Recurs. Aplicarea concomitenta a dispozitiilor privitoare la recunoasterea vinovatiei si retinerea circumstantei atenuante judiciare prevazute de art. 74 alin. 1 lit. c Codul de procedura penala.

Decizie 1210 din 02.06.2011


Recurs. Aplicarea concomitenta a dispozitiilor privitoare la recunoasterea vinovatiei si retinerea circumstantei atenuante judiciare prevazute de art. 74 alin. 1 lit. c Codul de procedura penala. Admisibilitate.

Art. 3201 Cod  procedur? penal? din punct de vedere procedural, conduce la solu?ionarea cu celeritate a cauzei, iar din punct de vedere al dreptului substan?ial, constituie o cauz? legal? de reducere a limitelor de pedeaps?, în timp ce art. 74 alin.1 lit. c Codul penal, reprezint? o circumstan atenuant?. Nu rezult? din nici un text de lege c? aceast? atitudine procesual? a inculpatului nu mai poate fi valorificat? ca reprezentând circumstan?a atenuant? judiciar? prev?zut? de art. 74 alin. 1 lit. c Cod  penal care poate intra în concurs cu st?rile de atenuare. Curtea apreciaz? c? nu poate restrânge aplicarea circumstan?elor atunci când într-o cauz? este aplicabil textul de la art. 3201 Codul de procedur? penal?, atât timp cât legiuitorul nu a dispus astfel.

(Curtea De Apel Bucure?ti, Sec?ia I Penal?,

Decizia penal? nr. 1210 din 2 iunie 2011)

Prin sentin?a penal? nr. 186/10.03.2011, pronun?at? de Judec?toria Sectorului 3 Bucure?ti, în baza art. 86 al. 1 din OUG 195/2002 modif. ?i rep. cu aplic. 3201 alin.7 Cod  procedur? penal?, art. 74 al.1 lit. c Cod  penal ?i art. 76 alin.1 lit. e Cod  penala fost condamnat inculpatul G.V. la pedeapsa închisorii de 6 luni pentru s?vâr?irea infrac?iunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul f?r? a poseda permis de conducere.

În baza art. 71 Cod  penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a teza a-II-a ?i lit. b Cod  penal

În baza art.81 Cod  penal s-a dispus suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani ?i 6 luni, stabilit conform art.82 Cod  penal

În baza art.71 al. ultim Cod  penal pe durata suspend?rii condi?ionate a execut?rii pedepsei închisorii, s-a dispus ?i suspendarea execut?rii pedepsei accesorii.

În baza art.359 Cod  procedur? penal? s-a atras aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art.83 Cod  penal

În baza art.191 al. 1 Cod  procedur? penal? a fost obligat inculpatul la plata sumei de 300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare c?tre stat.

Pentru a pronun?a aceast? sentin, instan?a de fond a re?inut c?, prin rechizitoriul nr.2718/P/2010 din data de 13.01.2011, înregistrat pe rolul instan?ei la data de 13.01.2011 sub nr.1241/301/2011, Parchetul de pe lâng? Judec?toria Sectorului 3 Bucure?ti a dispus punerea în mi?care a ac?iunii penale ?i trimiterea în judecat?, în stare de libertate, a inculpatului G.V., pentru s?vâr?irea infrac?iunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul f?r? a poseda permis de conducere, prev?zut? de art.86 alin.1 din OUG nr.195/2002 republicat?.

În fapt, în actul de sesizare s-a re?inut c?, la data de 19.02.2010, în jurul orei 13:30, inculpatul G.V. a condus autoturismul marca Fiat cu num?rul de înmatriculare  pe B-dul B., sector 3, din direc?ia ?os. I. c?tre ?os.,  M. B. ?i, fiind oprit pentru control de agen?ii din cadrul D.G.P.M.B.- Brigada de Poli?ie Rutier?, la intersec?ia cu str. L. P., s-a constatat c? nu posed? permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Dup? sesizarea instan?ei, înainte de citirea actului de sesizare, la termenul de judecat? din 10.03.2011, inculpatul s-a prevalat de dispozi?iile art.3201 Cod  procedur? penal? iar instan?a a procedat la ascultarea acestuia, astfel cum prevede art.3201 Cod  procedur? penal? ?i i-a încuviin?at cererea de judecare a cauzei în baza probatoriului administrat la urm?rirea penal?.

