Acte ale autoritatilor publice.

Decizie 2619 din 07.11.2011


Acte ale autoritatilor publice.

Suspendarea executarii actului administrativ. Pronuntarea unei solutii de respingere ca prematura a cererii de anulare a hotarârii consiliului local nu înlatura posibilitatea pronuntarii asupra cererii de suspendare a respectivei hotarâri, suspendare întemeiata pe dispozitiilor art.14, atâta timp cât reclamanta s-a adresat cu o plângere prealabila, în temeiul art.7 Legea nr.554/2004, solicitând autoritatii emitente revocarea actului.

- art.14, art.15 din Legea nr.554/2004

(CURTEA DE APEL BUCURESTI-SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR. 2619/07.11.2011)

Prin cererea înregistrata sub nr.3079/87/2011 din data de 6.06.2011 reclamanta SC E. P. F. SRL a chemat în judecata pârâtii MUNICIPIUL ROSIORII DE VEDE reprezentat prin Primar si CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROSIORII DE VEDE solicitând instantei ca prin hotarârea ce va pronunta sa dispuna:

1. Suspendarea executarii hotarârii nr.49 emisa de Consiliul local al mun. Rosiorii de Vede la data de 29.04.2011 si comunicata la data de 11.05.2011 pâna la solutionarea irevocabila a cauzei de fata, în temeiul art.15 din Legea nr.554/2004;

2. Anularea în parte a Hotarârii nr.49/2011 emisa de Consiliul local a mun. Rosiorii de Vede respectiv art.2,3,4,5 si obligarea autoritatii publice emitente sa adopte un act administrativ în conformitate cu legile care reglementeaza raporturile juridice dintre concedent si concesionar;

3. 0bligarea municipiului Rosiorii de Vede la plata de despagubiri în cuantum de aproximativ 20.000 lei;

4. Acordarea unui drept de retentie în favoarea reclamantei pâna la achitarea efectiva si integrala a despagubirilor solicitate;

5. 0bligarea la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de acest proces.

Motivând în fapt actiunea, reclamanta a sustinut în esenta urmatoarele: La data de 15.08.2003, între municipiul Rosiorii de Vede si SC "N. E." SRL a fost încheiat Contractul de Concesiune nr.96 cu privire la spatiul comercial în suprafata de 67,10 mp situat în strada Nicolae Balcescu nr. ....., pentru o perioada de 25 ani. La data de 13.08.2007 acest spatiu comercial si concesiunea aferenta au fost preluate de reclamanta pârâta municipiul Rosiorii de Vede emitând în acest sens acordul nr.18608.

Sustine reclamanta ca, dupa preluarea concesiunii spatiului comercial respective a trebuit sa faca o serie de investitii determinata atât de faptul ca acesta era insalubru si impropriu desfasurarii unei activitati comerciale dar si de clauzele contractului de concesiune care impuneau efectuarea de ample investitii.

La data de 29.04.2011 pârâtul Consiliul local al mun. Rosiorii de Vede a emis Hotarârea nr.49 prin care la art.1 "Constata încetarea contractului începând cu data de 01.05.2011" în temeiul art.9 lit.b din Contract, desi clauza de încetare a contractului este izvorâta din Legea nr.219/1998, act normativ ce constituie cadrul legal al raporturilor stabilite între parti, autoritatea publica emitenta a hotarârii a carei anulare se solicita încalca atât prevederile acestei legi cât si ale art.9 lit.b teza II din contractul de concesiune încheiat de parti.

Solicita reclamantul ca instanta sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ atacat, dat fiind consecintele foarte grave asupra societatii prin pagubele iminente datorita investitiilor facute pe perioada concesiunii, lipsirea de profit, pierderea vadului commercial, lipsirea de venituri pentru perioada necesara gasirii unui alt spatiu comercial, concedierea salariatilor si imposibilitatea financiara de a achita creditele -contractate.

Sustine reclamantul ca aceasta hotarâre este nelegala.

Astfel, art.2 prin care s-a stabilit un termen de 15 zile ce priveste executarea " prin dezafectarea amplasamentului "încalca prevederile art.7 alin.1 si art.11 alin.1 din Legea nr.554/2001 privind contenciosul administrativ, deoarece actul administrativ este supus controlului în termenul de 30 zile de la comunicare iar dreptul de tutela administrativa a Institutiei Prefectului se exercita în acelasi termen.

Articolul 3 din aceeasi hotarâre este ambiguu si neclar, neavând legatura cu obiectul hotarârii.

Articolul 4 este nelegal pentru considerentele invocate pentru nelegalitatea art.2 din aceeasi hotarâre, iar în ce priveste art.5 acesta este nelegal întrucât încalca prevederile art.31 alin.2 si art.37 lit.b din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor art.57 lit.b lin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.54/2006 ce reglementeaza regimul concesiunilor la data prezentei anexa 6 art.9 lit.b din Normele Metodologice de aplicare a Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.54/2006 precum si art.9 lit.b din contractul partilor.

