Contestaţie la executare

Decizie 1830/2015 din 04.06.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ*

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE Nr. 1830/2015

Şedinţa publică de la 04 Iunie 2015

Obiectul cauzei:contestaţie la executare

INSTANŢA

Asupra apelului civil de faţă, deliberând:

Constată că, prin cererea înregistrată pe rolul Judecătorie Piteşti la data de  26.02.2014 sub nr 5255/280/2014, contestatorii (...) , (...) şi (...) în contradictoriu cu  intimata (...) , au formulat contestaţie la executare prin care au contestat titlul executoriu reprezentat de contractul de credit încheiat cu V. R.  SA şi au solicitat desfiinţarea actului de adjudecare nr. 893/2/09.12.2013 emis de BEJ (...) , întoarcerea executării prin restabilirea situaţiei anterioare, stabilirea unui drept de servitute în favoarea contestatorilor, cu cheltuieli de judecată.

În motivare s-a arătat că în baza unui contract de credit încheiat cu V. R.  SA, aceasta din urmă a declanşat executarea silită, iar prin actul de adjudecare menţionat a fost adjudecat de către intimata (...) apartamentul de 3 camere proprietatea contestatorilor.

Anexat au fost depuse înscrisuri (f. 6-9).

La data de 29.04.2014 contestatorii au formulat o cerere completatoare prin care au contestat în contradictoriu cu intimatele (...)  şi V. R.  SA titlul executoriu reprezentat de contractul de credit nr. (...) cu actele adiţionale ulterioare, solicitări care formează şi obiectul dosarului nr 2596/280/2013, precum şi executarea silita însăşi.

Au solicitat întoarcerea executării şi au  invocat perimarea de drept a executării silite efectuate în temeiul titlului executoriu menţionat, precizând totodată că se renunţă la capătul de cerere privind dreptul de servitute.

Prin aceeaşi cerere contestatorii au menţionat că solicita anularea executării silite ce face obiectul dosarului de executare nr. 25/2014 al BEJ (...)  având ca obiect evacuarea din apartamentul petenţilor.

În ce priveşte acest ultim capăt de cerere, s-a susţinut că executorul nu a solicitat autorizarea de la instanţă pentru a intra în încăperi şi au fost încălcate prevederile legale referitoare la evacuare în sensul că prin art. 578 ind 1 C.pr.civ. se interzice evacuarea în perioada 01.12-01.03, în cauza de faţă cererea creditoarei (...)  de executare fiind depusă la 09.01.2014.

De asemenea, apartamentul a fost evacuat de bună voie din 01.02.2014, iar la 24.02.2014 executorul judecătoresc  a trimis somaţia privind evacuarea.

 Procesul - verbal de constatare întocmit de executorul judecătoresc la 10.03.2014 conţine date inexacte, nu este semnat de părţi, iar cheltuielile de executare sunt peste nivelul stabilit de normele legale.

S-au solicitat cheltuieli de judecată.

În şedinţa publica din 10.06.2014 instanţa  a pus în vedere contestatorilor să precizeze defalcat apărările privind dosarele de executare ale căror acte sunt contestate în prezenta cauza, respectiv dosarul nr. 893/2012 şi nr. 25/2014 ale BEJ (...) .

În şedinţa publica din 16.09.2014 instanţa a dispus disjungerea contestaţiei la executare având ca obiect actele de executare ce formează dosarul nr. 25/2014 al BEJ (...)  având ca titlu executoriu actul de adjudecare nr. 893/2012 şi formarea unui nou dosar, respectiv prezentul dosar nr. 22252/280/2014.

În cauză a fost administrata proba cu înscrisuri şi a fost ataşat dosarul de executare nr 25/2014 al BEJ (...)  (f. 48-110).

Prin sentinţa civilă nr. 8352/16.09.2014, pronunţată de  Judecătoria Piteşti a fost admisă în parte contestaţia la executare formulată de contestatorii (...) , (...) şi (...) ,  în contradictoriu cu intimatele (...) ,  V. R.  SA.

S-a redus cheltuielile de executare la suma de 557,8 lei.

