Acţiune în răspundere contractuala

Sentinţă civilă 1456 din 16.05.2014


SENTINŢA CIVILĂ  Nr. 1456

16 Mai 2014

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătorie Tulcea la data de 03.02.2014 sub nr. ____2014 reclamanta UAT – D.I.A.P.a chemat în judecată pârâţii S.T. şi S.G., solicitând obligarea acestora la plata sumei de 1.538 lei reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a neexecutării obligaţiilor contractuale, încetarea contractului şi evacuare din imobil, precum şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a încheiat cu pârâţii Contractul de închiriere pentru suprafeţe de teren destinate construcţiei de garaje nr. ___/____.1993, prin care pârâţii s-au obligat să plătească preţul chiriei.

A arătat reclamanta că pârâţii nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contract deşi a fost somaţi şi cunoşteau faptul că figurează în evidenţele sale ca şi debitori.

În probaţiune reclamata a depus copii de pe înscrisuri, iar în drept a invocat dispoziţiile art.  1350 C. civil. şi ale Legii nr. 114/1996.

Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru conform art. 30 alin. 1 din OU nr. 80/2013, privind taxele judiciare de timbru.

Pârâtul S.T. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca rămasă fără obiect, argumentând faptul că din proprie iniţiativă a achitat la Serviciul de Impozite şi Taxe Locale, suma de 1.596 lei, şi a depus copia chitanţelor de plată.

Referitor la soţia sa S.G., pârâtul a arătat faptul că acesta a decedat la data de 31.01.2007.

Prin adresa nr. _____.2014, reclamanta a comunicat instanţei că renunţă la cel de-al doilea capăt de cerere al acţiunii, privind rezilierea contractului, întrucât pârâtul a achitat integral chiria restantă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Între reclamantă şi pârâţii S.T. şi S.G., s-a încheiat Contractul de închiriere nr. ____/____.1993, având ca obiect închirierea suprafeţei de 18 mp. cu destinaţia de construcţie provizorie de garaj.

La data de 31.01.2007 a decedat S.G., astfel că în privinţa acesteia instanţa constată că este lipsită de capacitate procesuală.

Conform contractului, reclamanta a calculat contravaloarea chiriei şi a majorărilor, la suma de 1.538 lei, susţinând faptul că această sumă reprezintă prejudiciul cauzat ca urmare a neexecutării obligaţiilor contractuale.

Având în vedere faptul că pârâtul a achitat suma totală de 1.596 lei cu chitanţele

seria TLXWA nr. ___ şi TLXWA nr. ____, instanţa constată faptul că primul capăt de cerere al reclamantei având ca obiect pretenţii a rămas fără obiect.

Referitor la capătul doi de cerere având ca obiect încetare contract şi evacuare, instanţa constată că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 406 din Codul de procedură civilă, fapt pentru care va lua act de renunţarea reclamantei la judecarea acestui capăt de cerere.

Cu privire la cheltuielile de judecată, instanţa constată faptul că reclamanta nu a justificat în nici un fel aceste cheltuieli de judecată, astfel că acest capăt de cerere urmează a fi respins ca nefondat.