CIVIL.Notare litigiu carte funciara.Completarea cererii in instanta de fond

Decizie 4 din 24.02.2012


Deliberând asupra apelurilor civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzău sub nr. 5475/200/2010 din data de 23.04.2010, petentul POPOVICI ALEXANDRU a formulat plângere împotriva încheierii de carte funciară nr. 7524/ 08.03.2010 pronunţată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău, în dosarul nr. 7524/ 26.02.2010, solicitând desfiintarea ei si notarea litigiilor astfel cum au fost descrise in cerere, in cartea funciara a Municipiului Buzau nr. 26051, privitor la terenul cu nr. cadastral 4846/10.

În motivarea cererii, petentul a arătat că încheierea este nelegala, că prin cererea de înscriere formulata la data 22.02.2010 si inregistrata sub nr. 7524/ 26.02.2010 a solicitat notarea litigiilor din dosarul civil 9037/200/2009 inregistrat la Judecatoria Buzau, din dosarul penal nr. 68/P/2009 inregistrat la D.N.A. Ploiesti şi a litigiului conform Sentinţei civile nr. 6236/ 01.11.2007, pronunţată de Judecătoria Buzău – Secţia civilă, în dosarul nr. 6839/200/2007, cu privire la imobilul teren situat in mun. Buzau str. Unirii, zona delimitata intre STACSA S.A. şi Podul Maracineni, că a depus inscrisuri originale care atestau inregistrarea litigiilor pe rolul instantei si respectiv la D.N.A. Ploiesti, a identificat imobilele terenuri prin număr de carte funciara, număr cadastral, amplasament in zona si vecinatati, a  atasat procura  speciala in baza careia se atesta calitatea de reprezentant a mandatarului, a achitat taxa de timbru aferenta cererii de notare, însă, în mod nelegal, in considerentele incheierii s-a retinut ca cererea de notare a litigiilor nu era insotita de inscrisuri originale care sa ateste inregistrarea acestora si ca imobilele nu au fost identificate cu indicarea numărului cadastral şi numărului de carte funciara.

Totodată, a invocat că aspectul legat de existenta litigiului, a partilor acestuia si a obiectului cererii de chemare in judecata rezulta din certificatul de grefa, anexarea cererii de chemare in judecata nefiind o obligativitate a sa, că în aceeaşi măsură, cererile de chemare in judecata au fost inregistrate cu respectarea dispozitiilor art. 93 alin. 1 şi 2 din Regulamentul de ordine interioara a instantelor judecatoresti, ele purtand viza de primire a vicepresedintelui instantei si numar de inregistrare şi respectiv numarul de dosar si viza preşedintelui de complet şi că certificatele de grefa au fost atasate in original la cererea de inscriere ce face obiectul dosarului nr. 6707/ 23.02.2010, care a fost ataşata la cererea de inscriere.

A precizat că s-a menţionat în mod nereal că s-ar fi dispus convocarea sa pentru a complini lipsurile, deoarece o astfel de convocare nu s-a solicitat, în condiţiile în care el a cerut comunicarea actelor procedurale prin poştă.

În dovedirea cererii, petentul a depus, în fotocopii, încheierea şi extrasul de carte funciară nr. 7524/ 08.03.2010, cererile de înscriere din 22.02.2010, certificatul de grefă eliberat în dosarul nr. 9037/200/2009, aflat pe rolul Judecătoriei Buzău, adresa nr. 68/P/2009 din 19.02.2010 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti, cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 26.08.2009 şi precizarea la aceasta din 30.09.2009, incheierea nr. 8764/ 30.10.2002, adresa 7358/ 12.07.2007, cererea din 04.03.2010, completarea la raportul de expertiză tehnică extrajudiciară, referatul nr. 6689/ 2001, adresa nr. 6669/ 09.07.2001, procesul verbal din 19.11.2001, adresa nr. 2416/ 18.11.2009, H.G. nr. 517/ 1999, protocolul nr. 12245/ 25.03.2002, adresa nr. 4616/ 24.07.2002, adresa nr. 897/ 17.07.2001, Decizia civila nr. 124/ 02.04.2008, pronunţată de Tribunalul Buzău – Secţia civilă, în dosarul nr. 6794/200/2007 şi Decizia nr. 836/ 26.09.2008, pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. 6794/200/2007.

La termenul de judecată din 25.06.2010, petentul POPOVICI ALEXANDRU a formulat precizări scrise la cererea de chemare în judecată, prin care a arătat că înţelege să se judece în contradictoriu cu intimaţii MUNICIPIUL BUZĂU şi SC CONCAS S.A. Buzău.

La cerere petentul a anexat, în probaţiune, în fotocopie, procurile speciale sub semnătură legalizată nr. 683 si 684/ 12.02.2010.

Fiind legal citaţi, intimaţii MUNICIPIUL BUZĂU şi SC CONCAS S.A. Buzău nu au formulat întâmpinări, nu s-au prezentat la judecarea cauzei şi nu au solicitat administrarea de probe.