Au fost îndreptate actele de executare efectuate în dosarul de executare silită nr. 25/2014 al BEJ (...)  în sensul că au fost menţinute actele de executare în limita cheltuielilor de executare de 557,8 lei.

Au fost obligaţi contestatorii la plata sumei de 124 lei către BEJ (...)  reprezentând cost fotocopiere dosar de executare.

A fost obligată intimata (...)  la plata sumei de 62 lei către contestatori reprezentând 1/2 din costul de fotocopiere dosar de executare.

În considerentele sentinţei se reţin următoarele:

În fapt, între contestatorii (...) , (...) şi (...) şi V. R.  SA a fost încheiat contractul de credit nr. (...) cu actele adiţionale ulterioare, Contractul de garanţie imobiliară autentificat sub nr. (...) de BNP (...) . În urma declarării scadenţei anticipate a creditului menţionat, V. R.  SA a declanşat executarea silită împotriva contestatorilor pentru suma de 112.478,03 CHF plus 12.139,30 lei cheltuieli de executare, executare ce formează obiectul dosarului de executare nr. 893/2012 al BEJ (...) . În cadrul acestui dosar, la data de 09.01.2014 a fost emis Actul de adjudecare nr. (...) conform căruia în urma licitaţiei din data de 09.12.2013 imobilul apartament situat în (…), aparţinând contestatorilor (...)  şi (...) , a fost adjudecat de (...) (f. 8).

La data de 09.01.2014 intimata (...) a formulat la BEJ (...)  cerere de executare silită în baza titlului executoriu reprezentat de Actul de adjudecare nr. (...) (f. 49) prin care a solicitat evacuarea debitorilor (...)  şi (...) din imobilul adjudecat, respectiv din apartamentul 4 situat în (…), fiind format dosarul de executare nr. 25/2014 al BEJ (...)  (f. 48-110).

Prin încheierea din 23.01.2014 pronunţată în dosarul nr. 731/280/2014, Judecătoria Piteşti a încuviinţat executarea silită în baza Actului de adjudecare nr. (...) (f. 56).

Prin încheierea nr. 1/24.02.2014 executorul judecătoresc a stabilit cheltuieli de executare în cuantum total de 3633 lei, constând în 2728 lei onorariu executor judecătoresc cu TVA inclus, 248 lei cheltuieli întocmire acte de procedură, 248 lei consultaţii în legătură cu actele execuţionale, 310 lei onorariu executor pentru notificarea şi comunicarea actelor de procedură, 30 lei taxa ITM, 20 lei taxa de timbru şi 49 lei taxe poştale.

La aceeaşi dată a fost emisă somaţia prin care s-a pus în vedere debitorilor prezentarea acestora la apartamentul menţionat mai sus la data de 10.03.2014 în vederea evacuării si eliberării imobilului (f. 59), somaţie primită de debitori la 26.02.2014 (f. 60-61). La aceeaşi dată debitorul (...)  a depus o cerere la executorul judecătoresc (f. 62) prin care a precizat că doreşte predarea pe cale amiabilă a apartamentului înainte de data de 10.03.2014, apartamentul fiind deja eliberat, în vederea limitării cheltuielilor de executare.

La data de 10.03.2014 a fost întocmit procesul – verbal de constatare (f. 66) conform căruia executorul judecătoresc împreună cu reprezentantul creditoarei s-a prezentat la imobilul adjudecat unde a fost prezent debitorul (...)  care le-a permis intrarea în apartament şi le-a predat cheile, executarea continuând ulterior numai pentru cheltuielile de executare prin emiterea de ordonanţe de poprire.

În drept, potrivit dispoziţiilor art. 24 din Legea nr. 134/2010 şi art. 3 alin. 1 din Legea nr. 76/2012, dispoziţiile noului cod de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare, iar conform art. 25 din Legea nr. 134/2010, executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi. Totodată, se reţine că executarea silită începe odată cu sesizarea organului de executare (art. 622 alin. 2 NCPC).

