Contestatie la executare - suspendare executare silita

Sentinţă civilă 4935 din 21.10.2014


Dosar nr. 8794/288/2013

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr.4246

SENTINŢA CIVILĂ NR. 4935

Şedinţa publică din data de 21 Octombrie 2014

Instanţa constituită din:

Preşedinte: Smaranda Maria Floricioiu

Grefier: Stelian Catrinoiu

Pe rol fiind judecarea cauzei civile formulate de contestatorii FTG, şi FCC, , în contradictoriu cu intimata PBR S.A., , având ca obiect contestaţie la executare – suspendare executare silită.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică lipsesc părţile.

Fără citarea părţilor.

Se expune referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată că mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate prin încheierea de şedinţă din data de 07 octombrie 2014, când, având nevoie de timp pentru deliberare, şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, a amânat pronunţarea pentru data de 14 octombrie 2014 şi pentru, astăzi, 21 octombrie 2014, încheieri care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Rm. Vâlcea, sub nr. 8794/288/2013, contestatorii FTG şi FCC au formulat în contradictoriu cu intimata ATB S.A. contestaţie la executare împotriva actelor de executare emise în dosarul execuţional nr. …al B.E.J. Asociaţi MG, M P şi C G VG „S.C.P.E.J. IGPV”, precum şi a executării silite înseşi, solicitând, ca prin hotărârea ce se va pronunţa, în temeiul disp. art. 719 alin. 1 Cod proc. civ., să se dispună anularea actelor de executare şi încetarea executării silite înseşi.

În temeiul disp. art. 718 alin. 1 Cod proc. civ., au solicitat suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, contestatorii au arătat că din adresele de înfiinţare a popririi emise către S.C. U S.A. au cunoscut faptul că împotriva lor s-a început o executare silită pentru suma de 207.999, 99 euro şi 4885,32 lei, plus suma de 19.435,5 lei, cheltuieli de executare, în temeiul titlului executoriu – contract de credit nr….., împreună cu anexele acestuia – contract de garanţie mobiliară asupra soldurilor conturilor curente nr. …şi contract de fideiusiune nr…... Au susţinut că în condiţiile în care domiciliul lor se află în…., executorul judecătoresc nu era competent să efectueze executarea silită în raport de disp. art. 651 alin. 1 lit. b Cod proc. civ., potrivit cărora în cazul urmăririi silite a bunurilor mobile şi al executării silite directe mobiliare este competent să execute executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află domiciliul sau, după caz, sediul debitorului. În acelaşi timp au arătat că au fost încălcate dispoziţiile art. 662 alin. 1 Cod proc. civ., potrivit cărora nicio urmărire silită nu poate avea loc decât pentru o creanţă cert, lichidă şi exigibilă, condiţie neîndeplinită în speţă. Cuantumul creanţei nu rezultă din cuprinsul contractului de credit care constituie titlu executoriu cât timp acesta reglementează condiţiile generale ale acordării împrumutului, nestabilind, prin el însuşi, suma solicitată cu titlu de creanţă. Contestatorii au susţinut că nici din alte acte care emană sau sunt recunoscute de ei nu rezultă creanţa pe care, de altfel, înţeleg să o conteste ca şi mod de calcul. În condiţiile în care, potrivit dispoziţiilor art. 712 alin. 2 Cod proc. civ., se pot invoca împotriva titlului executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, inclusiv apărări de fond, contestatorii au precizat că invocă nulitatea art. 3.1 lit. d din contractul de credit nr….., întrucât acesta reglementează o clauză abuzivă sancţionată cu nulitatea conform disp. art. 13 şi 14 din Legea nr. 193/2000. Aceasta, întrucât suntem în prezenţa unei clauze contractuale care nu a fost negociată direct, făcând parte dintr-un contract preredactat şi care creează în detrimentul contestatorilor şi contrar cerinţelor bunei credinţe un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor. Potrivit acestei clauze, se arată în continuare, pentru plata cu întârziere a oricăror sume ce decurg din contract, se percepe o dobândă majorată, stabilită în condiţiile speciale ale contractului (egală cu rata dobânzii curente plus cinci puncte procentuale, un total al dobânzii penalizatoare de 15,07% pe an), această dobândă fiind calculată inclusiv la dobânda restantă, comisioane şi alte speze bancare. Prin urmare, susţin contestatorii, suntem într-un caz în care se percepe dobânda la dobândă, aşa zisul anatocism, sancţionat de dispoziţiile legii civile.

