Infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

Sentinţă penală 865 din 23.04.2014


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ Nr. 865

Şedinţa publică de la 23 Aprilie 2014

Obiectul cauzei:infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

INSTANŢA

Deliberând constată:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş nr. 836/P/2010 din  11.12.2013,  s-a dispus  punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului (...) pentru săvârşirea  infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată  prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal.

În esenţă, actul de sesizare a instanţei a  reţinut că în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în mod repetat, în perioada iulie 2009 – iunie 2010, în calitate de administrator de fapt al părţii responsabile civilmente (...) , jud. Argeş, inculpatul (...) a evidenţiat în actele contabile  ale  societăţii şi în alte documente legale, operaţiuni comerciale  fictive ce s-ar desfăşurat  cu (...) şi (...) în urma cărora ar fi achiziţionat  mărfuri  de la aceste societăţi comerciale în valoare totală de 2.297.357 lei, prejudiciind bugetul de stat  cu suma de  675.694 lei  din care 366.806 lei TVA şi 308.888 lei impozit pe profit.

Situaţia de fapt mai sus menţionată a fost  susţinută cu următoarele mijloace de probă: cu procese verbale încheiate de Grada Financiară Secţia Argeş, D.G.F.P. Argeş – Activitatea de Inspecţie Fiscală, copii facturi, notă de constatare încheiată de Garda Financiară – secţia Municipiului Bucureşti, raport de inspecţie fiscală întocmit de D.G.F.P. Argeş, raport de expertiză contabilă judiciară, raport de constatare tehnico-ştiinţifică grafică, contract de ipotecă, declaraţiile inculpatului şi martorilor (...) , (...) , (...) , (...) , (...) , (...) şi (...) . 

Prin încheierea din 05.02.2014, în baza disp.art.6 alin.1  din Legea 255/2013 s-a dispus  trecerea cauzei în camera preliminară, iar prin încheierea camerei preliminare din 26.02.2014, în baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 836/P/2010 al Parchetului de pe lângă  Tribunalul Argeş privind pe inculpatul  (...) ,  trimis în judecată în stare de libertate pentru infracţiunea de evaziune  fiscală în formă continuată, prevăzută de art.9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul cod penal, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

S-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul (...) .

Inculpatul  a recunoscut şi regretat fapta şi a solicitat ca judecata să se facă  în temeiul disp.art.375 alin.1 şi 2  şi art.396 alin.10 Cod pr.penală pe baza probelor  administrate la urmărirea penală, instanţa admiţând cererea inculpatului prin încheierea din 19.03.2014.

De asemenea, inculpatul a fost de acord cu plata despăgubirilor civile stabilite prin raportul de expertiză contabilă efectuat la urmărirea penală şi reţinut prin actul de sesizare a instanţei.

Din actele şi lucrările dosarului, tribunalul  reţine următoarele:

Inculpatul (...) în perioada iulie 2009 – iunie 2010 a fost asociat şi administrator de fapt al părţii responsabile civilmente (...) , societatea  desfăşurând relaţii comerciale  privind  vânzarea unor cantităţi de grâu cu (...)  şi alte activităţi comerciale .

În scopul diminuării profitului şi a obligaţiilor către bugetul statului, inculpatul a evidenţiat în contabilitate şi a declarat efectuarea unor tranzacţii  cu (...)  şi (...) în sensul  că ar fi achiziţionat de la aceste unităţi comerciale  mărfuri în valoare de  2.297.357 lei.

Martora (...)  director economic la (...) nu a  desfăşurat relaţii comerciale cu partea responsabilă civilmente, iar martorul  (...)  , administrator al (...)  a susţinut că obiectul de activitate al societăţii  este finisarea materialelor textile şi nu s-au desfăşurat achiziţii sau livrări de cereale către terţi.

Prejudiciul stabilit  potrivit  raportului de expertiză contabilă întocmit de expert  contabil  (...) este în sumă totală de  675.694 lei şi  se compune din 366.806 lei TVA  şi 308.888 lei  impozit pe profit.

În drept, fapta inculpatului (...) , care în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în mod repetat, în perioada iulie 2009 – iunie 2010, în calitate de administrator de fapt al părţii responsabile civilmente (...) , jud. Argeş, a evidenţiat în actele contabile  ale  societăţii şi în alte documente legale, operaţiuni comerciale  fictive ce s-ar desfăşurat  cu (...) şi (...) în urma cărora ar fi achiziţionat  mărfuri  de la aceste societăţi comerciale în valoare totală de 2.297.357 lei, prejudiciind bugetul de stat  cu suma de  675.694 lei  din care 366.806 lei TVA şi 308.888 lei impozit pe profit, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev.şi ped.de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic.art.31 alin.1 Cod penal , în cauză fiind aplicabile şi disp.art.5 din noul Cod penal.