Executarea silită contestată în prezenta cauză ce formează obiectul dosarului nr. 25/2014 al BEJ (...)  a început la data de 09.01.2014 (f. 49), data la care creditoarea a sesizat organul de executare, prin depunerea cererii de executare silită la executorul judecătoresc, deci ulterior intrării în vigoare a dispoziţiilor din NCPC.

Prin urmare, în cauză sunt incidente prevederile legale în vigoare la data începerii executării silite, anume dispoziţiile Noului Codului de procedură civilă, fiind vorba în fapt de o executare directă, distinctă de cea efectuată în dosarul 893/2012, în baza unui titlu executoriu distinct, respectiv Actul de adjudecare (iar nu contractul de credit) şi la cererea altui creditor, respectiv (...) . În consecinţă, în analiza legalităţii actelor de executare şi criticilor formulate de contestatori se vor avea în vedere dispoziţiile Noului Cod de procedură civilă.

 Potrivit dispoziţiilor art.711 alin.1 C.pr.civ., împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

Un prim motiv invocat de contestatori prin cererea precizată (f. 32-34) constă în faptul că au fost încălcate prevederile legale referitoare la evacuare în sensul că se interzice evacuarea în perioada 01.12-01.03, în cauza de faţă cererea creditoarei (...)  de executare fiind depusă la 09.01.2014, iar apartamentul a fost evacuat de bună voie din 01.02.2014, somaţia fiind emisă la 24.02.2014.

În drept, ART. 895 C. pr. civ., Termen de executare

(1) Nicio evacuare din imobilele cu destinaţie de locuinţă nu poate fi făcută de la data de 1 decembrie şi până la data de 1 martie a anului următor, decât dacă creditorul face dovada că, în sensul dispoziţiilor legislaţiei locative, el şi familia sa nu au la dispoziţie o locuinţă corespunzătoare ori că debitorul şi familia sa au o altă locuinţă corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată.

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul evacuării persoanelor care ocupă abuziv, pe căi de fapt, fără niciun titlu, o locuinţă şi nici celor care au fost evacuaţi pentru că pun în pericol relaţiile de convieţuire sau tulbură în mod grav liniştea publică.

ART. 896 Înştiinţarea debitorului

Dacă partea obligată să evacueze ori să predea un imobil nu îşi îndeplineşte această obligaţie în termen de 8 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării, ea va fi îndepărtată prin executare silită, iar imobilul va fi predat celui îndreptăţit.

ART. 897 Efectuarea executării silite

(1) În vederea executării silite a obligaţiei prevăzute la art. 896, executorul judecătoresc se va deplasa la faţa locului, va soma pe debitor să părăsească de îndată imobilul, iar în caz de împotrivire, îl va evacua din imobilul respectiv pe debitor împreună cu toate persoanele care ocupă imobilul în fapt ori fără niciun titlu opozabil creditorului, cu sau fără ajutorul forţei publice, după caz, punând pe creditor în drepturile sale.

(2) Când debitorul lipseşte sau refuză să deschidă uşile, executorul va fi însoţit de agenţi ai forţei publice ori reprezentanţi ai jandarmeriei, după caz.

(3) După deschiderea uşilor imobilului, prezenţa celor menţionaţi la alin. (2) va putea fi suplinită de 2 martori asistenţi.

(4) Executarea în modalitatea predării silite imobiliare va putea continua în ziua începerii sale chiar după ora 20,00, precum şi în zilele următoare, inclusiv în cele nelucrătoare, dacă nu s-a finalizat din cauza unei opuneri la executare din partea debitorului ori a altei persoane sau dacă operaţiunile ce trebuie efectuate pentru finalizarea executării silite nu s-au putut realiza până la ora 20,00.

Din dispoziţiile legale redate mai sus reiese că într-adevăr evacuarea din imobilele cu destinaţie de locuinţă nu poate fi făcută de la data de 1 decembrie şi până la data de 1 martie a anului următor, decât în anumite condiţii speciale. În speţă însă, deşi cererea a fost depusă de creditoare pe data de 09.01.2014, data stabilită pentru evacuarea propriu – zisă şi când executorul judecătoresc s-a deplasat la faţa locului este 10.03.2014, în afara intervalului de timp menţionat de textul legal redat.