Referitor la cererea de suspendare a executării s-au invocat dispoziţiile art. 718 Cod proc. civ., contestatorii arătând că măsura suspendării se impune faţă de faptul că împotriva lor s-a pornit o executare pentru o sumă deosebit de mare –…euro şi … lei, fără să aibă cunoştinţă de modul de clacul a acestei creanţe, iar continuarea acestei executări ar avea consecinţe deosebit de grave faţă de patrimoniul lor care ar putea suferi o pierdere iremediabilă prin luarea măsurilor specifice de executare.

În drept au fost invocate disp. art. 651 alin. 1 lit. b, art. 651 alin. 4 art. 711 alin. 1, art. 712 alin. 2 şi art. 713 Cod proc. civ.

La data de 30 august 2013 contestatorii au completat contestaţia la executare solicitând anularea încheierii din 23.08.2013 a executorului judecătoresc prin care s-a dispus numirea unui expert în vederea stabilirii preţului de circulaţie al imobilului situat în ……– filele 35-37.

În motivarea cererii de completare s-a arătat că prin încheierea din 23.08.2013 a executorului judecătoresc, dată în dosarul de executare nr. 361/2013 s-a dispus numirea unui expert în vederea stabilirii preţului de circulaţie al imobilului supus executării silite imobiliare, situat în….., înscris în C.F. nr. …a localităţii B, având număr cadastral ….compus din apartamentul nr. 1 cu 2 camere şi dependinţe, împreună cu cota indiviză de …%, respectiv, teren în suprafaţă de 300 m.p., precum şi al imobilului înscris în C.F. nr…., având număr cadastral…., compus din apartamentul nr. 2, cu 2 camere şi dependinţe, împreună cu cota indiviză de 49,75%, respectiv, teren în suprafaţă de 300 m.p. situat la aceeaşi adresă. Actul de executare, astfel săvârşit, este nelegal, susţin contestatorii, având în vedere următoarele considerente:

1) lipsa de competenţă a executorului judecătoresc în efectuarea unei executări silite imobiliare, având ca obiect două imobile situate în Braşov. În dosarul nr. 361/2013 se realizează şi o executare silită imobiliară, nu numai o executare silită prin poprire, astfel încât în cauză sunt incidente disp. art. 818 alin. 1 Cod proc. civ., dar şi disp. art. 651 alin. 1 Cod proc. civ., potrivit cărora executarea silită se realizează de executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde se află imobilul. În cauza de faţă biroul executorilor judecătoreşti asociaţi face parte din CEJ de pe lângă C AB, astfel încât executarea silită imobiliară realizată de aceştia pentru imobile situate în B este nulă, potrivit dispoziţiilor alin. 4 al art. 651 Cod proc. civ.

2) au fost încălcate dispoziţiile art. 835 alin. 3 Cod proc. civ., în condiţiile în care „numirea expertului” presupune indicarea numelui acestuia, onorariul provizoriu, precum şi termenul de depunere al lucrării, fiind aplicabile disp. art. 757 alin. 6-9 Cod proc. civ. Prin încheierea din 23.08.2013 s-a dispus doar „numirea unui expert în vederea stabilirii preţului de circulaţie al imobilului de mai sus, conform art. 835 alin. 3 Cod proc. civ.”, fără să fie menţionate toate elementele necesare unei asemenea încheieri, astfel încât aceasta este nelegal emisă şi vatămă interesele contestatorilor. În situaţii de genul celei supusă controlului judecătoresc prin prezenta contestaţie, se arată în continuare, există o practică a executorilor judecătoreşti de a permite efectuarea unor expertize în cadrul executării silite de către evaluatori agreaţi de unitatea bancară, aceştia fiind, în mod cert, lipsiţi de imparţialitatea necesară efectuării unor asemenea lucrări.

În drept, au fost invocate disp. art. 651, art. 711, art. 714 alin. 2, art. 757 alin. 6-9, art. 818, art. 835 alin. 3 şi alin. 6 Cod proc. civ.

