Recurs contencios administrativ. anulare proces verbal de constatare a.p.i.a. -art.51 alin.1 şi 2 din Regulamentul C.E.nr.796/2004; -art.7 lit.c din o.u.g. nr.125/2006; -art.71 alin.1 lit.a din Regulamentul c.e. nr.796/2004.

Decizie 531 din 11.02.2013


SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ANULARE PROCES VERBAL DE CONSTATARE A.P.I.A.

-art.51 alin.1 şi 2 din Regulamentul C.E.nr.796/2004;

-art.7 lit.c din O.U.G. nr.125/2006;

-art.71 alin.1 lit.a din Regulamentul C.E. nr.796/2004.

Conform art.51 alin.1 din Regulamentul CE nr.796/2004 :” În cazul în care suprafaţa declarată în cadrul uneia dintre schemele de ajutor pe suprafaţă… este mai mare decât suprafaţa determinată în conformitate cu art.50 alineatele 3, 4 şi 5 din prezentul regulament, suma ajutorului se calculează pe baza suprafeţei determinate din care se scade dublul diferenţei constatate, în cazul în care aceasta depăşeşte 3% sau două hectare, fără a depăşi însă 20% din suprafaţa determinată. În cazul în care diferenţa constatată este mai mare de 20% din suprafaţa determinată, nu se acordă nici un ajutor pe suprafaţa pentru grupa de culturi în cauză.”

Alin.2 al aceluiaşi articol prevede :

„În cazul în care suprafaţa declarată depăşeşte cu mai mult de 30% suprafaţa determinată în conformitate cu alineatele 3, 4 şi 5 din prezentul regulament, agricultorului i se refuză accesul la schemele de ajutor de care ar fi putut beneficia în conformitate cu art.50 alineatele 3, 4 şi 5, din prezentul regulament, pentru anul calendaristic în cauză.”

Instanţa a apreciat ca fiind nejustificate susţinerile recurentului în sensul că nu i-a fost adus la cunoştinţă în prealabil faptul că se fac verificări cu privire la cererea sa de alocare plăţi, că nu i s-au cerut nici un fel de lămuriri sau acte suplimentare şi că nu cunoaşte motivul imputării sumei de 2327,08 lei prin procesul verbal de constatare nr.7026/10.02.2011.

Prin solicitarea de clarificare nr.49/5.01.2010, reclamantului i s-a adus la cunoştinţă faptul că în urma controlului prin teledetecţie s-au constatat anumite erori în solicitarea de plată pe suprafaţă pentru anul 2009, în urma căreia acesta a dat o declaraţie prin care şi-a modificat amplasamentul unor parcele şi cultura aferentă acestora, deşi prin cererea unică de plată s-a angajat să declare date reale, corecte şi valabile în formularul de cerere şi în documentele anexate (pct.III.1. Angajamente şi declaraţii), condiţie generală prevăzută şi la art.7 lit.c din OUG 125/2006.

La parcelele 1, 2 şi 4  s-a constatat existenţa codului C3+C2 care reprezintă o cultivare comună fiind emise solicitări pentru clarificarea situaţiei tuturor fermierilor implicaţi în cultivarea comună, aceasta presupunând existenţa pe mai multe parcele adiacente din acelaşi bloc fizic a unui tip de cultură, parcele aparţinând unor fermieri diferiţi.

Este neîntemeiată critica recurentului în sensul că nu i s-au adus la cunoştinţă, în prealabil, controalele care s-au efectuat cu privire la cererea de plată, din  moment ce aceste controale au loc inopinat şi, conform art.23 din Regulamentul CE nr.796/2004 se efectuează astfel încât să asigure o verificare eficientă a respectării condiţiilor de acordare a ajutoarelor, precum şi a cerinţelor şi normelor aplicabile în materie de eco-condiţionare.