În ce priveşte lipsa autorizării executorului din partea instanţei pentru a pătrunde în locuinţă conform art. 679 alin. 2 C. pr. civ., instanţa a reţinut că punerea în executare a actului de adjudecare constă în însăşi predarea imobilului adjudecat, astfel că nu este nevoie ca instanţa  să încuviinţeze pătrunderea executorului în imobilul asupra căruia are loc executarea, deşi nu există o prevedere expresă în acest sens în Codul de procedură civilă (vechi sau nou). Trebuie avute în vedere şi prevederile art. 27 alin. 1 din Constituţie unde se menţionează că nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia or, în speţă, după cum reiese din cererea debitorului (...)  depusă la executorul judecătoresc (f. 62), acesta a precizat că doreşte predarea pe cale amiabilă a apartamentului înainte de data de 10.03.2014, iar în procesul – verbal de constatare (f. 66) din data de 10.03.2014 se menţionează că debitorul (...)  a permis intrarea în apartament şi a predat cheile, existând aşadar acordul său pentru pătrunderea în imobil, astfel că executarea silită este valabilă.

În ce priveşte procesul – verbal de constatare (f. 66) din data de 10.03.2014, instanţa a constatat că acesta îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de art. 678 C. pr. civ. la care face trimitere art. 898 şi 889 C. pr. civ., cuprinzând toate menţiunile prev. sub sancţiunea nulităţii şi este semnat de toate persoanele care au fost prezente la executare. Faptul că se menţionează în cuprinsul său că debitorii nu au achitat toată suma datorată, deşi este vorba în realitate de o executare directă, nu atrage nulitatea actului, nefiind dovedită vreo vătămare prin această menţiune inserată în formularul tip.

Nu sunt întemeiate nici apărările contestatorilor privind incidenţa perimării conform art. 696 C. pr. civ. întrucât actele de executare au fost întocmite la intervale mai mici de 6 luni, nefiind de altfel precizat vreun interval de timp anume în acest sens. 

În ce priveşte cheltuielile de executare, conform prevederilor art. 669 alin. 2 C.pr.civ., cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit, în afară de cazul când creditorul a renunţat la executare, situaţie în care vor fi suportate de acesta, sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare stabilite sau, după caz, efectuate după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu, chiar dacă el a făcut plata în mod voluntar. Cu toate acestea, în cazul în care debitorul, somat potrivit art. 667, a executat obligaţia de îndată sau în termenul acordat de lege, el nu va fi ţinut să suporte decât cheltuielile pentru actele de executare efectiv îndeplinite, precum şi onorariul executorului judecătoresc şi, dacă este cazul, al avocatului creditorului, proporţional cu activitatea depusă de aceştia.

 Din înscrisurile depuse din dosarul de executare, s-a reţinut că ulterior înregistrării cererii de executare silită la 09.01.2014 au fost emise de executorul judecătoresc: somaţia din data de 24.02.2014 către debitori, prin care s-a pus în vedere prezentarea acestora la apartamentul menţionat mai sus la data de 10.03.2014 în vederea evacuării si eliberării imobilului (f. 59), somaţie primită de debitori la 26.02.2014 (f. 60-61), iar la data de 10.03.2014 a fost întocmit procesul – verbal de constatare (f. 66) conform căruia executorul judecătoresc împreună cu reprezentantul creditoarei s-a prezentat la imobilul adjudecat.

Trebuie însă avută în vedere cererea debitorului (...)  depusă la executorul judecătoresc (f. 62) chiar la data primirii somaţiei prin care a precizat că doreşte predarea pe cale amiabilă a apartamentului înainte de data de 10.03.2014, apartamentul fiind deja eliberat, în vederea limitării cheltuielilor de executare, cerere ignorată de executor şi creditoare.