Prin cererea formulată la data de 10.09.2013 – filele 48-49 dosar, contestatorii au solicitat anularea încheierii din ….a B B.E.J. Asociaţi MG, M P şi C G VG „S.C.P.E.J. IGPV”, emisă în dosarul de executare nr. ….prin care s-a dispus numirea expertului PBG – PREC S:R.L. prin evaluator atestat CC.

În motivarea cererii, s-a arătat că prin această încheiere s-a dispus numirea expertului arătat să stabilească valoarea de circulaţie a imobilului situat în……, înscris în C.F. nr. …a localităţii B, având număr cadastral ….compus din apartamentul nr. 1 cu 2 camere şi dependinţe, împreună cu cota indiviză de 50,25%, respectiv, teren în suprafaţă de 300 m.p., precum şi al imobilului înscris în C.F. nr….., având număr cadastral……, compus din apartamentul nr. 2, cu 2 camere şi dependinţe, împreună cu cota indiviză de 49,75%, respectiv, teren în suprafaţă de 300 m.p. situat la aceeaşi adresă. De asemenea, s-a dispus ca onorariul provizoriu ce se cuvine expertului să se stabilească între creditor şi expert, urmând ca expertul să depună raportul de expertiză până la data de 23.09.2013, actul de executare, astfel săvârşit, este nelegal, având în vedere că expertul desemnat face parte din grupul de interese al creditorului, între ABRS.A. şi PBG, existând relaţii de acţionariat. În aceste condiţii este evident că obligaţia de imparţialitate a expertului desemnat nu este respectată, astfel încât lucrarea ce se va efectua va favoriza interesele creditorului. Ne aflăm astfel în situaţia de recuzare a expertului, reglementată de disp. art. 332 rap. la art. 44 şi 42 pct. 2 Cod proc. civ., acest aspect putând fi invocat pe calea unei contestaţii la executare, atât timp cât numirea expertului s-a realizat prin încheiere, iar aceasta poate fi atacată doar cu contestaţie, potrivit art. 656 alin. 3 şi art. 711 alin. 1 Cod proc. civ.

În drept, au fost invocate disp. art. 332, art. 44, art. 42 pct. 2, art. 653 alin. 3, art. 711 alin. 1, art. 712 alin. 3 Cod proc. civ.

Prin încheierea din data de …, pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea în dosarul nr. ….a fost respinsă cererea de suspendare a executării formulată de contestatori.

Prin decizia civilă nr….., pronunţată de TV în dosarul nr. …./a1 a fost admis apelul declarat de contestatori împotriva încheierii sus arătate care a fost schimbată în parte, în sensul că a fost admisă cererea şi s-a dispus suspendarea executării silite ce formează obiectul dosarului de executare nr. …al B.E.J. Asociaţi MG, M P şi C G VG „S.C.P.E.J. IGPV”,” până la soluţionarea contestaţiei la executare.

La data de 21.01.2014 a fost formulată cerere de către PBR S.A. prin care s-a învederat instanţei că aceasta are calitate procesuală pasivă în prezenta cauză, întrucât începând cu data de 1.12.2013 a avut loc divizarea ABR S.A. prin desprinderea unei părţi din patrimoniul său şi transferul acesteia către PBR S.A., instanţa dispunând introducerea în cauză şi citarea în calitate de intimat a acestei societăţi bancare.

În vederea soluţionării cauzei au fost depuse înscrisuri, s-a ataşat dosarul de executare şi s-a dispus efectuarea expertizei contabile având obiectivele stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 5 noiembrie 2013 – fila 259 dosar.