 După cum în mod corect a reţinut şi instanţa de fond, întrucât diferenţa între suprafaţa declarată 4,98 ha a parcelelor SAPS şi cea confirmată 3,33 ha este 1,6 ha şi procentul de sancţiune 49,55%, s-a impus aplicarea art.51 din Regulamentul CE nr.796/2004, astfel că procesul verbal de constatare a cărui anulare se cere este întocmit corect, fiind menţinut debitul în cuantum de 2327,08 lei.

De asemenea, în ceea ce priveşte modul de calcul al debitului, instanţa a apreciat că s-a făcut o corectă aplicare a prevederilor art.71 alin.1 lit.a din Regulamentul CE nr.796/2004, în situaţia în care s-a constatat că valoarea suprafeţei declarate şi eligibile pentru care s-a acordat sprijin comunitar a fost mai mare decât valoarea care a fost stabilită pentru România, în sensul că s-a aplicat o reducere liniară proporţională a sumelor rezultate după aplicarea sancţiunilor de supradeclarare, întârziere şi nedeclarare a tuturor parcelelor pentru toţi fermierii eligibili la plată pentru schema de sprijin respectivă.

Decizia nr.531/CA/11.02.2013 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II –a civilă,  de contencios administrativ şi fiscal.

Prin sentinţa nr.4770/CA/2.10.2012 Tribunalul Bihor a respins acţiunea formulată de reclamantul T. F. D. , în contradictoriu cu pârâtul A. P. I. A. B. pentru anularea Procesului verbal de constatare nr.7026/10.02.2011 şi a Deciziei de soluţionare a contestaţiei administrative. Fără cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond a avut în vedere următoarele :

Obiectul dedus judecăţii îl reprezintă plângerea formulată de reclamant împotriva Deciziei de soluţionare a contestaţiei administrative şi a Procesului verbal de constatare nr. 7026/10.02.2011, prin care s-a reţinut că reclamantul a beneficiat de o sumă necuvenită, întrucât a solicitat acordarea unei subvenţii de agricultor pentru o suprafaţă de teren declarată, care s-a dovedit a nu fi confirmată şi respectiv lucrată, sens în care i s-a imputat plata sumei de 2.327,08 lei.

Împotriva acestui act constatator, reclamantul a formulat plângere prealabilă, care a fost respinsă ca nefondată.

Din dosarul administrativ care a stat la baza acordării subvenţiei pentru agricultură, aflat la dosarul cauzei, s-a constatat că reclamantul T.  D. F. a solicitat, în anul 2009, acordarea unei subvenţii pentru suprafaţa de 4,98 ha teren. În urma controlului prin teledetecţie, s-a constatat existenţa unei diferenţe între suprafaţa declarată (4,98 ha) şi cea confirmată (3,33 ha), diferenţă care este mai mare de 3% şi mai mică de 30 %, aplicându-se un procent de sancţiune de 49,55 % din suprafaţa determinată.

Conform art.51 al.1 şi 2 din Regulamentul CE nr.796/2004, în cazul în care suprafaţa declarată în cadrul uneia dintre schemele de ajutor pe suprafaţă este mai mare decât suprafaţa determinată în conformitate cu art.50 alin.3, 4 şi 5 din prezentul regulament, suma ajutorului se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate, în cazul în care aceasta depăşeşte 3 % sau 2 ha, fără a depăşi însă 20 % din suprafaţa determinată. În cazul în care diferenţa constatată este mai mare de 20 % din suprafaţa determinată, nu se acordă nici un ajutor pe suprafaţă pentru grupa de culturi în cauză. În cazul în care suprafaţa declarată depăşeşte cu mai mult de 30% suprafaţa determinată în conformitate cu art.50 al.3, 4 şi 5 din prezentul regulament, agricultorului i se refuză accesul la schemele de ajutor de care ar fi putut beneficia în conformitate cu art.50 al.3, 4 şi 5 din prezentul regulament pentru anul calendaristic în cauză.