Prin notele de sedinta inaintate la dosar pentru termenul de judecata din 10.12.2010, intimata SC CONCAS S.A. Buzău a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a sa motivat de împrejurarea ca ea are un drept tabular de superficie asupra terenului proprietatea Municipiului Buzau, dar nu are dreptul sa opuna si nici sa accepte notarea litigiilor in cartea funciara, singurii abilitati legal sa se pronunte asupra admisibilitatii cererii de notare fiind registratorul de carte funciara si instanta de judecata.

In drept, intimata s-a intemeiat pe dispozitiile art. 48 si art. 49 din Legea nr. 7/ 1996.

Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a fost respinsa de instanta la acelasi termen, ca neîntemeiată.

La solicitarea instanţei, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău a înaintat fotocopii ale actelor dosarului nr. 7524/ 26.02.2010, constând în dovada de comunicare a încheierii nr. 7524/ 2010, încheierea de carte funciară nr. 7524/ 08.03.2010, cererea de înscriere nr. 7524/ 26.02.2010, certificatul de grefă eliberat în dosarul nr. 9037/200/2009, aflat pe rolul Judecătoriei Buzău, adresa nr. 68/P/2009 din 19.02.2010 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti, Sentinţa civila nr. 6236/ 01.11.2007 pronunţata de Judecătoria Buzău – Secţia civilă, în dosarul nr. 6839/200/2007, cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 26.08.2009 şi precizarea la aceasta din 30.09.2009, procesul verbal din 19.11.2001, încheierea de carte funciară nr. 8764/ 31.10.2002, adresa nr. 7358/ 12.07.2007, procurile speciale sub semnătură legalizată nr. 683, 684/ 12.02.2010 si 27347/ 26.09.2007, referatul de completare nr. 7524/ 26.02.2010 şi copia cărţii funciare nr. 26051.

În baza materialului probator administrat Judecătoria Buzău a pronunţat sentinţa civilă nr. 2011/14.03.2011 prin care a admis plângerea, a desfiinţat încheierea de carte funciară nr. 7524/ 08.03.2010 pronunţată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău, în dosarul nr. 7524/ 26.02.2010 şi a dispus notarea în cartea funciară nr. 26051 a unităţii administrativ teritoriale Buzău, cu privire la imobilul cu număr cadastral 4846/10, a  litigiilor care fac obiectul dosarului civil nr. 9037/200/2009, aflat pe rolul Judecătoriei Buzău şi al dosarului penal nr. 68/P/2009, aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti şi a litigiului conform Sentinţei civile nr. 6236/ 01.11.2007, pronunţată de Judecătoria Buzău – Secţia civilă, în dosarul nr. 6839/200/2007.

Pentru a se pronunţa astfel prima instanţă a reţinut că, potrivit art. 26 alin. 4 lit. c din Legea nr. 7/ 1996, notarea în cartea funciară are ca obiect înscrierea drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi căilor de atac în justiţie, precum şi a măsurilor de indisponibilizare, în legătură cu imobilele din cartea funciară ,că art. 38 prevede că actele şi faptele juridice, privitoare la drepturile personale, la starea şi capacitatea persoanelor în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară, vor putea fi înscrise, la cerere, cu efect de opozabilitate pentru terţe persoane, că potrivit art. 47 alin. 1, cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoţită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere şi că alin. 2 al aceluiaşi articol  prevede că, în cazul hotărârii judecătoreşti, se va prezenta o copie legalizată, cu menţiunea că este definitivă şi irevocabilă.

Art. 48 alin. 1 lit. a – f prevede că, în cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii: este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege, indică numele părţilor, individualizează imobilul printr-un identificator unic, este însoţit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română, este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului şi este însoţit de dovada achitării tarifului de publicitate imobiliară, cu excepţia scutirilor legale.

De asemenea, conform art. 49 dacă se constată că cererea de înscriere în cartea funciară nu întruneşte condiţiile legale, se va respinge printr-o încheiere motivată iar potrivit art. 50 alin. 2, în forma în care acesta era în vigoare la data înregistrării prezentei cauze, încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial; plângerea împotriva încheierii se depune la biroul teritorial şi se va înscrie din oficiu în cartea funciară, iar oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare. Conform alin. 4, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului.

A mai reţinut instanţa ca având relevanţă în cauză şi dispoziţiile art  42 alin. 1, art. 45,  art. 55 alin. 1 – 4, 67 alin. 1, art. 68 alin. 3,  art. 69, art. 71 alin. 1, 72 alin. 2, art. 91 şi art. 93 alin. 1 din Ordinul directorului A.N.C.P.I. nr. 633/ 2006.

