Sechestru asigurator

Sentinţă civilă 8918 din 16.05.2011


R O M A N I A

JUDECATORIA ORADEA- JUDETUL BIHOR

DOSAR NR. …………

INCHEIEREA NR. …./2011

Camera de consiliu din data de  16.05.2011

PREŞEDINTE: DL

GREFIER :  SFA

Pe rol fiind  judecarea cauzei civile înaintată de creditorul petent SC BL SRL în contradictoriu cu debitorul SC GE SRL pentru sechestru asigurator.

La apelul nominal făcut în cauză nu se prezintă nimeni, prin necitarea părţilor, conform art. 592 al.2 Cod procedură civilă .

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă , după care:

Instanţa  constată cauza lămurită şi o reţine spre soluţionare.

J U D E C Ă T O R I A,

Constată că prin cererea înregistrată la instanţă la data de 10.05.2011, legal timbrată cu 10 lei taxă timbru şi 0,3 lei timbru judiciar, creditoarea SC BL SRL în contradictoriu cu debitorul SC GE SRL, au solicitat instanţei înfiinţarea unui sechestru asigurator asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile proprietatea debitorului, până la concurenţa sumei de 3356 Euro la cursul BNR de la data introducerii cererii, reprezentând creanţe provenite din contravaloarea unui transport .

În motivarea cererii sale, creditoarea a  arătat că a promovat o cerere de somaţie de plată împotriva debitoarei  , fiind înregistrat pe rolul JO  dosarul nr. …./…/2011 , prin care se solicită emiterea unei somaţii pentru suma de 3356 Euro reprezentând preţ neachitat conform facturii fiscale nr. ……./22.02.2011, pentru suma de 2356 Euro restul reprezentând penalităţi de întârziere de 1% /zi de întârziere.

Se susţine că, creanţa este constatată prin înscrisuri şi este lichidă şi exigibilă.

Creditoarea mai solicită ca cererea sa să fie încuviinţată fără a se dispune obligarea ei la plata unei cauţiuni deoarece o atare măsură i-ar dezechilibra grav activitatea. De asemenea creditoarea solicită plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu avocaţial şi taxele de timbru.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.591 şi următoarele şi art. 274 C.pr.civ.

În probaţiune, s-au depus la dosar, în copie: somaţia de plată ce face obiectul dosarului nr. …./……./2011 al JO, , factura fiscală nr. …./22.02.2011, confirmarea comenzii de transport, comanda de transport nr. …/16.02.2011, dovada comunicării facturii debitoarei, CMR .

Examinând cererea creditoarei, în contextul înscrisurilor doveditoare depuse la dosar de către creditoare, instanţa reţine că aceasta au formulat împotriva debitoarei cerere de somaţie de plată, prin care să fie obligată aceasta din urmă la plata sumei de 3356 euro,  reprezentând contravaloare factura nr. …/22.02.2011 în cuantum de 2356 euro echivalent în lei a sumei de 9992,27 lei, şi a penalităţilor de întârziere în cotă de 1%/zi de întârziere în cuantum total de 1000 euro. Acţiunea se află pe rolul Judecătoriei Oradea, fiind înregistrată sub nr. …/…/2011 .

În conformitate cu dispoziţiile art. 591 alin. 1 C.pr.civ., creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constată printr-un înscris şi este exigibilă, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă dovedeşte că a intentat acţiune.

În ceea ce priveşte creanţa creditoarei instanţa constată că numai suma de 2356 euro în echivalent 9992,27 lei este constată printr-un înscris, respectiv factura fiscală nr. 309-822/22.02.2011.

Instanţa va reţine că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de textul legal anterior menţionat, doar pentru suma de 9992,27 lei, echivalentul a 2356 euro, nu pentru întreaga sumă solicitată de petentă.  Astfel, creditoarea are constatată creanţa sa de 9992,27 lei printr-un înscris – factura fiscală, apoi creanţa este exigibilă, în factura este consemnat că este scadentă la data de 24.03.2011 .

În ceea ce priveşte suma de 1000 euro ce reprezintă penalităţile de întârziere de 1%, instanţa va respinge cererea de sechestru asigurator pentru această sumă, constatând că nu este consemnată într-un înscris.

Conform art. 591 al1  C.Pr.Civ., creditorul poate fi obligat la plata unei cauţiuni,  al cărui cuantum nu va reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului cererii, potrivit art. 723^1 al. 2 c.pr.civ, iar potrivit art. 592 al. 4 c.pr.civ  nedepunerea cauţiunii in termenul fixat de instanţă atrage desfiinţarea de drept a sechestrului, care  se constata prin încheiere irevocabila, data fără citarea părţilor.

În raport de prevederile legale mai sus enunţate instanţa va stabili o cauţiune de 10% din valoarea litigiului care este de 999,227 lei şi în consecinţă va stabili cuantumul cauţiunii la suma de 999,227 lei, fixând termenul de plată a acesteia de 5 zile de la comunicarea prezentei, sub sancţiunea desfiinţării de drept a măsurii. Instanţa respinge cererea petentei de a nu se stabili cauţiune, având în vedere natura comercială a cauzei, cuantumul cauţiunii şi valoarea pretenţiilor creditoarei.

Faţă de considerentele ce preced,  în baza disp. art. 592 c.pr.civ., instanţa va admite în parte cererea formulată şi va dispune instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor debitoarei, până la concurenţa sumei  de 9992,27 lei reprezentând echivalentul a 2356 euro în  lei la cursul oficial al BNR de  data  instituirii măsurii .

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată în prezenta cerere, instanţa va acorda cheltuieli de judecată în cuantum de 10,3 lei reprezentând taxe de timbru, constatând că onorariu avocaţial solicitat nu a fost a rătat şi nu s-a făcut dovada achitării lui.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite în parte cererea formulată de creditoarea SC BL SRL, cu sediul ales în …, în contradictoriu cu debitorul SC GE SRL, cu sediul în …, şi în consecinţă:

Dispune instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor debitorului, până la concurenţa sumei de sumei  de 9992,27 lei reprezentând echivalentul a 2356 euro, conform facturii fiscale nr. …/22.02.2011.

Obligă creditorul ca în termen de 5 zile de la data comunicării prezentei să achite cauţiunea în cuantum de 999,227 lei, sub sancţiunea desfiinţării de drept a măsurii .

Respinge celelalte cereri

Cu cheltuieli de judecată în cuantum de 10.3 lei.

Executorie.

Cu recurs în 5 zile de la comunicare.

Dată în şedinţa camerei de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 16 mai 2011.