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a a re?inut urm?toarele:

În fapt, la data de 19.02.2010, în jurul orei 13.30, inculpatul G.V. a condus autoturismul marca Fiat cu num?rul de înmatriculare  pe B-dul B., sector 3, din direc?ia ?os. I. c?tre ?os. M.B. ?i, fiind oprit pentru control de agen?ii din cadrul D.G.P.M.B. Brigada de Poli?ie, la intersec?ia cu st. L.P., s-a constatat c? nu posed? permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Aceast? situa?ie de fapt rezult? din coroborarea urm?torului probatoriu administrat în faza de urm?rire penal?:

Din procesul-verbal de constatare a s?vâr?irii infrac?iunii întocmit la data de 19.02.2010 rezult? c? la aceea?i dat? inculpatul G.V. a condus autoturismul marca Fiat cu num?rul de înmatriculare pe B-dul B., sector , din direc?ia ?os. I. c?tre ?os. M.B., f?r? a poseda permis de conducere pentru niciuna din categoriile de autovehicule.

În urma verific?rilor efectuate, conform procesului verbal de verificare în baza de date a Brig?zii de Poli?ie Rutier? coroborate cu declara?iile constante ale inculpatului de la urm?rirea penal?, rezult? c? inculpatul G.V. nu posed? permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Declara?iile inculpatului se coroboreaz? ?i cu declara?iile martorului asistent D.L.O. care relev? c? a fost prezent la momentul efectu?rii controlului de c?tre organele de poli?ie rutier? ?i inculpatul a declarat c? nu posed? permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, aspect rezultat ?i în urma verific?rilor efectuate de organele de poli?ie.

Potrivit declara?iei sale, inculpatul a urmat cursurile unei ?coli de ?oferi îns? nu a promovat examenul pentru ob?inerea permisului de conducere.

Având în vedere probatoriul administrat la urm?rirea penal?, astfel cum a fost analizat, probatoriu însu?it de inculpat, ?inând cont ?i de pozi?ia procesual? exprimat? de inculpat în conformitate cu art.3201 Cod  procedur? penal? instan?a constat? c? acest probatoriu dovede?te existen?a faptei de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice f?r? a poseda permis de conducere, fapt? pentru care inculpatul a fost trimis în judecat?, dar ?i vinovia inculpatului în s?vâr?irea acesteia. Instan?a constat? c? acest probatoriu, raportat ?i la motivele invocate de inculpat la urm?rirea penal? cu privire la circumstan?ele care l-au determinat s? conduc? autoturismul f?r? a poseda permis de conducere, nu dovede?te existen?a în cauz? a vreunei împrejur?ri care s? îndeplineasc? cerin?ele prev?zute de lege pentru considerarea faptei ca fiind s?vâr?it? în stare de necesitate.

Sub aspectul laturii obiective, din probatoriul mai sus analizat rezult? c? elementul material al infrac?iunii const? în ac?iunea de conducere a autoturismului cu num?rul de înmatriculare pe un drum public, B-dul. B. , f?r? ca inculpatul s? posede permis de conducere valabil pentru vreo categorie de autovehicule.

Urmarea imediat? o reprezint? atingerea adus? rela?iilor sociale referitoare la siguran?a circula?iei pe drumurile publice ?i crearea unei st?ri de pericol pentru circula?ia pe drumurile publice. Infrac?iunea re?inut? în sarcina inculpatului este esen?ialmente una de pericol, iar leg?tura de cauzalitate între fapta ilicit? ?i rezultatul socialmente periculos - punerea în pericol a siguran?ei circula?iei pe drumurile publice – rezult? din însi s?vâr?irea faptei (ex re).

