Fişele de evaluare sunt acte administrative ce se bucură de prezumţia legalităţii şi veridicităţii în situaţia în care au fost emise de o autoritate publică şi nu au fost contestate de persoanele îndreptăţire în termen legal.

Decizie 2076/R din 17.04.2013


Fişele de evaluare sunt acte administrative ce se bucură de prezumţia legalităţii şi veridicităţii în situaţia în care au fost emise de o autoritate publică şi nu au fost contestate de persoanele îndreptăţire în termen legal.

În situaţia în care înscrisurile au fost emise şi depuse de pârât, autoritate publică locală, şi au fost certificate, depunerea fişelor de evaluare în original nu prezintă nici o relevanţă, cu atât mai mult cu cât aceste fişe de evaluare nu au fost contestate la momentele în care au fost emise şi nici în prezentul litigiu nu s-a contestat conţinutul lor, ci doar s-a susţinut faptul că fiind completate cu creionul ar fi putut fi modificate. În concret recurenţii reclamanţi nu au invocat şi nu au dovedit o vătămare produsă de modul în care au fost completate fişele de evaluare.

Concluzionând, recurenţii doar au susţinut că prin completarea cu creionul a acestor fişe, li s-ar fi putut produce o vătămare în situaţia în care s-ar fi modificat conţinutul, dar nu au afirmat că în fapt acest lucru s-a întâmplat.

Prin sentinţa civilă nr. 4284/CA/6 iulie 2012, pronunţată de Tribunalul Braşov, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 13921/62/2011, s-a respins acţiunea formulată de reclamanţii A C G-G, G M G şi S A M A, în contradictoriu cu pârâtul I S U „Ţ B”, având ca obiect anulare acte administrative.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut următoarele considerente:

Prin Ordinele Inspectorului Şef nr. 7258/I/14.09.2011, nr. 7274/I/14.09.2011 şi nr. 286/I/14.09.2011 emise de pârâtul I S U „Ţ B” (filele 6, 7 şi 8 la dosar) s-a dispus trecerea în rezervă a reclamantului începând cu data de 15.09.2011 ca urmare a reorganizării unităţii, reducerii unor funcţii din statul de organizare şi a imposibilităţii de a fi încadraţi în alte funcţii.

Ca temeiuri legale ale ordinelor susindicate s-au reţinut prevederile art. 82 litera ,.a" şi art. 85 litera ..e" din Legea nr.  80/1995 privind statutul cadrelor militare cu toate modificările şi completările ulterioare din OUG 54/16.06.2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011 art. (2) - (5), (7) şi art. 64 alin. (1) şi (2) din anexa nr. VII la Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 13 din Legea 285/2010 privind sa salarizarea anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, O.M.A.I. 600/2005 pentru competenţelor de gestiune a resurselor umane a personalului din M.A.I. şi cu Ordinul nr. 080211/11.06.2011 privind intrarea în vigoare a noului stat de organizare a unităţii.

Criticile de nelegalitate ale ordinelor în litigiu privesc următoarele aspecte: nu se menţionează termenul în care aceste ordine pot fi contestate şi organul competent a soluţiona contestaţiile; bibliografia şi tematica pretinsului examen nu au fost afişate cu cel puţin 20 de zile libere anterior datei susţinerii examenului; la examen trebuiau să participe toţi angajaţii şi nu împărţiţi în doua tabere; nu există nici o dovada că s-ar fi făcut vreun demers în vederea oferirii reclamanţilor a unui alt loc de muncă în cadrul aceleiaşi unităţi; calificativele anuale ale reclamanţilor au fost foarte bune.

Criticile reclamanţilor privind nelegalitatea ordinelor susindicate sunt neîntemeiate referitor la lipsa din conţinutul ordinelor inspectorului şef trecere în rezervă a menţiunii privind „termenul în care aceste acte pot fi contestate şi organul competent a soluţiona astfel de posibile contestaţii"

Având în vedere că nu s-a specificat baza legală prin care se impune termenul în care aceste acte pot fi contestate şi organul competent a soluţiona eventualele contestaţii, prezumţia  face referire la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

În conformitate cu art. 1 alin. (2) acest cod se aplică şi raporturilor de rezervă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii  derogatorii.

