Consilier local. incompatibilitate între funcţia de consilier local şi cea de şef al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Decizie 259/R-C din 13.03.2009


CONSILIER LOCAL. INCOMPATIBILITATE ëNTRE FUNCŢIA DE CONSILIER LOCAL ¯I CEA DE ¯EF AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢ®. - art. 88 din Legea nr.161/2003; - art. 10, 27 din Legea nr.481/2004; - art.18 din H.G. nr.1579/2005;   Exist¾ stare de incompatibilitate ”ntre calitatea de consilier local ¿i aceea de funcßionar public sau angajat cu contract individual de munc¾ ”n aparatul propriu al consiliului local. (Curtea de Apel Pite¿ti Ðdecizia nr. 259/R-C/13 martie 2009) Prin cererea introdus¾ la data de 17.09.2008, reclamanta I.P. Judeßului Arge¿ a chemat ”n judecat¾ C.L. al S.-G. pentru ca prin hot¾r‰rea ce se va pronunßa s¾ se dispun¾ anularea hot¾r‰rii nr.37/26.08.2008, adoptat¾ de c¾tre p‰r‰t, ca fiind nelegal¾, susßin‰nd, ”n esenß¾, c¾ ”n mod nelegal nu s-a constatat ”ncetarea de drept a mandatului de consilier local al numitului N.Gh., ales ”n anul 2008, persoan¾ care ocup¾ o funcßie public¾, de ¿ef serviciu voluntar pentru situaßii de urgenß¾, angajat cu contract individual de munc¾ ”n cadrul aparatului aparßin‰nd consiliului local. Totodat¾, a solicitat obligarea p‰r‰tului s¾ constate ”ncetat de drept mandatul de consilier local al numitului N.Gh..   Reclamanta, ”n dovedirea acßiunii, a depus ”nscrisuri(f.4- 5). Prin sentinßa nr.495/CA/24.10.2008 Tribunalul Arge¿ - secßia civil¾ - complet specializat contencios administrativ ¿i fiscal a admis acßiunea reclamantei, a anulat hot¾r‰rea nr. 37/26.08.2008 adoptat¾ de p‰r‰t ca fiind nelegal¾ ¿i a obligat p‰r‰tul s¾ constate ”ncetat de drept mandatul de consilier local al numitului N.GH..   Pentru a pronunßa aceast¾ solußie instanßa a reßinut c¾ numitul N.Gh. ”n anul 2008 a fost ales ”n funcßia de consilier local ”n cadrul C. L. al comunei S.-G..   Potrivit organigramei depus¾ la dosar (f.19), acesta este referent ”n cadrul serviciului voluntar pentru situaßii de urgenß¾ ¿i coordoneaz¾ activitatea a 35 voluntari iar din preambulul hot¾r‰rii nr.37/26.08.2008(f.11) rezult¾ c¾ acesta este ¿eful acestui serviciu.   S-a reßinut c¾ aceast¾ funcßie, de ¿ef serviciu, este consemnat¾ ¿i ”n raportul nr.4469/20.08.2008(f.15), anex¾ la hot¾r‰re.   S-a depus de c¾tre p‰r‰t adresa nr.37745/25.08.2008(f.16), emis¾ de reclamant¾, prin care se invoc¾ starea de incompatibilitate dintre funcßia de ¿ef serviciu voluntar pentru situaßii de urgenß¾ ¿i funcßia de consilier local, precum ¿i adresele nr.7322/1.08.2008(f.20- 21), nr.7736/13.08.2008 (f.22-23) ¿i nr.7324/22.08.2008 (f.24-26), emise de C.J.Arge¿, potrivit c¾rora nu ar exista o incompatibilitate ”ntre cele dou¾ funcßii.   Consiliul local, ”n baza adreselor emise de C.J. Arge¿, ”n ¿edinßa din 26.08.2008 (f.30-31) a respins propunerea primarului de a se constata incompatibilitatea ivit¾ ¿i ”ncetat mandatul de consilier local al numitului N.Gh..   Hot¾r‰rea a fost comunicat¾ reclamantei cu adresa nr.4171/1.09.2008 (f.4) ”n vederea exercit¾rii controlului de legalitate.   S-a reßinut c¾ potrivit art.19 lit. e) din Legea nr. 340/2004, prefectul verific¾ legalitatea actelor administrative ale consiliului judeßean, ale consiliului local sau ale primarului. Prefectul, ”n realizarea acestei atribußii, poate solicita consiliilor local revocarea hot¾r‰rilor pe care le consider¾ nelegale iar ”n raport de r¾spunsul primit poate formula acßiune la instanß¾ pentru anularea acestora.   Instanßa  a reßinut c¾ nu s-a f¾cut dovada de c¾tre reclamant¾ c¾, anterior sesiz¾rii instanßei, a solicitat p‰r‰tului revocarea hot¾r‰rii nr.37/26.08.2008, ”ns¾ trec‰nd peste aceast¾ chestiune de procedur¾, pe fondul cauzei, instanßa  a constat c¾ acßiunea este fondat¾.   S-a reßinut c¾  potrivit art.88 din Legea nr.161/2003, funcßia de consilier local sau consilier judeßean este incompatibil¾ cu: c) calitatea de funcßionar public sau angajat cu contract individual de munc¾ ”n aparatul propriu al consiliului local respectiv sau ”n aparatul propriu al consiliului judeßean ori al prefecturii din judeßul respectiv.   La art.9 alin.2 din legea nr.393/2004, modificat¾, se prevede expres c¾, calitatea de consilier local sau de consilier judeßean ”nceteaz¾ de drept, ”nainte de expirarea duratei normale a mandatului, ”n urm¾toarele cazuri: b) incompatibilitate. La alin.3, al aceluia¿i articol se prevede c¾ ”ncetarea de drept a mandatului de consilier se constat¾ de c¾tre consiliul local, respectiv de consiliul judeßean, prin hot¾r‰re, la propunerea primarului ori, dup¾ caz, a pre¿edintelui consiliului judeßean sau a oric¾rui consilier.   