În cauza de faţă, Judecătoria Buzău a observat că, potrivit certificatului de grefă eliberat în dosarul nr. 9037/200/2009, aflat pe rolul Judecătoriei Buzău ( dosar fila 47 ), în cauza respectivă, având ca obiect constatare nulitate act, în data de 29.10.2009 s-a pronunţat încheierea prin care s-a constatat ca fiind suspendată judecarea cererii formulata de reclamantii POPOVICI ALEXANDRU si LENDIEL RUXANDRA DANIELA, in contradictoriu cu paratii MUNICIPIUL BUZĂU, S.C.D.L. Buzau, O.C.P.I. Buzău şi A.D.S. – Filiala Buzău, până la data de 22.03.2010, că prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 26.08.2009, purtând viza vicepreşedintelui Judecătoriei Buzău ( dosar filele 54 – 56 ), reclamantii POPOVICI ALEXANDRU si LENDIEL RUXANDRA DANIELA au solicitat, in contradictoriu cu paratii Primăria Municipiului Buzău, S.C.D.L. Buzau, O.C.P.I. Buzău şi A.D.S. – Filiala Buzău, ca instanţa să pronuntate o hotarare prin care sa constate nulitatea absoluta a Procesului Verbal incheiat intre parate in data de 19.11.2001 şi inregistrat la Oficiul de Cadastru Agricol si Organizarea Teritoriului Agricol Buzau sub nr. 5625/ 19.11.2001 şi că în  motivarea cererii, reclamanţii au susţinut că, în data de 24.07.2001, Prefectura judetului Buzău a emis Ordinul nr. 146 prin care se aproba trecerea in proprietatea privată a municipiului Buzau, la categoria izlaz, a unei suprafete de 33 ha arabil, teren ce fusese în administrarea SC Seribuz SA Buzau; în data de 19.11.2001, sub pretextul aducerii la indeplinire a Ordinului nr. 146, primarul municipiului Buzau, directorul general al O.J.C.G.C.  Buzau şi reprezentantii societati S.C..PL.  Buzau au procedat la predarea unei suprafete de 33 ha teren arabil din administrarea S.C.P.L. Buzau si preluarea acesteia de catre Primaria municipiului Buzau, operaţiunea fiind materializată prin Procesul Verbal din data respectivă;  că acest fapt ar fi ilegal deoarece o parte din terenul respectiv facea obiectul cererii de retrocedare depuse de ei din data de 09.02.1998, când terenul reprezenta vechiul amplasament pe care autorii lor si-au avut proprietatile si se gasea în proprietate publica, fapt ce il facea imposibil de a fi instrainat.

De asemenea, a mai observat că prin adresa nr. 68/P/2009 din 19.02.2010 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti ( dosar fila 48 ) s-a adus la cunoştinţă petentului POPOVICI ALEXANDRU că pe rolul acestei unităţi de parchet se află în lucru dosarul penal cu respectivul număr de înregistrare, având ca obiect plângerea acestuia şi în care se efectuează acte premergătoare începerii urmăririi penale faţă de primarul Mun. Buzău, de fostul director al S.C.D.L. Buzău, de fostul director al O.C.P.I. Buzău şi de reprezentantul A.D.S. – Filiala Buzău, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, în legătură cu predarea la 19.11.2001, de către S.C.D.L. Buzău, către Primăria Mun. Buzău, a suprafeţei de 33 ha teren agricol în timp ce prin sentinţa civilă nr. 6236/ 01.11.2007 pronunţata de Judecătoria Buzău – Secţia civilă, în dosarul nr. 6839/200/2007 ( dosar filele 49 – 53 ), definitivă şi irevocabilă prin Decizia nr. 836/ 26.09.2008, pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti, instanţa a admis plângerea formulata de petentul POPOVICI ALEXANDRU împotriva încheierii de carte funciară nr. 74604/ 19.07.2007, pe care a desfiintat-o şi a admis notarea în cartea funciara nr. 26051 a unităţii administrativ teritoriale Buzău, cu privire la imobilul cu număr cadastral 4846/10, a litigiilor înregistrate pe rolul Judecătoriei Buzău, sub nr. 11103/ 2006 şi pe rolul Judecătoriei Galaţi, sub nr. 5144/233/2007.

Prin cererea de înscriere nr. 7524/ 26.02.2010 ( dosar fila 46 ), petentul POPOVICI ALEXANDRU a solicitat O.C.P.I. Buzău notarea litigiilor din dosarul civil nr. 9037/200/2009 inregistrat la Judecatoria Buzau, a dosarului penal nr. 68/P/2009 inregistrat la D.N.A. Ploiesti, cât şi a litigiului conform Sentinţei civile nr. 6236/ 01.11.2007, pronunţată de Judecătoria Buzău, cu privire la imobilul teren situat in mun. Buzau str. Unirii, zona delimitata intre STACSA S.A. şi Podul Maracineni, identificat prin cartea funciară nr. 26051 a unităţii administrativ teritoriale Buzău şi numărul cadastral 4846/10, cerere respinsă prin încheierea de carte funciară nr. 7524/ 26.03.2010 ( dosar filele 44 – 45 ) O.C.P.I. Buzău.

Prin referatul de completare nr. 7524/ 26.02.2010 ( dosar fila 65 ) O.C.P.I. Buzău a solicitat petentului ca, în vederea soluţionării cererii sale, să îi comunice acte care atesta ca plangerea penala priveste imobilul, Decizia nr. 279/ 2008 a Tribunalului Buzau, precum si Decizia nr. 105/ 2009 a Curtii de Apel însă că din actele dosarului instanţa a constatat că nu a rezultat că respectivul referat ar fi fost comunicat petentului în mod direct sau prin poştă cu filă de comunicare, prin fax sau alte mijloace de comunicare care asigură confirmarea de primire, aşa cum impun dispoziţiile legale expuse mai sus.