Trecerea în rezervă s-a făcut în conformitate cu prevederile art. 85 aliniatul 1 din Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare aşa cum a fost modificat şi completat ulterior este o lege specială. La acest articol se prevede că trecerea în rezervă se face când, în cadrul reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, nu sunt posibile pentru a fi încadraţi în alte funcţii sau unităţi, precum şi pentru alte motive Ministerului Apărării Naţionale

Pe de altă parte, potrivit art. 62 alin (3) din Legea 53/2003 – „Decizia (de concediere) se emite în scris şi sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivată în fapt şi în drept şi să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanţa judecătorească la care se contestă", prevedere care se regăseşte în Secţiunea a 3-a – Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului, ceea ce nu este şi cazul contestatarilor.

Referitor la afişarea bibliografiei şi tematicii „pretinsul examen” fără respectarea termenului prevăzut de art. 2.3 din Anexa 1 la Ordinul M.A.I. nr.129/2011 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în funcţie a personalului ca urmare a aplicării măsurilor reorganizare instituţională la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Ordinul M.A.I. nr. 129/2011 la care fac referire reclamanţii nu s-a aplicat cadrelor militare cadrul I G S U, având în vedere că aplicabilitatea acestuia este limitată la categoriile de personal cărora le sunt incidente prevederile art. 100 alin (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv funcţionari public poliţişti - funcţionari publici cu statul special - în temeiul art. 78 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul unităţilor subordonate I G S U s-au organizat desfăşurat activităţi de încadrare a posturilor din statul de organizare al unităţii, în conformitate Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei personalului în vederea numirii în funcţie ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul I G S U şi a Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în funcţie a personalului ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul I G S U, documente transmise prin adresa Inspectorului General cu numărul 7104 din 21.06.2011.

Conform procedurii mai sus menţionate, condiţiile de participare la examen şi de desfăşurare a examenului, comisiile de examen, bibliografia, tematica şi alte date necesare desfăşurării examenului au fost afişate la sediul unităţii şi al subunităţilor afectate de măsurile de reorganizare instituţională, cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea interviului

Ca atare, examenele s-au desfăşurat în perioada 13 - 15.07.2011. iar tematica şi bibliografia s-a afişat la sediul subunităţilor, începând cu data de 02.07.2011 orele 12,00.

Referitor la faptul că „trebuia ca la pretinsul examen să participe toţi angajaţi şi nu împărţiţi în două tabere",

Selecţiile pentru departajarea în vederea numirii în funcţie a personalului au fost organizate şi desfăşurate în conformitate cu „Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei personalului în vederea numirii în funcţie a personalului pus la dispoziţia unităţii ca urmare aplicării măsurilor de reorganizare instituţională şi cu Procedura privind organizarea, desfăşurarea examenului pentru departajarea în vederea numirii în funcţie a personalului ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul I G S U, acte normative emise de către I G S U.

Conform acestor reglementări, numai anumite categorii de personal au fost supuse procesului de selecţie în vederea numirii în funcţie, în 2 etape.

Prima etapă a avut două faze astfel:

În prima fază s-a organizat şi desfăşurat selecţia pentru departajarea în vederea numirii în funcţie a personalului care a ocupat în cadrul aceleiaşi structuri anterior reorganizării posturi de natura celor desfiinţate, numai la nivelul structurilor, compartimentelor echipajelor din cadrul compartimentelor şi subunităţilor afectate de măsurile de reorganizare instituţională, în limita unor criterii stabilite la nivelul unităţii, cu respectarea prevederilor cuprinse în metodologia specificată mai sus.

În faza a doua s-au organizat şi desfăşurat examene pentru departajarea în vederea numirii în funcţie a personalului care a ocupat în cadrul aceleiaşi structuri/compartiment, anterioară reorganizării, posturi de natura celor desfiinţate şi care nu au fost numiţi în funcţie în urma selecţiei efectuate conform metodologiei. Activităţile s-au desfăşurat în baza procedurii privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru departajarea în vederea numirii în funcţie a personalului ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare, care s-a aplicat după desfăşurarea etapei de selecţiei personalului. Examenele au fost susţinute la nivelul fiecărei structuri/compartiment din cadrul subunităţilor (până la nivelul gărzii de intervenţie), afectate de măsurile de reorganizarea instituţională, prin desfăşurarea unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

În etapa a doua s-au organizat şi desfăşurat activităţi de ocupare a posturilor rămase

vacante în urma desfăşurării activităţilor precizate mai sus, în conformitate cu prevederile Ordinului M.AI nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor. La activităţile de recrutare şi selecţionare a personalului în vederea ocupării posturilor vacante au participat şi subofiţerii din unitate care au îndeplinit criteriile şi condiţiile specifice posturilor în cauză, indiferent dacă au fost la dispoziţia unităţii sau au încadraţi în funcţie.