Analizând ansamblul probelor administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată la B.E.J. Asociaţi MG, M P şi C G VG „S.C.P.E.J. IGPV”,”, sub nr…., creditoarea ABR S.A. a solicitat executarea silită imobiliară, mobiliară şi prin poprire împotriva debitorilor FTG, în calitate de împrumutat şi garant ipotecar şi FCC, în calitate de garant ipotecar şi fideiusor, în temeiul titlurilor executorii – contract de credit nr. .. condiţii generale şi condiţii speciale, contract de garanţie imobiliară nr….., autentificat sub nr. ….de către B.N.P. Asociaţi E, contract de garanţie reală mobiliară asupra soldurilor conturilor curente nr. 51/9.11.2011 – anexa la contractul de credit nr. …şi contract de fideiusiune nr…..– anexa la contractul de credit nr….., în vederea recuperării creanţei în sumă totală de ….euro şi ….lei, calculată la data de 14.05.2013. În cuprinsul cererii de executare silită s-a menţionat că se solicită executarea silită a bunurilor imobile, situate în ……, aparţinând debitorilor, precum şi a întregului patrimoniu aparţinând acestora. Totodată, s-a menţionat că se solicită încuviinţarea executării silite, atât la instanţa competentă din raza CAB, cât şi la instanţa competentă din raza CAB, urmând ca executarea silită să se facă simultan asupra bunurilor mobile prin poprire asupra sumelor de bani, veniturilor, titlurilor de valoare sau alte bunuri mobile incorporale, precum şi asupra bunurilor imobile aparţinând debitorilor.

Anexat cererii de executare silită au fost depuse contractele despre care s-a făcut vorbire, însoţite de documentaţia care a stat la baza încheierii acestora.

Prin încheierea din data de 15.05.2013 a executorilor judecătoreşti, s-a dispus înregistrarea cererii de executare silită formulate de creditoare şi deschiderea dosarului de executare silită nr. ….împotriva debitorilor în baza titlurilor executorii aferente dosarului.

Ulterior înregistrării cererii de executare silită, biroul executorilor judecătoreşti a solicitat încuviinţarea executării silite prin toate formele de executare prevăzute de lege la JS B şi în mod distinct încuviinţarea executării silite imobiliare pentru imobilele situate în localitatea B – la Judecătoria B, filele 89 şi 95 din dosar. Totodată, au fost efectuate demersuri la autorităţile locale pentru identificarea bunurilor debitorilor.

Prin încheierea pronunţată la data de …în dosarul nr. ….JSB a admis cererea de încuviinţare a executării silite şi a încuviinţat executarea silită a creanţei solicitate în cuantum de …euro, plus ….lei şi accesoriile aferente, precum şi cheltuielile de executare, împotriva debitorilor în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr……, modificat şi completat prin contractul de garanţie mobiliară nr. ….şi contractul de fideiusiune nr……, fiind autorizat creditorul să treacă la executarea silită a obligaţiei cuprinse în titlul executoriu.

Prin încheierea din…., pronunţată de JB în dosarul nr. ….a fost încuviinţată executarea silită imobiliară privind titlurile executorii – contractul de credit nr….., condiţii generale şi condiţii speciale, contract de garanţie imobiliară nr……, autentificat sub nr. ….de către B.N.P. Asociaţi E, contract de garanţie reală mobiliară asupra soldurilor conturilor curente nr…..– anexa la contractul de credit nr. ….şi contract de fideiusiune nr…..– anexa la contractul de credit nr….., în vederea recuperării creanţei în sumă totală de ….euro şi ….lei, calculată la data de…., pentru creditul acordat, plus cheltuieli de executare şi dobânzile calculate până la achitarea integrală a creanţei şi accesoriile acesteia, inclusiv a cheltuielilor de executare.

La data de ….s-a dispus de către biroul executorilor judecătoreşti înfiinţarea popririi asupra tuturor sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporabile urmăribile deţinute de debitori, fiind comunicată acestora măsura dispusă. La aceeaşi dată au fost emise şi somaţiile imobiliare privind imobilele debitorilor situate în ….. Ulterior, la data de…., au fost emise somaţiile imobiliare şi pentru imobilele situate în…….

Prin adresa emisă la data de ….creditoarea şi debitorii au fost citaţi la sediul biroului executorilor judecătoreşti în vederea stabilirii de comun acord a preţurilor imobilelor situate în localitatea B.

Prin încheierea din data de ….executorul judecătoresc, reţinând că părţile nu s-au prezentat la data de ….în vederea stabilirii preţului de pornire la licitaţie pe cale amiabilă a imobilelor situate în localitatea B şi că nu dispune de o evaluare a imobilelor din B întocmite de experţii autorizaţi pentru CNP şi nici de informări de la agenţiile imobiliare a dispus numirea unui expert în vederea stabilirii preţului de circulaţie al imobilului.