Deşi reclamantului i s-a adus la cunoştinţă neregulile constatate, acesta a dat o declaraţie prin care şi-a modificat amplasamentul şi cultura unor parcele, deşi cu ocazia formulării cererii de plată s-a obligat în scris ca în termen de 10 zile să comunice pârâtei orice modificare a informaţiilor declarate privitoare la suprafaţa agricolă utilizată, precum şi schimbări ale datelor din formularul de solicitare, obligaţie pe care acesta nu şi-a îndeplinit-o.

Referitor la cuantumul debitului imputat, instanţa a constatat că  în anexa la HG 1211/2009 este menţionat cuantumul maxim al plăţilor acordate în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată pentru anul 2009. De asemenea, instanţa a constatat că în conformitate cu art.71 al.1 lit.a din Regulamentul CE nr.796/2004, dacă se constată că valoarea suprafeţelor declarate şi eligibile pentru care se va acorda sprijin comunitar este mai mare decât valoarea care a fost stabilită pentru România se aplică o reducere liniară proporţională a sumelor rezultate după aplicarea sancţiunilor de supradeclarare, întârziere şi nedeclarare a tuturor parcelelor pentru toţi fermierii eligibili la plată pentru schema de sprijin respectivă.

Împotriva acestei sentinţei, a declarat recurs recurentul reclamant T. F. D.  solicitând admiterea recursului, casarea sentinţei atacate şi rejudecarea cauzei iar în consecinţa, sa se dispună anularea Procesului Verbal de Constatare nr 7026 din data de10.02.2011, emis de A.  P.  I. A. B. precum şi anularea Deciziei de soluţionare a contestaţiei.

A arătat că prin cererea de plata şi actele depuse în susţinerea acesteia la APIA în 2009, a arătat exact care este suprafaţa de teren agricol pe care o foloseşte. A indicat situarea acestor parcele pe o harta pusa la dispoziţie de reprezentantul APIA, în concordanta cu vecinătăţile şi cu ceilalţi cultivatori, la momentul respectiv. În acest sens, a anexat şi o adeverinţa eliberata de Primăria Comunei Olcea, care atesta suprafaţa de teren folosita în anul 2009, conform registrului agricol. De asemenea, a cultivat terenul în cauza conform declaraţiei iniţiale.

De asemenea arată că, atât el cat şi ceilalţi agricultori din comuna au fost convocaţi la şcoala din localitate, intr-o singura zi, când li s-a cerut sa semneze nişte harţi fără să li se spună care este efectul/ sancţiunea acestor modificări. Mai mult, situaţia a fost prezentată astfel de către angajatul APIA, ca fiind una inerentă, de rutină, că nu va crea probleme şi nu va avea efecte sancţionatorii. Practic nu au ştiut ce semnează şi ce consecinţe va avea aceasta semnătură.

In acelaşi context, nu se arăta în procesul-verbal contestat care sunt faptele ce au atras sancţiunea şi nici alte aspecte legate de modalitatea de constatare a abaterilor, opozabilitatea rezultatului măsurătorilor, posibilitatea de a contesta aceste rezultate etc, aspecte obligatorii intr-un asemenea act.

Cu toate acestea, instanţa de fond a constatat că "ţinând cont de constatările paratei prin controlul de teledetectie, aspecte necontestate de reclamant" , intimata a procedat corect. Or, tocmai aceste aspecte sunt contestate prin prezenta acţiune, neavând la dispoziţie un alt mijloc sau alt moment de a le contesta, de vreme ce numai prin procesul-verbal atacat i s-a adus la cunoştinţa sancţiunea şi numai prin precizările depuse la dosar s-au arătat şi faptele/ abaterile sancţionate.

Împotriva procesului verbal atacat a depus contestaţie în termenul legal, insa răspunsul paratei este Decizia de soluţionare a contestaţiei - fără număr şi dată, prin care i se aduce la cunoştinţa faptul că "debitul aferent campaniei 2009 este constituit corect" fără nici un fel de lămuriri suplimentare faţă de actul iniţial.