Locul comiterii infrac?iunii, „pe drumurile publice”, ca element constitutiv cerut de norma de incriminare este întrunit, inculpatul s?vâr?ind activitatea infrac?ional? pe B-dul Basarabia.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a s?vâr?it fapta re?inut? în sarcina sa cu inten?ie direct?, prev?zând rezultatul faptei sale ?i urm?rindu-l, în sensul art.19 alin.1 pct.1 lit.a Cod  penal. Astfel, forma de vinovie a inten?iei directe rezult? din faptul c?, de?i inculpatul avea cuno?tin c? nu posed? permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, totu?i a condus acel autoturism pe drumurile publice.

Instan?a de fond a concluzionat c?–în drept, fapta inculpatului G.V., constând în aceea c? la data de 19.02.2010, în jurul orei 13.30, a condus autoturismul marca Fiat cu num?rul de înmatriculare pe B-dul B., sector 3, din direc?ia ?os. I. c?tre ?os. M.B., f?r? a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, întrune?te elementele constitutive ale infrac?iunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de c?tre o persoan? care nu posed? permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule prev?zut? de art.86 alin.1 din OUG nr.195/2002 modificat? ?i republicat?.

La individualizarea pedepsei ce a fost aplicat? inculpatului pentru infrac?iunea s?vâr?it?, instan?a a avut în vedere criteriile generale de individualizare prev?zute de art.72 Cod  penal respectiv: limitele de pedeaps? prev?zute de textul incriminator pentru fapta s?vâr?it? (închisoare de la 1 la 5 ani) reduse ca efect al aplic?rii art.3201 alin.7 Codul de procedur? penal? cu o treime (rezultând limita minimului special 8 luni ?i limita maximului special 3 ani si 4 luni); gradul de pericol social concret al faptei relevat de pericolul pe care o asemenea fapt? îl prezint? pentru participan?ii la trafic ?i împrejurarea c? inculpatul s-a urcat la volanul autoturismului f?r? ca în prealabil s? fi promovat examenul pentru ob?inerea permisului de conducere; circumstan?ele personale ale inculpatului, care are studii 8 clase, stagiul militar nesatisf?cut, ocupa?ia de agent de paz?, este f?r? loc de munc?, f?r? antecedente penale, este nec?s?torit, dar cu o rela?ie de concubinaj, are patru copii din care doi minori; împrejur?rile care atenueaz? sau agraveaz? r?spunderea penal?, constând în atitudinea inculpatului dup? s?vâr?irea faptei, atitudine relevat? de prezentarea sa în fa?a organelor de urm?rire penal? ?i de recunoa?tere constant? a faptei la urm?rirea penal?.

La individualizarea pedepsei instan?a a avut în vedere circumstan?a atenuant? prev?zut? de art.74. lit. c Cod penal relevat? de atitudinea inculpatului dup? s?vâr?irea faptei, constând în prezentarea sa în fa?a organelor de urm?rire penal? ?i recunoa?terea constant? a faptei la urm?rirea penal?. Instan?a apreciaz? c? aplicarea art.3201 Codul de procedur? penal? nu înl?tur? posibilitatea re?inerii în favoarea inculpatului, atunci când exist?, a vreuneia dintre circumstan?ele atenuante prev. de art.74 Cod  penal. Dând eficien juridic? dispozi?iilor art.76 alin.1 lit.e Cod  penal instan?a urmeaz? a aplica inculpatului o pedeaps? sub minimul special prev?zut de lege, respectiv pedeapsa închisorii de 6 luni pentru s?vâr?irea infrac?iunii de conducere pe drumurile publice f?r? a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

În ceea ce prive?te modalitatea de executare a pedepsei aplicate, judec?torul fondului a apreciat - fa de natura faptei ?i circumstan?ele personale ale inculpatului - c? scopul pedepsei va putea fi atins ?i f?r? privarea de libertate a acestuia, iar simpla pronun?are a pedepsei constituie un avertisment suficient pentru inculpat. Fa de acestea, instan?a a dispus suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei aplicate inculpatului, f?când aplicarea dispozi?iilor art. 81 Codul penal pe durata unui termen de încercare de 2 ani ?i 6 luni, calculat potrivit dispozi?iilor art. 82 Codul penal