Despagubirile solicitate reprezinta profitul nerealizat ca urmare a denuntarii unilaterale a contractului, iar dreptul de retentie reprezinta o forma de manifestare a exceptiei de neexecutare a obligatiilor de catre concedent si îi confera astfel dreptul ca în calitate de detinator al bunului,sa refuze restituirea acestuia pâna ce creditorul lucrului nu si executa obligatia de a-i plati sumele cuvenite.

În drept actiunea a fost întemeiata pe prevederile art.35 lit.b teza alia din Legea nr.219/1998 art.57 lit.b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.54/2006, art.9 din Anexa 6 - Normele metodologice le aplicare a Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.54/2006 art.1444 Cod civil si Legea 554/2004.

Referitor la plângerea prealabila, reclamanta sustine ca aceasta a fost adresata Primariei Rosiorii de Vede la data de 24.05.2011 fiind înregistrata sub nr.9700, însa pâna a rezolvarea acesteia reclamantul solicita solutionarea capatului de cerere privind suspendarea executarii actului administrativ atacat.

Au fost atasate cererii de chemare în judecata urmatoarele înscrisuri: certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului Teleorman, HCL Rosiorii de Vede nr.49/2011, Acord privind cesiunea contractului de concesiune nr.96/2003, contractul de concesiune nr.96/2003, Plângere prealabila înregistrata sub nr.9700/24.05.2011 si sub nr.4338/27.05.2011.

În sedinta publica de judecata din data de 23.06.2011, Tribunalul din oficiu a invocat exceptia prematuritatii introducerii actiunii fata de nefinalizarea procedurii administrative prealabile.

Prin sentinta nr.528/23.06.2011 Tribunalul Teleorman - Sectia civila a admis exceptia prematuritatii capetelor 2, 3, 4 din cererea de chemare în judecata, pe care le respinge ca prematur formulate.

A admis capatul de cerere având ca obiect suspendarea executarii Hotarârii Consiliului Local al mun. Rosiorii de Vede nr.49/29.04.2011 pâna la pronuntarea instantei de fond.

În esenta, prima instanta a retinut ca art.7 Legea nr.554/2004 consacra în termeni imperativi, de strica interpretare si aplicare, procedura prealabila, ca o conditie speciala de exercitiu al dreptului la actiune a carei neîndeplinire este sanctionata de prevederile art.109 alin.2 Cod procedura civila.

În cauza, desi reclamanta a facut dovada formularii plângerii prealabile (filele 20 dosar) aceasta nu a dovedit finalizarea acesteia, respectiv s-a adresat instantei de contencios administrativ la data de 6.06.2011 fara a astepta ca autoritatea publica sa raspunda procedurii prealabile în termenul de 30 de zile prev.de art.8 Legea nr.554/2004, astfel ca actiunea reclamantei este prematura cu privire la cererile de: anulare a HCL mun. Rosiorii de Vede nr.49/29.04.2011, plata de despagubiri si acordarea dreptului de retentie.

Cu privire la cererea de suspendare a actului administrativ atacat întemeiata pe dispozitiile art.14, 15 Legea nr.554/2004, instanta de fond a retinut întrunirea, în cauza, a cerintelor prevazute de textul de lege mentionat.

Împotriva sentintei, în termen legal, au formulat recurs reclamanta si pârâtul.

Reclamanta critica sentinta pronuntata sub aspectul interpretarii eronate a textelor de lege aplicabile. Astfel, apreciaza ca în cauza litigiul poarta asupra unui contract administrativ, plângerea prealabila având semnificatia concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozitiile codului de procedura civila fiind aplicabile în mod corespunzator. În acest caz, termenul concilierii este de 15 zile de la data înregistrarii plângerii potrivit art.720 alin.3 Cod procedura civila, astfel încât la data înregistrarii actiunii acest termen era epuizat.

În dezvoltarea motivelor de recurs depuse de pârâtul Consiliul Local al mun. Rosiorii de Vede se arata ca cererea reclamantei de suspendare a HCL nu îndeplinea cerinta cazului bine justificat, fapt pentru care instanta trebuia sa respinga cererea.

Instanta de fond a savârsit o eroare pentru ca, pe de o parte a respins capetele principale de cerere ca prematur introduse, iar pe de alta parte a suspendat actul contestat pâna la pronuntarea instantei de fond.

Examinând sentinta prin prisma motivelor invocate ce se încadreaza în disp.art.304 pct. 9 si sub toate aspectele conform art. 3041 Cod procedura civila, Curtea apreciaza recursurile ca nefondate.

Prin HCL mun. Rosiorii de Vede nr.49/29.09.2011 s-a constatat încetarea, la data de 1.05.2011 a contractului de concesiune având ca obiect folosinta unor spatii comerciale apartinând domeniului public al municipiului situate în str.N.Balcescu nr. 3 - 5, în temeiul dispozitiilor art.9 lit.b din contract.