La data de 2.09.2013 executorul judecătoresc a întocmit încheierea de desemnare a expertului prin care a fost admisă cererea creditoarei de efectuare a unei expertize în vederea evaluării acestor imobile, numind expert pe PBG – PR EC .S.R.L. prin evaluator atestat C C.

Formulând prezenta contestaţie la executare, contestatorii au invocat motive legate atât de titlul executoriu, cât şi de executarea silită propriu-zisă.

Analizând, cu prioritate (pentru acurateţea expunerii motivelor care au fundamentat opinia instanţei în adoptarea soluţiei pronunţate), motivele legate de titlul executoriu, respectiv, solicitarea contestatorilor de a se constata caracterul abuziv al clauzei inserată la art. 3.1 lit. d din contractul de credit nr……, şi prin care s-a stipulat că pentru plata cu întârziere a oricăror sume ce decurg din contract împrumutatul se obligă să plătească dobânda majorată creditorului stabilită în condiţiile specială din contract, instanţa reţine că aceasta este neîntemeiată. Astfel: în vederea analizării caracterului abuziv al  clauzei invocate se vor avea in vedere dispoziţiile Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, Directiva 13/93/CEE , OG nr.21/1992 , Legea nr.296/2004, Legea nr.363/2007.

Instanţa constată că actul normativ specificat este incident raportului juridic stabilit între părţi, reclamantul având  calitatea de consumator, iar societatea parată calitatea de comerciant  in accepţiunea disp. art.2 din Legea nr.193/2000 , art.2 pct. 2-4 din OG nr.21/1992 , perfectând contractul de credit în cadrul unei activităţi comerciale, potrivit disp. art. 2 alin. 2 din această legea nr.193/2000.

În conformitate cu disp. art. 4 alin. 1 din Legea nr. 193/2000, o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Potrivit dispoziţiilor alineatului 2 al aceluiaşi articol, o clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitatea consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv.

Potrivit disp. art. 2 alin. 3 din lege, faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază că acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens.

Art. 2 pct. 16 din OG nr. 21/1992 defineşte clauza abuziva ca fiind  o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul şi care prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Relaţiile contractuale dintre părţi au fost materializate prin asumarea unor Condiţii Generale de Creditare şi Condiţiile Speciale.

Condiţiile Generale ale Contractului sunt aceleaşi pentru un anumit produs bancar şi reprezintă  corpul comun care dă specificitate produsului bancar, adeziunea vizând  clauzele preformulate cuprinse în Condiţiile Generale.

In analiza  clauzelor se va retine si faptul ca societatea bancara este societate comerciala ce functioneaza in scopul obtinerii  unui profit.

Din legislaţia românească în consens cu dispoziţiile Directivei 13/93, rezultă că, pentru a reţine existenţa unei clauze abuzive, instanţa trebuie să verifice îndeplinirea următoarelor condiţii:

-  clauza contractuală în litigiu să nu fi fost negociată direct cu consumatorul ;

- prin ea însăşi creează un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor;

-  dezechilibrul creat este în detrimentul consumatorului, nefiind respectată cerinţa bunei credinţe.

Fără a încălca prevederile legii, natura abuzivă a unei clauze contractuale se evaluează în funcţie de:

   a) natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul contractului la momentul încheierii acestuia;

   b) toţi factorii care au determinat încheierea contractului;

   c) alte clauze ale contractului sau ale altor contracte de care acesta depinde.

Potrivit art.3 alin. si art.4 alin.3 teza finala  din Legea nr.193/2000 , societatii parate ii revenea sarcina probei in sensul de a demonstra ca s-a negociat individual o clauza standard , in sensul ca , deşi clauza  a fost redactata prealabil,  consumatorul a avut posibilitatea  de a influenta conţinutul clauzei, mai ales in cazul unui contract  de adeziune .

În speţă, se constată că pârâta a făcut dovada negocierii clauzelor contractuale cu debitorii, la fila 79 dosar fiind depusă declaraţia împrumutatului FTG prin care acesta arată că înainte de semnarea contractului a primit un proiect al acestuia, precum şi o simulare a scadenţarului, fiind informat în timp util şi corect asupra tuturor condiţiilor şi costurilor contractuale. Totodată, împrumutatul a declarat că a avut timp suficient pentru analizarea şi înţelegerea clauzelor şi condiţiilor contractuale.