Împotriva sentin?ei penale nr.186/10.03.2011, pronun?at? de Judec?toria Sectorului 3 Bucure?ti a declarat recurs Parchetul de pe lâng? Judec?toria Sectorului 3  Bucure?ti criticând-o pentru gre?ita re?inere a circumstan?elor atenuante.

 În recursul parchetului, se arat? c? circumstan?a atenuant? prev?zut? de art.74 lit. c Cod penal, motivat? pe atitudinea inculpatului dup? s?vâr?irea faptei, constând în prezentarea sa în fa?a organelor de urm?rire penal? ?i recunoa?terea faptei la urm?rirea penal?, este gre?it? pentru urm?toarele considerente:

 Circumstan?a atenuant? prev. de art.74 alin.1 lit. c Cod  penal motivat? pe prezentarea inculpatului în fa?a autoritii poate fi re?inut? doar în cazul autodenun?ului, în situa?ia în care, dup? s?vâr?irea faptei, infractorul se prezint? din proprie ini?iativ? în fata organelor judiciare pentru a le încuno?tin?a despre fapta pe care a s?vâr?it-o.

 În spe–arat? Ministerul Public-inculpatul nu s-a prezentat în fa?a organelor judiciare pentru a le încuno?tin?a cu privire la faptul c? a condus un autoturism pe drumurile publice f?r? a poseda permis de conducere, ci a fost depistat în trafic de c?tre organele de poli?ie din cadrul D.G.P.M.B.- Brigada de Poli?ie Rutier?. Numai ulterior, fiind citat, s-a prezentat la organele de urm?rire penal? pentru a fi audiat în leg?tur? cu fapta s?vâr?it?. Consider? c? aceast? împrejurare este o obliga?ie legal?, consecin a s?vâr?irii faptei de conducere a autovehiculului f?r? permis de conducere, în caz de neprezentare organele judiciare având posibilitatea emiterii unui mandat de aducere, nicidecum o circumstan atenuant?. Pe de alt? parte, chiar dac? s-ar re?ine ca ?i circumstan atenuant?, atitudinea inculpatului dup? s?vâr?irea faptei vizeaz? întregul proces penal, deci nu numai etapa urm?ririi penale, ci ?i faza judecii. Or în condi?iile în care inculpatul nu s-a prezentat în fa?a instan?ei decât dup? emiterea unui mandat de aducere, re?inerea circumstan?ei atenuante întemeiat? pe prezentarea inculpatului în fa?a organelor de urm?rire penal? este nejustificat?.

 Nici circumstan?a atenuant? prev. de art. 74 alin.1 lit. c Cod penal, bazat? pe recunoa?terea faptei la urm?rire penal?, nu poate fi re?inut?, întrucât aplicarea disp.art.3201 Cod  procedur? penal? fiind o consecin a recunoa?terii faptei re?inute în actul de sesizare ?i cererii inculpatului ca judecata s? se fac? în baza probelor administrate la urm?rire penal?, exclude aplicarea acesteia.

 Se apreciaz? de c?tre Ministerul Public c?, admi?ând cererea inculpatului de aplicare a procedurii prev. de art.3201 Cod  procedur? penal? în individualizarea judiciar? a pedepsei, instan?a nu poate re?ine circumstan?a atenuant? prev. de art.74 lit. c Cod penal, motivat? pe recunoa?terea faptei, chiar dac? aceasta se refer? la recunoa?terea în fa?a organelor de urm?rire penal?, ci doar pentru alte motive, cum ar fi înlesnirea descoperirii ori arest?rii participan?ilor, altfel s-ar ajunge la situa?ia în care aceea?i împrejurare s? fie valorificat? de dou? ori, cum s-a procedat în cauza de fa.