Referitor la lipsa oricărei dovezi care să indice oferte contestatarilor un loc de muncă în cadrul unităţii,

Aşa cum s-a precizat şi la punctul anterior în etapa a doua, respectiv în perioada 16.08. - 22.08.2011, au fost organizate şi desfăşurate activităţi de selecţionare a personalului în vederea ocupării a 30 de posturi vacante în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr.665/2008, la care se puteau înscrie toţi subofiţerii care îndeplineau condiţiile şi criteriile de recrutare şi selecţie inclusiv cei 3 subofiţeri.

Astfel, plt. major G G s-a înscris la selecţie în vederea încadrării postului de Subofiţer operativ principal la Secţia de pompieri Z, însă în urma susţinerii interviului structurat pe subiecte profesionale, nu a obţinut un punctaj pentru care să poată fi selecţionat pentru numirea în funcţie.

Plt. A G şi plt. S A s-au înscris la selecţie în vederea încadrării postului de subofiţer operativ principal la Pichetul de pompieri P B, dar nu au fost selectaţi ca urmare a susţinerii interviului.

De asemenea unitatea a prezentat personalului pus la dispoziţie anunţurile prin care alte unităţi din cadrul I G S U a organizat şi desfăşurat activităţi de recrutare şi selecţie în vederea ocupării unor posturi vacante.

Având în vedere cele prezentate mai sus, se poate concluziona că li s-a oferit de mai multe ori posibilitatea de a ocupa un alt post, însă aceştia nu au fost selecţionaţi sau nu s-au înscris la activităţile de recrutare şi selecţie organizate de alte unităţi.

Referitor la „calificativele anuale ale contestatarilor - anterioare emiterii ordinelor contestate - care au fost foarte bune",

Din fişele de evaluare existente la dosarele personale ale contestatarilor au rezultat că la evaluările din ultimii 3 ani, plt. (rezervă) A C G, Plt. maj. (rezervă) G M G, Plt. (rezervă) S A M A, au fost apreciaţi cu calificativul „Bun".

Şi pretextul subsidiar constând în obligarea intimatei să plătească fiecărui contestator toate drepturile băneşti cuvenite conform dispoziţiilor art. 21, alin. 2 din Anexa VII din Legea nr. 284/2010 având în vedere vechimea în muncă a fiecărui contestator este neîntemeiat a fost respins.

Potrivit art. 21 alin. 2 din Anexa nr. VII la Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice în cazul în care persoanele aflate in situaţiile prevăzute la alin. 1 sunt apte de muncă, dar nu se pot încadra din lipsa de locuri de munca corespunzătoare pregătirii lor, acestea mai beneficiază de plata unui ajutor, stabilit in raport cu vechimea efectivă în calitate de personal militar, poliţist, funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi  personal civil in instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, după cum urmează":

-50% din solda funcţiei de baza/salariul funcţiei de baza avuta/avut în  luna schimbării poziţiei de activitate pentru cei care au o vechime efectiva cuprinsa între 1 si 5 ani;

-55% din solda funcţiei de baza/salariul funcţiei de baza avuta/avut în luna schimbării poziţiei de activitate pentru cei care au o vechime efectiva cuprinsa între 5 si 15 ani;

-60% din solda funcţiei de baza/salariul funcţiei de baza avuta/avut în luna schimbării poziţiei de activitate pentru cei care au o vechime efectiva de peste 15 ani.

Dar, potrivit art. 1 alin. 1 din OUG nr. 54/2011 "Drepturile prevăzute la art. 21 alin. 2-5 din anexa VII la Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice se acordă poliţiştilor şi  cadrelor militare ale căror raporturi de serviciu încetează, respectiv sunt trecute în rezervă în cursul anului 2011, în cadrul procesului de reorganizare instituţională desfăşurat în vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, prin  derogare de la prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare".

Deci, reclamanţilor vor fi plătite ajutoarele legale prevăzute de art. 21 alin. 2 din Anexa nr. VII la Legea nr. 284/2010 din „bugetul asigurărilor pentru şomaj”, urmând ca reclamanţii să se adreseze administratorului acestui buget şi nu pârâtului I S U „Ţ B”

Faţă de aceste considerente acţiunea reclamanţilor a fost  respinsă ca nefondată.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs, în termen legal, reclamanţii G G, A G şi S A solicitând admiterea recursului, casarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

În motivare recurenţii au arătat că au fost în imposibilitate de a proba afirmaţiile făcute în acţiune, instanţa de fond respingând probele propuse.