În acelaşi timp, din analiza clauzei defăimată de contestatori se reţine că aceasta nu creează un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor în detrimentul consumatorului, în contextul în care sunt prevăzute în concret împrejurările care atrag plata unei dobânzi majorate şi modul de calcul al acesteia. Nu se poate reţine că se creează un dezechilibru în detrimentul consumatorului prin plata dobânzii majorate, atâta timp cât aceasta nu se aplică decât în cazul în care consumatorul nu îşi îndeplineşte obligaţia esenţială asumată prin contract – de plată la termen a sumelor datorate în temeiul contractului. Consumatorul nu poate invoca propria culpă în neexecutarea contractului pentru a defăima ca abuzivă o clauză menită să sancţioneze tocmai astfel de situaţii.

Cât priveşte motivele invocate de contestatori legate de executarea propriu-zisă, se reţin următoarele:

La momentul încheierii contractului de credit contestatorii aveau (fila 254 dosar) şi au declarat că au domiciliul în ….. Potrivit informaţiilor obţinute de pe portalul Direcţiei pentru evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date rezultă că debitorul – contestator, FTG, figurează cu adresa din…., începând cu data de 24 iulie 2012, iar debitoarea – contestatoare, FCC, figurează cu această adresă începând cu data de 26 iunie 2012.

Potrivit art. 7.1.2 lit. g din contractul de credit încheiat – condiţii generale, împrumutatul se obliga să înştiinţeze banca despre orice schimbare privind numele, reşedinţa, domiciliul şi/sau locul de muncă în maxim 3 zile de la data la care a intervenit schimbarea. În acelaşi timp, potrivit Secţiunii 14 Notificări din contract, orice modificare ulterioară a adresei sau numerelor de telefon/fax indicate în cuprinsul contractului la această secţiune, necomunicată băncii şi confirmată de către aceasta, va fi responsabilitatea exclusivă a împrumutatului şi va exonera banca de orice obligaţie de notificare.

Formulând prezenta contestaţie, debitorii – contestatori nu au dovedit că ar fi notificat banca asupra împrejurării că au domiciliul în ……(nepretinzând, de altfel, că ar exista o astfel de notificare).

În acest context, prin raportare la clauzele contractului încheiat între părţi – anterior enunţate, şi interpretând, prin similitudine, disp. art. 172 Cod proc. civ., se va reţine că, în mod corect, creditoarea a avut în vedere la declanşarea urmăririi silite împotriva debitorilor domiciliul acestora declarat în localitatea Bucureşti, împrejurare care a atras competenţa executorilor judecătoreşti din raza Curţii de Apel Bucureşti, în raport de disp. art. 651 Cod proc. civ. Aceasta, cu atât mai mult, cu cât, executarea silită a fost pornită în toate formele prevăzute de lege (aşa cum s-a arătat în prezentarea stării de fapt), inclusiv asupra unor imobile situate în localitatea B, fiind, deci, incident disp. art. 651 alin. 1 lit. a Cod proc. civ., pe de o parte, iar comunicările efectuate de executorii judecătoreşti la adresa din localitatea B au fost depuse la cutia poştală, nefiind făcută vreo menţiune că debitorii nu mai locuiau la acea adresă, pe de altă parte.

Cu privire la urmărirea silită imobiliară a unor imobile situate în localitatea B, realizată de aceiaşi executori, având sediul în circumscripţia CAB, instanţa reţine incidenţa disp. art. 651 alin. 2 Cod proc. civ., potrivit cărora, dacă bunurile urmăribile, mobile sau imobile, se află în circumscripţia mai multor curţi de apel, oricare dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă una dintre acestea este competent să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmăribile aflate în raza celorlalte curţi de apel. Este de menţionat, de altfel, că pentru urmărirea imobilelor situate în localitatea B, s-a obţinut încuviinţarea executării silite de la instanţa locului situării imobilului – J B, fiind depusă la dosar încheierea de încuviinţare a executării.

