Prin acordarea nejustificată a sporului pentru condiţii pretins vătămătoare în cuantum de 10% şi prin includerea acestuia în salariul de bază, precum şi prin neimpozitarea şi nereţinerea contribuţiilor individuale de asigurări sociale de sănătate pen...

Sentinţă comercială 777/2011 din 30.12.2011


Acordarea unor sporuri în baza contractului colectiv de muncă. Personal bugetar. Lipsa unei prevederi legale în privinţa sporurilor.

 Prin acordarea nejustificată a sporului pentru condiţii pretins vătămătoare în cuantum de 10% şi prin includerea acestuia în salariul de bază, precum şi prin neimpozitarea şi nereţinerea contribuţiilor individuale de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile de hrană şi primele de sărbători respectiv a contribuţiilor de asigurări sociale în ceea ce îi priveşte pe consilierii locali a fost încălcat principiul legalităţii, respectiv emiterea şi încheierea actelor juridice cu respectarea actelor normative cu forţă juridică superioară. Acest principiu nu poate fi încălcat prin negocierea clauzelor contractelor colective de muncă respectiv a acordurilor colective de muncă, dimpotrivă acestea se impun a fi încheiate cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Trib. Bistriţa-Năsăud, s. com., de cont. adm. şi fisc., sent. nr. 777/21 iunie 2011

 Prin încheierea nr. 31/30 decembrie 2008 Camera de Conturi a Judeţului Bistriţa-Năsăud a sesizat Tribunalul Bistriţa-Năsăud pentru:

 1) obligarea Primăriei comunei Şieu la plata către bugetul de stat a impozitului pe venit în sumă de 2.340 lei şi a majorărilor de întârziere calculate însumă de 924 lei.

 2) obligarea Primăriei comunei Şieu la plata către bugetul asigurărilor sociale  a contribuţiei individuale de asigurări sociale în sumă de 2.005 lei şi a majorărilor de întârziere de 1.154 lei.

 3) obligarea Primăriei comunei Şieu la plata către bugetul asigurărilor sociale a contribuţiei angajatorului la asigurări sociale în sumă de 3303 lei şi a majorărilor de întârziere de 1.877 lei.

 4) obligarea Primăriei comunei Şieu la plata către bugetul asigurărilor sociale de sănătate a contribuţiei datorate de asiguraţi în sumă de 1.073 lei şi a majorărilor de întârziere calculate la suma de 444 lei.

 5) stabilirea răspunderii juridice pentru paguba în sumă de 24.490 lei produsă bugetului local din care suma de 20.091 lei reprezintă avantaje de natură salarială şi indemnizaţie de şedinţă achitate cu încălcarea reglementărilor legale, iar suma de 4.399 lei reprezintă majorări de întârziere aferente obligaţiilor restante faţă de bugetele publice în sarcina persoanelor răspunzătoare.

 Primăria Comunei Şieu a formulat cerere de chemare în garanţie solicitând, ca în situaţia în care va fi obligată să achite reclamantei sumele pe care aceasta le-a constatat şi solicitat prin încheierea de sesizare a Tribunalului Bistriţa-Năsăud nr. 31/30.12.2008, să fie obligaţi chemaţii în garanţie la plata sumelor datorate, sume indicate expres de pârâtă.

 Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa în baza prev. art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

 Astfel cu privire la excepţia de nelegalitate a Deciziei nr. 15/30.12.2008, a Încheierii nr. 31/30.12.2008 şi a Hotărârii nr. 22/9.11.2008 şi la excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului de a sesiza instanţele judecătoreşti tribunalul constată că prin decizia civilă nr. 384/2010 pronunţată de Curtea de Apel Cluj în dosarul cu nr. de mai sus a fost admis recursul declarat de reclamantă şi a casat sentinţa tribunalului prin care s-a admis excepţia inadmisibilităţii actului de sesizare şi s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe cu menţionarea expresă de se analiza pe fond temeinicia sesizării.

 Potrivit disp. art. 315 alin. 1 Cod procedură civilă „În caz de casare, hotărârile instanţei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum şi asupra necesităţii administrării unor probe sunt obligatorii pentru judecătorii fondului.

 Or, prin soluţia pronunţată de instanţa de control s-a recunoscut calitatea procesuală activă a reclamantei precum şi legalitatea actului de sesizare a instanţei Încheierea nr. 31 din 30.12.2008 şi deci implicit a Deciziei nr. 15 din 30.12.2008 a Directorului Camerei de Conturi Bistriţa-Năsăud şi a Hotărârii Plenului Curţii de Conturi a României nr. 22/09.11.2008.

