Contestaie la executare

Sentinţă civilă 6172 din 14.07.2011


Contestaţie la executare

Prin cererea introdusă la data de şi înregistrată sub nr…. , contestatorii Unitatea Administrativ Teritorială – Primăria H. şi Primar M Cn au formulat în contradictoriu cu intimaţii R M şi B.E.J. C I contestaţie la executare solicitând suspendarea executării silite în sensul ridicării popririi instituite asupra contului deschis la Trezoria Bacău, executare pornită ca urmare a emiterii somaţiei nr. .. din data de…...

În motivarea cererii, contestatorii, au indicat faptul că, prin somaţia comunicată de B.E.J. ca urmare a punerii în executare a titlului executoriu constând în Sentinţa civilă nr. ….. pronunţată în data de 26 mai 2010 de către Tribunalul Bacău în dosar nr. …… la cererea numitei R M, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată a fost somată să achite suma de 3097 lei.

Contestatorii au mai arătat faptul că, la data de ….. li s-a adus la cunoştinţă faptul că, s-a instituit poprire asupra contului pe care Unitatea Administrativ Teritorială – Primăria H  prin Primar îl are deschis la Trezoreria Bacău, blocându-se în acest fel plata salariilor, fiind, de asemenea, în imposibilitate de a intra în posesia sumelor pe care le aveau de încasat.

Contestatorii au mai indicat faptul că, potrivit titlului executoriu - Sentinţa civilă nr……, debitul este datorat de către o alta entitate juridica diferită, ei necăzând în pretenţii.

Contestatorii au mai arătat faptul că, înţeleg să conteste pe această cale şi onorariul executorului judecătoresc stabilit la suma de 2.000 de lei întrucât este exagerat de mare în raport cu debitul stabilit în sarcina Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată.

În drept, au fost invocate prevederile art. 280 alin. 4 şi 5 coroborat cu art. 403 alin. 4 Cod procedură civilă.

La termenul din data de….., apărătoarea intimatei R M a arătat faptul că aceasta a decedat iar moştenitorii săi sunt J M şi R P  instanţa dispunând ulterior citarea acestora în calitate de intimaţi.

La solicitarea instanţei, a fost depus în copie certificată dosarul de executare nr. ….. al Biroului Executorului Judecătoresc (f. 16-35).

La data de 30 mai , contestatorii au depus la dosarul cauzei precizări prin care au arătat faptul că, R M şi moştenitorii acesteia nu aveau la data executării silite calitatea de a porni executarea silită întrucât aceasta cesionase dreptul litigios unei  alte persoane, conform contractului de cesiune înregistrat la BNP C E H.

Contestatorii au mai precizat faptul că, prezenta contestaţie este întemeiată fiind demarată de o persoană care nu mai avea calitate împotriva unei persoane care nu datora nimic.

În susţinere au fost depuse înscrisuri.

La data de 20.06. , intimaţii au formulat întâmpinare prin care a indicat faptul că, a fost pus în executare titlul executoriu  Sentinţa civilă nr. ….pronunţată în dosar nr. ….a Judecătoriei Bacău astfel cum a fost modificată prin Decizia civilă nr. …. în data de….. , în care parte câştigătoare a procesului a fost R M ,care este astfel creditoare pentru cheltuielile de judecată şi de executare datorate de partea căzută în pretenţii.

Intimaţii au mai arătat faptul că, prin contractul de cesiune, cesionarul C P urma să se subroge în drepturile cedentei privind calitatea de proprietar al imobilului ce face obiectul dosarului nr. … al Judecătoriei Bacău, deci era vizată substanţa dreptului de proprietate după ce aceasta va fi fost reconstituită în favoarea cedentei R M.

Intimaţii au mai indicat faptul că, cuantumul onorariului executorului judecătoresc a fost stabilit irevocabil şi nu mai poate face obiectul altei judecăţi, operând autoritatea de lucru judecat.

Intimaţii au mai arătat faptul că, potrivit art. 52 alin. 1 - 3  din Legea 18/1991 toate cheltuielile legate de activitatea Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor sunt suportate din bugetul propriu al UAT, Comisia neavând buget propriu.

La termenul din data de 7.07.  instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesual pasive a Biroului Executorului Judecătoresc C I  pentru motivele arătate în încheierea de la acea dată.

