Plângere contravenţională. Prescrierea aplicării sancţiunii amenzii contravenţionale

Hotărâre 10023 din 02.06.2016


Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria R15 nr. 0159214 din data de 22.03.2016, încheiat de agent constatator din cadrul C., în baza art. 8 alin. 1 indice 1 rap. la art. 8 alin. 3 indice 2 din O.G. nr. 15/2002, petenta S.C. T. S.A. a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 130 lei.

Fapta reţinută în sarcina acesteia prin procesul-verbal atacat constă în aceea că la data de 29.09.2015, ora 18.46, pe A2 km 144 + 100 m, Feteşti, jud. Ialomiţa, autovehiculul având nr. de înmatriculare B-58-FTM a fost identificat circulând fără a deţine peaj valabil. Petenta, prin reprezentant legal, nu a fost de faţă la încheierea procesului-verbal de contravenţie.

În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei răspunderii contravenţionale, invocate de petent, instanţa constată că, potrivit art. 9 alin. 2 şi 3 din O.G. 15/2002, „(2)  Începând cu data de 1 octombrie 2010, constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reţeaua de drumuri naţionale din România, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. (3) În cazurile prevăzute la alin. 2, procesul-verbal de constatare a contravenţiei se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după identificarea acestuia pe baza datelor furnizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini. Procesul-verbal se întocmeşte şi se comunică contravenientului în termen de 30 de zile de la data constatării contravenţiei, interval în care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei pentru încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1).

Astfel, instanţa reţine că, în speţă, constatarea contravenţiei s-a realizat în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 din O.G. 15/2002, prin mijloace tehnice omologate amplasate pe reţeaua de drumuri naţionale.

În această situaţie, instanţa subliniază că momentul constatării contravenției este cel al înregistrării faptei contravenţionale prin mijloacele tehnice omologate, fiind lipsit de relevanţă momentul accesării şi analizării datelor stocate de către personalul din cadrul intimatei Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romania, deoarece chiar textul de lege menţionat prevede în mod expres că în această situaţie constatarea contravenţiilor se realizează prin mijloacele tehnice omologate. Astfel, termenul de 30 de zile pentru întocmirea şi comunicarea procesului-verbal de contravenţie se calculează prin raportare la momentul înregistrării faptei prin mijloacele tehnice.

Data constatării contravenţiei reţinute prin procesul-verbal de contravenţie seria R15 nr. 0159214/22.03.2016 este data de 29.09.2015, aceasta fiind, astfel, data de la care a început să curgă termenul de 30 de zile în care intimata avea obligaţia legală de a întocmi şi comunica contravenientului procesul-verbal de contravenţie.

Însă, instanţa constată că procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit la data de 22.03.2015, cu mai mult de 4 luni după expirarea termenului de 30 de zile, prevăzut de lege.

Având în vedere considerentele menţionate, instanţa va constata prescrisă aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale şi va dispune anularea procesului-verbal de contravenţie seria R15 nr. 0159214 din data de 22.03.2016, încheiat de intimată, cu consecinţa exonerării petentului de la plata amenzii şi de la celelalte măsuri aplicate prin acest act.