Faţă de actele de executare efectiv îndeplinite de executorul judecătoresc şi cererea debitorului de executare voluntară, raportat la dispoziţiile legale precitate, instanţa a reţinut  că debitorii nu poate fi obligaţi să suporte cu titlul de cheltuieli de executare un onorariu al executorului judecătoresc stabilit în limite maximă (2200 lei plus TVA), faţă de activitatea efectiv desfăşurată apreciind că datorează onorariul executoriului judecătoresc în cuantum minim de 186 lei (calculat conform pct. 2 din anexa1 din Ordinul nr. 2550/C din 14 noiembrie 2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, respectiv onorariul minim de 150 lei plus TVA). 

Sunt cheltuieli de executare: taxele de timbru necesare declanşării executării silite, alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăşurării executării silite (art. 669 alin.3 pct.1 şi 7 C.pr.civ.).

În privinţa celorlalte cheltuieli de executare stabilite prin încheierea nr.1/24.02.2014, văzând dispoziţiile legale mai sus citate şi  Ordinul nr. 2550/C din 14 noiembrie 2006, precum şi înscrisurile din dosarul de executare, instanţa a apreciat că nu se justifică în totalitate suma de 248 lei – consultaţii întocmire acte execuţionale, apreciind ca suficientă suma de 24,8 lei (suma minimă de 20 lei prev. de pct. 14 din anexa1 din Ordin plus TVA), atribuţia executorului judecătoresc fiind tocmai de efectuare şi întocmire a actelor de executare pentru care percepe un onorariu. De asemenea, nu se impune perceperea sumei de 310 lei onorariu executor pentru notificarea şi comunicarea actelor de procedură câtă vreme sunt percepute distinct sume pentru cheltuielile necesare cu întocmirea actelor de procedură (248 lei) şi onorariu executor judecătoresc.

Împotriva acestei  sentinţe au declarat  apel contestatorii  (...) , (...) şi (...) , care susţin:

1. Executarea silită s-a realizat în temeiul contractului de împrumut cu plata în rate până în anul 2015,  iar din suma împrumutată apelanţii au plătit în avans 7.000 lei.

Prin urmare,  executarea silită s-a făcut  pentru o creanţă  ce nu era exigibilă, astfel că inclusiv  adjudecarea nu poate avea efecte juridice.

Dacă apelanţilor  li se va admite contestaţia  ce face obiectul dosarului nr.2596/280/2013, în baza raportului de expertiză pe care îl vom depune,  înseamnă că adjudecarea apartamentului s-a făcut ilegal.

2. Evacuarea apelanţilor s-a realizat  prin eliberarea de bună voie a apartamentului la data de 26.02.2014,  aspect pe care executorul judecătoresc (...)  a fost încunoştiinţat, fiind încălcate astfel  prev.art.895 Cod civil, care interzice evacuarea persoanelor în perioada  01.12. – 01.03.

Însă, executorul nu a primit înştiinţarea apelanţilor că au eliberat apartamentul, astfel că a procedat la evacuarea acestora la data de 10.03.2014.

3. Executorul judecătoresc nu a prezentat/comunicat apelanţilor încheierea de încuviinţare a executării, conform art.896 Cod de procedură civilă,  iar instanţa a confundat această încuviinţare cu cea prev.de art.655 Cod de procedură civilă, deşi sunt două faze distincte, ce presupun două comunicări.

În drept, apelul a fost întemeiat pe disp.art.471 şi urm. Cod de procedură civilă.

În apel, intimata V. R.  SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat, pe motiv că nu se poate indica titlul executoriu constând în contractul de împrumut bancar, în temeiul căruia s-a început o executare silită distinctă, care a fost contestată  de către apelanţi şi în cadrul căreia trebuiau să invoce caracterul neexigibil al titlului.

În privinţa argumentelor legate de conivenţa  dintre adjudecatară şi executorul judecătoresc,  apelanţii consideră că adjudecatara este o interpusă a organului de executare, însă acestea sunt simple afirmaţii tendenţioase, nedovedite de către apelanţi.

Aceleaşi concluzii se impun şi faţă de afirmaţiile calomnioase şi jignitoare la adresa  intimatei V. R.  SA.