La termenul din data de 07.07. , apărătoarea contestatorilor a precizat faptul că, a înţeles să formuleze contestaţie Unitatea Administrativ Teritorială prin Primar.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin Decizia civilă nr. … pronunţată de T B la data de 11.11. în dosar nr. ….  s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea intimatei din prezenta cauză pentru suprafaţa de 8458 m.p. teren situat pe raza comunei H aşa cum a fost identificat prin raportul de expertiză C P iar pentru diferenţa de până la 2 ha. teren, reconstituirea în condiţiile H.G. 890/2005.

La data de 06.05.  intimata s-a adresat Biroului Executorului Judecătoresc C I pentru punerea în executare a acestei decizii civile, fiind astfel constituit dosarul nr. …

Prin Sentinţa civilă nr. ….pronunţată în dosarul nr. ….. a fost admisă în parte contestaţia la executare formulată de contestatoarea COMISIA LOCALĂ H  PENTRU STABILIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR- com. H, jud. B în contradictoriu cu intimata R M  domiciliată în com. H , jud. Bacău şi s-a dispus reducerea cheltuielilor de judecată datorate de către contestator de la suma de 5.000 lei la suma de 400 lei.

Ulterior, prin Decizia civilă nr. … pronunţată de Tribunalul Bacău a fost modificată în parte Sentinţa civilă nr. …. în sensul că s-a dispus reducerea cheltuielilor de executare datorate de către contestatoare de la 5000 la 2.000 de lei, fiind totodată obligată Comisia Locală H  la plata către R M  a sumei de 1097 lei.

La data de 17.08.2010 s-a emis somaţia nr. ….. prin care a fost somată Comisia Locală H  să achite creditoarei R M  suma de 3097 de lei, din care 2000 de lei cheltuieli de executare şi 1097 lei cheltuieli de judecată, sumă datorată în baza titlului executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr. …. astfel cum a modificată prin Decizia civilă nr. …. pronunţată de T B .

Cu privire la susţinerea contestatorului potrivit căreia onorariul executorului judecătoresc stabilit la suma de 2.000 de lei întrucât este exagerat de mare instanţa reţine faptul că, această sumă a fost stabilită de Decizia civilă nr. …. pronunţată de T  B , hotărâre judecătorească astfel încât aceste aspecte nu mai pot fi analizate din nou pe calea prezentei contestaţii întrucât se opune efectuat pozitiv al autorităţii de lucru judecat.

Cu privire la susţinerea contestatorului potrivit căreia R M  şi pe cale de consecinţă moştenitorii aceştia nu au calitatea de a o executa întrucât prin contractul de cesiune de drept litigios autentificat sub nr. … au cedat dreptul litigios unei alte persoane, instanţa reţine faptul că aceasta este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Din analiza contractului de cesiune (f. 90) rezultă faptul că, R  M  a cedat dreptul litigios ce formează obiectul dosarului nr……tipulându-se în contract faptul că, cesionarul C P  se subrogă în toate drepturile cedentei privind calitatea de proprietar al imobilului ce formează obiectul dosarului menţionat.

Astfel, instanţa reţine faptul că, acest contract priveşte doar cedarea unei eventual drept de proprietate asupra imobilului ce forma obiectul dosarului nr…..o eventuală nerespectare a acestora atrăgând răspunderea contractuală a părţii în culpă.

Mai mult, suma de 3097 de lei ce face obiectul prezentei executări a fost stabilită, astfel cum s-a arătat, prin Sentinţa civilă nr. …. pronunţată în dosarul nr. .. astfel cum a fost modificată prin Decizia civilă nr. … pronunţată de T  B , hotărâre pronunţată în contradictoriu cu R M reţinându-se în dispozitiv faptul că, „dispune reducerea cheltuielilor de executare datorate de către contestatoare de la 5000 la 2.000 de lei, obligă Comisia Locală H  să-i plătească recurentei intimate R M  1097 lei cheltuieli de judecată”.

Astfel, instanţa a stabilit în mod irevocabil faptul că suma de 1097 de lei reprezentând cheltuieli de judecată precum şi suma de 2000 reprezentând onorariu de executor sunt datorate de contestatoare către R  M .

Cu privire la apărarea contestatoarei prin care a arătat faptul că, debitul este datorat de către o altă entitate juridică respectiv Comisia Locală privind Stabilirea Dreptului de proprietate privată, Unitatea Administrativ Teritorială necăzând în pretenţii instanţa reţine că deşi sentinţa ce reprezintă titlu executoriu a fost pronunţată în contradictoriu cu Comisia Locală H , executarea silită nu se putea face decât faţă de Unitatea Administrativ Teritorială.

