Pretenţii

Sentinţă civilă 7853 din 20.09.2010


Obiect: preten?ii

 Deliberând asupra cauzei civile de fa, re?ine urm?toarele:

 Prin cererea înregistrat? pe rolul acestei instan?e la data ….. ?i înregistrat? sub num?rul …., reclamantul NI a chemat în judecat? pe pârâtul SD  solicitând ca prin hot?rârea ce se va pronun?a s? se dispun? obligarea pârâtului la plata sumei de 20.200 euro, dobânda legal?  începând cu data introducerii ac?iunii ?i pân? la data achit?rii integrale a debitului restant, cheltuieli de judecat?.

 În motivarea ac?iunii, reclamantul a ar?tat c? în data de …… între NI  în calitate de împrumut?tor ?i pârâtul SD în calitate de împrumutat a intervenit un contract de împrumut a sumei de 20.200 euro, pârâtul obligându-se s? restituie suma acordat? pân? la data de ……, îns?, nici pân? la aceast? dat? nu ?i-a îndeplinit obliga?ia de restituire a sumei împrumutate.

 Reclamantul a mai ar?tat faptul c? solicit? ?i acordarea dobânzii legale la plata debitului restant ce urmeaz? a fi calculat? de c?tre executorul judec?toresc în temeiul art. 371 ind. 2 alin. 2 din Codul de procedur? civil?. 

 În drept, a invocat dispozi?iile art. 969, art. 1073 Cod civil, O.G. 9/2000.

 Ac?iunea a fost legal timbrat? cu tax? judiciar? de timbru în cuantum de 3268 lei (achitat? cu chitan?a nr. …../28.06.2010 fila 23) ?i timbru judiciar în valoare de 5 lei.

 Pârâtul de?i legal citat nu s-a prezentat în fa?a instan?ei ?i nu a depus întâmpinare.

 Prin Încheierea din data de …. instan?a, deliberând în condi?iile art. 167 Cod procedur? civil? a încuviin?at pentru reclamant proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul pârâtului, proba testimonial? cu doi martori respectiv CV, HE considerându-le legale, verosimile, pertinente ?i concludente solu?ion?rii cauzei.

 În cauz? s-au administrat proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar:  declara?ie (f. 4); proba cu interogatoriul pârâtului; proba testimonial? fiind audia?i martorii CV, HE, depozi?iile acestora fiind consemnate ?i ata?ate la dosar (f. 30, f. 31).

Analizând materialul probator administrat in cauz?, instan?a re?ine urm?toarele:

În fapt, în data de ….. reclamantul l-a împrumutat pe pârât cu suma de 20.200 euro, acesta din urm? obligându-se la restituirea sumei pân? la data de ….., fiind întocmit un înscris denumit „declara?ie” aflat la fila 4 din dosar.

 Având în vedere înscrisul men?ionat, instan?a apreciaz? c? acesta întrune?te toate condi?iile calific?rii lui ca un început de dovada scrisa potrivit dispozi?iilor art. 1197 Cod civil, care dispune ca „se nume?te început de dovada orice scriptura a aceluia în contra c?ruia s-a format peti?ia sau a celui ce el reprezint? ?i care scriptura face a fi crezut faptul pretins”.

Rezult?, a?adar, fa?a de acest text de lege c? înscrisul denumit „declara?ie” scris ?i semnat de pârât reprezint? o scriere care provine de la partea c?reia îi este opus? ?i con?ine o m?rturisire care face verosimil faptul pretins de reclamant, pârâtul obligându-se s? restituie integral suma de 20.200 euro, reprezentând împrumut pân? la data de ……

 Începutul de dovad? reprezentat de înscris denumit „declara?ie” este completat de depozi?iilor celor doi martori audia?i în cauz?, CV, HE (f. 30, 31), care au relatat la mijlocul lunii iunie 2009 reclamantul i-a împrumutat pârâtului suma de 20.200 euro (în numerar), suma fiind remis? pârâtului la sediul firmei din F., scaden?a stabilit? fiind la sfâr?itul lunii iulie 2009. De asemenea, instan?a mai re?ine faptul c? cele dou? persoane audiate în cauz? au perceput personal cele relatate, fiind de fa ?i semnând în calitate de martori înscrisul denumit „declara?ie” aflat la fila 4 din dosar.

