227/2015

Sentinţă civilă contestaţie decizie de pensionare din 30.01.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINŢA CIVILĂ NR. 227/2015

Şedinţa publică de la 30 Ianuarie 2015

Obiectul cauzei:contestaţie decizie de pensionare

TRIBUNALUL

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 13.05.2013, aşa cum a fost restrânsă la data de 28.11.2014, contestatorul (...) în contradictoriu cu intimatele (...) şi (...)  a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. (...) şi a hotărârii pronunţate în contestaţia formulată asupra acesteia în condiţiile art.149 din Legea nr.263/2010, solicitând admiterea acesteia, anularea deciziei şi, după caz, a hotărârii, obligarea pârâtei (...) la emiterea către reclamant a unei decizii de pensie prin care să i se recalculeze drepturile începând cu data de 01.07.2012, cu luarea în calcul a tuturor sporurilor şi veniturilor realizate, precum şi la plata diferenţelor de drepturilor rezultate pe perioada 01.07.2012 la zi. S-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu titlu de preambul, contestatorul a arătat că a formulat contestaţie împotriva deciziei nr.(...) în faţa Comisiei de Contestaţii din cadrul M.Ap.N., însă până la data promovării prezentei nu a primit Hotărârea pronunţată asupra acesteia.

Motivând în fapt cererea, contestatorul – în prealabil beneficiar al unei pensii pentru handicap – a arătat că prin decizia contestată a fost înscris la pensie pentru invaliditate începând cu data de 30.01.2013, iar nu cu data de 01.07.2012, deşi toate actele medicale au fost depuse la unitatea militară angajatoare încă din cursul lunii iunie 2013, în aceeaşi lună beneficiind de concediu medical până la data de 30.06.2013 – dată la care a avut loc trecerea sa în rezervă.

Mai precizează contestatorul că nici indemnizaţia de însoţitor, pe care o primea conjugat şi în condiţiile pensiei pentru handicap, conform certificatul de încadrare în gradul de handicap grav, şi pe care a ales s-o primească o dată cu pensia de asigurări sociale pentru invaliditate, nu a încasat-o pe perioada 01.07.2012-30.01.2013 din pricina faptului că pentru aceeaşi perioadă nu a beneficiat nici de pensia de asigurări sociale (pentru invaliditate).

S-a mai solicitat obligarea intimatei la menţionarea corectă în decizie a cauzei invalidităţii, afecţiunea de „schizofrenie” fiind greşită întrucât nu suferă de o astfel de boală, şi s-a contestat cuantumul drepturilor de pensie stabilite prin decizie – chestiuni asupra cărora s-a revenit conform încheierii din data de 28.11.2014, prima fiind remediată de către pârâtă în cursul procesului, iar cea de a doua, lămurită în urma efectuării lucrării de expertiză contabilă.

În dovedire s-au depus înscrisuri.

Formulând întâmpinare la data de 11.03.2014, intimata a solicitat respingerea contestaţiei arătând în esenţă că, potrivit art.104 alin.2 din Legea nr.263/2010, pensiile se stabilesc (. . .) şi se acordă de la data înregistrării cererii, iar documentele medicale, inclusiv decizia medicală privind evaluarea capacităţii de muncă nr. (...) , au fost înregistrate la (...) la data de 30.01.2013.

Mai precizează că, potrivit art.104 alin.3 lit.a din acelaşi act normativ, drepturile de pensie ale contestatorului ar fi putut fi stabilite de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calităţii de asigurat (. . .) dacă cererea ar fi fost înregistrată în termen de 30 zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, în situaţia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, avea calitate de asigurat, însă în cazul contestatorului decizia medicală a fost emisă la data de 31.05.2012, iar cererea de înscriere la pensie a fost înregistrată la data de 30.01.2013.

În ceea ce priveşte indemnizaţia de însoţitor, intimata a arătat că aceasta a fost achitată conform legii, o dată cu punerea în plată a pensiei pentru invaliditate, mai exact începând cu data de 30.01.2013.

Referitor la diagnosticul menţionat eronat în decizia de pensie pentru invaliditate, intimata a arătat că prin decizia emisă la 28.02.2014 acest aspect a fost remediat, fiind înscrisă corect cauza invalidităţii.

În legătură cu determinarea şi nivelul drepturilor de pensie, intimata a precizat că prin decizia contestată au fost valorificate toate datele cuprinse în dosarul de pensie al contestatorului, fiindu-i aplicate dispoziţiile art.75 alin.1 din Legea nr.263/2010.

În susţinere au fost depuse înscrisuri.

