Competenţa teritorială de soluţionare a plângerilor împotriva hotărârii comisiei judeţene asupra contestaţiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenului, precum şi împotriva celorlalte măs

Hotărâre 20694 din 22.11.2016


Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 26.08.2016 sub nr. x/299/2016, reclamantul N.M. a solicitat în contradictoriu cu pârâţii COMISIA JUDEŢEANĂ OLT DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR, COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR OBÂRŞIA şi U.T. ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, instanţa să dispună: anularea titlului de proprietate nr. A/2003 emis de Comisia Judeţeană Olt prin care se recunoaşte doar suprafaţa de 0,35 ha intravilan în loc de 0,75 ha intravilan, obligarea Comisiei Judeţene să emită titlul de proprietate pentru suprafaţa de 0,75 ha intravilan, aflat pe raza comunei Obârşia, jud. Olt, obligarea Comisiei Locale Obârşia la întocmirea tuturor actelor legale şi punerea în posesie cu suprafaţa de 0,75 ha, teren intravilan, aflat pe raza comunei Obârşia, Olt, obligarea pârâtelor, în mod solidar, la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii,a arătat că în mod abuziv şi nelegal i-a fost negat dreptul asupra unei suprafeţe de teren intravilan de 0,75 ha, actele fiind emise doar pentru suprafaţa de 0,35 ha.

În drept, a indicat dispoziţiile art. 58 din Legea nr. 18/1991 şi Legea nr. 554/2004.

În probaţiune, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

La data de 21.10.2016 pârâta Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Obârşia a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, arătând că există posibilitatea ca suprafaţa de teren menţionată de reclamant, înscrisă în CAP Obârşia între anii 1959-1961, să fi fost atribuită ca terenuri pentru construcţia de locuinţe.

Întâmpinarea nu a fost întemeiată în drept.

În probaţiune, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

La data de 02.11.2016 intimata Comisia Judeţeană Olt pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a instanţei raportat la locul situării terenului cu privire la care se solicită aplicarea legilor fondului funciar. Cu privire la fondul cauzei, a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

În drept, a indicat dispoziţiile art. 205 C.proc.civ. şi a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Deşi legal citat, pârâtul U.T. nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în faţa instanţei.

În şedinţa publică din data de 22.11.2016, la primul termen de judecată, reclamantul a formulat cerere modificatoare, solicitând instanţei să constate nulitatea emiterii titlului de proprietate nr. A/2003, precum şi a hotărârilor Comisiei Locale care au stat la baza emiterii acestuia, obligarea Comisiei Locale Obârşia la emiterea unei hotărâri prin care să propună reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 0,55 ha teren intravilan în loc de 0,35 ha intravilan cu reducerea simultană a suprafeţei de teren extravilan de la 1,20 ha la 1,00 ha, obligarea Comisiei Judeţene Olt la validarea propunerii Comisiei Locale Obârşia şi la emiterea titlului de proprietate corespunzător, obligarea Comisiei Locale Olt la punerea în posesie a reclamantului asupra terenului menţionat cu întocmirea tuturor formalităţilor de punere în posesie, obligarea pârâţilor, în mod solidar, la plata cheltuielilor de judecată.

La aceeaşi dată reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare, solicitând respingerea excepţiei necompetenţei teritoriale şi înlăturarea apărărilor formulate prin întâmpinare, cu consecinţa admiterii cererii de chemare în jduecată, astfel cum a fost modificată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, in raport de exceptia invocata, instanţa reţine următoarele:

În baza dispoziţiilor art. 248 alin. 1  Cod procedură civilă, instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra excepţiei de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, invocată prin întâmpinare.

Potrivit art. 132 alin. 1 Cod procedură civilă, când în faţa instanţei de judecată se pune în discuţie competenţa acesteia, ea este obligată să stabilească instanţa competentă ori, dacă este cazul, un alt organ cu activitate jurisdicţională competent.

In aceasta privinta, instanta retine ca in baza disp. art. 117 alin. 1 C.proc.civ. cererile privitoare la bunuri imobile se fac numai la instanta in circumscriptia careia se afla imobilele.

Potrivit art 129 alin. 2 pct 3 C.proc.civ., necompetenta este de ordine publica în cazul încălcării competenţei teritoriale exclusive cand procesul este de competenta unei alte instante de acelasi grad si partile nu o pot inlatura.

Art 126 C.proc.civ. stabileste ca partile pot conveni, prin inscris sau prin declaratie verbala in fata instantei, ca pricinile privitoare la bunuri sa fie judecate de alte instante decat acelea care, potrivit legii, ar fi competente territorial să le judece, în afara de cazul când această competenţă este exclusivă.

Rezulta asadar ca ori de cate ori este vorba de pricini privitoare la bunuri imobile, conform disp. art. 117 C.proc.civ. competenta este una exclusivă, astfel ca nici partile si nici instanta nu poate deroga de la regulile prevazute de codul de procedura civila.

Se retine că reclamantul a formulat cererea de chemare în judecată având ca obiect constatarea nulităţii Hotărârii Comisiei Judeţene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Olt nr. A/2003, solicitând, totodată, emiterea titlului de proprietate şi punerea în posesie pentru suprafaţa de teren de 0,55 ha intravilan pe raza comunei Obârşia, jud. Olt, în temeiul dispoziţiilor Legiui nr. 18/1991.

