Cuantumul debitului

Sentinţă civilă 522/2013 din 25.03.2013


JUDECĂTORIA NOVACI, JUDEŢUL GORJ

Sentinţa Civilă Nr. 522/2013

Şedinţa publică de la 25 Martie 2013

Completul constituit din:

PREŞEDINTE:

Grefier:

Pe rol fiind  judecarea contestaţiei la executare, formulată de contestatoarea ..........., cu sediul în comuna............, sat ............, Judeţul .............împotriva avizului de plată emis la data de 31.10.2012,  în contradictoriu cu intimata............, cu sediul în ..........str. ..........nr......... Judeţul ...........

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile, contestatoarea fiind reprezentată prin administrator..........., asistat de avocat ..........

Procedura  de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă  care învederează instanţei că se constată depus la dosar la data de 18 martie 2013, prin serviciul registratură al acestei instanţe, raportul de expertiză tehnică întocmit de expert............., după care, avocat ............, pentru contestatoarea depune la dosar împuternicirea avocaţială şi chitanţa de plată a diferenţei de onorariu pentru efectuarea expertizei, după care,

Nemaifiind cereri prealabile de formulat şi nici probe de administrat, instanţa acordă cuvântul pe fond.

Avocat................., pentru contestatoare, solicită să se constate că avizul împotriva căruia au formulat contestaţie este nelegal şi netemeinic şi în consecinţă să se dispună anularea formelor de executare şi absolvirea contestatoarei de plata sumei de 5.383,56 lei, cu acordarea cheltuielilor de judecată.

INSTANŢA;

Deliberând, asupra cauzei civile de faţă:

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 07.12.2013, sub nr. dosar 2287/267/2012, contestatoarea ................a formulat contestaţie, împotriva avizului de plată comunicat de intimată odată cu factura seria AV. nr. 3502684860, emisă la data de 31.10.2012 şi comunicată prin poştă la data de 22.10.2012, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa, în contradictoriu  cu intimata..............., să se constate că acest aviz de plată este nelegal şi netemeinic şi în consecinţă, în baza art.399, alin.3 C.proc.civ., să se dispună anularea formelor de executare şi absolvirea sa de plata sumei de 5.383,56 lei.

În motivarea contestaţiei, contestatorul a arătat că în fapt, prin susmenţionatul aviz de plată, a fost înştiinţat să plătească suma de mai sus, reprezentând contravaloarea energiei electrice, conform notei de constatare NTL, nr.047/01.10.2008.

Că, prin această notă de constatare s-a reţinut că la data de 01.10.2008, contorul trifazic prezintă sigiliul metrologic partea superioară cu sârma plumbei ruptă. S-a ridicat contorul cu seria 2212650, care avea un index de 31519 Kw şi s-a montat un nou contor, iar înainte cu o zi de a se încheia această notă de constatare, respectiv pe 30.09.2008, intimata, în urma verificării stării contorului şi a indexului afişat precum şi a plăţilor efectuate de contestator, s-a încheiat factura de regularizare seria AV nr. 1100287203 emisă la data de 30.09.2008, constatându-se că nu mai are nici un leu de plată.

Că, într-o asemenea situaţie, s-a pus în mod firesc întrebarea, dacă era posibil ca într-o singură zi, de fapt în noaptea dintre 30.09.2008 şi 01.10.2008, să consume în mod fraudulos curent electric în valoare de 5.383,56 lei.

S-a precizat de asemenea faptul că date fiind cele expuse, singura explicaţie logică a celor reţinute prin nota de constatare NTL, nr. 047/10.10.2008, este că sârma de la plumba contorului, este posibil să se fi rupt în timpul operaţiunii de demontare a acestuia. Că aşa se şi explică faptul că deşi în conformitate cu punctul III din nota de constatare era obligatoriu ca cei care au întocmit această notă să facă şi o schemă electrică cu modul în care se consumă energie, ocolindu-se contorul electric.

A arătat contestatoarea, că o asemenea schemă nu s-a întocmit şi nici nu s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică, în mod fraudulos, rezultând fără nici o putere de tăgadă din facturile de regularizare emise de intimată, atât înainte, cât şi după schimbarea contorului care dovedeşte un consum mediu constant pe întreaga perioadă de timp.

S-a precizat, în conformitate cu art. 399 alin. 3 din C.proc.civ.”în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţie la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac”.

Că, în cazul în care titlul executoriu nu provine de la o instanţă de judecată, debitorul are dreptul să invoce pe calea contestaţiei toate apărările de fond referitoare la existenţa, întinderea şi valabilitatea creanţei.