S-au solicitat şi s-au administrat probele cu înscrisuri, relaţii de la unitatea militară angajatoare, cu expertiză specialitatea contabilitate şi testimonială, probe în raport de care instanţa constată următoarele:

Contestatorul, cadru militar-subofiţer în (...) , a fost înscris la pensie pentru invaliditate conform deciziei nr. (...) , începând cu data de 30.01.2013. Luarea acestei măsuri de către intimată a avut drept temei de fapt documentaţia depusă de către contestator (cereri, scrisori şi decizii medicale, bilete de ieşire din spital, adeverinţe şi situaţii ale veniturilor realizate etc.) între care s-au aflat cererea de înscriere la pensie (formular tip intitulat „Fişă de pensie” ce se completează de către solicitant) şi decizia medicală nr. (...) emisă de Comisia de Expertiză Medico-Militară de pe lângă Spitalul Militar de Urgenţă din cadrul Ministerului Apărării Naţională.

Aspectul care constituie obiectul de analiză al instanţei, fiind criticat de către contestator prin prezenta acţiune, este legat de data înscrierii la pensie.

Potrivit deciziei nr.(...) , drepturile de pensie pentru invaliditate au fost deschise pentru contestator începând cu data de 30.01.2013.

Pentru a dispune în această manieră, intimata (...)  a invocat disp.art.104 alin.2 din Legea nr.263/2010 potrivit căruia pensiile se stabilesc (. . .) şi se acordă de la data înregistrării cererii, arătând astfel în întâmpinare că documentele medicale aparţinând solicitantului, inclusiv decizia medicală nr. (...) , au fost înregistrate la (...) , sub „jurisdicţia” căreia se află unitatea militară angajatoare (...) , la data de 30.01.2013.

În schimb, contestatorul a susţinut că cererea de înscriere la pensie a fost depusă cu mult înainte, anume la sfârşitul lunii iunie 2012, urmând ca decizia de înscriere la pensie să fie emisă începând cu data de 01.07.2012, iar ca probă acesta a depus la dosarul cauzei, în copie, extras din carnetul de muncă din care rezultă că data menţionată ca fiind „data înscrierii la pensie de invaliditate” este modificată, prezentând două scrisuri, respectiv date suprapuse: 30.01.2013 şi 01.07.2012.

Aceste aspecte au necesitat a fi lămurite şi cum niciuna din părţi nu a invocat vreo înscriere în fals ori vreo intenţie de înscriere în fals în scopul de a o prejudicia pe cealaltă, instanţa a găsit util a emite adrese la cele trei entităţi implicate în demersul privind pensia de serviciu a contestatorului, anume (...) , (...)  şi (...) , cărora le-a solicitat date cu privire la depunerea şi înregistrarea documentelor de pensie.

Astfel, intimata răspunde adresei instanţei în sensul că actele printre care Fişa de pensie (cererea) şi decizia medicală nr. (...)  au fost depuse la sediul său, la data de 30.01.2013, parvenind de la (...)  printr-un reprezentant al acesteia (fila 100). Anexat acestui răspuns, intimata înaintează fişa de pensie în discuţie pe care, la fila 1 verso, solicitantul se semnează şi aplică data de 25.01.2013.

Tot intimata, la data de 23.01.2015, depune la dosarul de pensie fişa (cererea) de pensie semnată şi datată de acelaşi solicitant la 25.01.2013, prezentând însă la fila 1 faţă elemente distinctive faţă de fişa de pensie prezentată anterior în sensul că deşi rubricile sunt completate cu acelaşi scris s-a folosit la unele dintre ele un scris de mână, şi nu de tipar cu majuscule ca în primul caz. Fila 1 verso este identică, de unde instanţa a concluzionat că cererea de pensie a fost formulată de două ori, sigur o dată la momentul 25.01.2013, în ceea ce priveşte cealaltă dată procedând la continuarea cercetării judecătoreşti, pe de o parte, dar şi la suplimentarea probatoriului cu proba testimonială asupra datei înregistrării cererii de pensie, pe de alta.

Astfel, în răspunsul (...) , unitate cu structură gestionară de resurse umane, acesta arată că a primit actele medicale ale contestatorului, inclusiv decizia medicală, de la (...)  prin corespondenţă militară şi a le-a înregistrat la data de 15.06.2012, întocmind şi înaintând forului superior dosarul de trecere în rezervă a contestatorului, trecere în rezervă dispusă de Şeful Satului Major al Forţelor Aeriene prin Ordinul nr. (...) .

Prin urmare, faţă de cele ce preced, se apreciază că subofiţerul (...) a iniţiat demersurile de pensionare anterior datei de 30.01.2013, astfel că pentru stabilirea exactă a acestei situaţii de fapt, existând contradicţii în acte în ceea ce priveşte data formulării cererii de înscriere la pensie şi apreciind că în cauză există un început de dovadă conform art.310 C.proc.civ., instanţa a dispus audierea unui martor acesta fiind persoana care, madatată de contestator dată fiind starea de boală, a depus documentele de pensie la (...) .