 În aceste circumstanţe reiterarea acestor excepţii este inadmisibilă şi în consecinţă vor fi respinse pentru acest motiv.

 În rejudecare pârâţii au ridicat o nouă excepţie ce nu a fost invocată anterior şi anume excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Primăria comunei Şieu.

 Referitor la această excepţie reclamanta în răspunsul la întâmpinare depus în prezentul dosar şi-a precizat acţiunea în sensul că sesizarea a fost formulată şi în contradictoriu cu entitatea juridică Comuna Şieu.

 În consecinţă instanţa urmează să respingă şi această excepţie însă ca fiind rămasă fără obiect.

 Referitor la fondul cauzei instanţa reţine în fapt că Direcţia de control financiar ulterior din  cadrul Camerei de Conturi Bistriţa-Năsăud a efectuat în perioada 4 noiembrie – 17 noiembrie 2008 un control la Primăria com. Şieu având ca scop verificarea contului de execuţie bugetară şi a bilanţului contabil pe anul 2007.

 În urma verificării efectuate s-a constatat săvârşirea unor fapte generatoare de prejudicii consemnate în Raportul de control intermediar înregistrat la instituţia verificată  sub nr. 2890/17.12.2008 iar la Camera de Conturi Bistriţa-Năsăud sub nr. 678/18.12.2008, anexă la Raportul de control nr. 679/18.12.2008.

 Din verificarea cheltuielilor cu salariile s-a constatat că în anul 2007 Primăria comunei Şieu a acordat angajaţilor un spor pentru condiţii vătămătoare în cuantum de 10% din salariul de încadrare, spor care a fost inclus în salariul de bază şi care a constituit baza de calcul pentru celelalte drepturi salariale respectiv spor vechime, spor fidelitate, spor dificultate, spor pentru controlul financiar preventiv şi altele.

 În vederea acordării sporului prevăzut în contractul colectiv de muncă încheiat de Consiliul local al comunei Şieu şi personalul contractual primăria a solicitat Institutului de Sănătate Publică „Prof. dr. Iuliu Moldovan” Cluj-Napoca efectuarea unor evaluări a riscurilor privind securitatea şi sănătatea muncii angajaţilor care utilizează calculatoarele.

 Urmare măsurătorilor efectuate s-a emis buletinul de analiză unde s-a stabilit că valorile măsurate ale câmpurilor electrice şi magnetice nu depăşeşte valoarea nivelului de referinţă din tabelul nr.2 al HG nr. 1136/2006 pentru banda de frecvenţă cuprinsă între 100-300 Khz.

 Prin acordarea sporului pentru condiţii vătămătoare au fost încălcate prev. art.16 din OG nr. 6/2007 în vigoare la data controlului şi prev. art. 14 din OG nr. 10/2007.

 În baza contractului colectiv de muncă, salariaţii primăriei au beneficiat în anul 2007 de indemnizaţie de hrană în cuantum de 7 lei/zi lucrătoare/salariat precum şi de primă pentru sărbătorile de Paşti şi de Crăciun, echivalentă cu salariul mediu brut pe economie comunicat de Comisia Naţională de Statistică pentru luna anterioară acordării primei.

 Din verificarea efectuată s-a constatat că reprezentanţii Primăriei Şieu nu au reţinut pe statele de plată, înregistrat în evidenţa contabilă şi virat pe destinaţiile legale impozitul pe venit şi contribuţiile individuale de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile de hrană şi primele de sărbători acordate.

 Prin acordarea avantajelor băneşti precizate mai sus şi neimpozitarea lor au fost încălcate prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

 De asemenea prin nereţinerea şi neplata contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de asiguraţi au fost încălcate prevederile art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma sănătăţii.

 Din verificările cheltuielilor de personal s-a constatat că în perioada 01.01.2007-30.09.2007 Primăria com. Şieu nu a calculat şi reţinut, evidenţiat în contabilitate şi virat la bugetul asigurărilor sociale contribuţiile de asigurări sociale aferente indemnizaţiilor de şedinţă acordate consilierilor locali.