 De asemenea, conform art. 225 Cod procedur? civil?, poate fi considerat? ca început de dovad? atitudinea p?r?ii care, f?r? motive temeinice, refuz? s? r?spund? la interogatoriu sau nu se înfi?eaz?, de?i a fost legal citat? cu men?iunea expres? de a se prezenta la interogatoriu.

 Raportat la probatoriul efectuat în cauz?, instan?a re?ine neprezentarea pârâtului la interogatoriu de?i aceasta au fost citat cu aceast? men?iune. Prin urmare, aplicând dispozi?iile art. 225 Cod procedur? civil?, instan?a va considera aceast? atitudine a pârâtului ca un început de dovad? relativ la cele se urm?reau dovedite prin interogatoriu, respectiv faptul c? a împrumutat de la reclamant suma de 20.200 euro ce urma a fi restituit? la data de 31.07.2009, obliga?ie neîndeplinit? de c?tre împrumutat (f. 29).

În drept, în condi?iile art. 1191 Cod civil, dovada contractului real ?i unilateral de împrumut este supus? regulilor generale, putând fi f?cut? cu un înscris autentic sau un înscris sub semn?tur? privat? cu respectarea dispozi?iilor art. 1180 Cod civil care prevede c? actul sub semn?tur? privat?, prin care o parte se oblig? c?tre alta a-i pl?ti o sum? de bani sau o câtime oarecare, trebuie s? fie scris în întregul lui de acela care l-a subscris, sau cel pu?in acesta, înainte de a subsemna, s? adauge la finele actului cuvintele bun ?i aprobat, ar?tând totdeauna în litere suma sau câtimea lucrurilor ?i apoi s? isc?leasc?.

 Potrivit art. 1584 Cod civil, împrumutatul este dator s? restituie lucrurile împrumutate în aceea?i calitate ?i cantitate, ?i la timpul stipulat.

 Rezult? astfel c? prin contractul încheiat de c?tre p?r?i, a luat na?tere în sarcina pârâtului obliga?ia de a restitui suma de bani împrumutat?, de 20200 euro, la termenul stabilit de c?tre p?r?i, respectiv data de …..

 Având în vedere faptul c?, în conformitate cu dispozi?iile art. 1169 Cod civil., în cazul obliga?iilor de a da o sum? de bani, creditorul trebuie s? dovedeasc? existen?a crean?ei, iar, odat? f?cut? aceast? dovad?, neexecutarea se prezum? cât timp debitorul nu face proba contrar?, instan?a re?ine existen?a unui drept de crean în favoarea reclamantului acesta reu?ind s? fac? dovada pozitiv?, verosimil? ?i demn? de crezare a faptului alegat, în sensul existen?ei unei obliga?ii de plat? a pârâtului în suma de 20.200 euro. În raport de dispozi?iile legale citate, instan?a apreciaz? c? pârâtului îi revenea obliga?ia de a restitui sumele de bani împrumutate ori de a face proba contrar?.

 Pe cale de consecin, instan?a, v?zând ?i dispozi?iile art. 969 Cod civil, potrivit cu care conven?iile legal f?cute au putere de lege între p?r?ile contractante, va admite cererea ?i va obliga pârâtul la plata c?tre reclamant a sumei de 20.200 euro echivalent în lei la cursul B?ncii Na?ionale Române din ziua plii, reprezentând împrumut acordat ?i nerestituit.

 De asemenea, având în vedere dispozi?iile art. 3 din O.G.  9/2000, instan?a apreciaz? c? ?i cererea creditorului privind dobânda legal? solicitat? întrune?te condi?iile prev?zute lege, urmând a obliga debitorul la plata dobânzii legale de la data introducerii cererii, respectiv ….. ?i pân? la data achit?rii integrale a debitului în sum? de 20.200 euro.

Având în vedere ?i dispozi?iile art. 274 din Cod procedur? civil? va obliga pârâtul, pe temeiul culpei sale procesuale, la plata cheltuielilor de judecat? efectuate de c?tre reclamant, în cuantum de 3272,4 lei cu titlul de cheltuieli de judecat? reprezentând tax? de timbru ?i timbru judiciar.

1