Judecătoria Buzău a concluzionat că, faţă de întregul probatoriu, nu subzistă motivele care au dus la respingerea cererii petentului de notare a litigiilor în cartea funciară.

Astfel,  faţă de faptul că certificatul de grefa din dosar nr. 9037/200/2009 emis la data de 01.02.2010 de Judecatoria Buzau şi adresa din dosarul penal nr. 68/P/2009 al D.N.A. Ploieşti s-au depus la O.C.P.I. Buzău in copii, iar nu în original sau în copie legalizată, aşa cum impun dispoziţiile legale incidente, instanţa a reţinut că, respectivele înscrisuri au fost înaintate anterior, în original, acestei instituţii, cu ocazia unei alte cereri a petentului, având un obiect similar, oficiul având obligaţia legală de a le păstra în arhivă, conform nomenclatorului arhivistic. Or, având în vedere că actele solicitate petentului se aflau chiar la dispoziţia oficiului, cât şi că instituţia în cauză a fost sesizată cu circa 400 de cereri similare, întemeiate, în parte, pe cele două înscrisuri, instanţa a apreciat ca fiind excesivă sancţionarea acestuia prin respingerea cererii de notare în cartea funciară pentru faptul că acesta nu le-a ataşat în original sau în copii legalizate fiecărei cereri în parte.

În aceeaşi măsură, instanţa a reţinut că, şi dacă petentul a anexat la cererea sa fotocopii de pe înscrisurile respective, certificate de el însuşi pentru conformitate cu originalul, potrivit dispoziţiilor art. 112 pct. 5, la termenul de judecată din 10.12.2010, acesta a prezentat în şedinţă publică în original, certificatul de grefă eliberat în dosarul nr. 9037/200/2009, adresa emisă în dosarul penal nr. 68/P/2009 si procurile speciale autentificate sub nr. 683/ 12.02.2010 şi sub nr. 684/ 12.02.2010, ocazie cu care  instanţa a constatat că ele coincid din punct de vedere al conţinutului cu fotocopiile existente la dosarul cauzei, drept pentru care orice neregularitate cu privire la imposibilitatea verificării autenticităţii lor a fost acoperită.

În ceea priveşte faptul că fotocopia de pe cererea de chemare in judecata nu poarta numarul de dosar, fiind anexata in copie simpla si nu legalizata, instanta a reţinut că, deşi O.C.P.I. Buzău nu avea cum să cunoască, rezoluţia de primire, înregistrare şi calificare a acţiunii ca având ca obiect constatarea nulităţii absolute a unui act, este semnată de vicepreşedintele Judecătoriei Buzău întrucât acest aspect este de notorietate la nivelul instanţei iar cauza a fost dedusă judecăţii, şi respectiva neregularitate a fost acoperită, faptele notorii neputând face obiectul probaţiunii.

Referitor la faptul că din certificatul de grefa nu rezulta ca litigiul priveste imobilul intabulat in cartea funciara in care se solicita notarea şi că imobilul nu este identificat cu număr cadastral si număr de carte funciara, prima instanţă a constată că, din analizarea coroborată a conţinutului certificatului de grefă şi a cererii de chemare în judecată rezultă că obiectul dosarului civil nr. 9037/200/2009 îl constituie constatarea nulităţii absolute a procesului verbal din 19.11.2001, că la emiterea încheierii de carte funciară nr. 8764/ 30.10.2002, ce a privit  imobilul inscris in cartea funciara sub nr. 10225 a localitatii Buzau, cu numerele cadastrale 4846, 4847 şi 4848, au stat respectivul proces verbal şi Ordinul Prefectului nr. 146/ 24.07.2001, că ulterior, conform adresei nr. 7358/ 12.07.2007, numerele cadastrale 4846, 4847 şi 4848 au fost supuse operaţiunii de dezmembrare în mai multe loturi, ce au primit numere cadastrale 4846/1 – 4846/246, 4847/1 – 4847/66 şi respectiv 4848/1 – 4848/89.şi că respectivele date existând chiar în evidenţele O.C.P.I. Buzău, este evident că această instituţie putea concluziona, prin simpla verificare a lor, că litigiul având ca obiect constatarea nulităţii absolute a procesului verbal care a stat la baza întabulării imobilului având numerele cadastrale 4846, 4847 şi 4848 are incidenţă şi asupra imobilului cu număr cadastral 4846/10, care provine din operaţiunea de dezmembrare.

În ceea priveşte faptul că din adresa emisa de Serviciul Teritorial Ploiesti nu rezulta ca plangerea penala priveste imobilul intabulat in cartea funciara in care se solicita notarea şi că în cuprinsul său imobilul nu este identificat cu număr cadastral si număr de carte funciara, instanţa a observat  că, din respectivul înscris reiese că dosarul penal are ca obiect săvârşirea unei infracţiuni cu prilejul predării suprafeţei de 33 ha teren agricol la 19.11.2001, predare care s-a făcut, conform celorlalte probe administrate, prin procesul verbal din data respectivă or, faţă de faptul că respectivul proces verbal a stat la baza întabulării imobilului având numerele cadastrale 4846, 4847 şi 4848, cât şi a înscrierilor din cartea funciară nr. 26051 cu privire la imobilul cu număr cadastral 4846/10, pe baza aceluiaşi raţionament, este evident că litigiul ce face obiectul dosarului penal are incidenţă şi asupra acestui ultim imobil.

