Contestaţie la executare.

Hotărâre 5916 din 06.04.2016


Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Hotararea nr. 836/2010 a Comisiei Judeţene B. pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, s-a aprobat acordarea compensaţiilor băneşti în valoare totală de 304.312 lei.

Prin încheierea din data de 31.08.2015 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 B. în dosarul nr. 89346/299/2015, s-a dispus învestire cu formulă executorie a Hotararii nr. 836/2010 a Comisiei Judeţene B. pentru aplicarea Legii nr. 290/2003.

La data de 09.10.2015, intimaţii UDD, IM, IIM, NV şi RZ prin mandatar BAM s-au adresat cu o cerere către S.C.P.E.J D., solicitând recuperarea unei cote de ½ din despăgubirea stabilită prin Hotararea nr. 836/2010 a Comisiei Judeţene B. pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, constituindu-se dosarul de executare nr. 1004/2015.

Prin Încheierea din 24.11.2015, s-a încuviinţat executarea silită de către executorul judecătoresc, a fost actualizată creanţa cu indicele de creştere al preţurilor de consum şi au fost stabilite cheltuielile de executare silită.

Prin adresa din data de 24.11.2015, B.E.J. a dispus înfiinţarea popririi asupra conturilor aparţinând ANRP deschise la terţul poprit ATCP a Municipiului B. , până la concurenţa debitului actualizat şi cheltuielilor de executare, despre această măsură fiind înştiinţată şi contestatoarea.

Potrivit art. 712 alin. 1 Cod procedură civilă, împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, după începerea executării silite, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare, şi anularea încheierii de învestire cu formulă executorie, precum şi a încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, dacă au fost date fără îndeplinirea condiţiilor legale(art. 712 alin. 3 Cod procedură civilă).

Analizând contestaţia la executare raportat la motivele invocate de către contestator instanţa constată următoarele:

Referitor la incidenta dispozitiilor din Legea nr. 164/2014, instanţa constată următoarele:

Conform art. 622 alin. 2 C.pr.civ., în cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită.

Dispoziţiile art. 632 C.pr.civ prevăd ”(1) Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. (2) Constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.”

Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 910 din 15 decembrie 2014  şi a intrat în vigoare la data de 18.12.2014.

Potrivit art. 3 alin. 2 din Legea nr. 164/2014, dispoziţiile prezentei legi referitoare la plata despăgubirilor se aplică cererilor soluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru care nu s-a efectuat plata, cererilor nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, având ca obiect acordarea de despăgubiri în baza Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu disp. art. 10 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 164/2014, plata despăgubirilor stabilite prin actele administrative prevăzute la art. 9 lit. a) şi b) se efectuează în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranşe anuale egale, eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2015, iar plata sumelor de bani stabilite prin hotărâri judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile sau, în cazul proceselor începute după data de 15 februarie 2013, rămase definitive, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se efectuează în tranşe anuale egale, eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2015.

 De asemenea, art. 10 alin. 6 din acelaşi act normativ prevede că „pentru fiecare tranşă anuală, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor emite un titlu de plată. Titlul de plată, în original, se comunică, în cel mult 5 zile de la emitere, Ministerului Finanţelor Publice şi persoanelor îndreptăţite”. 

Potrivit art. 11 alin. 1 din Legea nr. 164/2014, plata sumelor stabilite prin titlurile de plată se efectuează de către MFP, în termen de cel mult 180 de zile de la data emiterii acestora.

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. 3 din acelaşi act normativ, orice procedură de executare silită se suspendă de drept, până la împlinirea termenelor la care devin scadente obligaţiile de plată prevăzute în titlurile de plată emise conform art. 10 alin. (6).

În speţă, executarea silită a fost pornită în baza unei hotărâri prin care au fost acordate despăgubiri în temeiul Legii nr. 290/2003, or, după intrarea în vigoare a Legii nr. 164/2014, creditorii nu mai sunt îndreptăţiţi să solicite plata despăgubirilor de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în temeiul hotărârilor emise de Comisiile Judeţene de aplicare a Legilor nr. 9/1998 şi nr. 290/2003, întrucât tranşele de despăgubire urmează a fi achitate de Ministerul Finanţelor Publice, potrivit titlurilor de plată, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 164/2014.

În consecinţă, instanţa constată că nu s-a făcut dovada caracterului executoriu al înscrisului în baza căruia se desfasoara procedura de executare, procedura fiind pornită împotriva unei persoane care nu are calitatea de debitor, iar în aceste condiţii întreaga executare silită a fost nelegală.

Având în vedere că acest motiv este suficient pentru anularea procedurii de executare silită, instanţa nu va mai analiza celelalte motive invocate de contestator.

Faţă de considerentele expuse, instanţa va admite, în parte, contestaţia la executare şi, în temeiul art. 720 alin. 1 C.proc.civ. coroborat cu art. 712 alin. 3 C.pr.civ., va dispune anularea încheierii de învestire cu formulă executorie pronunţată la data de 31.08.2015 de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 89346/299/2015, precum şi anularea executării silite şi anularea tuturor actelor de executare efectuate în dosarul de executare nr. 1004/2015 constituit la S.C.P.E.J Dobra, Coşoreanu şi Asociaţii.

In ceea ce priveste cererea de suspendare a executarii silite, avand in vedere ca aceasta solicitare  a fost analizata odata cu solutionarea pe fond a cauzei, va respinge aceasta cerere ca ramasa fara obiect.

Observând că s-a desfiinţat executarea silită, că prin cererea introductivă contestatoarea a solicitat şi restabilirea situaţiei anterioare, însă din actele din dosarul de executare nu rezultă că s-ar fi executat vreo sumă de bani din contul contestatoarei, instanţa va respinge cererea de întoarcere a executării silite, ca neîntemeiată.

În temeiul art. 453 alin. 1 C.pr.civ., va obliga intimaţii la plata către contestatoare a cheltuielilor de judecată în cuantum de 62,40 lei, reprezentând cheltuieli ocazionate de fotocopierea dosarului de executare.