Contestatie la executare

Sentinţă civilă 1384 din 06.05.2015


Dosar nr. ___

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TULCEA

SECTIA CIVILA SI PENALA

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1384/2015

Şedinţa publică din data de 06 Mai 2015

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul instanţei civile la __ sub nr. ___, contestatoarea ___ a formulat, în contradictoriu cu intimata ____  contestaţie împotriva procesului verbal de licitaţie pentru bunuri mobile nr.___, emis în dosarul de executare fiscal nr.___, solicitând anularea procesului-verbal şi a actelor subsecvente, precum şi suspendarea executării silite. 

În motivarea cererii, contestatoarea a învederat, în esenţă, că organul de executare a iniţiat vânzarea prin licitaţie pentru data de __ fără a proceda la evaluarea bunurilor înainte de valorificarea acestora, şi pentru acest motiv a formulat contestaţia la executare ce a format obiectul dosarului nr.___ şi, deşi acest dosar nu a fost soluţionat în mod definitiv, intimata a procedat la continuarea executării silite şi a emis procesul-verbal de licitaţie ce face obiectul prezentei contestaţii.

Arată contestatoarea că executarea silită este nelegală întrucât aceasta se realizează fără ca unul dintre actele de executare să fie întreprins, respectiv evaluarea bunurilor mobile ce fac obiectul procesului-verbal de licitaţie contestat în cauză.

Mai învederează contestatoarea că evaluarea bunurilor ce este valorificată de intimată ca şi cum ar fi act de executare în sensul art.147 C.proc.fisc., nu poate fi valorificată în acest sens, ea fiind doar o valoare pe care creditorul bugetar a acceptat-o în vederea constituirii garanţiei la dosarul de înlesnire la plata a obligaţiilor bugetare ale SC Scut SA Tulcea, societate pe care contestatoarea a înţeles să o garanteze.

În drept, s-au invocat prevederile art.172-173 , art.147 C.proc.fisc.

În susţinerea contestaţiei, reclamanta a depus, în copii conforme cu originalul, procesul verbal de licitaţie pentru bunuri mobile nr.__ şi contractul de garanţie imobiliară nr.___ (filele 5-10).

Contestaţia la executare a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 1000 lei, iar cererea de suspendare a executării silite cu  50 lei.

Intimata a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia tardivităţii formulării cererii în privinţa căreia instanţa s-a pronunţat prin încheierea de şedinţă din data de 13.01.2015, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii ca nefondată (filele 19-21). A ataşat, de asemenea, un set de înscrisuri, în copii conforme cu originalul, respectiv: procesul-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile nr.___ şi dovada comunicării acestuia către contestatoare, anunţul privind vanzarea pentru bunuri mobile nr.__, reprezentând documentul ce a stat la baza emiterii procesului-verbal de licitatie contestat.

Prin cererea depusă la dosarul cauzei la data de 28.10.2014, reclamanta a completat cadrul procesual pasiv prin chemarea în judecată în calitate de intimată a ___ adjudecatar în procedura de licitaţie, acestuia fiindu-i comunicată cererea introductivă şi actele ataşate la data de __.

În baza art. 258 din Noul Codul de procedură civilă, instanţa a încuviinţat părţilor proba cu înscrisurile depuse la dosar, ca fiind pertinentă, concludentă şi utilă pentru soluţionarea cauzei.

Examinând actele şi lucrările cauzei, instanţa va admite contestaţia la executare, pentru următoarele considerente:

În fapt, se reţine că organul fiscal a procedat la demararea executării silite împotriva bunurilor aparţinând contestatoarei S.C. __ S.A. întrucât aceasta avea calitatea de garant pentru obligaţiile fiscale datorate de S.C. __ S.A. bugetului general consolidat, creanţe ce au făcut obiectul esalonarii la plata acordata in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.29/2011, însă eşalonarea la plata a datoriilor acordata de către organul fiscal pentru S.C. __ S.A. si-a pierdut valabilitatea ca urmare a nerespectării condiţiilor la data de __, potrivit deciziei emise la această dată.