Cu privire la faptul că Sentinţa civilă nr. 6236/ 01.11.2007 nu a fost anexată cererii cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila, instanţa a reţinut că, şi în situaţia în care menţiunea înaintării către O.C.P.I. Buzău a respectivei hotărâri judecătoreşti, din cuprinsul cererii de notare, ar fi eronată, verificand in Arhiva Judecatoriei Buzau actele dosarului nr. 6839/200/2007, instanţa a constatat că fotocopia acestei hotarari existentă la dosarul cauzei, coincide din punct de vedere al conţinutului cu originalul sentintei din dosar, drept pentru care orice neregularitate cu privire la imposibilitatea verificării autenticităţii sale a fost acoperită. Totodata, la dosarul cauzei au fost inaintate fotocopii de pe Decizia civila nr. 124/ 02.04.2008, pronunţată de Tribunalul Buzău – Secţia civilă, în dosarul nr. 6794/200/2007 şi de pe Decizia nr. 836/ 26.09.2008, pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. 6794/200/2007, in urma carora Sentinţa civilă nr. 6236/ 01.11.2007 a ramas irevocabila.

În altă ordine de idei, instanţa a reţinut că, prezentarea înscrisurilor probatorii, în susţinerea cererii de notare a litigiilor, exclusiv în faza judecării plângerii de carte funciară, nu are natura unei modificări sau întregiri a cererii de înscriere, prohibită de art. 73 alin. 2 din Ordinul nr. 633/ 2006.

În acest sens, s-au adus drept argumente dispoziţiile art. 55 alin. 4 care prevăd că dosarul cererii va putea fi completat, atunci când nu i-au fost ataşate toate actele necesare soluţionării, prin anexarea documentelor justificative la cererea iniţială.

Faţă de cele expuse mai sus, prima instanţă a conchis că litigiile care fac obiectul dosarului civil nr. 9037/200/2009, aflat pe rolul Judecătoriei Buzău şi al dosarului penal nr. 68/P/2009, aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti şi a litigiului soluţionat conform Sentinţei civile nr. 6236/ 01.11.2007, pronunţată de Judecătoria Buzău – Secţia civilă, în dosarul nr. 6839/200/2007, au natura unor acţiuni care dau caracterul de drept litigios unui drept real înscris în cartea funciară şi respectiv al unei plângeri penale în legătură cu o infracţiune care a stat la baza înscrierilor din cartea funciară, cererea de notare a lor în cartea funciară nr. 26051 a unităţii administrativ teritoriale Buzău, cu privire la imobilul cu număr cadastral 4846/10, fiind întemeiată.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel atât intimata S.C. „Concas” S.A. cât şi intimatul  Municipiul Buzău, prin primar, criticând-o pentru  nelegalitate şi netemeinicie.

Municipiul Buzău, în susţinerea apelului său a criticat sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie, susţinând că instanţa de fond trebuia să observe că soluţia registratorului de carte funciară este temeinică şi legală sub aspectul neîndeplinirii condiţiilor de formă, cât şi sub aspectul neîndeplinirii condiţiilor de fond ale cererii petentului.

Astfel, a menţionat că petentul nu a făcut dovada calităţii de reprezentant, plângerea împotriva încheierii de carte funciară, ca şi cererea de notare a litigiului, fiind depuse de către o persoană care nu a ataşat la dosar dovada calităţii de reprezentant.

De asemenea, petentul nu a depus la OCPI Buzău, odată cu cererea de notare, certificatul de grefă în original sau sub semnătură legalizată, aşa cum prevăd dispoziţiile legale, iar în al treilea rând nu a depus certificat de grefă eliberat de DNA, cu privire la obiectul urmăririi penale ce se efectuează în dosarul nr.68/P/2009 şi care să reliefeze cerinţele privitoare la existenţa unei legături între obiectul litigiului, cauza acţiunii şi dreptul real intabulat.

Acelaşi apelant a precizat că cererea de chemare în judecată este netemeinică şi sub aspectul neîndeplinirii condiţiilor de fond.

Astfel, din certificatul de grefă referitor la dosarul civil 9037/200/2009, în prezent nr.12735/200/2010, al Judecătoriei Buzău, nu rezultă care este imobilul asupra căruia există proces, pentru ca registratorul să poate avea indiciile temeinice ale notării. Nu rezultă cu certitudine că dosarul menţionat priveşte suprafaţa de 33 ha ce a făcut obiectul procesului-verbal de predare-primire din data de 19.11.2001.