Examinând actele dosarului şi sentinţa apelată, tribunalul va reţine:

O primă executare s-a realizat de BEJ (...)  în dosar nr.893/2012,  în temeiul titlurilor executorii – contractul de credit nr.(...) şi a contractului de garanţie imobiliară autentificat sub  nr.(...) la BNP  (...) .

Prin aceste contracte,  apelanţii au primit de la  V. R.  SA un împrumut bancar, garantat cu apartamentul situat în (…).

Creditoarea V. R.  SA a declarat scadenţa anticipată a creditului şi s-a pornit executarea silită,  care s-a finalizat prin atribuirea apartamentului către adjudecatara  (...) .

A doua executare s-a realizat de către BEJ (...)  în dosarul de executare nr.25/2014, în temeiul actului de adjudecare nr. (…),  la cererea creditoarei (...) , care a solicitat evacuarea apelanţilor din apartament.

În dosarul de executare nr. 25/2014,  executarea a fost încuviinţată de Judecătoria Piteşti, prin încheierea din 23.01.2014, pronunţată în dosar nr.731/280/2014.

La data de 24.02.2014,  executorul judecătoresc i-a somat pe apelanţi să se prezinte la apartament în data de 10.03.2014,  în vederea evacuării (f.59).

Somaţia a fost primită de apelanţi la data de 26.02.2014 (f.60-61) şi la aceeaşi dată apelantul (...)  a învederat în scris executorului judecătoresc că doreşte predarea apartamentului înainte de data de 10.03.2014 (f.62).

Executarea s-a realizat la data de 10.03.2014,  când apelantul (...)  a permis intrarea în apartament executorului judecătoresc şi reprezentantului creditoarei,  cărora le-a predat cheile imobilului (f.66).

Primul motiv de apel este nefondat.

Apelanţii susţin că  nu era exigibil contractul de împrumut bancar.

Aşa cum s-a arătat mai sus,  în baza acestui contract de împrumut bancar, apreciat titlu executoriu,  s-a realizat şi finalizat executarea silită în dosarul nr.893/2012 al BEJ (...) .

Or, în prezenta cauză, se examinează legalitatea executării înfăptuite în dosarul nr.25/2014 al BEJ (...) , care a avut la bază un alt titlu executoriu – actul de adjudecare şi un alt creditor - (...) .

Prin urmare,  în limitele obiective ale prezentului cadru procesual,  tribunalul nu poate examina legalitatea executării din dosarul nr.893/2012, pentru simplul motiv că nu există învestire în acest sens.

Motivul doi de apel este nefondat, pentru că executarea  din dosarul nr.25/2014 s-a realizat cu respectarea dispoziţiilor art.895 Cod de procedură civilă care prevăd: nicio evacuare din imobile cu destinaţia de locuinţă nu poate fi făcută  de la data de 01.12. şi până la data de 01.03.a anului următor.

În cauză,  aşa cum s-a precizat mai sus,  evacuarea apelanţilor din apartament s-a realizat la data de 10.03.2014.

Faptul că apartamentul ar fi fost eliberat benevol de apelanţi anterior acestei date,  echivalează cel mult cu o executare benevolă, iar nu cu evacuarea  în cadrul procedurii executării silite.

De altfel,  executorul judecătoresc nu a dat curs cererii apelantului (...) de a prelua apartamentul la data de 26.02.2014.

Motivul trei de apel este inadmisibil,  pentru că nerespectarea disp.art.896 Cod de procedură civilă  se invocă pentru prima dată în apel. Însă,  prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit în faţa primei instanţe (art.478 alin.1 Cod de procedură civilă).

Pentru aceste considerente, tribunalul în baza art.480 Cod pr.civilă, urmează a respinge apelul ca nefondat .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat apelul declarat de  contestatorii  (...) , (...) şi (...) , împotriva  sentinţei civile  nr. 8352/16.09.2014, pronunţată de  Judecătoria Piteşti în dosarul nr. 22252/280/2014, intimaţi fiind (...) , şi  V. R.  SA, Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Iunie 2015

Domenii speta