Acţiune pentru obligarea la despăgubiri a administratorului/lichidatorului ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere a atribuţiilor legale în cadrul procedurii de insolvenţă. Cale de atac.

Decizie 172 din 20.09.2016


Trimiterea textului art. 22 alin.5 la dispoziţiile art. 1084 şi 1085 din Codul de procedură civilă 1865 instituie o procedură derogatorie de la prevederile art. 8 alin.1 din Legea nr. 85/2006.

Împotriva încheierii de obligare la plata de despăgubiri administratorul judiciar/lichidatorul are deschisă doar calea cererii de reexaminare, în termen de 15 zile de la pronunţare/comunicare, la judecătorul sindic, prin care poate solicita să se revină asupra despăgubirii sau să se reducă cuantumul despăgubirii.

Împotriva încheierii, prin care s-a respins cererea de stabilire a despăgubirii, persoana interesată nu poate exercita nici o cale de atac, prevederile  privind aplicabilitatea dispoziţiilor art. 1084 şi 1085 din  Codul de procedură civilă 1865 fiind exprese şi  conferind posibilitatea formulării cererii de reexaminare numai celui obligat la despăgubire.

Prin sentinţa nr. 275 din data de 25.05.2006, Tribunalul Gorj – Secţia a II-a Civilă a admis excepţia autorităţii de lucru judecat şi excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune.

A respins acţiunea în răspundere civilă delictuală formulată de reclamantul TI  în contradictoriu cu TSPRL lichidator al debitoarei SCERSRL.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamantul TI, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivele de recurs, recurentul reclamant TI a criticat sentinţa atacată arătând că este lipsită de temei legal, a fost dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a legii şi cuprinde motive contradictorii sau străine de natura pricinii.

Recurentul a expus faptele care în opinia sa atrag răspunderea materială a lichidatorului judiciar pentru prejudiciile cauzate creditorului şi debitorului în cadrul administrării procedurii prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a atribuţiilor legale.

Recurentul a subliniat că judecătorul sindic a reţinut greşit incidenţa în cauză a autorităţii de lucru judecat şi a prescripţiei.

La data de 19.09.2016 lichidatorul judiciar TSPRL a depus întâmpinare, solicitând respingerea recursului declarat de recurent şi menţinerea hotărârii pronunţate de judecătorul sindic ca temeinică şi legală.

Analizând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii recursului, Curtea a reţinut următoarele:

Cererea reclamantului privind obligarea lichidatorului judiciar TSPRL la acoperirea prejudiciului produs averii debitoarei SCERSRL ca urmare a neîndeplinirii sau a îndeplinirii cu întârziere a atribuţiilor legale în cadrul procedurii de insolvenţă a acestei debitoare a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 22 alin. 4 din Legea nr. 85/2006.

Prin sentinţa nr. 275 din 25 mai 2016 Tribunalul GORJ – Secţia a II-a Civilă a admis excepţiile autorităţii de lucru judecat şi prescripţiei şi a respins acţiunea în răspundere civilă delictuală formulată de reclamantul Tiştere Ion împotriva lichidatorului TSPRL.

Raportat la temeiul invocat de reclamant în cererea de chemare în judecată şi la soluţia pronunţată de judecătorul sindic, Curtea a constatat că excepţia inadmisibilităţii este întemeiată pentru considerentele  expuse în continuare:

Potrivit dispoziţiilor art. 22 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 răspunderea administratorului/lichidatorului poate fi antrenată la cererea oricărei părţi interesate.

Alineatul 5 al aceluiaşi articol stabileşte că în cazul despăgubirilor prevăzute la alin. 4, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 1084 şi 1085 din Codul de procedură civilă 1865.

Trimiterea textului art. 22 alin.5 la dispoziţiile art. 1084 şi 1085 din Codul de procedură civilă 1865 instituie o procedură derogatorie de la prevederile art. 8 alin.1 din Legea nr. 85/2006.

Din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 22 alin.4 şi 5 din Legea nr. 85/2006 cu dispoziţiile art. 1084 şi 1085 din Codul de procedură civilă 1865 rezultă că împotriva încheierii de obligare la plata de despăgubiri, prin derogare de la prevederile art. 8 alin.1 din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar/lichidatorul are deschisă doar calea cererii de reexaminare, în termen de 15 zile de la pronunţare/comunicare, la judecătorul sindic, prin care poate solicita să se revină asupra despăgubirii sau să se reducă cuantumul despăgubirii.

Totodată rezultă că împotriva încheierii, prin care s-a respins cererea de stabilire a despăgubirii, persoana interesată nu poate exercita nici o cale de atac, prevederile  privind aplicabilitatea dispoziţiilor art. 1084 şi 1085 Codul de procedură civilă 1865 fiind exprese şi  conferind posibilitatea formulării cererii de reexaminare numai celui obligat la despăgubire.

Pentru aceste considerente, Curtea a respins recursul ca inadmisibil.

Având în vedere soluţia de respingere a recursului ca inadmisibil, criticile recurentului vizând fondul au mai fost analizate