 Prin neevidenţierea în contabilitate şi neplata contribuţiei la asigurările sociale datorată de angajator au fost încălcate prev. art. 24 (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii cu modificările şi completările ulterioare, unde s-a reglementat faptul că baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asiguraţii prevăzuţi le art. 5 alin.1, pct.I şi II.

 Consilierii locali sunt asiguraţi prin efectul legii în baza art. 5 alin.1, pct. II din actul normativ precizat mai sus iar indemnizaţiile acordate fac parte din fondul total de salarii.

 De asemenea prin nereţinerea şi neachitarea la bugetul asigurărilor sociale a contribuţiei individuale de asigurări sociale datorate de consilierii locali au fost încălcate prevederile art. 23 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 În timpul controlului s-au recalculat pentru anul 2007, salariile cuvenite funcţionarilor publici şi personalului contractual, indemnizaţiile de şedinţă cuvenite consilierilor locali precum şi impozitul pe venit şi contribuţiile datorate bugetelor publice în conformitate cu reglementările legale în vigoare din perioada de referinţă.

 Urmare acestei acţiuni s-a stabilit că în anul 2007 salariaţii şi consilierii locali ai autorităţii publice au beneficiat de avantaje de natură salarială şi indemnizaţii nelegale în sumă totală netă de 20091 lei.

 De asemenea urmare compensării veniturilor suplimentare faţă de bugetele publice stabilite în timpul controlului cu obligaţiile de aceeaşi natură achitate în plus în cursul anului s-au stabilit obligaţii suplimentare de plată către bugetele publice în sumă totală de 13120 lei din care suma de 8721 lei reprezintă debite iar suma de 4399 lei reprezintă majorări de întârziere aferente. Detaliat pe categorii de venituri bugetare situaţia se prezintă astfel:

Impozit pe venit: debit – 2340 lei, majorări de întârziere – 924 lei;

Contribuţia individuală de asigurări sociale (CAS asigurat): debit – 2005 lei, majorări de întârziere – 1154 lei;

Contribuţia individuală de asigurări de sănătate (CASS asigurat): debit – 1073 lei, majorări de întârziere – 444 lei;

Contribuţia angajatorului la asigurările sociale (CAS angajator): debit – 3303 lei, majorări de întârziere – 1877 lei;

Total debit – 8721 lei, majorări de întârziere – 4399 lei.

 Răspunderea pentru săvârşirea faptelor generatoare de prejudicii prezentate mai sus revine următoarelor persoane:

- ZM Măriuţa, referent contabil care potrivit fişei postului răspunde de aplicarea prevederilor legale în domeniul salarizării muncii şi de exercitarea în condiţiile legii a controlului financiar preventiv;

- GN, funcţionar I, care potrivit fişei postului răspunde din punct de vedere financiar de aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea muncii;

- MV, primar în perioada supusă controlului, care potrivit art. 23 din Legea nr. 173/2006 privind finanţele publice locale are obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare cu respectarea dispoziţiilor legale.

 Tribunalul analizând starea de fapt astfel reţinută constată că prin acordarea nejustificată a sporului pentru condiţii pretins vătămătoare în cuantum de 10% şi prin includerea acestuia în salariul de bază, precum şi prin neimpozitarea şi nereţinerea contribuţiilor individuale de asigurări sociale de sănătate pentru indemnizaţiile de hrană şi primele de sărbători respectiv a contribuţiilor de asigurări sociale în ceea ce îi priveşte pe consilierii locali a fost încălcat principiul legalităţii, respectiv emiterea şi încheierea actelor juridice cu respectarea actelor normative cu forţă juridică superioară.

 Acest principiu nu poate fi încălcat prin negocierea clauzelor contractelor colective de muncă respectiv a acordurilor colective de muncă, dimpotrivă acestea se impun a fi încheiate cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

 Pentru considerentele menţionate şi în baza textelor de lege arătate instanţa urmează să admită acţiunea în sensul recuperării sumelor stabilite de la pârâţii Comuna Şieu prin primar şi de la persoanele fizice responsabile cu salarizarea angajaţilor şi pentru neîncasarea impozitului şi a contribuţiei la asigurările sociale şi de sănătate.

 În baza aceluiaşi raţionament se impune recuperarea acestor sume şi de la persoanele beneficiare şi în consecinţă în temeiul prevederilor  de art. 60 şi urm. Cod procedură civilă instanţa urmează să admită cererile de chemare în garanţie potrivit dispozitivului prezentei sentinţe.

Domenii speta