În dovedirea contestaţiei, contestatoarea, a înţeles să se folosească de proba cu acte, martori şi expertiză care să stabilească dacă în raport de cele prevăzute în factura AV nr.1100287203/30.09.2008, de consumul mediu constant stabilit prin facturile anterioare şi ulterioare înlocuirii contorului cu seria 2212650, este posibil să fi consumat fraudulos energia electrică şi dacă sârma de la sigiliul contorului se putea rupe şi în operaţiunea de demontare a contorului şi dacă prin simpla rupere a acestei sârme, se putea sustrage curent electric – fără  ca acesta să treacă prin contor.

S-a depus la dosar chitanţa de plată nr. 485894 din 26.11.2012, Factura seria AV, nr.3502684860 din 31.10.2012, plicul  înaintat de SC CEZ Vânzare SA cu ştampila poştei din 22.11.2012, nota de constatare nr. 047 din 01.10.2008 încheiată de ................factura regularizare din 30.09.2008 şi desfăşurătorul acesteia.

Prin încheierea de şedinţă din data de 28 ianuarie 2013, s-a dispus efectuarea în cauză a unei expertize care, prin verificări la faţa locului şi în raport de actele existente la dosar, să se stabilească dacă reclamanta datorează sau nu pârâtei, suma solicitată.

Prin tragere la sorţi a fost numit expert................, raportul de expertiză solicitat a fi efectuat a fost depus la dosar la data de 18.03.2013, prin serviciul registratură al acestei instanţe.

Raportul de expertiză cu privire la care nu au fost formulate obiecţiuni de către părţi, a fost depus la dosar la data de 16.03.2013, fiind ataşat la filanr.32.

Analizând actele şi lucrările dosarului,coroborate cu concluziile expertizei efectuate, instanţa reţine şi constată următoarele::

Prin prezenta acţiune, se contestă de către petent, avizul de plată comunicat  cu factura seria AV nr.3502684860, emisă la data de 31.10.2012, solicitând ca în contradictoriu cu intimata.................., să se constate că acest aviz de plată este nelegal şi netemeinic  şi în consecinţă, în baza art.399, alin.3 C.proc.civ.,  să se dispună anularea formelor de executare şi absolvirea sa de plata sumei de 5.383,56 lei.

Potrivit art.372 din Codul de procedură civilă, executarea silită se efectuează numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori a unui alt înscris, care potrivit legii constituie titlu executoriu.

În cauza dedusă judecăţii, titlul executoriu este reprezentat de avizul de plată, însoţit de factura seria AV nr.3502684860, din data de 31.10.2012, ce se află ataşat la dosar la fila nr.5.

Prin motivele invocate, contestatoarea nu a formulat decât apărări de fond, împotriva titlului executoriu, respectiv că nu datorează intimatei suma solicitată.

Conform art.399 alin.3 din Codul de procedură civilă, „ în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop, o altă cale de atac.”

Prin urmare, motivele ce pot fi primite pe calea contestaţiei la executare, vizează atât situaţia în care fie persoanele direct implicate în raporturile execuţionale, respectiv creditorul şi debitorul, fie orice alte persoane care invocă o vătămare adusă prin nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea unui act de executare, cât şi situaţia în care se pretind de către terţe persoane faţă de executarea silită începută un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit.

Astfel, în raport de actele existente la dosar şi concluziile expertizei efectuate, se apreciază a fi întemeiată acţiunea promovată de reclamant.

Expertiza efectuată în cauză menţionează expres faptul că reclamanta nu datorează reclamantei suma solicitată.

Că deficienţele în utilizarea aparaturii, de măsurare a energiei electrice consumate, revin în totalitate pârâtei.

În consecinţă, apreciind că în prezenta cauză s-a invocat şi probat existenţa unor motive întemeiate, de natură a face aplicabile dispoziţiile legale care reglementează instituţia contestaţiei la executare, se priveşte a fi întemeiată prezenta contestaţie, motiv pentru care urmează a se dispune admiterea acesteia şi a fi anulate avizul de plată şi factura nr. 3502684860 din data de 10.11.2012.

Urmează a obligă pârâta conform art.274 C.p.c, la plata sumei de 1194 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată faţă de reclamantă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite contestaţia la executare, formulată de contestatoarea .................cu sediul în comuna ............sat ...............Judeţul ............împotriva avizului de plată emis la data de 31.10.2012,  în contradictoriu cu intimata..............., cu sediul în ..........str. .........nr............ Judeţul ...........

Anulează avizul de plată şi factura nr. 3502684860 din data de 10.11.2012.

Obligă pârâta la plata sumei de 1194 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată faţă de reclamantă.

Cu drept de recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi  25 Martie 2013.