Plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

Sentinţă civilă 881 din 06.09.2011


Prin sentinţa instanţei a fost admisă cererea formulată de către petentul M. C. G. S., în contradictoriu cu  intimaţii B. M., , P.G., P. M., , având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

Prin plângerea formulată, petentul a solicitat desfiinţarea în parte a încheierii de C.F. nr. X din data de X, dată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor- Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară S.

Instanţa, având în vedere decizia nr.72/2007 pronunţată de Î.C.C.J. în soluţionarea unui recurs în interesul legii, a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor.

Intimata B. M., prin cererea înregistrată la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară S. a solicitat notarea pretenţia de reconstituire a dreptului de proprietate pe vechile amplasamente în baza LG 18/1991 în favoarea lui P. G., P. M. şi B.M.

Din adresa Primăriei Comunei M. nr. X instanţa a reţinut că în baza Sentinţei civile nr. X a Judecătoriei S. s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea intimaţilor fiind emise titlurile de proprietate nr. X şi Y.

Conform Titlului de proprietate nr. X emis pe numele intimatei B. M. după defunctul P. G. s-a reconstituit în favoarea acesteia dreptul de proprietate asupra imobilelor cu nr. top. 421, 422, 2024, 2025 şi 2026 situate în extravilan şi cu nr. top., 417, 420 şi 424 situate în intravilanul comunei M.

Prin Titlul de proprietate nr. X a fost reconstituit în favoarea intimaţilor P.G., P. M. D. după defunctul P. G. dreptul de proprietate asupra imobilelor cu nr. top. 1285, 1138/1, 420, 423, 2022, 2023, 2024, 2027 şi 2028 situate în extravilanul comunei M. şi nr. top. 418, 419, 420 şi 424 situate în intravilanul aceleiaşi comune.

Din cuprinsul C.F. X, rezultă că în privinţa imobilului cu nr.top. X, proprietatea reclamantului, aşa cum rezultă din înscrierea de sub B.8, s-a înscris, sub B.11, notarea pretenţiei de reconstituire a dreptului de proprietate pe vechile amplasamente în baza LG 18/1991 în favoarea lui P. G., P. M. şi B. M.

Potrivit art.26 al.4 lit. „c” din LG 7/1996 :”Înscrierile sunt de trei feluri : a) întabularea…, b) înscrierea provizorie…, c) notare, având ca obiect înscrierea drepturilor personale, a actelor sau faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor,, acţiunilor şi căilor de atac în justiţie precum şi a măsurilor de indisponibilizare, în legătură cu imobilele din cartea funciară”.

Din analiza titlurilor de proprietate emise pe seama intimaţilor precum şi a colii C.F. 1538 H., pretenţiile intimaţilor privind reconstituirea în natură a dreptului de proprietate se referă la alte imobile decât cel cu nr. top. 420/2 proprietatea reclamantului, iar pe de altă parte notarea de sub B11 din C.F. amintit, dispusă prin încheierea atacată,  nu se circumscrie situaţiilor prevăzute de art.26 al.4 din Lg. 7/1996.

Prin urmare, faţă de cele mai sus expuse, instanţa, în temeiul art.26 al.4 lit. „c” rap. la art.50 din L.7/1996 va admite plângerea formulată de petent şi, în consecinţă, va desfiinţa în parte încheierea de carte funciară nr. X din 28.03.2008  dată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară B. - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară S. în privinţa  dispoziţiilor referitoare notarea pretenţiei de reconstituire a dreptului de proprietate pe vechile amplasamente în baza LG 18/1991 în favoarea lui P. G., P. M. şi B. M. în C.F. nr. 1538 H. asupra imobilului cu nr. top. 420/2 proprietatea reclamantului.

În temeiul art. 34 din L.7/1996 va dispune rectificarea CF 1538 H. în sensul radierii înscrierii de sub B11 privind notarea pretenţiei de reconstituire a dreptului de proprietate pe vechile amplasamente în baza LG 18/1991 în favoarea lui P.G., P. M. şi B. M.