Cu privire la certificatul de grefă pentru dosarul penal nr.68/P/2009, al DNA- Serviciul Teritorial Ploieşti, nu s-a depus decât o adresă din cuprinsul căreia  rezultă că se efectuează acte premergătoare în vederea începerii urmăririi penale faţă de mai multe persoane, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 248 Cod penal, în legătură cu predarea-primirea suprafeţei de 33 ha din data de 19.11.2001, de către SCDL Buzău, către Municipiul Buzău.

A susţinut apelantul că pentru a se nota în cartea funciară o plângere penală trebuie ca aceasta să privească o infracţiune care a stat la baza înscrierilor din cartea funciară, împrejurare care nu a fost relevată, ori demonstrată la momentul formulării cererii de notare şi nici în faţa primei instanţe.

Pârâta SC Concas SA Buzău a criticat hotărârile primei instanţe sub aspectul următoarelor motive: necomunicarea tuturor înscrisurilor la care petentul a făcut referire în plângerea formulată împotriva încheierilor registratorului de carte funciară, studierea dosarului la primul termen de judecată, faptul că notarea în cartea funciară este reglementată de legea 7/1996 şi regulamentul de aplicare, norme care sunt imperative şi nesucceptibile de interpretare, precum şi în considerarea faptului că plângerea împotriva încheierii de carte funciară reprezintă o cale de atac, iar instanţa are obligaţia de a se pronunţa asupra legalităţii şi temeiniciei acesteia prin raportare strictă la înscrisurile avute în vedere şi în baza cărora s-a pronunţat registratorul la momentul emiterii încheierii de carte funciară.

Astfel, a susţinut apelanta, potrivit art. 53 al.3 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.7/1996, cererea de înscriere, odată înregistrată, nu mai poate fi modificată sau completată, iar conform art. 73 din acelaşi regulament, cel care a cerut înscrierea nu va putea modifica sau întregii, prin căile de atac exercitate cererea pe care s-a întemeiat încheierea registratorului.

Analizând actele şi lucrările dosarului şi evaluând dovezile administrate  în raport de conţinutul cererii de chemare în judecată , a hotărârii apelate şi a motivelor de apel invocate, Tribunalul apreciază că apelurile sunt fondate pentru următoarele motive:

Cu privire la motivul de apel formulat de către Municipiul Buzău  prin care se menţionează că nu s-a făcut de către mandatarul Ţiglea Ştefan Dănuţ dovada calităţii de reprezentant al petentului Popovici Alexandru, Tribunalul constată că acesta este nefondat.

Potrivit art. 67 şi urm. cod proc. civilă, părţile pot să-şi exercite drepturile procedurale personal sau prin mandatar. Mandatarul cu procură generală poate să reprezinte în judecată pe mandant numai dacă acest drept i-a fost dat anume. Procura pentru exerciţiul dreptului de chemare în judecată sau de reprezentare în instanţă trebuie făcută prin înscris sub semnătură legalizată. Acest drept de reprezentare mai poate fi dat şi prin declaraţie verbală, efectuată în instanţă şi trecută în încheierea de şedinţă.

Petentul-intimat Popovici Alexandru a fost reprezentat la Oficiul  de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău şi la Judecătoria Buzău de către Ţiglea Dănuţ Ştefan în baza procurii speciale legalizată în data de 09.02.2010, la Biroul notarului Dietrich Bremer din Germania. Conform acestei procuri, care a fost prezentată şi în original spre consultare tribunalului cu ocazia soluţionării altor apeluri privind aceleaşi părţi şi având ca obiect plângeri împotriva altor încheieri de carte funciară, petentul Popovici Alexandru l-a împuternicit pe Ţiglea Dănuţ Ştefan să-i reprezinte interesele în faţa oricărei persoane fizice sau juridice  şi să îndeplinească orice formalitate legală în vederea retrocedării, reconstituirii, redobândirii, atribuirii, punerii în posesie şi emiterii titlului de proprietate cu privire la o suprafaţă de 50 ha situată pe teritoriul municipiului Buzău şi al comunei Mărăcineni. De asemenea, mandatarul a fost împuternicit să facă orice demersuri în vederea notării litigiilor care-l privesc pe mandant la OCPI Buzău, precum şi să-i susţină interesele în faţa Judecătoriei Buzău şi la instanţele superioare în căile de atac.

Potrivit art. 83 al.1 Cod proc. civilă, când cererea adresată instanţei este făcută prin mandatar, se va alătura procura în original sau în copie legalizată.

Datorită numărului mare de cereri de notare litigii şi plângeri introduse la instanţa de fond (aproximativ 400), reprezentantul petentului nu a depus pentru fiecare dosar procura în originalul sau în copie legalizată, dar a prezentat original acestei împuterniciri, făcând dovada calităţii şi puterilor conferite de mandant.

În consecinţă, această împuternicire este neechivocă  şi ar fi excesivă solicitarea depunerii în original sau copie legalizată a dovezii de împuternicit pentru fiecare cauză, motiv pentru care critica formulată de apelantul Municipiul Buzău este nefondată sub aspectele mai sus relevate.

Tribunalul constată însă că sunt întemeiate criticile formulate de către cei doi apelanţi cu privire la condiţiile de formă pe care trebuia să le îndeplinească cererile de notare a litigiilor, adresate de către petent Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi la verificările pe care trebuia să le facă registratorul de carte funciară.