Potrivit dispoziţiilor art. 53 din Legea nr. 18/1991: „(1) Hotărârile comisiei judeţene asupra contestaţiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenului, conform dispoziţiilor cuprinse în cap. II, şi cele asupra măsurilor stabilite de comisiile locale se comunică celor interesaţi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (2) Împotriva hotărârii comisiei judeţene se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.”

Prin urmare, în ceea ce priveşte competenţa teritorială de soluţionare a plângerilor împotriva hotărârii comisiei judeţene asupra contestaţiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenului, precum şi împotriva celorlalte măsuri dispuse de comisiile locale, aceasta este una speciala reglementata de textul de lege citat mai sus in favoarea judecătoriei „în a cărei rază teritorială este situat terenul”.

Expresia „judecătoria in a cărei rază teritorială este situat terenul” trebuie interpretată in sensul ca se referă la terenul care a fost solicitat de către reclamant prin cererea adresata comisiei locale, unde autorul de rol a avut terenul a cărui reconstituire se solicită, respectiv unde s-au efectuat actele de reconstituire primară. În prezenta cauză, terenul cu privire la care s-au efectuat atare acte este situate în raza teritorială a comunei Obârşia, jud. Olt, astfel cum rezultă din titlul de proprietate emis pe numele autorilor reclamantului de Comisia Judeţeană Olt şi ataşat la dosar de către reclamant la f. 5.

Atât timp cât litigiul este unul de fond funciar, iar terenul solicitat de către reclamant, asupra căruia s-a reconstituit dreptul de proprietate, s-a aflat pe raza comunei Obârşia, comuna situată în circumscripţia Judecătoriei Corabia, potrivit H.G. nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, aceasta atrage competenta teritoriala de soluţionare a tuturor litigiilor de fond funciar subsecvente reconstituirii dreptului de proprietate.

Pe de altă parte disp. cu caracter special din Legea nr. 18/1991 republicata, prevăd în art. 54 că: „ dispoziţiile art. 53 alin. (1) se aplică şi în cazul în care plângerea este îndreptată împotriva ordinului prefectului sau oricărui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului, în condiţiile prevăzute în cap. III. (2) Dispoziţiile art. 53 alin. (2) rămân aplicabile."

Potrivit art. 107  C.proc.civ. cererea se face la instanta domiciliului pârâtului, iar potrivit art. 111 C.proc.civ. cererile îndreptate împotriva statului, autorităţilor publice centrale sau locale, precum şi a altor personae juridice de drept public pot fi introduce şi la instanţa de la domiciliul sau sediul reclamantului ori la instanţa de la sediul pârâtului.

Însă normele prevazute la art. 107 şi art. 111 C.proc.civ. sunt norme de competenta generala, ori prin art. 53 şi 54 din Legea nr. 18/1991, republicata, s-a prevazut, în materia stabilirii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, prin reconstituirea sau constituirea acestuia, precum si în legatura cu atribuirea efectiva a terenurilor celor îndreptatiti si eliberarea titlurilor de proprietate, o alta procedura derogatorie, care stabileste competenta teritorială a judecatoriilor în a caror raza teritoriala se află terenurile asupra cărora se reconstituie dreptul de proprietate.

Asadar nu pot fi solutionate conform normelor de competenta generala prevazuta de Codul de procedură civilă actiunile în materie de fond funciar pentru care se prevede, prin lege speciala, o alta procedura judiciara.

În speta, litigiul este unul de fond funciar, terenul solicitat initial de catre reclamant aflandu-se pe raza comunei Obârşia, jud. Olt. De altfel, reconstituirea dreptului de proprietate s-a facut pentru terenuri aflate pe raza comunei Obârşia, jud. Olt, cu inscriere in anexele de validare ale acestei comisii locale conform Legii nr.1/2000 şi HG nr. 1172/2001 (în raza de activitate a Judecatoriei Corabia), această împrejurare atragând competenta teritoriala a Judecatoriei Corabia pentru toate litigiile de fond funciar, inclusiv pentru cele subsecvente reconstituirii dreptului de proprietate în baza Legii 18/1991- republicată.

Fata de obiectul şi cauza juridica a actiunii formulate de reclamant se constata ca sunt incidente normele de competenta mentionate mai sus, astfel incat Judecatoria  Corabia este competentă să soluţioneze prezentul dosar .

În raport de aceste considerente, instanţa apreciază ca întemeiată excepţia de necompetentă teritorială a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, invocată prin întâmpinare, astfel că o va admite şi va declina competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Judecătoriei Corabia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, invocata prin întâmpinare.

Declină competenţa de soluţionare a cauzei privind pe reclamantul M.N. cu domiciliul în ….. şi pe pârâţii COMISIA JUDEŢEANĂ OLT DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR DIN CADRUL INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢUL OLT cu sediul în ….., COMISIA LOCALĂ DE APLICARE A LEGILOR FONDULUI FUNCIAR DIN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI OBÂRŞIA cu sediul în ….., T.U. cu domiciliul în …, în favoarea Judecătoriei Corabia.

Fără nicio cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, …...