Consideră că, situaţia nu a fost analizată de către instanţă, aceasta preluând exact susţinerile intimatei, fără a solicita acesteia să depună în probaţiune măcar actele solicitate în acţiunea introductiva. Toate declaraţiile de modificare sunt completate cu scris olograf de către reprezentantul APIA, conform unor tabele pretipărite, iar agricultorii au fost puşi să semneze aceste declaraţii, fără să li se ceară părerea sau să li se arate că pot contesta / clarifica aceste măsurători.

Pe de alta parte, a luat cunoştinţa de existenţa acestor diferenţe în momentul respectiv, astfel încât nu putea sa modifice declaraţia iniţiala înainte de "control" deoarece acestea nu au fost cunoscute şi intenţionate ci rezultă din incompatibilitatea sistemelor de măsurat folosite.

A arătat că la prima identificare a terenurilor, reprezentantul APIA a procedat la notarea acestora pe o harta, cu pixul. Nu cunoaşte scara harţii respective, provenienţa şi acurateţea ei. Nu i s-a comunicat niciodată un exemplar al acesteia şi nici nu a fost depus la dosar. Nu ştie dacă aceasta corespunde parcelelor topografice înscrise şi în cartea funciară sau este realizată în alt sistem, respectiv "blocuri fizice".

Faţă de această hartă, nu există un model de raportare sau suprapunere cu măsurătorile prin teledetectie şi nici harta rezultată prin teledetectie nu a fost depusă la dosar. Astfel încât, consideră că nu avea cum să cunoască de unde rezultă diferenţele invocate. Deţine terenurile declarate iniţial, le foloseşte şi le cultivă în totalitate, conform acestei declaraţii. Faţă de aceste aspecte, a solicitat şi încuviinţarea probei testimoniale cu doi martori care cunosc situaţia .

Intimata prin întâmpinare şi prin completarea la întâmpinare a solicitat respingerea recursului şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei atacate.

A arătat că controalele efectuate cu privire la cererea de plată au loc inopinat şi se efectuează astfel încât să asigure o verificare eficientă a respectării condiţiilor de acordare a ajutoarelor, precum şi a cerinţelor şi normelor aplicabile în materie.

Recurentului i s-au adus la cunoştinţă neregulile constatate prin confruntarea Raportului de teledetecţie şi clarificare cu fermierul, în urma căruia acesta a completat Anexa 6 – Declaraţie, prin care arată că a efectuat în cunoştinţă de cauză modificări de amplasare şi schimbare de cultură.

De asemenea a arătat că, cuantumul maxim al plăţilor pentru anul 2009 acordate în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată este cel prevăzut de Anexa la HG 1211/2009. Dacă se constată că valoarea suprafeţelor declarate şi eligibile pentru care se va acorda sprijin comunitar este mai mare decât valoarea care a fost stabilită pentru România, se aplică o reducere liniară proporţională a sumelor rezultate după aplicarea sancţiunilor de supradeclarare, întârziere şi nedeclarare a tuturor parcelelor pentru toţi fermierii eligibili la plată pentru schema de sprijin respectivă.

În completarea la întâmpinare, pe cale de excepţie a invocat nulitatea recursului pentru nemotivare.

În drept a invocat dispoziţiile legale din întâmpinare.

Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs invocate, precum şi sub toate aspectele, în baza prev.art.3041 Cod procedură civilă, instanţa a apreciat recursul declarat de recurentul T.  F.  D. ca fiind nefondat, pentru următoarele considerente :

Conform art.51 alin.1 din Regulamentul CE nr.796/2004 :” În cazul în care suprafaţa declarată în cadrul uneia dintre schemele de ajutor pe suprafaţă… este mai mare decât suprafaţa determinată în conformitate cu art.50 alineatele 3, 4 şi 5 din prezentul regulament, suma ajutorului se calculează pe baza suprafeţei determinate din care se scade dublul diferenţei constatate, în cazul în care aceasta depăşeşte 3% sau două hectare, fără a depăşi însă 20% din suprafaţa determinată. În cazul în care diferenţa constatată este mai mare de 20% din suprafaţa determinată, nu se acordă nici un ajutor pe suprafaţa pentru grupa de culturi în cauză.”

