Constatarea nulitatii absolute a Hotarârii aga. Nelegala convocare, motiv de nulitate absoluta.

Decizie 734 din 16.03.2012


Constatarea nulitatii absolute a Hotarârii AGA. Nelegala convocare, motiv de nulitate absoluta.

- Legea nr. 31/1990, art. 117, art. 121.

Atât practica, cât si doctrina au statuat ca hotarârea AGA luata cu nelegala convocare este nula absolut pentru lipsa consimtamântului actionarilor care nu au fost prezenti în cadrul adunarii datorita chiar neîndeplinirii procedurii convocarii; nerespectarea dispozitiilor privind legala convocare a actionarilor determina nelegalitatea sedintei AGA, hotarârea luata în aceste conditii fiind nula.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A CIVILA

DECIZIA CIVILA nr. 734 din 16.03.2012) - Domeniu - Actiuni în constatare.

Prin sentinta comerciala nr.23727/02.12.2011 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI a Civila a fost respinsa ca neîntemeiata cererea formulata de reclamanta SC F P S.A. în contradictoriu cu pârâta S C P E E H H S.A.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, tribunalul a retinut urmatoarele:

Prin cererea de chemare in judecata astfel cum a fost precizata  reclamanta a solicitat constatarea nulitatii absolute a hotarârii AGA nr.35/30.11.2010, reclamanta întemeindu-si in drept cererea pe prevederile art. 132 alin. 3 din Legea nr.31/1990.

Potrivit acestor dispozitii "Când se invoca motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulata si de orice persoana interesata" (art.132 alin.(3) Lege 31/1990). Pentru îndeplinirea acestei cerinte se impune verificarea  dovedirii motivelor de nulitate absoluta.

Tribunalul considera ca in speta nu este facuta dovada încalcarii unei norme care ocroteste un interes general, obstesc, astfel încât sanctiunea atrasa sa fie nulitatea absoluta a actului încalcat cu aceasta nerespectare. De asemenea, nu poate fi retinuta dovedirea incidentei acestei sanctiuni in speta fara analizarea naturii interesului ocrotit prin norma juridica edictata de dispozitiile art.117 din Legea 31/1990. Rolul convocarii este de a informa pe actionari despre tinerea sedintei A.G.A. si de a permite acestora exercitarea dreptului de vot in adunare.

Referitor la nulitatea absoluta a Hotarârii AGA a carei constatare se solicita, tribunalul constata ca toate criticile formulate sunt nefondate deoarece din actele dosarului nu rezulta faptele pretinse de catre reclamanta, sanctiunea juridica pentru neconvocarea unui actionar neatragând nulitatea absoluta a hotarârii. "Prin instituirea regulii ca hotarârile A.G.A. pot fi valabile prin votul tuturor asociatilor chiar "fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei", legiuitorul a exclus, in mod implicit, intervenirea sanctiunii nulitatii absolute pentru neconvocarea A.G.A.

Dispozitiile cuprinse in art. 21 din Legea nr.31/1990, trebuie interpretate in sensul ca neconvocarea unui asociat nu poate atrage nulitatea absoluta, votul tuturor asociatilor acoperind viciile neconvocarii. Forma scrisa a convocarii este ceruta ad probationem, legiuitorul precizând expres acest lucru, conform art. 204 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Împotriva acestei sentinte formuleaza recurs reclamanta, solicitând modificarea în tot a sentintei în sensul admiterii cererii introductive si, pe cale de consecinta, constatarea nulitatii absolute a Hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor H nr.35/30.XI.2010 si radierea mentiunilor corespunzatoare efectuate în temeiul hotarârii anulate.

Motivele de recurs sunt, în esenta, urmatoarele:

III. 1. Încalcarea dispozitiilor art.117 din Legea nr.31/1990 atrage sanctiunea nulitatii absolute a hotarârii AGA

Prima instanta a apreciat in mod gresit ca lipsa convocarii unuia dintre actionari in conformitate cu prevederile legale si statutare nu ar atrage nulitatea absoluta a hotarârii AGA.

Intr-adevar, art.117 din Legea 31/1990 prevede procedura de convocare a AGA, fara a stabili sanctiunea care intervine in cazul nerespectarii acesteia, motiv pentru care, conform regulilor comune, se va avea in vedere interesul ocrotit de legiuitor la edictarea respectivei norme.

Scopul convocarii este acela de a-i informa pe actionari de tinerea AGA astfel încât acestia sa-si poata exercita dreptul de vot in cadrul sedintei cu consecinta adoptarii unei hotarâri care sa reprezinte vointa societara.

Vointa sociala este o fictiune juridica, iar pentru ca aceasta sa se poata forma in cadrul AGA este necesar sa fie respectate toate prevederile legale in legatura cu convocarea si desfasurarea adunarii.

In caz de nerespectare a dispozitiilor privind convocarea "adunarea generala este viciata prin lipsa totala a consimtamântului actionarilor cu drept de participare (...). Or, lipsa consimtamântului la încheierea oricarui act juridic atrage nulitatea absoluta a acestuia".

In acelasi sens doctrina retine: "deoarece convocarea, fiind o formalitate substantiala în opera de elaborare a vointei colective a actionarilor, exprimata prin hotarâre, lipsa acestei convocari face ca adunarea sa nu existe ca organ de formare si exprimare a acelei vointe colective, iar hotarârea luata de o astfel de adunare este lovita de nulitate absoluta".

