Plangere impotriva incheierii de carte funciara

Sentinţă civilă 190 din 20.01.2009


-sentinta civila nr. 190 din 20.01.2009 pronuntata in dosarul nr. 5093/279/2008

-plangere impotriva incheierii de carte funciara

Prin actiunea formulata si înregistrata pe rolul  Judecatoriei Piatra Neamt, la data de 20.08.2008, sub nr. 5093/279/2008, reclamanta SC B. I. SRL a chemat în judecata pe intimatul H. A., solicitând instantei ca, prin hotarârea pe care o va pronunta, sa dispuna radierea din cartea funciara a notarii din data de 17.07.2008, cu privire la imobilul proprietatea reclamantei, situat în P. N., str. xx, judetul xx.

În motivarea actiunii, s-au învederat urmatoarele:

Notarea mentionata mai sus se refera la o solutie pronuntata în dosarul nr. 5186/103/2007, al Curtii de Apel B., respectiv decizia civila nr. 85/2008, prin care s-a admis contestatia intimatului, s-a anulat dispozitia nr. 6737/13.11.2007, emisa de Primarul mun. P. N. si a fost obligat acesta din urma sa solutioneze pe fond notificarea printr-o dispozitie motivata.

Petenta este proprietara imobilului situat în P. N., str. xx, judetul xx, conform contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 3375/15.11.2007, vânzatoare fiind SC P. SA.

Înscrierea în cartea funciara a solutiei enuntate mai sus este nelegala deoarece decizia Curtii de Apel B. nu este irevocabila si nu face nicio referire la terenul – proprietatea reclamantei. Astfel aceasta decizie nu se refera la retrocedarea imobilului în litigiu. Cu atât mai mult cu cât, conform disp. Legii nr. 10/2001, restituirea în natura a imobilului nu mai este posibila.

Petenta este grav prejudiciata de aceasta notare deoarece a încheiat un antecontract al carui obiect este imobilul în litigiu, prin care a garantat pe promitentul – cumparator ca nu exista litigii cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului, sub sanctiunea de daune de 10% din pretul bunului, respective suma de 65.000 Euro.

La data de 05.03.2008, petenta si-a schimbat denumirea din SC P. L. SRL în SC B. I. SRL.

În drept, s-au invocat dispozitiile Legii nr. 7/1996, ale Legii nr. 10/2001.

Actiunea a fost legal timbrata.

În dovedirea actiunii, reclamanta a depus urmatoarele înscrisuri, în fotocopie: extras de carte funciara, încheierea de carte funciara nr. 18059/17.07.2008, pronuntata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara P. N., Dispozitia Primarului municipiului P. N. nr. 6737 din data de 13.11.2007, decizia civila nr. 85/21.05.2005, pronuntata de Curtea de Apel B., în dosar nr. 5186/103/2007, contractul de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 3375/15.11.2007, extras Ecris, antecontractul de vânzare – cumparare din 05.06.2008, Încheierea nr. 1490/05.03.2008, pronuntata de Tribunalul N.

La data de 16.12.2008, pârâtul a depus întâmpinare – filele 58-60, prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiata, aratând ca dreptul sau de proprietate asupra imobilului în litigiu trebuie recunoscut în mod legal.

În dovedirea întâmpinarii, intimatul a depus la dosarul cauzei o serie de înscrisuri – notificarea nr. 108/06.11.2007, adresa nr. 65150/24.08.2007, eliberata de Directia de Taxe si Impozite a municipiului P. N., certificat de grefa.

Analizând si coroborând sustinerile partilor si înscrisurile existente la dosarul cauzei, instanta retine urmatoarele:

Prin încheierea de carte funciara nr. 18059/17.07.2008, pronuntata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara P. N. s-a admis cererea petentului H. A. si s-a dispus înscrierea notarii solutiei pronuntate în decizia civila nr. 85/21.05.2005, pronuntata de Curtea de Apel B., în dosar nr. 5186/103/2007, prin care s-a admis contestatia formulata de H. A. privind Dispozitia Primarului municipiului P. N. nr. 6737 din data de 13.11.2007 care a fost anulata, Dispozitie prin care s-a respins cererea de retrocedare a  imobilului situat în Piatra Neamt, str. xx, judetul xx – imobil proprietatea petentei SC B. I. SRL, conform contractului de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 3375/15.11.2007.

Cererea a fost admisa în baza deciziei civile mentionata anterior, decizie definitiva la acea data.

Desi decizia respectiva nu contine dispozitii exprese cu privire la imobilul în litigiu în dispozitiv, din cuprinsul acesteia rezulta în mod evident ca se refera la notificarea intimatului de retrocedare a imobilului situat în P. N., str. xx, judetul xx.

La data de 05.03.2008, petenta si-a schimbat denumirea din SC P. L. SRL în SC B. I. SRL, conform Încheierii nr. 1490/05.03.2008, pronuntata de Tribunalul N.

Conform disp. art. 26 alin. 4 din Legea nr. 7/1996, republ., notarea reprezinta o modalitate de înscriere în carte funciara, având ca obiect înscrierea drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice referitoare la starea si capacitatea persoanelor, actiunilor si cailor de atac în justitie, precum si a masurilor de indisponibilizare, în legatura cu imobilele din cartea funciara.

Prevederea de la art. 47 alin. 2 din aceeasi lege, la care a facut trimitere petenta, se refera la înscrierea definitiva a dreptului de proprietate, respectiv la intabulare si nu la simpla notare a unui litigiu. De altfel, notarea unui litigiu nu presupune neaparat si în mod necesar o hotarâre judecatoreasca.

De asemenea, conform disp. art. 39 alin. 8 lit. c punctul ii si ale art. 42 din Ordinul nr. 633/2006, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, notarea poate avea ca obiect consemnarea unor fapte si drepturi personale, a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor si alte înscrieri cu caracter temporar în legatura cu imobilul; prin urmare, nu este necesara o hotarâre definitiva si irevocabila. În acest sens sunt si disp. art. 45 din Ordinul mentionat anterior, care obliga la depunerea unei hotarâri definitive si irevocabile când se solicita înscrierea unui drept.

Pentru considerentele expuse anterior, instanta va respinge plângerea  formulata petenta SC B. I. SRL (fosta SC P. L. SRL), în contradictoriu cu intimatul H. A., ca nefondata, în baza disp. art. 50 din Legea nr. 7/1996, republ., a cadastrului si a publicitatii imobiliare.

În baza disp. art. 274 alin. 1 din Codul de procedura civila, instanta va respinge cererea intimatului de obligare a petentei la plata cheltuielilor de judecata ca nefondata, deoarece numitul H. A. nu a facut dovada existentei acestora.