Curtea, analizând hot?rârea recurat?, în baza art.38515 pct.1 litera b Cod procedur? penal?, va respinge recursul pentru urm?toarele considerente:

Instan?a de fond a stabilit în mod corect vinovia inculpatului pe baza probelor administrate coroborând declara?ia sa de recunoa?tere a faptelor cu declara?iile martorilor ?i procesul verbal de constatare întocmit de poli?ie.

Inculpatul a fost trimis în judecat? ?i condamnat pentru faptul c? a condus un autoturism marca Fiat f?r? a poseda permis de conducere.

În ceea ce prive?te cazul de casare prev?zut de art.3859 pct.14 Cod procedur? penal?:

Se constat? c? instan?a de fond, la stabilirea pedepsei de 6 luni închisoare, a luat în considerare recunoa?terea acestuia f?cut? în condi?iile art. 3201 Codul de procedur? penal?  la data de 10.03.2011, fila 23 dosar fond. De asemenea instan?a a avut în vedere circumstan?a atenuant? prev?zut? de art.74 litera c Cod penal. În acord cu instan?a de fond, Curtea apreciaz? c? cele dou? institu?ii nu se exclud. Art. 3201 Codul de procedur? penal?  este o norm? cu dubl? natur? juridic? ce produce efecte în ceea ce prive?te cuantumul pedepsei, iar efectele în cauz? sunt condi?ionate de momentul procesual la care intervine recunoa?terea, respectiv pân? la începerea cercet?rii judec?tore?ti.

Având ca titlu marginal "Judecata în cazul recunoa?terii vinovie”, noul art.3201 Cod procedur? penal? prevede c? "pân? la începerea cercet?rii judec?tore?ti, inculpatul poate declara personal sau prin înscris autentic c? recunoa?te s?vâr?irea faptelor re?inute în actul de sesizare a instan?ei ?i solicit? ca judecata s? se fac? în baza probelor administrate în faza de urm?rire penal?" (art. 3201 alin.1 Cod procedur? penal?), în cazul aplic?rii acestei proceduri "instan?a va pronun?a condamnare a inculpatului, care beneficiaz? de reducerea cu o treime a limitelor de pedeaps? prev?zute de lege, în cazul pedepsei închisorii, ?i de reducerea cu o p?trime a limitelor de pedeaps? prev?zute de lege, în cazul pedepsei amenzii" (art. 3201 alin. 7 Cod procedur? penal?).

De?i împrejurarea de fapt a recunoa?terii de c?tre inculpat a s?vâr?irii faptei ?i a modalitii sale de comitere a fost eviden?iat? prin aplicarea dispozi?iilor art. 3201 Codul de procedur? penal?, nu rezult? din nici un text de lege c? aceast? atitudine procesual? a inculpatului nu mai poate fi valorificat? ca reprezentând circumstan?a atenuant? judiciar? prev?zut? de art.74 alin.1 lit. c Cod  penalArt.3201 Cod  procedur? penal? din punct de vedere procedural, conduce la solu?ionarea cu celeritate a cauzei, iar din punct de vedere al dreptului substan?ial, constituie o cauz? legal? de reducere a limitelor de pedeaps?, în timp ce art. 74 alin. 1 lit. c Codul penal, reprezint? o circumstan atenuant?. Care poate intra în concurs cu st?rile de atenuare. Curtea apreciaz? c? nu poate restrânge aplicarea circumstan?elor atunci când într-o cauz? este aplicabil textul de la art. 3201 Codul de procedur? penal? , atât timp cât legiuitorul nu a dispus astfel. Prin urmare, având în vedere împrejur?rile mai sus-expuse ?i dispozi?iile art. 74 alin. 1 lit. a Codul penal, care se refer? la conduita bun? a inculpatului înainte de s?vâr?irea infrac?iunii, constituie circumstan?e atenuante judiciare.

Apreciind recursul ca nefondat, va face aplicarea art. 192 Cod procedur? penal?.

2