Inchiderea procedurii insolventei ca urmare a stingerii întregului pasiv prin distribuirea sumelor obtinute din lichidarea partiala a averii debitorului. Indeplinirea procedurii de publicitate aferente cererii de închidere a procedurii. Invocarea nul...

Decizie 343/COM/ din 16.04.2008


Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei,

art. 131, art. 132 alin. 2

Finalizarea lichidarii bunurilor din averea debitoarei urmeaza a fi consemnata în raportul final întocmit de catre lichidator. El va supune spre analiza judecatorului sindic raportul final însotit de situatiile financiare finale, deoarece potrivit art.129 alin.1 din Legea nr.85/2006, „Dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul va supune judecatorului-sindic un raport final însotit de situatiile financiare finale; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor si debitorului si vor fi afisate la usa tribunalului.

Dupa comunicarea catre creditori si afisare la usa instantei, judecatorul-sindic va convoca adunarea creditorilor în termen de maximum 30 de zile de la afisarea raportului final. Creditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel putin 5 zile înainte de data convocarii.”, iar art.132 alin.2 prevede ca „O procedura de faliment va fi închisa atunci când judecatorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite si când fondurile nereclamate au fost depuse la banca. În urma unei cereri a lichidatorului, judecatorul-sindic va pronunta o sentinta, închizând procedura, iar în cazul persoanelor juridice dispune si radierea acestora.”

Potrivit noii conceptii a legiuitorului, referitoare la termenul în cunostinta a partilor, art. 153 Cod procedura civila dispune ca partea care a depus cerere personal sau prin mandatar si a luat termen în cunostinta, nu va mai fi citata. Ori, depunerea cererii, în procedura dreptului comun, se realizeaza prin serviciul registratura al instantei, acesta fiind si cazul ”înregistrarii cererii de admitere a creantei”, situatie urmare careia se creeaza prezumtia ca titularul acesteia are termen în cunostinta si nu va mai fi citat. Solutia se impune si contribuie în acelasi timp la judecarea cu celeritate a procedurii insolventei. La toate cele sus-expuse poate fi adus si argumentul, dedus din continutul art. 129 Cod procedura civila, care creeaza în sarcina partilor îndatorirea ca, în conditiile legii, sa urmareasca desfasurarea si finalizarea procesului.

Prin sentinta civila nr.257/COM/2008 pronuntata de judecatorul sindic în dosarul nr.15/118/2001 al Tribunalului Constanta s-a dispus, în temeiul art.131 din Legea privind procedura insolventei, închiderea procedurii insolventei debitorului SC C.I. SRL, radierea debitorului din registrul comertului/registrul societatilor agricole/registrul asociatiilor si fundatiilor/alte registre si descarcarea administratorului judiciar de orice îndatoriri si responsabilitati.

S-a dispus, de asemenea, notificarea sentintei debitorului, creditorilor, administratorului special, Directiei Teritoriale a Finantelor Publice, Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Constanta sau Registrului Societatilor Agricole, Registrului Asociatiilor si Fundatiilor /altor registre pentru efectuarea mentiunii de radiere, precum si publicarea în Buletinul procedurilor de insolventa.

Pentru a pronunta aceasta solutie, judecatorul sindic a retinut ca, la de 22.10.2007, lichidatorul V.V. IPURL desemnat sa administreze procedura falimentului debitorului a solicitat sa se dispuna închiderea procedurii ca urmare a stingerii întregului pasiv prin distribuirea sumelor obtinute din lichidarea partiala a averii debitorului;

Constatând ca s-a întocmit raportul de lichidare care cuprinde date privind: situatia debitorului la data deschiderii procedurii, etapele desfasurate în cursul procedurii, bunurile din averea debitorului ce au fost lichidate, situatia sumelor obtinute din lichidarea bunurilor, situatia sumelor obtinute din încasarea creantelor debitorului, cheltuielile de administrare a procedurii, stingerea pasivului debitorului, bunurile râmase în averea debitorului dupa stingerea pasivului; constatând ca averea debitorului a fost lichidata, ca s-au achitat o parte din creante, conform tabelului definitiv consolidat al creantelor, si toate cheltuielile de administrare a procedurii, dovada platilor fiind facuta cu înscrisurile depuse, judecatorul sindic a apreciat ca sunt îndeplinite conditiile prevazute de art.132 alin.2 din Legea nr.85/2006 pentru închiderea procedurii.

Împotriva sentintei mentionate a declarat recurs creditoarea AVAS – care a criticat solutia instantei de fond ca fiind nelegala, invocând disp. art.304/1 si art.105 alin.2 Cod de procedura civila.

A sustinut recurenta ca închiderea procedurii a fost dispusa cu încalcarea art.129 si art.132 din Legea nr.85/2006 deoarece nu s-au îndeplinit procedurile de publicitate aferente cererii de închidere a procedurii în conformitate cu art.7 din lege, iar AVAS nu a fost convocat în calitate de creditor si nu a primit raportul final despre care se face vorbire în sentinta de închidere a procedurii si situatiile financiare.

Nerespectarea procedurii de comunicare si a celei de convocare cad sub incidenta prevederilor art.105 alin.2 din Codul de procedura civila privind nulitatea actelor procedurale întocmite cu neobservarea formelor legale, în conditiile în care recurenta a fost în imposibilitate de a promova caile legale de atac.

Intimatul – lichidator, prin note scrise, a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea hotarârii atacate ca fiind temeinica si legala sustinând ca si-a îndeplinit toate obligatiile prevazute de lege

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constata ca recursul este nefondat.

Astfel, potrivit art.129 alin.1 din Legea nr.85/2006, „Dupa ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul va supune judecatorului-sindic un raport final însotit de situatiile financiare finale; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor si debitorului si vor fi afisate la usa tribunalului. Judecatorul-sindic va convoca adunarea creditorilor în termen de maximum 30 de zile de la afisarea raportului final. Creditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel putin 5 zile înainte de data convocarii.”, iar art.132 alin.2 prevede ca „O procedura de faliment va fi închisa atunci când judecatorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite si când fondurile nereclamate au fost depuse la banca. În urma unei cereri a lichidatorului, judecatorul-sindic va pronunta o sentinta, închizând procedura, iar în cazul persoanelor juridice dispune si radierea acestora.”

Verificând actele si lucrarile dosarului, se retine ca la data de 10.09.2007 au fost depuse de catre lichidatorul judiciar la dosarul cauzei raportul final si bilantul general de lichidare. Raportul final a fost afisat si comunicat recurentei creditoare, astfel cum rezulta din borderoul depus de catre lichidator în recurs. Pâna la termenul din 22.10.2007 fixat de instanta nu au fost formulate obiectiuni, motiv pentru care raportul final a fost aprobat. De asemenea, notificarea privind aprobarea raportului final si propunerea de închidere a procedurii a fost comunicata recurentei la data 01.11.2007, iar convocarea creditorilor s-a facut prin Buletinul Procedurilor de Insolventa.

Fata de cele retinute, Curtea constata ca toate criticile invocate de recurenta sunt nefondate deoarece procedura impusa de lege a fost respectata de catre lichidatorul judiciar si de catre judecatorul sindic. Recurenta a avut cunostinta de raportul final, împotriva caruia nu a formulat obiectiuni, precum si de propunerea de închidere a procedurii, astfel ca nu poate sustine ca a fost în imposibilitate de a uza de caile legale de atac.

Pentru considerentele expuse, apreciind ca motivele invocate de recurenta sunt nefondate, Curtea respinge recursul ca atare în baza art.312 alin.1 Cod de procedura civila.