Pensie intretinere

Decizie 235 din 05.04.2013


Prin decizia civilă nr. 235/05.04.2013, tribunalul a admis recursul declarat de recurentul-pârât MLI, în contradictoriu cu  intimata-reclamantă RV şi a modificat în parte sentinţa, în sensul că a obligat pe pârât să plătească în favoarea minorului MDA, suma de 50 lei lunar, cu titlu de pensie de întreţinere.

A menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei recurate.

Pentru a pronunţa această hotărâre tribunalul a reţinut că, prin acţiunea civilă înregistrată sub nr. 1758/323/2012 din 5 iulie 2012, reclamanta RV,  în numele şi ca reprezentantă legală a minorului MDA, a chemat în judecată personal şi la interogatoriu pe pârâtul MLI, solicitând instanţei prin hotărârea ce va pronunţa să fie obligat pârâtul să contribuie lunar la cheltuielile de întreţinere (creştere, învăţătură, educare şi pregătire profesională) pentru minorul MDA.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că, prin sentinţa civilă nr. 795 de la 29 septembrie 2013 pronunţată de Judecătoria Zimnicea, minorul MDA i-a fost încredinţat spre creştere şi educare, şi că, în cadrul acestui proces nu a solicitat pensie de întreţinere în favoarea minorului.

A mai arătat că  minorul se află în îngrijirea sa şi pentru că în prezent pârâtul refuză să-i acorde de bunăvoie întreţinere, a solicitat  obligarea acestuia la plata pensiei de întreţinere, în raport cu posibilităţile materiale ale acestuia, avându-se în vedere cuantumul venitului minim pe economie.

A menţionat că nevoile sale au crescut odată cu vârsta şi, având în vedere că pârâtul nu înregistrează venituri din muncă, solicită ca această pensie să fie majorată conform venitului  minim pe economie.

În susţinerea acţiunii reclamanta a depus la dosar în copie sentinţa civilă nr. 795 de la 29 septembrie 2013 pronunţată de Judecătoria Zimnicea,  copie C.I. reclamantă, copie C.N. minor.

Pârâtul, legal citat, nu s-a prezentat şi nu a depus întâmpinare.

Prin sentinţa civilă nr. 1752/13/09/2012 Judecătoria Zimnicea a admis acţiunea formulată de reclamantul RV,  în contradictoriu cu pârâtul MLI şi  a obligat  pârâtul să plătească reclamantei suma de 90 lei cu titlul de pensie de întreţinere în favoarea minorului MDA, născut la 14 iulie 2003 - şi până la majoratul minorului.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut în esenţă că nevoile materiale de creştere şi educare ale minorului MDA sunt sporite  în raport cu  vârsta de 9 ani a acestuia, că pârâtul deşi nu realizează venituri salariale este apt de muncă, nefăcând dovada că nerealizarea veniturilor s-ar datora vreunei incapacităţi de muncă, aşa încât a stabilit cuantumul pensiei de întreţinere la nivelul venitului minim net pe economie care este de 563 lei , potrivit art.1 din HG nr.1193/2010.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în  termenul legal prev. de art. 301 C. proc. civ. recurentul – pârât MLI solicitând admiterea recursului, modificarea  sentinţei civile nr. 1752/13/09/2012 a Judecătoriei  Zimnicea , apreciind că pensia  de întreţinere stabilită de instanţa de fond se impune a fi recalculată în raport de împrejurarea că mai are în întreţinere doi copii

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurentul – pârât a arătat că instanţa de fond l-a obligat la plata unei pensii de întreţinere ce depăşeşte posibilităţile sale materiale, fără să ţină cont că în prezent mai are doi  copii în întreţinere şi soţia sa nu realizează nici un venit.

A mai arătat recurentul – pârât că în prezent nu realizează nici un venit sigur primind numai ajutor social în sumă de 306 lei lunar.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 299 – 316 Cod de procedură civilă.

În cursul cercetării judecătoreşti a recursului  a fost administrată proba cu înscrisuri.

