Pericolul concret pentru ordinea publică. Motivarea menţinerii stării de arest preventiv.

Decizie 267/R/MF din 23.04.2009


Pericolul concret pentru ordinea public¾. Motivarea menßinerii st¾rii de arest preventiv. Este adev¾rat c¾ pericolul concret pentru ordinea public¾ nu se confund¾ cu pericolul social, ca tr¾s¾tur¾ esenßial¾ a infracßiunii. Dar, aceasta nu ”nseamn¾, ”ns¾, c¾ la aprecierea pericolului concert pentru ordinea public¾ trebuie s¾ se fac¾ abstracßie de gravitatea faptei. Sub acest aspect, existenßa pericolului concret pentru ordinea public¾ poate rezulta ¿i din ”ns¾¿i pericolul social al infracßiunilor de care sunt acuzaßi inculpaßii. (Curtea de Apel Pite¿ti, decizia penal¾ nr.267/R/MF din 23 aprilie 2009). Prin sentinßa penal¾ nr.264 din 26 noiembrie 2008, pronunßat¾ de Judec¾toria Dr¾g¾¿ani, au fost condamnaßi cei doi inculpaßi la c‰te 3 ani ”nchisoare, pedepse rezultante, pentru s¾v‰r¿irea a c‰te 5 infracßiuni de furt calificat, toate ”n form¾ continuat¾ ¿i au fost obligaßi la plata cheltuielilor judiciare c¾tre stat. Pentru a hot¾r” astfel, instanßa de fond a reßinut c¾, cei doi inculpaßi, ”n baza mai multor rezolußii infracßionale, pe timp de noapte ¿i prin efracßie, de 15 ori, ”n perioada 4 iulie 2007 Ð 15 martie 2008, au sustras de la diferite persoane fizice ¿i juridice, foarte multe bunuri, care mare parte nu au fost recuperate. Impotriva sentinßei a declarat apel Parchetul de pe l‰ng¾ Judec¾toria Dr¾g¾¿ani, critic‰nd-o ca fiind netemeinic¾ ¿i nelegal¾, pentru faptul c¾ instanßa de fond nu a luat act de voinßa unor p¾rßi v¾t¾mate care nu s-au constituit p¾rßi civile, iar alte p¾rßi civile nu ¿i- au recuperat integral prejudiciul. Prin decizia penal¾ nr.26/A din 4 februarie 2009, Tribunalul V‰lcea a desfiinßat sentinßa ¿i a trimis cauza spre rejudecare la aceea¿i instanß¾ de fond. Impotriva deciziei au formulat recurs cei doi inculpaßi, care au solicitat reducerea pedepselor. Prin decizia penal¾ nr.267/R/MF din 23 aprilie 2009, pronunßat¾ de Curtea de Apel Pite¿ti, au fost admise recursurile celor doi inculpaßi, s-a casat ”n totalitate decizia ¿i s-a trimis cauza la Tribunalul V‰lcea, pentru rejudecarea apelului, constat‰ndu-se, totodat¾, legalitatea ¿i temeinicia m¾surii arest¾rii preventive, cu menßinerea acesteia. Pentru a decide astfel, curtea a reßinut c¾ ”n cauz¾ au fost ”nc¾lcate disp.art.483 alin.3 Cod pr.penal¾, a¿a cum au fost modificate prin Legea nr.536/2006, ”ntruc‰t la data s¾v‰r¿irii infracßiunii unul dintre inculpaßi era minor, ignor‰ndu-se faptul c¾ ¿edinßa de judecat¾ ”n apel trebuia s¾ fie nepublic¾. Cu toate acestea, curtea a apreciat existenßa ”n continuare a pericolului concret pentru ordinea public¾ ”n cazul l¾s¾rii ”n libertate a inculpaßilor ¿i, ”n mod corect, a constatat c¾ pericolul pentru ordinea public¾ nu se confund¾ cu pericolul social, ca tr¾s¾tur¾ esenßial¾ a infracßiunii, dar c¾ la aprecierea lui nu trebuie f¾cut¾ abstracßie de gravitatea faptei. Sub acest aspect, existenßa pericolului public poate rezulta, printre altele, ¿i din pericolul social al infracßiunilor de care sunt b¾nuißi cei doi inculpaßi (15 acte materiale de furt comise ”n perioada 4 iulie 2007 Ð 15 martie 2008).