S-a dispus, de asemenea, ca în termen de 15 zile de la luarea în cunostinta concesionarul sa predea spatiul pe baza de proces-verbal, spatiu ce a facut obiectul contractului, urmând ca despagubirile pentru lucrarile de modernizare efectuate în conformitate cu dispozitiile Legii nr.50/1991 sa fie stabilite si acordate pe baza unor rapoarte de evaluare întocmite de un expert autorizat si aprobate de consiliul local.

Împotriva Hotarârii Consiliului Local reclamanta a formulat plângerea prealabila înregistrata sub nr.9700/24.05.2011 la Primaria mun. Rosiorii de Vede, iar la data de 6.06.2011 a sesizat instanta de contencios administrativ solicitând anularea actului administrativ atacat, precum si suspendarea acestuia potrivit dispozitiilor art.14, 15 Legea nr.554/2004.

Procedura administrativa prealabila reprezinta o conditie de exercitare a dreptului la actiune, neîndeplinirea acesteia atragând aplicarea dispozitiilor art.109 alin.2 Cod procedura civila.

Obligativitatea plângerii prealabile, în cadrul careia persoana vatamata se adreseaza emitentului actului administrativ vatamator sau organului ierarhic superior reprezinta o solutie impusa si de Recomandarea Rec(2001)9 adoptata la 5.09.2001 de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei.

Astfel, autoritatea administrativa poate reexamina actul administrativ emis, putând sa-l revoce atunci când acesta, din motive neimputabile autoritatii, nu întruneste conditiile de legalitate.

Recursul administrativ prealabil reprezinta din aceasta perspectiva o dimensiune a dreptului la buna administrare exprimat în art.41 Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene din 17.12.2000.

Cât priveste termenul în care autoritatea administrativa emitenta este obligata sa se pronunte asupra plângerii prealabile, dispozitiile art.7 alin.4 prevad ca aceasta trebuie sa dea solutia în termen de 30 de zile de la înregistrarea plângerii, daca legea nu prevede altfel.

Rezulta, asadar ca reclamanta sesizând instanta de contencios administrativ la 13 zile dupa înregistrarea plângerii prealabile la autoritatea pârâta nu a oferit posibilitatea pârâtului sa reflecte asupra sesizarii sale si, eventual, sa solutioneze litigiul rezultat, într-o maniera necontencioasa, astfel ca solutia instantei de fond cu privire la capetele 2, 3, 4 din cererea de chemare în judecata este corecta.

Urmeaza ca în temeiul dispozitiilor art.312 alin.1 Cod procedura civila Curtea sa respinga ca nefondat recursul reclamantei.

Pronuntarea unei solutii de respingere ca prematura a cererii de anulare a Hotarârii Consiliului Local Rosiorii de Vede nu înlatura însa posibilitatea pronuntarii asupra cererii de suspendare a respectivei hotarâri, suspendare întemeiata pe dispozitiile art.14, atâta timp cât reclamanta s-a adresat cu o plângere prealabila în temeiul art.7 Legea nr.554/2004 autoritatii emitente.

Potrivit dispozitiilor legale mentionate, în cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, dupa sesizarea în conditiile art.7 a autoritatii publice care a emis actul sau a autoritatii ierarhic superioare, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ unilateral pâna la pronuntarea instantei de fond.

Astfel, ulterior formularii plângerii prealabile, chiar daca instanta de contencios administrativ nu a fost sesizata cu o actiune în anulare, în conditiile întrunirii cerintelor privind "cazul bine justificat" si "iminenta pagubei" actul administrativ poate fi suspendat.

În ceea ce priveste solutia pronuntata cu privire la cererea de suspendare, Curtea apreciaza ca, desi în contractul de concesiune încheiat de parti (art.9 lit.b) s-a prevazut încetarea contractului prin denuntarea unilaterala, în cazul în care interesul local o impune, însa cu plata unei juste si prealabile despagubiri, prin HCL s-a stabilit un termen de 15 zile de la comunicarea hotarârii pentru eliberarea spatiului, urmând ca despagubirile sa fie stabilite printr-un raport de evaluare ulterior.

Cum reclamantei nu i se poate retine neîndeplinirea obligatiilor contractuale, dezafectarea spatiului în care îsi desfasoara activitatea, spatiu în care au fost efectuate o serie de lucrari de modernizare, fara a primi o prealabila despagubire (conform clauzelor contractuale), precum si perturbarea activitatii sale prin încetarea anticipata a contractului pot constitui, din perspectiva dispozitiilor art.2 alin.1 lit.s Legea nr.554/2004, o paguba iminenta.

În consecinta, în mod corect instanta de fond a admis cererea de suspendare a actului administrativ vatamator, astfel ca, în temeiul disp.art.312 alin.1 Cod procedura civila, Curtea va respinge recursul formulat de pârâtul Consiliul Local al mun. Rosiorii de Vede ca nefondat.