Fata de acestea, hotarârea AGA luata cu nelegala convocare este nula absolut pentru lipsa consimtamântului actionarilor care nu au fost prezenti in cadrul adunarii datorita chiar neîndeplinirii procedurii convocarii.

Aceasta interpretare este în concordanta art.121 din Legea nr.31/1990 care prevede ca actionarii reprezentând intreg capitalul social pot tine o AGA si pot lua o hotarâre fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei deoarece, in acest caz, exista posibilitatea exprimarii consimtamântului tuturor actionarilor in cadrul adunarii, evitându-se, astfel, un formalism excesiv.

In lumina celor de mai sus, argumentul instantei de fond ca prevederile art.121 din Legea nr.31/1990 trebuie interpretate in sensul ca necovocarea unui asociat nu poate atrage nulitatea absoluta deoarece votul tuturor asociatilor acopera viciile neconvocarii nu mai poate fi retinut.

Instanta de fond face o confuzie intre confirmarea nulitatii hotarârii AGA si conditiile anterioare încheierii acesteia, respectiv prezenta tuturor actionarilor in cazul nelegalei convocari. Or, in cazul prevazut de art.121 din Legea 31/1990 nici nu exista premisa confirmarii actului, si anume existenta unui act juridic nul.

In schimb, situatia in care ne gasim este cea in care s-a adoptat o hotarâre într-o sedinta AGA la care un actionar nu a participat datorita lipsei convocarii, deci sedinta AGA nu a fost legal constituita, iar hotarârea este nula.

III.2. Art. 204 alin.2 din Legea nr.31/1990 nu se refera la forma scrisa a convocatorului

Instanta de fond a retinut ca "forma scrisa a convocatorului este ceruta ad probationem, legiuitorul precizând expres acest lucru, conform art. 204 alin. 2 din Legea nr. 31/1990".

Art.204 alin.2 din Legea nr.31/1990 are urmatorul continut "Forma autentica a actului modificator adoptat de asociati este obligatorie atunci când are ca obiect:

a)majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natura a unui imobil;

b)modificarea formei juridice a societatii într-o societate în nume colectiv sau în comandita simpla;

c)majorarea capitalului social prin subscriptie publica".

Or, asa cum se observa din textul citat, acesta vizeaza forma în care trebuie sa fie încheiat actul modificator al actului constitutiv, respectiv hotarârea AGA, decizia consiliului de administratie sau a directoratului, iar nu convocatorul asa cum în mod gresit a retinut instanta de fond.

In orice caz, in speta de fata, nu are nicio importanta daca forma scrisa a convocatorului este ceruta ad probationem sau ad validitatem având in vedere ca este in discutie nulitatea hotarârii AGA, iar nu a convocatorului, iar, asa cum parata recunoscut prin întâmpinare, oricum procedura de convocare nu a fost îndeplinita sub nicio forma.

La data de 12.03.2012 intimata depune întâmpinare prin care solicita respingerea recursului ca nefondat.

În recurs nu au fost administrate probe noi.

Analizând actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente:

Recurenta-reclamanta a solicitat anularea Hotarârii AGA H din data de 30.XI.2010 întrucât a fost luata cu neîndeplinirea procedurii de convocare prev. de art.117 din Legea nr.31/1990.

Respectarea cerintelor de ordin procedural privind convocarea adunarii generale a actionarilor este destinata sa asigure informarea prealabila într-un termen rezonabil a actionarilor despre tinerea adunarii.

Atât practica, cât si doctrina au statuat ca hotarârea AGA luata cu nelegala convocare este nula absolut pentru lipsa consimtamântului actionarilor care nu au fost prezenti în cadrul adunarii datorita chiar neîndeplinirii procedurii convocarii; nerespectarea dispozitiilor privind legala convocare a actionarilor determina nelegalitatea sedintei AGA, hotarârea luata în aceste conditii fiind nula.

Cum a sustinut si recurenta, aceasta interpretare este în concordanta cu art.121 din Legea nr.31/1990 care prevede ca actionarii reprezentând întreg capitalul social pot tine o AGA si pot lua o hotarâre fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei deoarece, în acest caz, exista posibilitatea exprimarii consimtamântului tuturor actionarilor în cadrul adunarii, evitându-se, astfel, un formalism excesiv.Într-adevar instanta de fond face o confuzie între confirmarea nulitatii hotarârii AGA si conditiile anterioare încheierii acesteia, respectiv prezenta tuturor actionarilor în cazul nelegalei convocari, în cazul prev. de art.121 din Legea 31/1990 neexistând premisa confirmarii actului, si anume existenta unui act juridic nul.

În consecinta, atâta vreme cât recurenta, în calitate de actionar, nu a fost legal convocata în conformitate cu dispozitiile imperative ale art.117, hotarârea AGA nr.35/30.XI.2010 a SC H S.A. este lovita de nulitate absoluta.

În temeiul art.312 alin.1 rap. la art.304 pct.9 C.pr.civ. Curtea a admis recursul, a modificat în tot sentinta atacata în sensul admiterii actiunii si anularii hotarârii AGA nr.35/30.XI.2010.

1