S-a reßinut c¾ situaßia consilierului local se ”ncadreaz¾ ”n ipoteza reglementat¾ de art.9 alin.2 lit.b, caz ”n care consiliul local avea obligaßia s¾ constate prin hot¾r‰re ”ncetarea de drept a mandatului de consilier local, nu s¾ resping¾ proiectul de hot¾r‰re propus de primar. ëmpotriva acestei sentinße C.L. S.-G. a formulat recurs solicit‰nd admiterea acestuia, modificarea ”n tot a sentinßei ¿i respingerea acßiunii formulat¾ de reclamanßi. Analiz‰nd sentinßa recurat¾, prin prisma criticilor invocate ¿i ”n raport de probatoriul administrat ”n cauz¾, instanßa a constat c¾ recursul este nefondat pentru urm¾toarele considerente: Critica esenßial¾ care se desprinde din motivele formulate este relativ¾ la existenßa unei incompatibilit¾ßi ”ntre funcßia de consilier local ¿i cea de ¿ef al serviciului voluntar pentru situaßii de urgenß¾. Nu se poate susßine c¾ nu s-a avut ”n vedere adresa nr.7736/13.08.2008 a C.J. Arge¿ (f.22-23), devreme ce instanßa a ”nl¾turat cele susßinute ”n cuprinsul acesteia. Starea de incompatibilitate reglementat¾ de L. nr. 161/2003 are ”n vedere raportul de subordonare ”ntre consilierul local ¿i persoana angajat¾ de c¾tre consiliul local. Potrivit art. 88 lit. c) din L. nr. 161/2003 privind unele m¾suri pentru asigurarea transparenßei ”n exercitarea demnit¾ßilor publice, a funcßiilor publice ¿i ”n mediul de afaceri, prevenirea ¿i sancßionarea corupßiei, funcßia de consilier local sau consilier judeßean este incompatibil¾ cu, calitatea de funcßionar public sau angajat cu contract individual de munc¾ ”n aparatul propriu al consiliului local respectiv sau ”n aparatul propriu al consiliului judeßean ori al prefecturii din judeßul respective. Totodat¾ potrivit art.27 din L. nr. 481/2004 privind protecßia  civil¾ primarul are printre atribußiile principale coordonarea activit¾ßii serviciilor de urgenß¾ voluntare iar art. 10 prevede c¾ organizarea protecßiei civile la nivelul unit¾ßilor administrativ- teritoriale, al institußiilor publice, al operatorilor economici ¿i al organizaßiilor neguvernamentale se realizeaz¾ ”n raport cu clasificarea acestora din punct de vedere al protecßiei civile ¿i const¾ ”n: a) constituirea organismelor ¿i structurilor pentru managementul situaßiilor de urgenß¾, inclusiv al protecßiei civile; b) constituirea serviciilor pentru situaßii de urgenß¾. In consecinß¾, autoritatea public¾ local¾ organizeaz¾ ¿i coordoneaz¾ serviciile publice, printre care se ”ncadreaz¾ ¿i serviciile de urgenß¾ pe baz¾ de voluntariat, din care fac parte persoanele selecßionate ”n condißiile HG nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenß¾ voluntare. Potrivit acestui statut, Consiliul local ”n subordinea c¾ruia funcßioneaz¾ serviciul de urgenß¾ voluntar ”ncheie contract de voluntariat cu fiecare persoan¾ selecßionat¾, ”n condißiile prezentului statut. Art. 18 din HG nr. 1579/2005 arat¾ c¾ activitatea de voluntar ”ntr-un serviciu de urgenß¾ voluntar este incompatibil¾ cu exercitarea funcßiilor de primar, viceprimar, secretar al prim¾riei ¿i consilier local. Ca atare, aceast¾ incompatibilitate prev¾zut¾ expres de lege are ”n vedere toate persoanele care desf¾¿oar¾ activitate ”n cadrul serviciului de urgenß¾ pe baz¾ de voluntariat din unitatea administrativ teritorial¾, susßinerile din cererea de recurs nefiind ”ntemeiate. Faptul c¾ acest serviciu nu ar face parte din aparatul permanent al Consiliului local nu ar avea nici relevanß¾, faß¾ de dispozißiile art. 88 din L. nr. 161/2003 raportat la art. 18 din HG nr.1579/2005. Faptul c¾ actele normative care au stat la baza ”nfiinß¾rii  postului de ¿ef serviciu pentru situaßii de urgenße au fost adoptate ulterior aparißiei Legii 161/2003, nu poate atrage concluzia c¾ acestea nu trebuie coroborate cu dispozißiile ”n vigoare la data aparißiei lor, ci dimpotriv¾ legea anterioar¾ are ”n vedere consacrarea unei incompatibilit¾ßi ”n toate situaßiile care se ”ncadreaz¾ ”n ipoteza sa, iar dac¾ legea nou¾ ar fi exclus funcßia ”n discußie din cadrul st¾rilor de incompatibilitate ar fi ar¾tat-o expres. Or, art. 18 din HG nr. 1579/2005 prevede contrariul. Pentru aceste considerente, ”n temeiul disp art. 312 C.proc.civ. instanßa a respins recursul ca nefondat.