Din întreg materialul probator administrat în cauză rezultă, fără putinţă de îndoială, că recurentul a înregistrat în evidenţele contabile operaţiuni comerciale reale, evidenţiate şi în facturile fiscale aferente, neavând intenţia de a se sustrage de...

Decizie 195/2010 din 16.03.2011


Infracţiuni prevăzute în legi şi decrete

Din întreg materialul probator administrat în cauză rezultă, fără putinţă de îndoială, că recurentul a înregistrat în evidenţele contabile operaţiuni comerciale reale, evidenţiate şi în facturile fiscale aferente, neavând intenţia de a se sustrage de la plata vreunei obligaţii fiscale către bugetul de stat, rezoluţia atacată fiind legală şi temeinică.

Trib. Bistriţa-Năsăud, s. pen., dec. nr. 195/R/20 decembrie 2010, nepublicată

 Prin sentinţa penală nr. 60 din 5 mai 2010, pronunţată de Judecătoria Năsăud s-a admis plângerea formulată de petenta DGFP BN în contradictoriu  cu intimatul PI şi în consecinţă s-a desfiinţat rezoluţia dată de Parchetul de  pe lângă  Judecătoria  Năsăud la  data  de  16.11.2009  în dosarul  nr. 1140/P/2008  şi ordonanţa dată de Parchetul de  pe lângă Tribunalul  Bistriţa-Năsăud  la  data  de  10.03.2010  în dosarul nr.  71/II/2/2010  şi  s-a dispus trimiterea cauzei  Parchetului  de  pe  lângă  Judecătoria  Năsăud  în  vederea  începerii  urmăririi  penale  împotriva  făptuitorului PI.

Cheltuielile  judiciare  au rămas în sarcina statului.

Împotriva acestei sentinţe penale a declarat recurs făptuitorul PI.

Recursul declarat de făptuitor este întemeiat.

Recurentul PI a fost cercetat penal sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin 1 lit b din Legea nr. 241/2005 constând, potrivit textului incriminator în omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în acte contabile sau în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, precum şi a infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 43 din legea 82/1991 republicată, fapte pentru care, prin rezoluţia atacată s-a dispus neînceperea urmăririi penale întrucât lipseşte latura obiectivă şi subiectivă a acestor infracţiuni.

Din actele şi lucrările dosarului rezultă, aşa cum se reţine în actul procurorului, că în cursul lunii noiembrie 2007 făptuitorul, în calitate de administrator al SC I AF SRL, potrivit  facturilor  fiscale  nr.  145/05.11.2007 ,  nr. 149/14.11.2007  şi nr.  150/ 27.11.2007 a achiziţionat  de  la SC SG SRL  o serie  de utilaje  în valoare  totală de 769.448,50 lei  din  care  122.854  lei  reprezintă TVA.

Aceste facturi fiscale au fost înregistrate în  evidenţa contabilă a societăţii  şi  s-au întocmit  notele  de intrare  recepţie  nr. 619/05.11.2007,  nr.  621/14.1.2007  şi nr.  626/27.11.2007,  fiind  înregistrate  în jurnalele  de cumpărări  şi evidenţiate în  fişa  mijloacelor  fixe  a  acestei societăţi.

Întrucât, cu ocazia unor controale efectuate în cursul anilor 2008-2009 organele fiscale nu au găsit aceste utilaje la sediul societăţii administrate de făptuitor s-a apreciat că operaţiunile comerciale au fost fictive, fiind făcute doar scriptic în scopul deducerii de TVA.

Din declaraţia făptuitorului care se coroborează cu declaraţia martorului GCG rezultă că întrucât societatea administrată de făptuitor a avut unele dificultăţi financiare, făptuitorul a achitat, prin ordine de plată, în perioada februarie 2008-martie 2009, o parte din preţul utilajelor rămânând o diferenţă de 283.500 lei.

Prin urmare, aşa cum arată martorul, care era administratorul societăţii vânzătoare, el nu a procedat la livrarea utilajelor decât în cursul lunii martie 2009, până atunci acestea fiind închiriate la diverşi beneficiari.

De altfel, la data de 6 aprilie 2009 organele de cercetare penală s-au deplasat la sediul SC”I.AF” SRL Telciu ocazie cu care au identificat la faţa locului utilajele achiziţionate de făptuitor de la martorul GCG, întocmindu-se şi o planşă fotografică.

De menţionat este şi faptul că această societate a încheiat cu Primăria comunei Telciu contractul de lucrări nr. 1218/2009 prin care, făptuitorul, în calitate de executant, urma să execute lucrări cu buldoexcavator şi excavator (utilaje achiziţionate de la martorul arătat) iar pentru efectuarea acestor lucrări făptuitorul a angajat, cu contracte individuale de muncă înregistrate la ITM Bistriţa-Năsăud, mai multe persoane.

Instanţa de fond a admis plângerea formulată de DGFP Bistriţa-Năsăud, a desfiinţat rezoluţia atacată şi a dispus trimiterea cauzei la procuror în vederea începerii urmăririi penale cu indicaţia de a se stabili provenienţa utilajelor, respectiv dacă acestea au fost achiziţionate de la SC EC” Bucureşti, aspect ce nu are relevanţă cu privire la întrunirea laturii obiective şi subiective a infracţiunilor pentru care a fost cercetat recurentul.

Astfel, din cele arătate mai sus, ca de altfel din întreg materialul probator administrat în cauză rezultă, fără putinţă de îndoială, că recurentul a înregistrat în evidenţele contabile operaţiuni comerciale reale, evidenţiate şi în facturile fiscale aferente, neavând intenţia de a se sustrage de la plata vreunei obligaţii fiscale către bugetul de stat, rezoluţia atacată fiind legală şi temeinică.

Aşa fiind, în baza art. 385/15 pct. 2 lit. d Cod procedură penală tribunalul va  admite  recursul declarat de intimatul Pi împotriva sentinţei penale nr. 60  din 5 mai  2010 pronunţată de  Judecătoria Năsăud în dosarul penal nr. 825/265/2010 pe care o va casa în întregime şi rejudecând va respinge ca neîntemeiată  plângerea  formulată  de petenta DGFP BN împotriva rezoluţiei  emisă de procuror la 16 noiembrie 2009 în dosarul nr. 1140/P/2008 al Parchetului de pe lângă  Judecătoria Năsăud.