Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 566 din 04.04.2011


Prin contestatia la executare formulata si înregistrata la aceasta instanta la nr. 201/292/19.01.2011, contestatoarea SC O. S. SRL în contradictoriu cu  intimatii A. N.V si A. F. P. a solicitat anularea deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr.171/11.01.2011 si suspendarea masurii asiguratorii pâna la solutionarea contestatiei, cu cheltuieli de judecata.

 În motivare, contestatoarea a aratat în esenta ca, poprirea asiguratorie înfiintata asupra conturilor bancare pâna la concurenta sumei de 63.615 lei este excesiva si total nefondata.

Intimata a depus întâmpinare prin care a invocat  exceptia necompetentei teritoriale a instantei si pe fond respingerea ca neîntemeiata a contestatiei formulata. 

Analizând probele administrate, instanta  a retinut urmatoarele :

Prin procesul-verbal de control nr.136 din 10.01.2011 s-a stabilit un total general de plata în sarcina contestatoarei de 63.615 lei , în baza acestuia întocmindu-se decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.147/10.01.2011, pentru aceasta suma, cu termen de plata si cu posibilitatea pentru contestatoare de a depune contestatie în termen de 30 zile de la comunicare la autoritatea vamala emitenta. Prin  Decizia de instituire a masurilor asiguratorii nr.171/11.01.2011,  D J A O V T a dispus înfiintarea popririi asiguratorii asupra conturilor de disponibilitati si de depozite ale contestatoarei, în temeiul art.129 alin.2 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala rep. Motivarea dispunerii masurii asiguratorii a fost existenta riscului ca societatea comerciala sa fie lichidata sau reorganizata. Prin adresa nr.1380/13.01.2011 intimata a solicitat catre B.C.R. S.A.- Sediul Central sa înfiinteze poprire asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti detinute de contestatoare în conturile deschise la aceasta banca. Contestatoarea a formulat contestatia înregistrata la D J A O V sub nr.620/08.02.2011, împotriva deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.147/10.01.2011, solutionata de aceasta autoritate prin decizia nr.37/25.03.2011.  Potrivit deciziei nr.37/25.03.2011 emisa de D.G.F.P., care la rândul sau a fost sesizata de intimata D J A O V T., s-a decis desfiintarea deciziei pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.147/10.01.2011, pentru suma totala de 63.615 lei. Organele de solutionare au retinut ca din argumentele si documentele care formeaza dosarul cauzei, fata de fenomenul economic judecat, prezentate atât de organele vamale cât si de contestatoare, nu se poate stabili cu claritate starea de fapt care a condus la stabilirea de obligatii suplimentare în urma reverificarii/controlului ulterior, respectiv nu se poate stabili cu claritate temeiul de drept aplicabil cauzei. Organele de solutionare se afla în imposibilitatea de a se pronunta asupra legalitatii si temeiniciei stabilirii în sarcina petentei a datoriei vamale suplimentare.  Fata de considerentele retinute mai sus, instanta a constatat ca în speta este aplicabil principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial. Prin reglementarea masurilor asiguratorii din cuprinsul art.129 Codul de procedura fiscala si Normele metodologice de aplicare a acestuia, se desprinde caracterul de masura accesorie a popririi asiguratorii, determinata de existenta unor creante fiscale, de faptul ca pot fi luate înainte sau dupa emiterea titlului de creanta, inclusiv în cazul efectuarii de controale, iar odata cu individualizarea creantei si ajungerea acesteia la scadenta, în cazul neplatii, masurile asiguratorii se transforma în masuri executorii. În aceste conditii, instanta a constatat caracterul accesoriu al popririi asiguratorii privind pe contestatoare, dispusa prin Decizia de instituire a masurilor asiguratorii nr.171/ 11.01.2011 fata de creanta fiscala stabilita prin decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.147/10.01.2011, desfiintata prin  decizia nr.37/25.03.2011. În baza disp.art.129 rap. la art. 174 alin.1-4 din Codul de procedura fiscala, instanta a admis contestatia la executare formulata si a dispus anularea deciziei de instituire a masurilor asiguratorii nr.171/11.01.2011.