Revizuire. Art. 322 pct. 5 teza i C.proc.civ.

Hotărâre 4380 din 10.03.2016


Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 19613/09.11.2011 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 17099/299/2008, irevocabilă prin respingerea apelului şi recursului, a fost admisă în parte acţiunea principală privind pe reclamanţii IGC şi IAI, a fost admisă în parte cererea reconvenţională formulată de IMD, anulându-se certificatul de calitate de moştenitor nr. 27/13.02.2003 eliberat de Biroul Notarial „L.”. Totodată, s-a constatat deschisă succesiunea defunctului IN, moştenitorii rămaşi de pe urma acestuia şi cotele lor succesorale, astfel: IS – în calitate de soţie supravieţuitoare, decedată la data de 09.12.1985, cu o cotă de 1/8 din moştenire preluată de INŞ, moştenitor testamentar; IGC şi IAI – nepoţi de fiu postdecedat şi moştenitori testamentari cu o cotă de 14/24 din moştenire; IMD – în calitate de fiu, moştenitor rezervatar cu o cotă de 7/24 din moştenire. Prin aceeaşi sentinţă s-a constatat că din patrimoniul defunctului IN face parte terenul în suprafaţă de 2 ha situat în comuna V.,  judeţul I. şi s-a dispus reducţiunea legatului instituit prin testamentul autentificat sub nr. 7289/17.08.1971 de Notariatul de Stat Sector 3 Bucureşti până la limita de 7/24 din masa succesorală, fiind respins capătul de cerere din reconvenţională privind constatarea nulităţii absolute a testamentului autentificat sub nr. 7289/17.08.1971 de Notariatul de Stat Sector 3 Bucureşti

Potrivit art. 322 pct. 5 teza I C.proc.civ., invocat de revizuent în susţinerea cererii ce face obiectul prezentului dosar, revizuirea unei hotărâri rămase definitive în apel sau prin neapelare se poate cere „dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor.”

Motivul de revizuire invocat are în vedere situaţia în care la data pronunţării hotărârii atacate, instanţa nu a avut în vedere anumite înscrisuri, deoarece nu i-au putut fi înfăţişate de părţi din motive independente de voinţa lor, înscrisuri care în mod vădit erau de natură a schimba soluţia dată. Pentru a se putea invoca motivul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 5 C.proc.civ., este necesar să fie întrunite, sub aspectul admisibilităţii cererii, o serie de condiţii, în mod cumulativ, respectiv:

a)partea interesată să se bazeze pe un înscris probator, un înscris nou care să nu fi fost folosit în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată;

b)înscrisul invocat să fi existat la data când a fost pronunţată hotărârea ce se cere a fi revizuită;

c)înscrisul să nu fi putut fi produs în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată, fie pentru că a fost reţinut de partea potrivnică, fie dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii. Aşadar, nu constituie motiv de revizuire descoperirea oricăror acte, ci numai a acelora reţinute de partea potrivnică sau a celor care nu au putut fi produse datorită forţei majore.

d)înscrisul invocat pentru revizuire să fie determinant, în sensul că dacă ar fi fost cunoscut de instanţă cu ocazia judecării pricinii, soluţia ar fi putut fi alta decât cea pronunţată.

Întrucât condiţiile menţionate anterior nu sunt îndeplinite, cererea de revizuire urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Astfel, pe de o parte, nu poate fi admisă cererea de revizuire în cazul în care actul exista şi putea fi procurat, cum este cazul în speţă, înscrisurile invocate de revizuent aflându-se într-un dosar succesoral al Biroului Notarial ILM şi ILD, dosar deschis chiar la cererea revizuentului IMD. Prin urmare, înscrisurile invocate în susţinerea cererii de revizuire existau şi puteau fi procurate de revizuent, nefiind reţinute de partea potrivnică şi neexistând vreo împrejurare mai presus de voinţa părţii care să fi împiedicat prezentarea acestor înscrisuri.

Pe de altă parte, din considerentele hotărârii atacate rezultă că aceasta se menţine pe simple temeiuri de drept, actele invocate de revizuent neputând avea vreo influenţă în cauză, nefiind întocmite în cadrul dosarului succesoral deschis la Biroul Notarial „L.”.

Mai mult decât atât, potrivit dispoziţiilor art. 324 C.proc.civ., în cazul prevăzut de art. 322 pct. 5 C.proc.civ., termenul de o lună pentru declararea căii extraordinare de atac a revizuirii curge din ziua în care s-au descoperit înscrisurile ce se invocă. Or, având în vedere că dosarul succesoral la care face referire revizuentul a fost deschis în anul 2002 chiar la iniţiativa sa, termenul a fost în mod evident depăşit.