Recurenţii au susţinut că au propus administrarea probei cu înscrisuri şi a probei testimoniale pentru a dovedi faptul că şi-au pierdut posturile în urma unui concurs a cărui obiectivitate şi imparţialitate este îndoielnică, în opinia recurenţilor. 

Recurenţii au precizat că au solicitat depunerea fişelor de evaluare în original, nu doar în copie, pentru a se observa că acestea au fost completate cu creionul, pentru a putea fi modificate în funcţie de interes.

Aceştia au apreciat necesară audierea unor martori pentru a dovedi afirmaţiile făcute prin acţiunea introductivă.

Recurenţii au menţionat că bibliografia şi tematica examenului nu au fost afişate cu cel puţin 20 de zile libere anterior datei susţinerii examenului, metodologia nu este cea reală. Aceştia au învederat că nu au avut nici o abatere şi nici concedii medicale.

Recurenţii au contestat faptul că la toate robele sportive au luat calificativul „bine”, iar alte persoane care sunt inapte şi nu au dat nici o probă au luat calificativul „foarte bine”.

Intimatul I S U „Ţ B” au depus la dosar întâmpinare prin care au solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Acesta a susţinut că în mod întemeiat instanţa de fond a respins proba cu martori prin care reclamanţii urmăreau să dovedească modalitatea de desfăşurare a examenului de numire în funcţii, fapt ce era dovedit cu înscrisurile depuse la dosar.

Referitor la susţinerea recurenţilor potrivit căreia fişele de evaluare anuală ar fi fost completate cu creionul, intimatul a precizat că această susţinere este nerealistă, recurenţii semnând anual aceste fişe de evaluare, aspect ce presupune că au luat la cunoştinţă şi că sunt de acord cu calificativele obţinute. De altfel, calificativele obţinute puteau fi contestate la sfârşitul fiecărui an de muncă.

Mai mult, intimatul a susţinut că aceste fişe de evaluare nu au avut vreo înrâurire directă asupra ordinelor de trecere în rezervă al recurenţilor şi nici asupra rezultatelor examenelor de selecţie pentru numirea în funcţii la care aceştia au participat.

Intimatul a arătat că fişele de evaluare anuală au constituit doar un criteriu de care s-a ţinut cont la prima etapă de analiză şi departajare în vederea numirii în funcţie a personalului ce a ocupat anterior funcţii de natura celor care se regăsesc în noul stat de organizare şi care a fost pus la dispoziţie având în vedere că numărul noilor funcţii a fost mai mic decât numărul candidaţilor pe aceste funcţii.

Intimatul a menţionat că recurenţii au participat dar nu au fost selecţionaţi, neîndeplinind cerinţele corespunzătoare criteriilor de selecţie, însă aceştia au avut posibilitatea de a participa în perioada iulie septembrie 2011 şi la următoarele etape ale procesului de selecţie pentru numirea în funcţii pe posturile rămase vacante la nivelul întregii unităţi, prin susţinerea unor examene pe bază de interviu pe subiecte profesionale.

Astfel, în datele de 15 iulie 2011 şi 17 iulie 2011 fiecare recurent a participat la selecţia organizată pentru ocuparea unor posturi vacante însă nici unul nu a obţinut punctajul necesar pentru a fi admis.

În perioada 25 august-9 septembrie 2011 s-au mai desfăşurat activităţi de recrutate şi selecţie la care recurenţii nu au participat.

Referitor la termenul de afişare a tematicii şi a bibliografiei pentru examene, intimatul a precizat că acesta a fost stabilit cu 10 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea interviului, astfel cum este reglementat prin pct. 2.2 din Anexa la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei personalului în vederea numirii în funcţie, ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul IGSU. Termenul de 20 de zile, la care fac referire recurenţii este stipulat în Ordinul MAI nr. 129/2011 nu se aplică cadrelor militare din IGSU, aceştia nefăcând parte din categoria funcţionarilor publici care au fost avuţi în vedere prin acest ordin.

Intimatul a mai arătat că în şedinţa de lucru din 22 iunie 2011 la care au participat cadrele militare cu funcţii de conducere au fost stabilite criteriile, precum concedii medicale, abateri disciplinare, absolvirea unei instituţii militare sau a unor cursuri de specializare, media examenului de la bacalaureat, pe baza Metodologiei transmisă prin OIG nr. 4104/21 iunie 2011.