Astfel, potrivit H.G. nr. 890/2005 în vederea aplicării legislaţiei funciare, se constituie comisii locale şi comisii judeţene, primele, fiind formate din primar, viceprimar, secretarul unităţii administrativ-teritoriale, un  specialist în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare sau un specialist în cadastru general, de regulă din cadrul serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură, un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultanţă agricolă sau din aparatul de specialitate al consiliului local, un jurist din sistemul de organizare a agriculturii şi dezvoltării rurale sau din aparatul de specialitate al instituţiei prefectului ori al autorităţilor administraţiei publice locale,  şeful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia,  2 - 4 reprezentanţi ai foştilor proprietari deposedaţi sau moştenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal, în funcţie de mărimea comunei, oraşului sau municipiului.

Prin urmare, majoritatea persoanelor ce alcătuiesc această comisie provenind din unitatea administrativ teritorială. De asemenea, potrivit art. 2 din H.G. 890/2005, primarul este preşedintele comisiei Locale de Aplicare a Legilor fondului Funciar.

De asemenea, potrivit art. 52 din Legea nr. 18/1991, comisia locală este autoritate publică cu autoritate administrativ, având calitate procesuală activă sau pasivă în litigiile legate de aplicarea legilor fondului funciar, fiind reprezentate legal prin primar.

Din aceste dispoziţii legale rezultă faptul că legiuitorul a conferit calitatea de parte in litigiile apărute din aplicarea Legii 18/19912 atât comisiilor locale cat şi comisiilor judeţene de aplicare a legilor fondului funciar, calitate ce implică atât drepturi cât şi asumarea unor obligaţii procesuale.

Prin modificarea Legii nr. 18/1991, Legea nr. 247/2005 a mai introdus un alineat art. 52, în care se arată că „ prevederile art. 274 C.pr.civ. sunt aplicabile”.

Din acest ultim alineat rezultă că părţile în litigiile de fond funciar pot fi obligate la plata cheltuielilor de judecată, în conformitate cu dispoziţiile art. 274 C.pr.civ..

Ar fi inechitabil să se considere că acest alineat se aplică unilateral, în sensul că, în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 274 C.pr.civ., comisiile să obţină recuperarea cheltuielilor făcute ( de exemplu în cazul în care îşi angajează avocat, posibilitate recunoscută de lege, sau în cazul plăţii unui onorariu de expert), însă în cazul în care acestea ar cădea în pretenţii, partea adversă să nu îşi poată recupera cheltuielile prilejuite de proces.

Prin urmare, comisiile locale şi judeţene pot fi obligate plata cheltuielilor de judecată.

Dacă legea reglementează calitatea procesuală a comisiilor, nu stabileşte însă şi dacă aceasta are un patrimoniu, aspect care are relevanţă în cazul executării hotărârilor judecătoreşti cu privire la cheltuielile de judecată.

Având în vedere însă că aceste comisii judeţene sunt alcătuite din reprezentanţi ai unităţii administrativ teritoriale, fiind reprezentate de Primar, rezultă că Unitatea Administrativ Teritorială este cea care suportă, din punct de vedere patrimonial cheltuielile de judecată la care este obligată Comisia Locală, aceasta fiind în acelaşi timp, cea care recuperează şi deţine sumele provenite din executarea silită a hotărârilor prin care i s-a dat câştig de cauză ( şi de exemplu şi-a angajat avocat).

Instanţa mai reţine faptul că executarea silită este o fază a procesului civil, sumele stabilite cu titlu de cheltuieli de executare încadrându-se în categoria cheltuielilor de judecată prevăzută de art. 274 Cod procedură civilă.

Coroborând toate aceste dispoziţii legale, instanţa constată că deşi Unitatea Administrativ Teritorială nu a fost obligată la plată, în raport de atribuţiile date prin lege, este ţinută să răspundă pentru obligaţiile de plată ale Comisiei Locale. 

Pentru aceste considerente, instanţa va respinge contestaţia la executare ca neîntemeiată.

Având în vedere soluţia de admitere a excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a B.E.J. Ciobanu Ioan, instanţa va respinge contestaţia la executare formulata în contradictoriu cu B.E.J. C I  ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă.

Întrucât executarea silită a sumei de 3097 de lei a fost finalizată, în data de 17.03.2011 fiind emisă adresa de sistare a popririi, văzând şi soluţia dată asupra cererii principale, instanţa va respinge de suspendare a executării silite ca rămasă fără obiect.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga contestatoarea la plata  către intimaţii J  M  şi R  P  a sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu avocat), pe temeiul culpei sale procesuale.