Raportându-se la acest motiv de critică tribunalul reţine că Judecătoria Buzău a fost investită cu mai multe plângeri formulate de petentul Popovici Alexandru, prin procurator Tiglea Danuţ Ştefan, împotriva unor încheierii de carte funciară ale Oficiului de cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău prin care  registratorul de carte funciară a respins cererile privind notarea unui litigiu civil aflat pe rolul Judecătoriei Buzău, unui dosar penal şi unui litigiu conform unei sentinţe definitive şi irevocabile a aceleiaşi instanţe.

La baza soluţiilor registratorului au stat împrejurările că: certificatul de grefă din dosarul nr. 9037/200/2009 emis la data de 01.02.2010 de Judecătoria Buzău a fost anexat în copie, iar din acesta nu rezultă că litigiul priveşte imobilul intabulat în cartea funciară pentru care se solicită notarea; adresa Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Ploieşti din data de 19.02.2010 a fost depusă de asemenea în copie şi nu se poate verifica din cuprinsul său că priveşte imobilul intabulat în cartea funciară, iar în ceea ce priveşte notarea sentinţei aceasta nu a fost anexată la cerere.

Potrivit dispoziţiilor art.47 al.1 din Legea nr.7/1996, care face parte din capitolul intitulat „Procedura de înscriere în cartea funciară”, cererea de înscriere se depune la biroul teritorial şi va fi însoţită de înscrisul original sau de  copia legalizată de pe acesta iar potrivit  al.2 al aceluiaşi articol, în cazul hotărârilor judecătoreşti, se va prezenta o copie legalizată, cu menţiunea că este definitivă şi irevocabilă

În lumina dispoziţiilor art. 23 şi 47 din Legea 7/1996 modificată, registratorul de carte funciară trebuie să verifice, printre altele, dacă înscrisul prezentat de petiţionar în justificarea cererii sale este în original sau copie legalizată şi dacă cererea arată exact corpurile de proprietate asupra cărora urmează a se face înscrierile, precum şi felul înscrierii solicitate.

În toate cazurile însă, registratorul nu se poate sprijini decât pe cerere şi pe actele ce o însoţesc, fără a ţine seama de declaraţiile verbale ale părţilor ori de faptele cunoscute de el personal.

Sub aspectul regimul juridic al căilor de atac exercitate împotriva încheierii de carte funciară acesta este guvernat de dispoziţiile Legii speciale şi a Regulamentului de punere în aplicare a acesteia.

Ori, potrivit art. 73 al. 2 din Ordinul nr. 633/2006 cel care a cerut înscrierea nu va putea modifica sau întregi,  prin căile de atac exercitate, cererea pe care s-a încheiat încheierea registratorului.

Întregirea cererii semnifică, în sensul art. 55 al. 4 din acelaşi Regulament, completarea dosarului cu toate actele necesare efectuării operaţiunii de înscriere şi care nu au fost ataşate cererii iniţiale ceea ce a dus la respingerea acesteia.

În nici un caz nu este posibilă întregirea plângerii cu acte care ar fi justificat admiterea cererii de înscriere, întrucât prin soluţia asupra plângerii instanţa se raportează la înscrisurile avute în vedere de registrator la momentul întocmirii încheierii atacate.

Faţă de cele învederate Tribunalul  constată că în mod nelegal instanţa fondului a apreciat că  prezentarea înscrisurilor probatorii, în susţinerea cererii de notare a litigiilor, exclusiv în faza judecării plângerii de carte funciară, nu are natura unei modificări sau întregiri a cererii de înscriere, prohibită de art. 73 alin. 2 din Ordinul nr. 633/ 2006.

Este adevărat că art. 55 alin. 4 din actul normativ menţionat prevede că dosarul cererii va putea fi completat, atunci când nu i-au fost ataşate toate actele necesare soluţionării, prin anexarea documentelor justificative la cererea iniţială însă acest text nu poate fi interpretat decât în sensul că întregirea se poate face numai până când registratorul de carte funciară se pronunţă asupra cererii nu şi în căile de atac formulate împotriva încheierii date de el.

Aceasta pentru că, potrivit art  25 al 1 din Legea 7/1996 înscrierile în cartea funciară îşi vor produce efectele de opozabilitate faţă de terţi de la data înregistrării cererilor.

Or, efectul găsirii ca întemeiată a unei căi de atac împotriva unei încheieri de carte funciare urcă în timp până la momentul înregistrării cererii, pe un interval de timp care uneori poate fi destul de mare, putând aduce atingere stabilităţii raporturilor juridice care s-au născut în acel interval, referitor la imobilul respectiv, raporturi juridice care au avut la baza împrejurarea că terţii s-au încrezut în menţiunile cărţii funciare. De aceea, dar şi pentru faptul că, oricând, partea poate să formuleze o nouă cerere de înscriere, de data aceasta cu îndeplinirea condiţiilor de fond şi formă prevăzute de lege, legiuitorul a înţeles să nu permită părţii să întregească nici cererea şi nici actele dosarului prin intermediul plângerii formulate în temeiul art 5o al 2 din Legea 7/1996 or al căilor de atac, apelul şi recursul, exercitate în cauză.