În ceea ce priveşte recursul declarat, tribunalul constată în virtutea rolului său activ impus de art. 306 alin. 3 Cod de procedură civilă şi art. 129 alin. 5 Cod de procedură civilă, că motivele concrete formulate de recurentul pârât, se subsumează motivului de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod de procedură civilă, relativ greşitei aplicări în cauză, a prevederilor art. 529 alin 1 şi alin 2 NCC , conform căruia:

„Întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti.

Instanţa judecătorească va putea mări sau micşora obligaţia de întreţinere sau hotărî încetarea ei, după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreţinerea sau nevoia celui ce o primeşte.

Când întreţinerea este datorată de părinte sau de cel care adoptă, ea se stabileşte până la o pătrime din câştigul său din muncă pentru un copil, o treime pentru doi copii şi o jumătate  pentru trei sau mai mulţi copii”.

Potrivit art. 499 alin. 1 N.C.civ., tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar, să dea întreţinere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea sa profesională, iar conform art. 525 alin. 1 N.C.civ. minorul care cere întreţinere de la părinţii săi se află în nevoie dacă nu se poate întreţine din munca sa, chiar dacă ar avea bunuri.

Potrivit disp. art. 531 alin.2 N.C.civ. „pensia de întreţinere stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept, trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei”.

În considerarea textelor de lege menţionate , plata pensiei de întreţinere în folosul minorului, fiind o obligaţie care incumbă părintelui său în temeiul legii, este independentă de existenţa unor cheltuieli pe care părintele le-ar avea de efectuat în următoarea perioadă de timp sau împrejurarea că părintele are sau nu legături personale cu minorul. Cuantumul pensiei de întreţinere se raportează la veniturile realizate de pârât, oricât de modeste ar fi acestea, astfel încât nivelul scăzut nu poate constitui o cauză de exonerarea a debitorului de executarea obligaţiei de întreţinere.

Conform art. 529 NCC , întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijlocele celui care urmează a o plăti, dar când este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din câştigul său din muncă pentru fiecare copil. Nevoile beneficiarului şi posibilităţile de plată ale debitorului pensiei sunt criterii legale care trebuie folosite cumulativ, cu ocazia fixării cuantumului ei, dar copiii au dreptul să se bucure de condiţii materiale corespunzătoare nu numai nevoilor lor, ci şi posibilităţilor materiale ale părinţilor, indiferent dacă aceştia convieţuiesc sau nu.

În situaţia în care debitorul obligaţiei de întreţinere nu deţine proprietăţi imobiliare şi nu are nici un loc de muncă, pensia de întreţinere datorată descendentului minor va fi stabilită luând ca bază de calcul venitul minim pe economie naţională şi având în vedere nevoile de creştere şi educare ale minorului.

În lipsa înscrisurilor care să ateste realizarea de debitor a unor venituri mai mari decât venitul minim pe economia naţională, cuantumul pensiei de întreţinere va fi stabilit luând în calcul interesele minorului, venitul minim pe economie şi faptul că debitorul datorează întreţinere pentru mai mulţi copii.

Plecând de la aceste consideraţii teoretice, tribunalul constată prin prisma şi a înscrisurilor noi depuse în recurs, conform art. 305 Cod de procedură civilă, că pensia de întreţinere nu a fost stabilită în mod legal în prezenta cauză.

Astfel, potrivit certificatului de naştere seria NX nr. 906680, emis de Primăria Zimnicea , la data de 03/04/2000 , recurentului pârât mai are doi copii în întreţinere – MLF şi MCI. 

În ceea ce priveşte veniturile realizate de recurentul pârât, tribunalul  constată că acesta nu realizează venituri, nu mai are un loc de muncă, astfel încât potrivit argumentelor teoretice enunţate anterior,  va avea în vedere ca venit al recurentului pârât, venitul minim pe economia naţională  de 563 lei, conform art. 1 din HG nr. 1193/2010 .

Raportându-se totodată la plafoanele maxime prevăzute de art. 529 NCC, pentru ca minorii să se poată bucura de condiţii materiale corespunzătoare potrivit argumentaţiei teoretice expuse,  în baza art. 312 Cod de procedură civilă, tribunalul  va admite recursul; va modifica în parte sentinţa, în sensul că va obliga pe reclamantul – pârât la plata unei pensii lunare de întreţinere, de 50 lei, pentru minorul MDA;  va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei

Domenii speta