Prin urmare, susţinerile contestatorilor legate de necompetenţa teritorială a executorilor judecătoreşti în realizarea executării silite, sunt neîntemeiate.

Neîntemeiate sunt şi susţinerile legate de câtimea creanţei pusă în executare şi de caracterul cert, lichid şi exigibil al acesteia, prin raportare la disp. art. 662 Cod proc. civ. Astfel, din înscrisurile depuse la dosar de către intimată, se reţine că ultima plată a fost efectuată de contestatori la data de 13.04.2012, banca notificând împrumutatul cu privire la situaţia soldului în perioada 16.09.2009 – 28.02.2013, aşa cum rezultă din înscrisurile aflate la filele 514-520 din dosar.

Potrivit art. 7.2.6 din contract – condiţii generale, banca va avea dreptul să declare exigibil anticipat creditul, ca fiind scadent şi rambursabil imediat împreună cu dobânda aferentă şi toate celelalte cheltuieli datorate creditorului, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi, astfel încât susţinerile contestatorilor reluate de expertul contabil în cuprinsul raportului de expertiză privind lipsa unui document de declarare anticipată a creditului sunt lipsite de suport. Dat fiind specificul activităţii bancare şi stipularea, în plus, în convenţia încheiată a faptului că nu este necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi pentru declararea anticipată a exigibilităţii creditului, conturează opinia instanţei, în sensul că opţiunea băncii de a declara creditul anticipat nu era necesar să îmbrace forma unui document anume, care să fie înaintat debitorului. Este de menţionat, de altfel, că în contractul încheiat părţile nu au stipulat necesitatea notificării debitorului despre declararea anticipată a exigibilităţii creditului, cu toate acestea, acestuia fiindu-i înaintată situaţia soldului, aşa cum s-a arătat anterior.

Prin expertiza întocmită în cauză a fost verificat de către expert modul de calcul al creanţei de către intimată, concluzionându-se că aceasta este de ….euro şi …lei – fila 507 dosar.

În fine, în ce priveşte contestaţia îndreptată împotriva încheierilor executorului judecătoresc de numire în cauză a expertului evaluator, instanţa reţine că la numirea acestuia au fost respectate disp. art. 835 Cod proc. civ. Astfel, numirea expertului a avut loc în contextul în care părţile nu s-au prezentat la sediul biroului executorului pentru a se determina amiabil valoarea imobilului, iar creditoarea a solicitat, potrivit art. 835 pct. 4 Cod proc. civ., efectuarea expertizei care să determine valoarea imobilului. Încheierea din data de 23.08.2013, este întemeiată pe disp. art. 835 alin. 1 Cod proc. civ., şi a fost pronunţată, reţinându-se că executorul judecătoresc nu a putut stabili valoarea de circulaţie a imobilului, fiind necesară numirea unui expert în vederea stabilirii preţului de circulaţie al imobilului, iar încheierea din data de 2.09.2013 este întemeiată pe disp. art. 835 alin. 3 şi 6 Cod proc. civ., şi a fost pronunţată ca urmare a cererii formulate de creditoare de numire a expertului. Debitorul nu a formulat vreun punct de vedere cu privire la aspectele legate de modalitatea de stabilire a valorii imobilului de către executorul judecătoresc sau prin intermediul unui expert. Potrivit art. 835 alin. 6 Cod proc. civ., numirea expertului este atributul executorului judecătoresc, tot acesta fiind şi cel care stabileşte preţul imobilului, potrivit art. 836 Cod proc. civ. Deşi, contestatorii au invocat un interes al evaluatorului desemnat, nu au făcut dovada existenţei acestuia la momentul pronunţării încheierii de către executorul judecătoresc, şi respectiv, al formulării cererii de completare a contestaţiei la executare, prin care au fost invocate aceste aspecte, simplele supoziţii ale contestatorilor neputând fundamenta un punct de vedere în acest sens.

Pentru considerentele expuse, reţinând că cererea formulată, astfel cum a fost completată, este neîntemeiată, în întregul său, instanţa urmează să o respingă ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia la executare, completată, privind pe contestatorii FTG, şi FCC, , ambii cu domiciliul în ….în contradictoriu cu intimata PBR S.A., cu sediul în……, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen  de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21.10.2014.

Preşedinte,

Grefier,

1