În realitate, înscrisurile depuse de petent în faza de instanţă nu reprezintă simplă probaţiune în dovedirea nelegalităţii şi netemeiniciei încheierilor de carte funciară, ci o întregire a cererii adresate registratorului, ceea ce nu este permis de lege aşa cum s-a menţionat mai sus.

Chiar dacă regulamentul nu defineşte în mod expres noţiunile de „întregire”, respectiv „modificare” a cererii, doctrina şi jurisprudenţa au cristalizat aceste noţiuni.

Astfel, s-a arătat că prin cerere modificată se înţelege acea cerere care diferă prin obiectul ei de cererea originară, iar întregirii cererii i s-a dat semnificaţia prezentată mai sus.

Pe de altă parte, reţinerea de către prima instanţă a notorietăţii unor aspecte sau depunerea de înscrisuri cu ocazia altor cereri şi care trebuiau a fi arhivate de către OCPI nu pot fundamenta legalitatea soluţiei pronunţate, registratorul fiind ţinut d a analiza cererea numai pe baza actelor ce o însoţesc aşa cum s-a menţionat în precedentul prezentelor considerente.

Pentru toate motivele învederate Tribunalul constată că sunt fondate criticile apelanţilor potrivit cu care instanţele de judecată aveau obligaţia să verifice legalitatea şi temeinicia încheierilor de respingerea ale registratorului numai prin prisma înscrisurilor care au stat la baza fiecărei încheieri de carte funciară.

Şi pe fondul cererilor de notare adresate OCPI, faţă de înscrisurile ataşate acestora, Tribunalul reţine că în mod legal s-a procedat de către registratorul de carte funciară la respingerea acestora.

Astfel, potrivit art. 26 al. 4 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare înscrierile în cartea funciară sunt de trei feluri şi anume: intabularea, înscrierea provizorie şi notarea , aceasta din urmă având ca obiect înscrierea drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare la stare şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi căilor în justiţie, precum şi măsurilor de indisponibilizare în legătură cu imobilele din cartea funciară.

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 42 al. 2 din Ordinul nr. 633/13.10.2006 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, care la litera e. teza I enumeră în categoriile privind notarea arătarea oricărei acţiuni care dau caracter de drept litigios unui drept real înscris în cartea funciară, inclusiv plângerea sau acţiunea penală în legătură cu o infracţiune care a stat la baza înscrierilor în cartea funciară.

Ori, faţă de înscrisurile care au însoţit cererile de înscriere – atât sub aspectul formei, cât şi sub aspectul conţinutului - nu s-a putut stabili dacă litigiul aflat pe rolul instanţelor, plângerea penală sau sentinţa justifică o astfel de legătură pentru a se putea efectua notarea.

Pentru considerentele expuse tribunalul constată că sunt fondate şi criticile apelanţilor privind încălcarea de către instanţele de fond a legislaţiei în materie de carte funciară.

Faţă de aprecierea ca fondate a criticilor recurenţilor prezentate în precedent Tribunalul nu va mai proceda la analiza susţinerilor apelantului Primarul Municipiului Buzău privitoare la lipsa de legătură a plângerii penale cu înscrierea în cartea funciară şi lipsa justificării notării sentinţei irevocabile, a plângerii sau a acţiunii penale în legătură cu o infracţiune care a stat la baza înscrierilor din cartea funciară.

În contextul elementelor de fapt şi de drept expuse apelurile sunt apreciate ca fondate urmând a fi admise iar în temeiul art 296 Cod procedură civilă se va schimba în tot sentinţa apelată în sensul că se va respinge plângerea petentului prin mandatar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite apelurile civile formulate de apelurilor civile formulate de apelanţii – pârâţi MUNICIPIUL BUZĂU PRIN PRIMAR, cu sediul în municipiul BUZĂU,  strada Unirii, nr. 163  şi SC CONCAS SA BUZĂU, cu sediul în municipiul BUZĂU, strada Transilvaniei, nr. 163, judeţul BUZĂU împotriva sentinţei civile nr. 2011 pronunţată la data de 14.03.2011 de Judecătoria Buzău în dosarul civil nr. 5475/200/2010 în contradictoriu cu intimatul -  petent POPOVICI ALEXANDRU , domiciliat în GERMANIA, Osterfeldstr. 2 B , 31535 Neustadt şi cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor procedurale în municipiul BUZĂU, b-dul 1 Decembrie 1918 , bl.2 A, ap. 14, judeţul BUZĂU la mandatar ŢIGLEA DĂNUŢ ŞTEFAN , şi în consecinţă :

Schimbă în tot sentinţa apelată , iar pe fond respinge cererea de notare litigii.

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Ianuarie 2012

Preşedinte,

Mihaela Nazarie Judecător,

Angelica Miu Grefier,

Adriana Popescu ?

Red.A.M  dos.fond- 5475/200/2010

Teh.red.A.M/ 5ex. jud.fond- I.Ovidiu

21.02.2012