Bănci

Sentinţă civilă 41 din 06.10.2008


Prin acţiunea civilă de faţă reclamantul K. A., cu domiciliul în mun. Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, bl. 12, se. H, et.3 ap. 12, jud. Covasna, a chemat în judecată pe pârâţii : B.C., cu domiciliul în Comăneşti, str. Narciselor, nr. 3, jud. Bacău şi BANCA TRANSILVANIA SUC. SF. GHEORGHE, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 18, jud. Covasna, solicitând să se constate că beneficiarul Contractului de credit nr.317 din nO9.08.2007, încheiat între subsemnatul reclamant şi Banca Transilvania pentru suma de 32500 lei este pârâtul Bălan Costel.

Acţiunea a fost legal timbrată.

Instanţa constată că reclamantul a încheiat un contract de credit cu nr.317/09.08.2007 cu Banca Transilvania pentru suma de 32500 lei, cu un contract de garanţie mobiliară.

Acţiunea a fost iniţial adresată Judecătoriei Sf.Gheorghe care prin Sentinţa civilă 1840/06.10.2008 a decimat competenţa de soluţionare a cauzei Judecătoria Moineşti - Bacău.

Reclamanta a invocat excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Moineşti raportat la art.10 Cod procedură civilă. Competenţa invocată este de fapt una teritorială.

Instanţa apreciază că în mod corect Judecătoria Sf.Gheorghe a declinat soluţionarea cauzei la Judecătoria Moineşti. Pârâtul îşi are domiciliul în raza de competenţă a Judecătoriei Moineşti şi raportat la art.5 Cod procedură civilă are relevanţă în cauză şi primează faţă de prevederile art.10 Cod procedură civilă.

In ce priveşte competenţa materială instanţa apreciază că raportat la capătul de cerere privind constatarea beneficiului contractului de credit şi raportat la valoarea pretenţiei, competentă în materie este judecătoria.

Reclamantul invocă în acţiune faptul că pârâtul este ginerele său şi că acesta este beneficiarul sumei împrumutate de reclamant de la Bancă.

Reclamantul invocă simulaţia dar arată că nu are un act cu pârâtul dată fiind relaţia dintre ei.

Instanţa apreciază că faţă de terţul creditor banca, contractul de împrumut legal încheiat trebuie să-şi producă efectele în sensul că reclamantul este debitor şi obligat la plata sumei de bani împrumutată.

Instanţa nu poate trece peste aparenţa de legalitate a contractului de împrumut 317/2007 şi să constate că beneficiarul acestui contract este pârâtul din prezenta cauză întrucât terţul creditor a încheiat contractul de împrumut cu reclamantul şi nu cu pârâtul din prezenta cauză.

Terţul este ţinut să facă proba raportului juridic doar pe baza actului dintre părţi şi a consecinţelor acestuia, respectiv neplata ratelor lunare.

De asemenea actul simulat nu poate fi invocat de către părţi în contra terţilor.

Dovada actelor juridice al cărui obiect depăşeşte 250 lei nu se poate face deci prin act autentic sau sub semnătură privată aqrt.1191 Cod civil, ori între părţi nu există un contra înscris care să ateste adevăratul raport juridic dintre părţi.

Invocarea clauzei morale rezultată din relaţia de afinitate dintre părţi nu poate fi reţinută. Reclamantul şi-a asumat un risc în momentul când a încheiat în calitate de debitor contractul de împrumut.

Dovada cu martori nu poate fi primită în cauză raportat la art.l 191 Cod civil.

Proba cu martori ar fi în materia simulaţiei atributul terţului care prejudiciat de un eventual contra înscris încheiat între părţi ar avea posibilitatea folosirii oricărui mijloc de probă.

Părţile însă trebuie să facă dovada cu contra înscrisul.

Din alt punct de vedere dacă s-ar admite o astfel de acţiune s-ar aduce atingere circuitului normal al actelor juridice, cu influenţă asupra consecinţelor şi efectelor acestor acte cât şi a seriozităţii încheierii acestor acte.

Instanţa nu va putea obliga pe pârât la plata restului de plată întrucât acesta nu este parte în contractul de împrumut 317/2007.

Instanţa va respinge capătul de cerere privind pretenţia reclamantului de 27476,9 lei reprezentând rest plată la împrumut.

Va respinge şi cererea privind cheltuielile de judecată întrucât pârâtul nu a fost obligat în cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia lipsei competenţei materiale a Judecătoriei Momeşti invocată de reclamant, ca nefondată.

Respinge acţiunea reclamantului K. A., cu domiciliul în mun. Sfantu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, bl.12, se. H, et.3 ap.12, jud. Covasna, împotriva pârâţii : B. C, cu domiciliul în Comăneşti, str. Narciselor, nr. 3, jud. Bacău şi BANCA TRANSILVANIA SUC. SF. GHEORGHE, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 18, jud. Covasna, ca nefondată.

Respinge cererea reclamantului privind cheltuielile de judecată ca nefondată.

în baza art.274 Cod procedură civilă obligă pe reclamant la plata către pârât a sumei de 1000 lei reprezentând onorariu apărător conform chitanţei nr.16/14.01.2009.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată azi 28.01.2009 în şedinţă publică.