Selecţia personalului pe baza acestor criterii s-a realizat în şedinţa din 27 iunie 2011 la care au participat toate cadrele cu funcţii de conducere până la nivel de locţiitor/adjunct comandant de subunitate, respectiv un număr de 20 de ofiţeri, care în urma analizei efectuate au votat în unanimitate pentru numirea în funcţie sau rămânerea la dispoziţie a personalului participant la selecţie. Recurenţii au fost incluşi pentru a participa la această selecţie dar în urma votului nu au fost selecţionaţi pentru numirea în funcţii, ci s-au regăsit în rândul celor zece cadre militare ce au fost menţinute la dispoziţia unităţii, din totalul de 74 care au participat la selecţia pentru cele 64 de posturi disponibile la Detaşamentul 1 de Pompieri B.

Intimatul a precizat că recurenţii au participat la etapa de selecţie pentru ocuparea unor posturi de natura celor desfiinţate, neavând legătură cu cauza faptul că alţi angajaţi nu au participat la acest examen.

Examinând cauza prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor art.3041 Cod procedură civilă, instanţa de control judiciar constată că recursul promovat împotriva sentinţei civile nr. 4284/CA/6 iulie 2012 a Tribunalului Braşov este nefondat.

Prin cererea de chemare în judecată reclamanţii A C G, G M G şi S A M A au solicitat în contradictoriu cu pârâtul I S U „Ţ B” anularea Ordinelor Inspectorului Sef cu nr. 7258/I/14.09.2011 privind pe A C G, fost încadrat plutonier, nr. 7274/I/14.09.2011 privind pe G M G, fost încadrat plutonier major, nr. 7286/14.09.2011 privind pe S A M A, fost încadrat plutonier, reîncadrarea reclamanţilor pe aceleaşi funcţii deţinute anterior emiterii ordinelor de mai sus menţionate, obligarea pârâtului la achitarea tuturor drepturile băneşti cuvenite acestora, începând cu data de 14.09.2011 şi până la data reîncadrării, iar în subsidiar obligarea pârâtului să plătească fiecărui contestator toate drepturile băneşti cuvenite conform dispoziţiilor art. 21, alin. 2 din Anexa VII din Legea nr. 284/2010 având in vedere vechimea în muncă a fiecărui reclamant, cu cheltuieli de judecată.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, certificate de intimatul pârât pentru conformitate cu originalul.

În această situaţie, în care înscrisurile au fost emise şi depuse de pârât, autoritate publică locală, şi au fost certificate, depunerea fişelor de evaluare în original nu prezintă nici o relevanţă, cu atât mai mult cu cât aceste fişe de evaluare nu au fost contestate la momentele în care au fost emise şi nici în prezentul litigiu nu s-a contestat conţinutul lor, ci doar s-a susţinut faptul că fiind completate cu creionul ar fi putut fi modificate. În concret recurenţii reclamanţi nu au invocat şi nu au dovedit o vătămare produsă de modul în care au fost completate fişele de evaluare.

Concluzionând, recurenţii doar au susţinut că prin completarea cu creionul a acestor fişe, li s-ar fi putut produce o vătămare în situaţia în care s-ar fi modificat conţinutul, dar nu au afirmat că în fapt acest lucru s-a întâmplat.

Criticile recurenţilor potrivit cărora în speţă ar fi fost utilă administrarea probei cu martori sunt neîntemeiate, în speţă instanţa investită cu analizarea legalităţii actelor de trecere în rezervă în urma susţinerii unui examen, or modul în care acest examen s-a desfăşurat a fost probat pin depunerea înscrisurilor ce au fost întocmite de intimatul pârât cu această ocazie.

În ceea ce priveşte termenul în care intimatul avea obligaţia de a afişa bibliografia şi tematica pentru examen, curtea constată că în mod corect instanţa de fond a reţinut că în cauză sunt incidente dispoziţiile cuprinse în Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei personalului în vederea numirii în funcţie ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul I G S U şi a Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în funcţie a personalului ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituţională la nivelul I G S U, documente transmise prin adresa Inspectorului General cu numărul 7104 din 21.06.2011. 

Referirile recurenţilor la calificativele ce le-au fost acordate şi la calificativele acordate altor angajaţi nu sunt relevante în cauză, atâta timp cât recurenţii au fost de acord cu calificativele acordate, semnând fişele de evaluare şi necontestându-le în termenele legale.

Pentru aceste considerente, Curtea, în temeiul art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, va respinge recursul declarat de recurenţii G G, A G şi S A împotriva sentinţei civile nr. 4284/CA/6 iulie 2012 a Tribunalului Braşov.

DECIZIA Nr. 2076/R/17 aprilie 2013,  Dosar nr. 13921/62/2011, redactat judecător CEC