Alin.2 al aceluiaşi articol prevede :

„În cazul în care suprafaţa declarată depăşeşte cu mai mult de 30% suprafaţa determinată în conformitate cu alineatele 3, 4 şi 5 din prezentul regulament, agricultorului i se refuză accesul la schemele de ajutor de care ar fi putut beneficia în conformitate cu art.50 alineatele 3, 4 şi 5, din prezentul regulament, pentru anul calendaristic în cauză.”

Instanţa a apreciat ca fiind nejustificate susţinerile recurentului în sensul că nu i-a fost adus la cunoştinţă în prealabil faptul că se fac verificări cu privire la cererea sa de alocare plăţi, că nu i s-au cerut nici un fel de lămuriri sau acte suplimentare şi că nu cunoaşte motivul imputării sumei de 2327,08 lei prin procesul verbal de constatare nr.7026/10.02.2011.

Prin solicitarea de clarificare nr.49/5.01.2010, reclamantului i s-a adus la cunoştinţă faptul că în urma controlului prin teledetecţie s-au constatat anumite erori în solicitarea de plată pe suprafaţă pentru anul 2009, în urma căreia acesta a dat o declaraţie prin care şi-a modificat amplasamentul unor parcele şi cultura aferentă acestora, deşi prin cererea unică de plată s-a angajat să declare date reale, corecte şi valabile în formularul de cerere şi în documentele anexate (pct.III.1. Angajamente şi declaraţii), condiţie generală prevăzută şi la art.7 lit.c din OUG 125/2006.

La parcelele 1, 2 şi 4  s-a constatat existenţa codului C3+C2 care reprezintă o cultivare comună fiind emise solicitări pentru clarificarea situaţiei tuturor fermierilor implicaţi în cultivarea comună, aceasta presupunând existenţa pe mai multe parcele adiacente din acelaşi bloc fizic a unui tip de cultură, parcele aparţinând unor fermieri diferiţi.

Este neîntemeiată critica recurentului în sensul că nu i s-au adus la cunoştinţă, în prealabil, controalele care s-au efectuat cu privire la cererea de plată, din  moment ce aceste controale au loc inopinat şi, conform art.23 din Regulamentul CE nr.796/2004 se efectuează astfel încât să asigure o verificare eficientă a respectării condiţiilor de acordare a ajutoarelor, precum şi a cerinţelor şi normelor aplicabile în materie de eco-condiţionare.

 După cum în mod corect a reţinut şi instanţa de fond, întrucât diferenţa între suprafaţa declarată 4,98 ha a parcelelor SAPS şi cea confirmată 3,33 ha este 1,6 ha şi procentul de sancţiune 49,55%, s-a impus aplicarea art.51 din Regulamentul CE nr.796/2004, astfel că procesul verbal de constatare a cărui anulare se cere este întocmit corect, fiind menţinut debitul în cuantum de 2327,08 lei.

De asemenea, în ceea ce priveşte modul de calcul al debitului, instanţa a apreciat că s-a făcut o corectă aplicare a prevederilor art.71 alin.1 lit.a din Regulamentul CE nr.796/2004, în situaţia în care s-a constatat că valoarea suprafeţei declarate şi eligibile pentru care s-a acordat sprijin comunitar a fost mai mare decât valoarea care a fost stabilită pentru România, în sensul că s-a aplicat o reducere liniară proporţională a sumelor rezultate după aplicarea sancţiunilor de supradeclarare, întârziere şi nedeclarare a tuturor parcelelor pentru toţi fermierii eligibili la plată pentru schema de sprijin respectivă.

În consecinţă, în baza considerentelor expuse, în temeiul prevederilor art.312 Cod procedură civilă raportat la prevederile art.51 alin.1 şi 2 şi art.71 alin.1 lit.a din Regulamentul CE nr.796/2004, Curtea de Apel a respins ca nefondat recursul declarat de recurentul T.F.  D.

Fără cheltuieli de judecată.