Astfel, din declaraţia martorei, sora contestatorului faţă de audierea căreia intimata nu s-a opus, rezultă că în cursul lunii iunie 2012 s-a ocupat pentru contestator, aflat internat în spital, de procurarea şi depunerea la unitatea militară angajatoare a tuturor acelor medicale necesare pensionării împreună cu fişa (cererea) de pensie, aşteptând câteva săptămâni răspunsul. După câteva apeluri telefonice şi discuţii purtate în noiembrie 2012  cu reprezentanţi ai (...) , responsabilă cu dosarele de personal, martorei i s-a lăsat de înţeles că dosarul de pensie „s-a pierdut” şi i s-a recomandat să întocmească unul nou pe care să-l înainteze direct la Baloteşti, ceea ce s-a şi întâmplat în cursul lunii ianuarie 2013, după ce s-au procurat din nou toate documentele. Astfel, se explică de ce la dosarul cauzei figurează două fişe de pensie cu fila 1 faţă, cu scris diferit, şi anume pentru că în realitate s-au completat, la date diferite, două fişe (cereri) de pensie: una în luna iunie 2012, iar cea de a doua în 25.01.2013, însă în mod tendenţions la dosarul cauzei s-a ataşat primei fişe versoul celei de a doua, formulată în ianuarie 2013.

De asemenea, tot astfel se explică de ce, pe baza fişei (cererii) de pensie din iunie 2012 s-a trecut ca dată de înscriere la pensie data de 01.07.2012, aşa cum rezultă din menţiunile carnetului de muncă (fila 11), menţiuni peste care s-a suprapus data de 30.01.2013, prejudiciind astfel contestatorul în drepturile sale cu perioada 01.07.2012-30.01.2013, şi anume pentru că în carnetul de muncă s-a operat efectiv menţiunea de înscriere la pensie cu data de 01.07.2012, reprezentanţii U.M. manifestând bune intenţii cu privire la situaţia contestatorului, care de altfel, îşi îndeplinise toate obligaţiile.

Faptul că aceştia, în situaţia „pierderii” documentelor înregistrate în luna iunie 2012, au avut intenţia de a o remedia şi a înscrie contestatorul la pensie conform legii, dar în acelaşi timp în raport de respectarea procedurii de către solicitant, rezultă şi din recomandarea pe care Şeful Secţiei Pensii Militare a (...) o face în adresa nr.A 996, ultimul paragraf: „Având în vedere situaţia dificilă în care se află subofiţerul, vă adresăm rugămintea de a analiza data deschiderii dreptului la pensie.” (fila 101).

Pe cale de consecinţă, având în vedere toate cele ce preced, în temeiul disp.art.104 alin.2 din Legea nr.263/2010 potrivit căruia pensiile se stabilesc (. . .) şi se acordă de la data înregistrării cererii, instanţa va anula decizia nr. (...) , obligând intimata la emiterea către contestator a unei decizii de pensie pentru invaliditate începând cu data de 01.07.2012, precum şi la plata drepturilor de pensie aferente perioadei 01.07.2012-30.01.2013.

În ceea ce priveşte indemnizaţia de însoţitor:

Aşa cum rezultă din Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. (...) , în baza art.43 alin.3 din Legea nr.448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap contestatorul a beneficiat de pensie de handicap pentru un handicap grav, fiind nerevizuibil, fără asistent personal. A optat pentru această variantă în temeiul art.42 alin.4 potrivit căruia „părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare”, înţelegând, conform art.77 alin.1 din Legea nr.263/2010, să adauge indemnizaţia de însoţitor pensiei pentru invaliditate, la care spera să fie înscris începând cu iulie 2012.

Cum intimata a dispus înscrierea la pensie pentru invaliditate începând cu data de 30.01.2013, contestatorul a fost lipsit, pe lângă drepturile de pensie pentru invaliditate pe perioada 01.07.2012-30.01.2013, şi de indemnizaţia de însoţitor, în mod netemeinic şi nelegal pentru aceleaşi considerente. Prin urmare, întrucât prin prezenta, instanţa a apreciat asupra deschiderii drepturilor de pensie începând cu data de 01.07.2012, urmează ca indemnizaţia de însoţitor acordată conform art.77 alin.1 din Legea nr.263/2010 să fie achitată de intimată anterior datei de 30.01.2013, mai exact pentru perioada 01.07.2012-30.01.2013.

Văzând şi art.453 C.proc.civ.,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia restrânsă formulată de contestatorul (...), , în contradictoriu cu intimatele (...) şi (...) ,. Anulează decizia nr. (...) . Obligă intimata la emiterea către contestator a unei decizii de pensie pentru invaliditate începând cu data de 01.07.2012.

Obligă intimata la plata către contestator a drepturilor de pensie aferente perioadei 01.07.2012-30.01.2013.

Obligă intimata la plata către contestator a indemnizaţiei pentru însoţitor aferente perioadei 01.07.2012-30.01.2013, asociată pensiei de invaliditate.

Obligă intimata să plătească contestatorului sumei de 1700 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.Executorie provizoriu de drept.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel depunându-se la Tribunalul Argeş. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 30.01.2015, la Tribunalul Argeş – Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.