Deoarece s-a făcut dovada vinovăţiei inculpatului în ce priveşte săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă nejustificabilă şi imputabilă inculpatului, tribunalul va dispune  în temeiul disp.art. 386 C.p.p., schimbarea încadrării juridice, din infracţiunea prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul cod penal în infracţiunea prev. şi ped. de art. 9  alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin 1 şi art. 5 C.p şi condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii  în cuantum de 3 ani  şi la pedeapsa interzicerii drepturilor prev.de art.66 alin.1 lit.a, b, g Cod penal pe o perioadă de  2 ani.

În baza disp.art.91 Cod penal va dispune suspendarea executării sub supraveghere  .

La individualizarea pedepselor şi a modalităţii de executare  se vor avea în vedere criteriile generale prev.de art.74 cod penal, respectiv împrejurările şi modul de săvârşire a infracţiunii, mijloacele folosite şi scopul urmărit, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită,  rezultatul produs şi conduita bună a inculpatului înainte şi după săvârşirea infracţiunii.

Se va fixa termen de supraveghere de 3 ani.

Se va face aplicare adisp.art.83 alin.1 din vechiul Cod penal şi art.16 alin.1 din Legea 187/2012 privind obligaţiile impuse inculpatului pe durata termenului de supraveghere.

se va atrage atenţia inculpatului asupra disp.art.96 şi 97 Cod penal.

În baza art.13 din Legea 241/2005 se va dispune trimiterea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii de pe dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive.

În baza disp. art. 397 C.p.p., se va admite în parte acţiunea civilă şi se va dispune obligarea inculpatului în solidar cu partea responsabilă civilmente (...) la plata către partea civilă STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – BUCUREŞTI, reprezentat de  DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI  prin  ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ a sumei de 675.694 lei despăgubiri civile plus dobânzi şi penalităţi de întârziere până  la achitarea integrală a despăgubirilor civile, deoarece suma pentru care partea vătămată s-a constituit parte civilă reprezintă atât prejudiciul efectiv cauzat în perioada săvârşirii infracţiunii cât şi cuantumul dobânzilor şi a  penalităţilor de întârziere.

În baza disp. art.  249 şi art. 404 alin. 4 lit. c  C.p.p., se va menţine  măsura sechestrului asigurator instituită prin  ordonanţa nr. 836/P/2010 din data de 15.03.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului până la concurenţa sumei de 675.694 lei.

În baza disp. art. 274 alin. 1 şi 3 C.p.p., va obliga inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente  la plata  cheltuielilor  judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza disp. art. 386 C.p.p., schimbă încadrarea juridică, din infracţiunea prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 din vechiul cod penal în infracţiunea prev. şi ped. de art. 9  alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin 1 şi art. 5 C.p.

Condamnă pe inculpatul (...), fără antecedente penale  pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. şi ped. de art.  9  alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin 1 şi art. 5 C.p.,  art. 375 alin. 1 şi 2  şi art. 396 alin. 10 C.p.p., la 3 ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a,b şi g C.p.

În baza disp. art. 91 C.p., dispune suspendarea executării sub supraveghere a  pedepsei închisorii. 

În baza disp. art. 92 C.p., fixează termen de supraveghere de 3 ani .

În baza disp. art. 86/3 alin. 1 din vechiul cod penal şi art. 16 alin. 2 din Legea nr. 187/2012, dispune, ca pe durata termenului de supraveghere, inculpatul  să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a)să se prezinte  la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş  conform programului ce va  fi stabilit de acest serviciu;

b)să anunţe, în prealabil, orice schimbare  de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice  deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

c)să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

d)să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijlocele de existenţă.

Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art.  96 şi art. 97 C.p..

În baza disp. art. 13 din Legea nr. 241/2005 dispune trimiterea  unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

În baza disp. art. 397 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă şi obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente (...) la plata către partea civilă STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ – BUCUREŞTI, reprezentat de  DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI  prin  ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ a sumei de 675.694 lei despăgubiri civile plus dobânzi şi penalităţi de întârziere până  la achitarea integrală a despăgubirilor civile.

În baza disp. art.  249 şi art. 404 alin. 4 lit. c  C.p.p., menţine  măsura sechestrului asigurator instituită prin  ordonanţa nr. 836/P/2010 din data de 15.03.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului până la concurenţa sumei de 675.694 lei.

În baza disp. art. 274 alin. 1 şi 3 C.p.p., obligă inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente  la 2500 lei cheltuieli  judiciare către stat, din care 2000 lei cheltuieli judiciare la urmărirea penală, iar suma de 50 lei reprezentând ¼ din onorariul avocatului din oficiu, conform împuternicirii avocaţiale nr.  151/14.01.2014, se suportă din fondurile speciale ale M.J.

 Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 23.04.2014,  la Tribunalul Argeş-Secţia Penală.