilor art.20 alin.1 din Regulamentul privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior, aprobat prin Ordinul nr.2284/2007, titularii sau împuterniciţii au dreptul să solicite eliberarea actelor de studii completate, după termenul aprobat de senatul instituţiei, care poate fi de cel mult 12 luni de la finalizarea studiilor.

7.4.) – În aplicarea prevederilor capitolului VII din Metodologia organizării şi desfăşurării examenelor de finalizare a studiilor, întocmită de Universitatea S.H., înregistrată sub nr.1405/12.05.2009, în calitate de instituţie organizatoare a examenelor de licenţă, aceasta s-a obligat să elibereze diploma de licenţă, însoţită de suplimentul la diplomă după cel mult 12 luni de la încheierea examenului de licenţă.

7.5.) – De necontestat, conform nomelor legale incidente cauzei, dar şi metodologiei Universităţii S.H., termenul de 12 luni evocat a fost depăşit, astfel că acţiunea pendinte judecăţii este întemeiată sub aspectul obligării pârâtei la eliberarea diplomei şi a suplimentului la diplomă privindu-l pe reclamant.

7.6.) – Referitor la cererea formulată atât de reclamant cât şi de pârâtă în sensul chemării în garanţie a Ministerului Educaţiei Naţionale (fost MECTS), tribunalul apreciază că este întemeiată conform prevederilor art.72 din Codul de procedură civilă, admiterea acesteia asigurând efectiv punerea în executare a sentinţei, în condiţiile în care eliberarea de către pârâtă a diplomei de licenţă şi a suplimentului la diplomă este condiţionată de aprobarea tipăririi formularelor tipizate de către MEN, autoritate competentă.

7.7.) – Probele administrate în cauză atestă faptul că deşi Universitatea S.H. a întreprins demersuri în vederea obţinerii aprobării chematului în garanţie în scopul tipăririi formularelor tipizate, acestea au rămas fără rezultat, invocându-se apărări atât în procedura prealabilă cât şi pe parcursul cercetării judecătoreşti lipsite de relevanţă, în condiţiile în care instanţele judecătoreşti: tribunale, curţi de apel şi însăşi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au constituit o practică judiciară unitară prin care s-a statuat asupra legalităţii şi temeiniciei ambelor capete de cerere ce fac obiectul acţiunii.

7.8.) – Un alt considerent de natură să fundamenteze soluţia instanţei sub aspectul admisibilităţii cererii de chemare în garanţie se regăseşte şi în faptul că Ministerul Educaţiei şi Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, înfiinţată în baza OUG nr.75/2005 nu au demarat şi prin consecinţă nici nu au finalizat vreo procedură administrativă de natură să conducă la concluzia că Universitatea S.H. , instituţie de învăţământ superior, ar fi  acţionat în afara cadrului legal, deşi, prin art.8 din Legea nr.443/2002 i se recunoştea ministerului dreptul de a propune încetarea activităţii de învăţământ şi desfiinţarea prin lege a universităţii.

8.) Soluţia tribunalului

8.1.) – Pentru considerente în fapt şi în drept expuse, prin sentinţa nr.2496 din 04.062013, s-a admis ca întemeiată acţiunea formulată de reclamantul N.M.L., dispunându-se obligarea pârâtei Universitatea S.H. Bucureşti la eliberarea către acesta a diplomei de licenţă, a foii matricole şi a suplimentului de diplomă obţinute drept urmare susţinerii examenului de licenţă în sesiunea iunie 2009 în cadrul Facultăţii Matematică – Informatică din Bucureşti, specializarea informatică.

8.2.) –S-a admis ca întemeiată şi cererea de chemare în garanţie a  Ministerului Educaţiei Naţionale (fost Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) formulată de reclamant şi pârâtă, dispunându-se obligarea acestuia la aprobarea tipăririi formularelor tipizate constând în diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă pentru reclamant.