Contestaţie la executare. Taxă judiciară de timbru. Anulare.

Sentinţă civilă 19 din 07.01.2009


JUDECĂTORIA MANGALIA

SENTINŢA CIVILĂ NR. 19/C DIN DATA DE: 07.01.2009.

Contestaţie la executare. Taxă judiciară de timbru. Anulare.

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Mangalia la data de 05.12.2008 contestatoarele S.C. x S.R.L. şi S.C. y S.A. au solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimaţii S.C.  z S.R.L. şi B.E.J., pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să dispună anularea înştiinţării de poprire nr. emisă în dosarul de executare.

În motivarea cererii, contestatoarele au arătat faptul că începerea executării silite şi înfiinţarea popririi s-au efectuat cu încălcarea dispoziţiilor art. 372 indice 2 Cod procedură civilă, contractul de garanţie mobiliară fără deposedare încheiat la data de 16.05.2007 neconstituind titlu executoriu.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 3722 Cod procedură civilă şi Legea nr. 99/1999.

Cererea nu a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

Cererii nu i-au fost anexate înscrisuri.

Intimata S.C. Z S.R.L. a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia de litispendenţă, motivat de faptul că pe rolul Judecătoriei Mangalia se află spre soluţionare dosarul nr. …/254/2008 având aceleaşi părţi, obiect şi cauză, excepţia de conexitate, motivat de împrejurarea că pe rolul Judecătoriei Mangalia se ală spre soluţionare şi dosarul nr. …/254/2008 având ca obiect contestaţia la executare formulată împotriva aceleiaşi popriri, excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare, motivată prin aceea că a fost formulată de terţul poprit, şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a terţului poprit, motivată prin aceea că legea îi conferă calitatea de a sta în judecată doar în faţa de validare a popririi.

Intimata a solicitat şi respingerea ca nefondată a contestaţiei la executare cu motivarea că executarea silită a fost pornită şi se realizează potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în materie, pentru o sumă ce constituie o actualizare a creanţei iniţiale şi cheltuieli de executare.

Instanţa a invocat din oficiu, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 146/1997, excepţia netimbrării contestaţiei la executare.

Potrivit art. 137 Cod procedură civilă,  instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură precum şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

În vederea soluţionării excepţiei invocate de către instanţă, din analiza actelor şi a lucrărilor din dosarul cauzei, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt.

Contestatoarele au înaintat cererea de chemare în judecată prin intermediul serviciilor poştale,  fără a-i anexa dovada achitării taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar aferente.

Judecătorul desemnat pentru soluţionarea cauzei a dispus prin rezoluţie citarea contestatoarelor cu menţiunea de a achita taxă judiciară de timbru în valoare de 194 lei şi de timbru judiciar în valoare de 0,3 lei sub sancţiunea anulării cererii ca netimbrată.

Deşi legal citată cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar aferente contestaţiei la executare, contestatoarele nu s-au conformat dispoziţiilor date de instanţă şi până la momentul apelării cauzei în şedinţă publică la data de 07.01.2009 nu au făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar în cuantumul prevăzut de lege.

Având în vedere situaţia de fapt reţinută instanţa a  apreciat că sunt întrunite cerinţele legale pentru admiterea excepţiei netimbrării contestaţiei la executare.

În drept, potrivit art. 1 alin.2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, „ în cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestată.”

Potrivit art. 20 alin.1 din acelaşi act normativ, „taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat” iar potrivit alin.2 „ dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării acţiunii sau cererii….instanţa va pune în vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată.”

Potrivit art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997, „ neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii.”

Potrivit art. 129 alin.1 Cod procedură civilă, părţile au îndatorirea de a urmări desfăşurarea şi finalizarea procesului şi de a îndeplini actele de procedură în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau de judecător iar potrivit art. 723 Cod procedură civilă, drepturile procedurale trebuie exercitate cu bună credinţă şi potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege

Faţă de aceste dispoziţii legale şi având în vedere împrejurarea că deşi legal citate cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru şi  timbrul judiciar aferente contestaţiei, sub sancţiunea anulării cererii ca netimbrată, contestatoarele nu s-au conformat dispoziţiilor date de instanţă şi până la momentul apelării cauzei în şedinţă publică la data de 07.01.2009  nu au făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar în cuantumul prevăzut de lege,  instanţa a apreciat că excepţia invocată din oficiu este întemeiată.

Pe cale de consecinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997 instanţa a dispus anularea ca netimbrată a contestaţiei la executare.