Se constată că în vederea recuperării obligaţiilor fiscale datorate de S.C. __ S.A. bugetului general consolidat (creanţe ce au făcut obiectul eşalonării la plată) organul fiscal a procedat la demararea procedurii de valorificare a bunurilor mobile constituite drept garanţie conform contractului de garanţie mobiliară pentru eşalonarea datoriilor înregistrate la A.J.F.P. Tulcea sub nr.__  şi a contractului de garanţie mobiliară nr.__.

Valorificarea bunurilor mobile apartinand contestatoarei prin vanzare la licitatie a fost adusa la cunostinta publica prin publicare la data de __ in ziarul Delta, România Libera si pe site-ul M.F.P. in conformitate cu art.162 alin.2 din OG nr.92/2003, iar urmare licitatiei organizate au fost valorificate trei bunuri mobile reprezentând macara plutitoare 367, barja 1500 to 390 si barja 1500 to 1456, adjudecarea facandu-se in favoarea SC __ SRL, intocmindu-se in acest sens procesul-verbal de licitatie pentru bunuri mobile nr.__.

Se reţine faptul că, prin cererea introductivă, contestatoarea invocă nerespectarea dispoziţiilor art. 147 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală întrucât nu au fost evaluate bunurile mobile înainte de valorificare.

În drept, potrivit prevederilor art.147 C.proc.fisc. referitor la evaluarea bunurilor supuse executării silite, „(1) Înaintea valorificării bunurilor, acestea vor fi evaluate. Evaluarea se efectuează de organul de executare prin experţi evaluatori proprii sau prin experţi evaluatori independenţi. Evaluatorii independenţi sunt desemnaţi în condiţiile art. 55. Atât evaluatorii proprii, cât şi evaluatorii independenţi sunt obligaţi să îşi îndeplinească atribuţiile ce le revin, astfel cum reies din prezentul cod, din actul prin care s-a dispus expertiza, precum şi din actul prin care au fost numiţi.(2) Organul de executare va actualiza preţul de evaluare ţinând cont de rata inflaţiei. (3) Atunci când se consideră necesar, organul de executare va proceda la o nouă evaluare. (4) Organul de executare poate proceda la o nouă evaluare în situații cum sunt: când se constată modificări ale prețurilor de circulație pe piața liberă a bunurilor, când valoarea bunului s-a modificat prin deteriorări sau prin amenajări. Prevederile alin.(1) sunt aplicabile în mod corespunzător.”

Se constată că în procesul-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile, preţul de pornire a licitaţiei este egal cu valoarea indicată în contractele de garanţie, fără însă a se proceda la o evaluare a bunurilor în condiţiile stabilite de art. 147 alin. 1 C.proc.fisc. potrivit căruia, înaintea valorificării bunurilor, acestea vor fi evaluate, iar evaluarea se efectuează de organul de executare prin experţi evaluatori proprii sau prin experţi evaluatori independenţi. 

Se reţine faptul că procedura de stabilire a preţului de pornire a licitaţiei este reglementată de norme imperative, fiind astfel obligatorie în cazurile în care sunt urmărite bunuri mobile sau imobile şi au drept scop realizarea executării silite, cu rezultate cât mai avantajoase, ţinând seama nu doar de interesul legitim şi imediat al creditorului, ci şi de drepturile şi obligaţiile debitorului.

Prin urmare, o supraevaluare a bunurilor supuse executării silite ar putea îngreuna sau chiar face imposibilă valorificarea acestora, în timp ce vânzarea bunurilor la un preţ mai mic decât cel real ar prejudicia debitorul urmărit în condiţiile în care acesta este îndreptăţit la restituirea sumei de bani rămasă după stingerea creanţelor fiscale.

 

Pentru considerentele mai sus expuse, se constată că executarea silită s-a efectuat cu încălcarea prevederilor legale, motiv pentru care se va admite contestaţia la executare promovată de contestatoare şi, în consecinţă, se va anula procesul-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile nr.__ şi actele subsecvente acestuia, emise de intimată în dosarul de executare fiscal nr.__.

Pe cale de consecinţă, fiind admisă contestaţia la executare, cererea de suspendare a executării silite va fi respinsă ca rămasă fără obiect.